Απόφαση αριθμ. 29/403/2017

 Αριθμός Πρακτικού 29

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 24-10-2017

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 24η Οκτωβρίου 2017, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 48293/20-10-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Μπάκουλης Δημ., 6)Νανόπουλος Βασ., 7)Κορδώσης Χρ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Φαρμάκης Γεωργ., 2)Δημητρόπουλος Κων..

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 403η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί αιτήματος εξώδικου συμβιβασμού της εταιρείας BRINX A.E. – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ» υπενθυμίζει στην Οικονομική Επιτροπή την υπ’ αριθμ. 14/187/2017 απόφασή της, με την οποία ορίστηκε ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Κορινθίων ο δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ.Γκότσης Γεώργιος, με την εντολή να γνωμοδοτήσει επί του υπ’ αριθμ. Πρωτ. Εισερχ. 529/05-01-2017 αιτήματος της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «BRINX A.E.- ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ» με θέμα “Πρόταση για εξώδικο Συμβιβασμό”, σχετικά με την από 25-11-2016 σχετική αγωγή της εν λόγω Εταιρείας κατά του Δήμου Κορινθίων περί Αδικαιολόγητου Πλουτισμού για οφειλόμενο ποσό ύψους δεκαπέντε χιλιάδων πενήντα επτά ευρώ και εξήντα έξι λεπτών (15.057,66€), από προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας προσωπικού, δυνάμει διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 15-07-2011.

Στην συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών την υπ’ αριθμ. Πρωτ. Εισερχ. 47479/17-10-2017 σχετική Γνωμοδότηση του πληρεξουσίου δικηγόρου κ.Γκότση Γεωργίου, η οποία κατόπιν αναλυτικής αιτιολογίας καταλήγει : “η εκτίμηση του συντάκτη της παρούσας, ενόψει του γεγονότος πως η αγωγή της εταιρείας με την επωνυμία “BRINX A.E. – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ”, πιθανολογείται σφόδρα, πως θα ευδοκιμήσει, με αποτέλεσμα ο Δήμος μας να επιβαρυνθεί με τόκους υπερημερίας, αλλά και με την τυχόν επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη, η υπ’ αριθμ.πρωτοκ. Εισερχ. 529/05-01-2017 αίτηση της ανωτέρω εταιρείας για εξωδικαστικό Συμβιβασμό πρέπει να γίνει αποδεκτή, προς όφελος του Δήμου μας και ο Δήμος μας να προβεί στην σχετική εξόφληση προς την εταιρεία, αποφεύγοντας τις ως άνω επιβαρύνσεις.”

Ακολούθως, ο Πρόεδρος προτείνει την αποδοχή του υπ’ αριθμ. Πρωτ. Εισερχ. 529/05-01-2017 αιτήματος της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «BRINX A.E.- ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ» με θέμα “Πρόταση για εξώδικο Συμβιβασμό”, σχετικά με την από 25-11-2016 αγωγή της εν λόγω εταιρείας κατά του Δήμου Κορινθίων.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την υπ’ αριθμ. Πρωτ. Εισερχ. 47479/17-10-2017 Γνωμοδότηση του πληρεξουσίου δικηγόρου κ.Γκότση Γεωργίου, τις διατάξεις του Ν.3852/2010 και κάθε άλλης ισχύουσας, σχετικής νομοθετικής διάταξης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τον εξωδικαστικό συμβιβασμό μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «BRINX A.E.-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ», αποδεχόμενη το υπ’ αριθμ. Πρωτ. Εισερχ. 529/05-01-2017 αίτημα της εν λόγω εταιρίας σχετικά με την από 25-11-2016 αγωγή αυτής κατά του Δήμου Κορινθίων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. Εισερχ. 47479/17-10-2017 σχετική Γνωμοδότηση του πληρεξουσίου δικηγόρου του Δήμου και την καταβολή σε αυτήν μόνο του οφειλόμενου από τον Δήμο Κορινθίων κεφαλαίου, ποσού δεκαπέντε χιλιάδων πενήντα επτά Ευρώ και εξήντα έξι λεπτών (15.057,66 €). Κατόπιν της καταβολής του ανωτέρω ποσού :

-εξοφλείται ολοσχερώς η απαίτηση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «BRINX A.E.- ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ» από τον Δήμο Κορινθίων,

ουδεμία άλλη απαίτηση έχει αυτή από τον Δήμο Κορινθίων για καταβολή τόκων και δικαστική δαπάνη και

«BRINX A.E.- ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ» θα προσκομίσει στο Δήμο παραίτηση από την από 25-11-2016 σχετική αγωγή της κατά του Δήμου Κορινθίων.

Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 ως εξής :

Κ.Α.Ε ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ

10/8111.0002

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

399,75

20/8111.0002

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

10.088,46

25/8111.0002

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

215,25

30/8111.0002

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

1.937,25

35/8111.0002

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

2.263,20

45/8111.0002

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

153,75

 

ΣΥΝΟΛΟ

15.057,66

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 29/403/2017.-

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment