Αναλυτική Διακήρυξη Δημοπρασίας εκμίσθωσης Δημοτικού Ακινήτου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          Κόρινθος, 07-12-2017

 

   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                    Αριθμ. Πρωτ.: 57837

   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Ο Δήμαρχος Κορινθίων Αλέξανδρος Μ. Πνευματικός

διακηρύττει ότι

 

εκτίθεται σε δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική, η εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην πλατεία «Ηρώων» της Τοπικής Κοινότητας Άσσου του Δήμου Κορινθίων.

 

Την 28η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:30 – 09:00 (λήξη παραλαβής των προσφορών) θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Κορίνθου (Κολιάτσου 32 Κόρινθος, αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, 2ος όροφος) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής δημοπρασιών του Δήμου φανερή, προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου, που βρίσκεται στην πλατεία «Ηρώων» στην Τοπική Κοινότητα Άσσου του Δήμου Κορινθίων.

Πέραν της 09:00 κανείς δεν θα γίνει δεκτός από την Επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας, εκτός εάν η προσέλευση των ενδιαφερόμενων και η κατάθεση προσφορών συνεχίζεται χωρίς διακοπή.

Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί με τους εξής όρους:

ΑΡΘΡΟ 1

Α. Ισχύον θεσμικό πλαίσιο: Άρθρα 103 και 192 Ν.3463/06, Π.Δ.270/1981, Ν.3852/2010. Το ακίνητο βρίσκεται εντός κοινόχρηστου χώρου και ως εκ τούτου εξαιρείται των εμπορικών μισθώσεων.

Β. Περιγραφή ακινήτου:

Το ακίνητο βρίσκεται στο νοτιανατολικό τμήμα του ισόγειου χώρου του δημοτικού καταστήματος Άσσου με πρόσοψη στην πλατεία «Ηρώων» της Δημοτικής Κοινότητας Άσσου και αποτελείται από μια αίθουσα, κουζίνα, ψησταριά και ένα w.c., συνολικού εμβαδού 70 τ.μ. και εξωτερικά προς το ανατολικό τμήμα του φέρει καλυπτόμενη βεράντα, εμβαδού 38,12 τ.μ., θα χρησιμοποιηθεί δε ως μεζεδοπωλείο, ψησταριά, αναψυκτήριο, καφέ-μπαρ, σνακ-μπαρ, ζαχαροπλαστείο.

Οποιαδήποτε άλλη κατασκευή εφαπτόμενη ή όχι στο μίσθιο και οποιοδήποτε άλλο τμήμα της πλατείας, πέραν αυτού που αναφέρεται παραπάνω, δεν αποτελούν αντικείμενο της παρούσας μίσθωσης και ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα της αποκλειστικής χρήσης και διάθεσης τους, ο δε μισθωτής υποχρεούται να διευκολύνει και πάντως να μην παρεμποδίζει τις λειτουργίες που ο Δήμος θα ορίζει γι’ αυτά.

ΑΡΘΡΟ 2

Ορίζεται τιμή εκκίνησης πρώτης προσφοράς (κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα) το ποσό των εκατό ευρώ (100,00€) μηνιαία πλέον χαρτοσήμου 3,6%.

ΑΡΘΡΟ 3

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει:

1. Να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας ως εγγύηση συμμετοχής γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή Ελληνικής αναγνωρισμένης τράπεζας ποσού 120€ (κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα επί 12 μήνες επί 10%).

2. Πρόσφατη βεβαίωση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

3. Βεβαίωση μη οφειλής της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων:

α. του ιδίου και

β. του εγγυητή του.

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι έλαβαν γνώση των όρων διακήρυξης και ότι δεν έχουν αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του δημοσίου.

5. Να έχει αξιόχρεo εγγυητή (ιδιοκτήτη, νομέα και κάτοχο ακινήτου, που θα αποδεικνύεται από πιστοποιητικό ιδιοκτησίας Υποθηκοφυλακείου, το οποίο θα προσκομιστεί κατά την ώρα της δημοπρασίας) o oπoίoς θα υπoγράφει μαζί με τov εvδιαφερόμεvo τα πρακτικά της δημoπρασίας.

Δεκτοί στην δημοπρασία γίνονται Έλληνες πολίτες, αλλοδαποί πολίτες, ημεδαπά και αλλοδαπά νομικά πρόσωπα.

Στην δημοπρασία δεν γίνονται δεκτοί:

1. Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από δημόσια υπηρεσία ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου διότι δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.

2. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με την νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένοι ή σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία.

3. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την πληρωμή των φόρων σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία.

4. Όσοι έχουν οφειλές προς τον Δήμο Κορινθίων από οποιαδήποτε αιτία.

5. Όσοι προσκομίσουν ψευδείς δηλώσεις ή δεν προσκομίσουν οποιοδήποτε από τα αναφερόμενα παραπάνω δικαιολογητικά.

Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη, η δέσμευση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην επιτροπή της δημοπρασίας πριν από την έναρξη του διαγωνισμού, στην οποία πρέπει να παρουσιάσει το για το σκοπό αυτό νόμιμο πληρεξούσιο από συμβολαιογράφο.

Ο αναδειχθησόμενος τελευταίος πλειοδότης θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας.

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) μέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν της Απόφασης για την κατακύρωση ή έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, την οποία σύμβαση υπογράφει και ο εγγυητής, διαφορετικά η εγγύηση που έχει καταθέσει καταπίπτει υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση, και η δημοπρασία επαναλαμβάνεται.

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωμα προς αποζημίωση λόγω μη έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του Δήμου ή της διοικητικής αρχής.

ΑΡΘΡΟ 4

Η μίσθωση θα αρχίσει από την επόμενη της υπογραφής της σύμβασης και θα έχει διάρκεια δώδεκα (12) ετών.

Μετά την λήξη της μίσθωσης ο μισθωτής υποχρεούται να παραδώσει το μίσθιο σε άριστη κατάσταση, μη δικαιούμενος ουδεμίας αποζημίωσης και για οποιαδήποτε αιτία. Δεν χωρεί παράταση της μίσθωσης, πλέον της αναφερόμενης στο παρόν άρθρο κατά τα ανωτέρω.

Επίσης υπάρχει υποχρέωσή του, όπως εντός εύλογου χρονικού διαστήματος (15 περίπου ημερών) αποσύρει όλα τα κινητά (και μόνο) πράγματά του, ειδάλλως θεωρείται ότι εκχωρούνται δωρεάν στο Δήμο.

ΑΡΘΡΟ 5

Τo μίσθιo θα χρησιμoπoιηθεί απoκλειστικά και μόvo ως μεζεδοπωλείο, ψησταριά, αναψυκτήριο, καφέ-μπαρ, σνακ-μπαρ, ζαχαροπλαστείο, απαγoρευόμεvης ρητά της μετατρoπής της χρήσης τoυ για oπoιoδήπoτε λόγo και αιτία χωρίς τηv έγγραφη άδεια τoυ Δημοτικού Συμβoυλίoυ.

Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να διατηρεί το μίσθιο σε άριστη κατάσταση και να τηρεί τους προβλεπόμενους από τους νόμους κανόνες υγιεινής.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε διαρρύθμιση, μετατροπή, προσθήκη και κατασκευή στο μίσθιο, χωρίς προηγούμενη έγκριση από τον Δήμο και κατά περίπτωση από τις αρμόδιες αρχές (π.χ. Πολεοδομία), εκτός από αυτές που κρίνονται απαραίτητες για την λήψη αδείας λειτουργίας από τις αρμόδιες αρχές κατά τα παρακάτω στο άρθρο 9 αναφερόμενα. Σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν τέτοιου είδους διαρρυθμίσεις κ.λ.π., πάντα ύστερα από έγκριση του Δήμου και των αρμοδίων αρχών, όλα τα έξοδα θα βαρύνουν το μισθωτή καθώς και οι εργοδοτικές εισφορές στο ΙΚΑ κ.λ.π.

Οι γενόμενες επισκευές – προσθήκες, οι οποίες βαρύνουν αποκλειστικά τον μισθωτή, παραμένουν μετά την λήξη της μίσθωσης σε όφελος του μισθίου, χωρίς απολύτως καμία υποχρέωση του εκμισθωτή, προς αποζημίωση του μισθωτή, ούτε κατά τις διατάξεις περί αδικαιολόγητου πλουτισμού. Σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν κατασκευές ή προσθήκες στο μίσθιο χωρίς άδεια του Δήμου, μπορεί ο εκμισθωτής να αξιώσει αζημίως την αποξήλωση των κατασκευών και επαναφορά του μισθίου στην προτέρα κατάσταση, θα θεωρείται δε σπουδαίος λόγος καταγγελίας της σύμβασης.

Ο μισθωτής είναι υπεύθυνος, σύμφωνα με την αριθ. 13/08 (Φ.Ε.Κ. 1506Β’/08) Πυροσβεστική διάταξη όπως ισχύει, για την έκδοση και ανανέωση πιστοποιητικού πυρασφάλειας, για την αμοιβή του μηχανικού που θα ελέγξει τις εγκαταστάσεις πυρασφάλειας ή τυχόν θα επικαιροποιήσει τα σχέδια, εφόσον απαιτείται, καθώς και τις εργασίες συντήρησης, προσθήκης ή εκσυγχρονισμού της εγκατάστασης πυρασφάλειας, προκειμένου να εναρμονιστεί με τις απαιτήσεις τις ισχύουσας νομοθεσίας. Επίσης η αγορά του απαιτούμενου πυροσβεστικού εξοπλισμού βαρύνει αποκλειστικά τον μισθωτή.

Η τροφοδοσία του μισθίου με ρεύμα θα γίνεται με παροχή ηλεκτρικού ρεύματος από τη Δ.Ε.Η. με δαπάνη του μισθωτή και όπου δεν υπάρχει δίκτυο με ευθύνη και δαπάνη του μισθωτή.

Ο εξοπλισμός του μισθίου (τραπεζοκαθίσματα κ.λ.π.), οφείλει να είναι καλαίσθητος.

Υποχρεούται να διατηρεί με φρovτίδα τoυ και δαπάvες τoυ oλόκληρo τoν χώρo απόλυτα καθαρό, τόσο του καταστήματος όσο και όλης της επιφάνειας του κοινόχρηστου χώρου – πλατείας, καθώς και να επιμελείται της συντήρησης του πρασίνου του κοινόχρηστου χώρου – πλατείας.

ΑΡΘΡΟ 6

Απαγορεύεται η υπομίσθωση του μισθίου ή παραχώρηση της χρήσης του σε τρίτο.

Απαγορεύεται επίσης η πρόσληψη συνεταίρου χωρίς τη ρητή και έγγραφη συγκατάθεση του Δήμου, η οποία μπορεί να δοθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και με την προϋπόθεση ότι ο συνέταιρος θα παρέχει τις εγγυήσεις της παρούσας διακήρυξης (εκτός της προσκόμισης εγγυητικής επιστολής) και θα υπογράψει ως αλληλόχρεος οφειλέτης.

Αποχώρηση του αρχικού μισθωτή και μεταβίβαση της μισθωτικής σχέσης σε άλλο, επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, πάντα κατά την κρίση του Δημοτικού Συμβουλίου και εφόσον ο νέος μισθωτής θα παρέχει τις εγγυήσεις της παρούσας διακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 7

Το μίσθωμα θα προκαταβάλλεται μέσα στο πρώτο πενθήμερο κάθε μισθωτικού μήνα. Η καταβολή θα γίνεται στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου και θα αποδεικνύεται από το εκδιδόμενο γραμμάτιο είσπραξης.

Μετά το δεύτερο έτος της μίσθωσης, το μηνιαίο μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται ετησίως κατά ποσοστό ίσο με τον Τιμάριθμο Κόστους Ζωής του αμέσως προηγουμένου μισθωτικού μήνα, εφόσον αυτός είναι θετικός, ενώ σε περίπτωση που είναι αρνητικός δεν θα αναπροσαρμόζεται.

Εκτός από το συμφωνηθέν μίσθωμα, ο μισθωτής βαρύνεται με την πληρωμή οποιουδήποτε τέλους, φόρου ή εισφοράς που βαρύνει το ακίνητο, δημόσιου ή δημοτικού. Επίσης, με το σύνολο του αναλογούντος χαρτοσήμου (3,6%) ή αν αυτό καταργηθεί με το αντίστοιχο τέλος ή φόρο.

Σε περίπτωση καθυστέρησης στην καταβολή του μισθώματος ο μισθωτής θα εξώνεται βίαια κατά τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και ο εκμισθωτής δικαιούται να αξιώσει αποκατάσταση πάσης ζημίας (θετικής ή αποθετικής) που υπέστη από την πρόωρη λύση της μίσθωσης.

ΑΡΘΡΟ 8

Ο μισθωτής υπoχρεoύται vα καταβάλει τις δαπάvες καταvάλωσης ηλεκτρικoύ ρεύματoς και ύδατoς, τoυς δημόσιoυς και δημoτικoύς φόρoυς και τα διάφoρα τέλη πoυ αvαλoγoύv στo μίσθιo, εμπρόθεσμα και αvελλιπώς.

ΑΡΘΡΟ 9

Ο μισθωτής υπoχρεoύται vα εφoδιασθεί με άδεια λειτoυργίας της επιχείρησής τoυ, προβαίνοντας με δικές του δαπάνες στις απαραίτητες διαμορφώσεις και επεμβάσεις του χώρου προς τον σκοπό αυτό καθώς και vα τηρεί απαραίτητα τις ισχύoυσες oικovoμικές, αστυvoμικές, αγoραvoμικές, φoρoλoγικές και υγειovoμικές διατάξεις.

Σε περίπτωση που η άδεια δεν εκδοθεί για λόγους που αφορούν στην νομιμότητα των παρακειμένων εφαπτομένων ή απομακρυσμένων εντός της πλατείας εγκαταστάσεων η μίσθωση θα λύεται αζημίως, παραιτουμένου ρητά του μισθωτή από κάθε παρελθούσα, παρούσα ή μέλλουσα αξίωση αποζημίωσης κατά του Δήμου ή των εκπροσώπων του, καθώς και από κάθε αξίωση επισκευής, μετατροπής, βελτίωσης, προσθήκης, καθαίρεσης κ.λ.π. των ανωτέρω εγκαταστάσεων ούτε πριν ούτε κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.

ΑΡΘΡΟ 10

Ο μισθωτής με την συμμετοχή του στη δημοπρασία δηλώνει ότι το μίσθιο τυγχάνει της απολύτου αρεσκείας και αποδοχής του. Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή για την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το μίσθιο, της οποίας τεκμαίρεται ότι έχει λάβει γνώση αυτός ούτε, συνεπώς, υποχρεούται στην επιστροφή ή μείωση του μισθώματος εξ’ αυτού του λόγου ή σε λύση της μίσθωσης.

Ο Δήμος δεν ευθύνεται για τυχόν υλικές ζημίες που θα υποστεί το ακίνητο από φυσικά αίτια (π.χ. σεισμοί, κακοκαιρία κ.λ.π.) και πρόκληση ζημιών από τρίτους.

ΑΡΘΡΟ 11

Το κατάστημα θα λειτουργεί υποχρεωτικά όλο το χρόνο, όλες τις ημέρες της εβδομάδας πρωί και βράδυ καθ’ όλο το νόμιμο ωράριο.

Ο τρόπος λειτουργίας του καταστήματος και η συμπεριφορά του προσωπικού που θα απασχολήσει ο μισθωτής, θα πρέπει να είναι φιλική προς τους επισκέπτες, να ενισχύει την επισκεψιμότητα και εν γένει να συνάδει με την συνολική αισθητική της πλατείας.

Το κατάστημα θα λειτουργεί σε υψηλή πολιτιστική στάθμη και με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η ησυχία των περιοίκων και η απρόσκοπτη και ομαλή διέλευση και χρήση των επισκεπτών της πλατείας.

Ο μισθωτής υποχρεούται να αποδέχεται εορταστικές εκδηλώσεις Πολιτιστικού ή Πολιτισμικού περιεχομένου στο χώρο αυτό που διοργανώνει ο Δήμος ή οι Τοπικοί Σύλλογοι, να μην δημιουργείται κανενός είδους κώλυμα από αυτόν και να συμβάλλει με τις υπηρεσίες του στην επιτυχία κάθε εκδήλωσης. Επίσης, όταν ο Δήμος διοργανώνει εκδηλώσεις στον χώρο της πλατείας, ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να διευκολύνει τον Δήμο και πάντως να μην παρεμποδίζει την εκτέλεση των εκδηλώσεων αυτών.

ΑΡΘΡΟ 12

Στον πλειοδότη μετά την υπογραφή του συμφωνητικού μίσθωσης επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, την οποία υποχρεούται κατά την υπογραφή του συμφωνητικού μίσθωσης να αντικαταστήσει με άλλη εγγυητική επιστολή ποσού ίσου με το 10% του επιτευχθέντος μισθώματος από την δημοπρασία τούτου υπολογιζόμενου για ένα έτος (επιτευχθέν από τη δημοπρασία μίσθωμα επί 12 μήνες επί 10%), για την εξασφάλιση της έγκαιρης και εντός της οριζόμενης προθεσμίας καταβολής του μισθώματος, καθώς και την καλή εκτέλεση όλων των όρων της διακήρυξης. Η εγγύηση θα δοθεί σε εγγυητική επιστολή Ελληνικής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Στην εγγυητική επιστολή δεν θα περιλαμβάνεται χρονικός περιορισμός για την ισχύ της με αυτήν παρεχόμενης εγγύησης.

Επίσης ο πλειοδότης με την υπογραφή της σύμβασης είναι υποχρεωμένος να καταβάλει ως επιπλέον εγγύηση στο Δήμο Κορινθίων το συμφωνηθέν μίσθωμα υπολογιζόμενο επί ένα έτος (επιτευχθέν από τη δημοπρασία μίσθωμα επί 12 μήνες). Οι εγγυήσεις επιστρέφονται μετά την λήξη της σύμβασης και την πλήρη εκπλήρωση των όρων αυτής.

Οι ως άνω εγγυήσεις θα καταπέσουν αυτοδίκαια υπέρ του Δήμου, εκτός των άλλων, και λόγω ποινικής ρήτρας, είτε αν ο μισθωτής εγκαταλείψει την εκμετάλλευση του μισθίου είτε αν ο Δήμος προβεί σε έξωσή του για παράβαση κάποιου όρου της σύμβασης, χωρίς αυτό να αποκλείει την από πλευράς Δήμου περαιτέρω αξίωση αποζημίωσης για κάθε θετική ή αποθετική ζημιά.

Ο εκμισθωτής μπορεί, έπειτα από απλή έγγραφη ειδοποίηση του προς τον μισθωτή, να εισπράττει από την εγγυητική επιστολή, με ισόποση κατάπτωσή της, κάθε οφειλή του μισθωτή από τέλη και λοιπές οικονομικές οφειλές προς τον Δήμο, πρόστιμα, παροχές ΔΕΗ, ΟΤΕ, ύδρευσης και λοιπών οργανισμών κοινής ωφελείας.

Ο μισθωτής οφείλει να συμπληρώνει την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης μετά από κάθε κατάπτωση για κάθε αιτία, ώστε αυτή να είναι ισόποση με την αρχικά δοθείσα.

Η εγγύηση θα παραμείνει στα χέρια του Δήμου καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, θα αποδοθεί δε σε αυτόν μετά την λήξη της μίσθωσης και κατά τους όρους της εκπλήρωσης κάθε υποχρέωσης του μισθωτή έναντι του Δήμου.

Σε καμία περίπτωση η εγγύηση δεν εξαντλεί κατά ποσό την ευθύνη του μισθωτή από την σύμβαση. Αν ο μισθωτής ευθύνεται για ποσό μεγαλύτερο του ποσού της εγγύησης, ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα του να επιδιώξει την ικανοποίηση της αξίωσής του με κάθε νόμιμο μέσο.

ΑΡΘΡΟ 13

Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις και η παράβασή τους οδηγεί σε καταγγελία της μίσθωσης.

ΑΡΘΡΟ 14

Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί σύμφωνα με το άρθρο 4 του Π.Δ. 270/1981.

 

Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Η παρούσα διακήρυξη διατίθεται από την Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, Διεύθυνση: Κολιάτσου 32, τηλέφωνο 27413 61021, 61099 (κ.κ. Χουρσαλά Ειρήνη, Κότσαλου Βενετία), fax: 27413 61038.

 

Ο Δήμαρχος Κορινθίων

 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ