Απόφαση αριθμ. 30/433/2017

 Αριθμός Πρακτικού 30

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 30-10-2017

 

    Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 30η Οκτωβρίου 2017,  ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 49230/26-10-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα οκτώ (8) μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Μπάκουλη Δημ.), 6)Φαρμάκης Γεωργ., 7)Νανόπουλος Βασ., 8)Κορδώσης Χρ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων. (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος ημερήσιας διάταξης).

 

         Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 433η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας  την εισήγησή του για το 23ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την αριθμ. 9/76/2016 απόφασή της περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου, με την οποία ορίστηκε πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου η δικηγόρος Κορίνθου κ. Γιαλού Βαρβάρα για υπόθεση της με αριθμό κατάθεσης 23/24-03-2015 αίτησης ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας των Βασιλείου Κελάμη του Ιωάννη και λοιπών κατά Δήμου Κορινθίων για την ακύρωση του αριθμ. 18468/09-04-2014 εγγράφου της Δ.Ε. Άσσου-Λεχαίου “περί μη εκτέλεσης έργων διαμόρφωσης οικογενειακού τάφου” και λοιπών πράξεων.  Στη συνέχεια θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής το με αριθμό καταχώρησης ΠΛ18/2017 δικόγραφο πρόσθετων λόγων επί της από 20-06-2014 ως άνω αίτησης ακυρώσεως ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως των Κελάμη Ιωάννη του Βασιλείου και λοιπών (σύνολο 3), ενεργούντων ατομικά αλλά και ως ήδη νομιμοποιηθέντων προς συνέχιση της δίκης αναφορικά με τον αρχικό αιτούντα (πατέρα απάντων) Κελάμη Βασίλειο του Ιωάννη, ο οποίος απεβίωσε ήδη στις 21-06-2015, που κοινοποιήθηκε στο Δήμο  με  δικαστικό επιμελητή την 24-10-2017 και της οποίας δικάσιμος έχει οριστεί η 21-11-2017.

     Ο Πρόεδρος λέει πως προκειμένου να υποστηριχθούν τα συμφέροντα του Δήμου και σε συνέχεια της αριθμ. 9/76/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, θα πρέπει να οριστεί πληρεξούσιος δικηγόρος, ο οποίος θα παρασταθεί κατά την δικάσιμο στις 21-11-2017  ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως, ή και σε κάθε μετ’ αναβολής δικάσιμο ήθελε συζητηθεί η ανωτέρω αίτηση ακυρώσεως και οι πρόσθετοι λόγοι επ΄ αυτής, θα συντάξει, υπογράψει και καταθέσει σχετικό υπόμνημα, θα παρακολουθήσει την έκδοση της σχετικής απόφασης, θα ασκήσει έφεση κατά της εκδοθησόμενης απόφασης εφόσον θα βλάπτει τα συμφέροντα του Δήμου και γενικά θα προβεί σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως και για το λόγο αυτό προτείνει την  δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ. Γιαλού Βαρβάρα.

   Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου και τις διατάξεις του Ν. 3852/2010

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντων των  κ.κ. Νανόπουλου Β., Δημητρόπουλου Κ. και Κορδώση Χ.,  διότι διαφωνούν με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και ζητούν να γίνεται σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)

 

  Σε συνέχεια και συμπληρωματικά της αριθμ. 9/76/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, ορίζει πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων στην ανωτέρω υπόθεση την δικηγόρο Κορίνθου κ. Γιαλού Βαρβάρα, στην οποία δίνει εντολή να παρασταθεί κατά την δικάσιμο της 21-11-2017 ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως ή και σε κάθε μετ’ αναβολής δικάσιμο ήθελε συζητηθεί η αναφερόμενη στο ιστορικό της παρούσης αίτηση ακυρώσεως και οι πρόσθετοι λόγοι επ΄ αυτής,  να συντάξει, υπογράψει και καταθέσει σχετικό υπόμνημα, να παρακολουθήσει την έκδοση της σχετικής απόφασης, να ασκήσει έφεση κατά της εκδοθησόμενης απόφασης εφόσον θα βλάπτει τα συμφέροντα του Δήμου και γενικά να προβεί σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως.

   Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στις ελάχιστες αμοιβές που προβλέπονται από τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013 – ΦΕΚ Α΄208/2013, όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α΄ 242/2013) , καθώς και από τα Παραρτήματα που τον συνοδεύουν.

 

        Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

                                Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 30/433/2017.-