ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 


 
 

                                            

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Κόρινθος, 01  Δεκεμβρίου 2017
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                       Αριθμ. Πρωτ. 56910
 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                                       

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

 

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών                                                                                            

 

Τμήμα Αιρετών Οργάνων                                                                                             

Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου                                            
Ταχ. Δ/νση: Κολιάτσου 32                                                                            
Τ.Κ.  201 00, Κόρινθος                                                                               
Τηλ.: 27413 61003 – 61068 – 61070                                                                                               
                                                                                                                          
                                            
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 06-12-2017 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 19:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32,  2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της  ημερήσιας διάταξης:
 
1.  Υποβολή πρότασης στο μέτρο 2 (αναβάθμιση αστικού εξοπλισμού) στον άξονα “Αστική Αναζωογόνηση 2017” του Χρηματοδοτικού Προγράμματος “Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου” του Πράσινου Ταμείου.
2.    Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018.
3.    Έγκριση του 2ου (τακτοποιητικού) Α.Π.Ε. του έργου «Επισκευή τσιμενταυλάκων άρδευσης στη Δ.Ε. Άσσου –Λεχαίου».
4. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ολοκλήρωση πεζοδρομίων ΠΕΟ Κορίνθου –Άργους Τ.Κ. Χιλιομοδίου».
5.    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση κυκλικού κόμβου Πατρών –Γ. Παπανδρέου».
6. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αναπλάσεις Διαμορφώσεις Κ.Χ. Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου».
7.   Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων Χιλιομοδίου».
8.  Τροποποίηση της με αριθμ. 304/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, περί εκμίσθωσης Δημοτικής Αγοράς.
9.   Έγκριση  δαπάνης για τις εορτές των Χριστουγέννων, του νέου έτους και των Φώτων.
10.  Διαγραφή βεβαιωμένων δημοτικών τελών ύδρευσης 
11.  Διάθεση πιστώσεων
12.  Έγκριση οδοιπορικών και ημερήσιας αποζημίωσης αιρετών.
 
 
 
 Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
 

                                                                                                              ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ