Απόφαση αριθμ. 30/432/2017

 Αριθμός Πρακτικού 30

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 30-10-2017

 

    Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 30η Οκτωβρίου 2017,  ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 49230/26-10-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα οκτώ (8) μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Μπάκουλη Δημ.), 6)Φαρμάκης Γεωργ., 7)Νανόπουλος Βασ., 8)Κορδώσης Χρ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων. (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος ημερήσιας διάταξης).

 

         Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 432η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 23ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών» θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής την υπ’ αριθμ. 48431/4309/οικ./23-10-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:  

 

ΘΕΜΑ: Αίτημα κ. Πέρρου Γεώργιου περί αποζημίωσης επικειμένων με εξώδικο συμβιβασμό και περί συμψηφισμού των εκατέρωθεν υποχρεώσεων των ιδιοκτησιών του στο σχέδιο πόλεως περιοχής ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα” του Δήμου Κορινθίων.

Σχετ.: Η με αριθμ. πρωτ.  31884/3072/31-07-2017 αίτηση του κ. Γεώργιου Πέρρου του Δημητρίου

 

 

Με την αριθμ. πρωτ. 31884/3072/31-07-2017 αίτηση ο κ. Γεώργιος Πέρρος του Δημητρίου και της Ευγενίας, ζητά:

α) την αποζημίωση για τα υπό απαλλοτρίωση επικείμενα δύο ιδιοκτησιών του που βρίσκονται στο εγκεκριμένο σχέδιο πόλεως περιοχής ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα” του Δήμου Κορινθίων, σύμφωνα με τις τιμές μονάδος που έχουν καθορισθεί από την επιτροπή του άρθρου 1 του ΠΔ 5/1986.

β) τον συμψηφισμό μεταξύ της συνολικής οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα προς το Δήμο και της συνολικής οφειλόμενης αποζημίωσής του από το Δήμο για τα υπό απαλλοτρίωση επικείμενα των ιδιοκτησιών του.

 

α) ΠΕΡΙ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Σύμφωνα με την Πράξης Εφαρμογής του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα” του Δήμου Κορινθίων, που κυρώθηκε με την αριθμ. πρωτ. 3920/15-05-2009 απόφαση Νομάρχη Κορινθίας (Μεταγραφή: τόμος 563 / αριθμός493), όπως διορθώθηκε με την  υπ΄ αριθμ. 7/2016 διορθωτική πράξη εφαρμογής που κυρώθηκε με την αριθμ. πρωτ.  105505/1951/15-7-2016 απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου (αριθμ. καταχώρισης κτηματολογίου 1192/26-10-2016), ο κ. Γεώργιος Πέρρος του Δημητρίου και της Ευγενίας, φέρεται ως ιδιοκτήτης των αρχικών ιδιοκτησιών:

  1. με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 0605013 που περιλαμβάνεται στα Ο.Τ 759 & Ο.Τ 764 με ποσοστό 100%
  2. με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 0607015 στο Ο.Τ 763 με ποσοστό 100%
  3. με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 0607016 που περιλαμβάνεται στα Ο.Τ 763 & Ο.Τ 764 με ποσοστό 50%
  4. με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 0607017 στο Ο.Τ 763 με ποσοστό 100%
  5. με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 0607071 στο Ο.Τ 763 με ποσοστό 100%

 

Σύμφωνα με τους πίνακες επικειμένων της πράξης εφαρμογής που κυρώθηκαν με την αριθμ. πρωτ.  66264/6-12-2012 απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου και σε συνδυασμό με την υπ΄ αριθμ. 3/2016 διορθωτική πράξη των επικειμένων μόνον της ιδιοκτησίας με κ.α 0607015 που κυρώθηκε με την αριθμ. πρωτ. 209672/3876/5-9-2016 απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, στον κ. Γεώργιο Πέρρο οφείλεται από το Δήμο αποζημίωση για τα απαλλοτριωτέα επικείμενα μόνον των αρχικών ιδιοκτησιών με κωδικούς αριθμούς κτηματογράφησης 0607015 και 0607071 στο Ο.Τ 763 όπου έχουν καταγραφεί επικείμενα.

 

Συγκεκριμένα, η αποζημίωση των επικειμένων σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 56046/10-10-2013 πρακτικό εκτίμησης αξίας επικειμένων της επιτροπής του άρθρου 1 του Π.Δ 5/1986 για την περιοχή ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα”, είναι για κάθε μία από τις δύο παραπάνω ιδιοκτησίες η εξής:

 

ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡ. ΚΤΗΜ. 0607015 ΣΤΟ Ο.Τ 763

 

ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΔΑΠΑΝΗ

 

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΕΣ

7 τεμ.

ΜΕΓΑΛΕΣ

105 €/τεμ

735,00 €

 

ΦΥΚΟΣ

1 τεμ.

ΜΕΓΑΛΟΣ

100 €/τεμ

100,00 €

 

ΕΛΙΕΣ

2 τεμ.

ΜΕΣΑΙΕΣ

155 €/τεμ

310,00 €

 

ΛΕΜΟΝΙΑ

1 τεμ.

ΜΕΣΑΙΑ

85 €/τεμ

85,00 €

 

ΣΤΕΓΑΝΟΣ ΒΟΘΡΟΣ

1 τεμ.

ΚΑΛΟΣ

κατ΄ αποκοπή

1.200,00 €

 

ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΜΕ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΜΟΤΕΡ

1 τεμ.

ΚΑΛΗ

κατ΄ αποκοπή

4.000,00 €

 

ΚΤΙΣΜΑ (1/Λ)

57,50 κ.μ

ΚΑΛΟ

47 €/κμ

2.702,50 €

 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (ιδιοκτησίας με αρ. κτημ. 0607015)

9.132,50 €

 

  

ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡ. ΚΤΗΜ. 0607071 ΣΤΟ Ο.Τ 763

 

ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΔΑΠΑΝΗ

 

ΜΑΝΤΡΑ

0,80 κμ

ΜΕΤΡΙΑ

95 €/κμ

76,00 €

 

ΚΑΓΚΕΛΑ

7,20 τμ

ΜΕΤΡΙΑ

50 €/τμ

360,00 €

 

ΚΑΓΚΕΛΟΠΟΡΤΑ

3,52 τμ

ΜΕΤΡΙΑ

55 €/τμ

193,60 €

 

ΚΑΓΚΕΛΟΠΟΡΤΑ

2,56 τμ

ΜΕΤΡΙΑ

55 €/τμ

140,80 €

 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (ιδιοκτησίας με αρ. κτημ. 0607071)

770,40 €

 

Άρα η συνολική αποζημίωση των επικειμένων που οφείλεται στον κ. Πέρρο Γεώργιο από το Δήμο και για τις δύο παραπάνω ιδιοκτησίες, όπως έχει προσδιοριστεί με το αριθμ. πρωτ. 56046/10-10-2013 πρακτικό εκτίμησης αξίας επικειμένων της επιτροπής του άρθρου 1 του Π.Δ 5/1986, ανέρχεται σε εννέα χιλιάδες εννιακόσια δύο ευρώ και ενενήντα λεπτά (δηλ. 9.132,50 + 770,40 = 9.902,90 €)

 

* Σημειώνεται ότι αναμένεται η έκδοση της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, περί αναγνώρισης δικαιούχου της ως άνω αποζημίωσης επικειμένων κατόπιν της υπ΄ αριθμ. 11/ΑΠ11/2017 αίτησης του κ. Γεώργιου Πέρρου.

 

β) ΠΕΡΙ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΜΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Με το αριθμ. πρωτ. 29874/2660/6-7-2017 έγγραφο της Υπηρεσίας μας, κοινοποιήθηκε στον κ. Πέρρο Γεώργιο συνολική εισφορά σε χρήμα ποσού είκοσι μία χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα ευρώ και πέντε λεπτών (21.370,05 €) για όλες τις τελικές του ιδιοκτησίες στο σχέδιο πόλεως περιοχής ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα”, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ.  7/2016 διορθωτική πράξη εφαρμογής που κυρώθηκε με την αριθμ. πρωτ.  105505/1951/15-7-2016 απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.

 

Ο κ. Πέρρος Γεώργιος με την ίδια ως άνω αίτησή του, ζητά τον συμψηφισμό των εκατέρωθεν οφειλών μεταξύ του Δήμου και του κ. Γεώργιου Πέρρου, δηλαδή μεταξύ της συνολικής αποζημίωσης επικειμένων ποσού 9.902,90 € που οφείλει ο Δήμος και της συνολικής εισφοράς σε χρήμα ποσού 21.370,05 € που οφείλει ο κ. Γεώργιος Πέρρος.

 

Με βάση τα παραπάνω

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

 

α) όπως αποφασίσετε σύμφωνα με το  άρθρο 72 του Ν.3852/2010 περί του εξώδικου συμβιβασμού για την αποζημίωση των επικειμένων των ιδιοκτησιών με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 0607015 και 0607071 στο Ο.Τ 763 περιοχής ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα” του φερόμενου ιδιοκτήτη κ. Πέρρου Γεώργιου του Δημητρίου που ανέρχεται συνολικά σε 9.902,90 €, σύμφωνα με το πρακτικό της επιτροπής αξίας επικειμένων του άρθρου 1 του ΠΔ 5/1986.

 

β) όσον αφορά τον αιτούμενο από τον κ. Πέρρο Γεώργιο συμψηφισμό των εκατέρωθεν υποχρεώσεων μεταξύ του Δήμου και του ιδίου όπως εκτέθηκαν παραπάνω, δηλαδή τον συμψηφισμό μεταξύ της αποζημίωσης των επικειμένων και της εισφοράς σε χρήμα, θα πρέπει να προηγηθεί η έγκριση του ως άνω εξώδικου συμβιβασμού για την αποζημίωση των επικειμένων, ώστε ακολούθως να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις έγκρισης του συμψηφισμού από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου και από το Δημοτικό Συμβούλιο.

 

  Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος προτείνει τον ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου, ο οποίος θα γνωμοδοτήσει επί του ως άνω αναφερομένου αιτήματος περί εξώδικου συμβιβασμού για την αποζημίωση των υπό απαλλοτρίωση επικειμένων των ιδιοκτησιών με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 0607015 στο Ο.Τ. 763 στο σχέδιο πόλης της περιοχής Μπαθαρίστρα – Δέλτα Κορίνθου, θα συντάξει το πρακτικό εξώδικου συμβιβασμού και θα ενεργήσει για την καταχώρηση της απαλλοτρίωσης όταν αυτή συντελεστεί στο Κτηματολογικό Γραφείο Κορίνθου, και για τον λόγο αυτόν προτείνει την δικηγόρο Κορίνθου κ. Παπαβενετίου Αγγελική.  Σε ό,τι αφορά τον αιτούμενο από τον ανωτέρω συμψηφισμό προτείνει να μην εξεταστεί στην παρούσα συνεδρίαση, αλλά να εξεταστεί μετά τον καθορισμό της αποζημίωσης και της συντέλεσης του εξώδικου συμβιβασμού και κατόπιν σχετικής εισήγησης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων.

 

   Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου και της αρμόδιας υπηρεσίας, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντων των  κ.κ. Νανόπουλου Β., Δημητρόπουλου Κ. και Κορδώση Χ.,  διότι διαφωνούν με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και ζητούν να γίνεται σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)

    Α.- Ορίζει πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου την δικηγόρο Κορίνθου κ. Παπαβενετίου Αγγελική, στην οποία δίνει εντολή να γνωμοδοτήσει στο Δήμο Κορινθίων επί του αιτήματος του Πέρρου Γεωργίου του Δημητρίου, περί του εξώδικου συμβιβασμού για την αποζημίωση των υπό απαλλοτρίωση επικειμένων των ιδιοκτησιών με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 0607015 και 0607071 στο Ο.Τ. 763 περιοχής Μπαθαρίστρα – Δέλτα Κορίνθου, που ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 9.902,90€, σύμφωνα με το πρακτικό της επιτροπής αξίας επικειμένων του άρθρου 1 του ΠΔ 5/1986, να συντάξει το πρακτικό εξώδικου συμβιβασμού και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την καταχώρηση της απαλλοτρίωσης όταν αυτή συντελεστεί στο Κτηματολογικό Γραφείο Κορίνθου, όπως ακριβώς και  αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης. 

  Β.- Δεν εξετάζει στην παρούσα συνεδρίαση το αίτημα συμψηφισμού των εκατέρωθεν υποχρεώσεων μεταξύ του Δήμου και του Πέρρου Γεωργίου του Δημητρίου και ορίζει πως θα εξεταστεί μετά τον καθορισμό της αποζημίωσης και της συντέλεσης του εξώδικου συμβιβασμού και κατόπιν σχετικής εισήγησης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

    Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στις ελάχιστες αμοιβές που προβλέπονται από τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013 – ΦΕΚ Α΄208/2013, όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α΄ 242/2013), καθώς και από τα Παραρτήματα που τον συνοδεύουν  καθώς  και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική νομοθεσία.

 

        Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

                                Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 30/432/2017.-

Leave a Comment