Τεχνικό πρόγραμμα έτους 2018.

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                                                      
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ  
    
Από το Πρακτικό 11/12-10-2017 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων
                                                Αριθμός Απόφασης  39/2017
 
ΘΕΜΑ 4o Η.Δ.: Τεχνικό πρόγραμμα έτους 2018.
 
Στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου, 12 Οκτωβρίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:30 συνήλθε για δεύτερη  φορά σε τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων, ύστερα από την από 46515/11-10-2017 πρόσκληση του προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου κ. Σπυρίδωνα Βορτελίνου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/10.
Διαπιστώθηκε ότι  σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:
                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ
                 ΑΠΟΝΤΕΣ
1.     Βορτελίνος Σπυρίδων του Δημητρίου
1. Τσολάκου Μαρία του Χρήστου
2.      Γκίλλας Θωμάς του Αθανασίου
2. Κακάβας Γεώργιος του Νικολάου
3.     Βλαχοπούλου Μαρία του Κωνσταντίνου
3. Χριστοδούλου Φωτεινή του Τιμολέοντα
4. Δημητριάδης Παναγιώτης του Κων/νου
5.   Τρανούδης Σωφρόνιος του Αυγουστίνου
 
4. Τσίτουρας Δημήτριος του Γεωργίου
 5.  Ντόντος Γεώργιος του Παναγιώτη
  6. Μακγλάρας Γεώργιος του Κων/νου
 
 
 
 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σούκουλη Αντώνιο, υπάλληλο του Δήμου Κορινθίων.
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του συμβουλίου το αριθμ. 28982/27-08-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης που μας γνωρίζει ότι σε περίπτωση που κατά την συνεδρίαση συμβουλίου δημοτικής κοινότητας διαπιστωθεί έλλειψη απαρτίας, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1 του ν. 2690/1999. Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, προκειμένου να ληφθεί έγκυρη απόφαση το συμβούλιο καλείται σε νέα συνεδρίαση η οποία πραγματοποιείται το νωρίτερο μετά από είκοσι τέσσερις ώρες (24), στον ίδιο τόπο με την ίδια ημερήσια διάταξη. Κατά τη συνεδρίαση αυτή υπάρχει απαρτία αν μετέχει αριθμός τακτικών η αναπληρωματικών μελών τουλάχιστον ίσος προς το ένα τρίτο του συνόλου των μελών του και πάντως όχι λιγότερα των τριών.
Στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου τα κατωτέρω:
1.   το υπ΄ αριθμ. 42449/21-09-2016 έγγραφο του Δήμου,  σύμφωνα με το οποίο πρέπει να προτείνουμε τα έργα, εργασίες και προμήθειες ιεραρχημένα για το έτος 2018.
2.  την παρ. 4 του άρθρου 86 του Ν. 3852.2010 (Καλλικράτης), το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας ή Τοπικής Κοινότητας με απόφαση που λαμβάνεται ένα μήνα τουλάχιστον πριν την κατάρτιση του επιχειρησιακού και τεχνικού προγράμματος του δήμου, εισηγείται στην εκτελεστική επιτροπή με σειρά προτεραιότητας, ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα των αναγκών των κατοίκων της περιφέρειάς του και τις προτεραιότητες για την τοπική ανάπτυξη τις δράσεις που πρέπει να περιλαμβάνει το επιχειρησιακό πρόγραμμα του δήμου και τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν. Στη συνέχεια πρότεινε τα έργα που πρέπει να συμπεριληφθούν στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου  ως κατωτέρω:
ΟΔΟΠΟΙΙΑ:
1.     Αντικατάσταση οδοστρώματος οδού Νοταρά,  από  παραλία  καλάμια έως Αποστόλου  Παύλου 485χ6m.
2.    Επισκευή οδοστρώματος οδού Σίσυφου από οδό  Αδειμάντου έως  οδός Κύπρου 290 x6m.
3.    Επισκευή οδοστρώματος οδού  Σοφοκλέους, από οδό Πυθαγόρα έως παλιά Εθνική οδό Κορίνθου-Πατρών με ταυτόχρονη συντήρηση αρδευτικών καναλιών.
4.    Αποκατάσταση προβλημάτων οδοποιίας όπου απαιτείται και πεζοδρομίων (όπου απαιτείται).
5.    Τμηματική Επισκευή- ασφαλτόστρωση οδού Παπαφλέσσα στο Συνοικισμό.
6.    Επισκευή οδοστρώματος οδού Αράτου από οδό Λ. Αντιστάσεως έως οδό Απ. Παύλου
7.    Διάνοιξη της οδού Ιππότη στο σημείο της σιδηροδρομικής γραμμής του Ο.Σ.Ε.
8.    Διάνοιξη της οδού Ερμού στο σημείο της σιδηροδρομικής γραμμής του Ο.Σ.Ε..
9.    Επισκευή οδοστρώματος στην οδό Κολιάτσου από Κολοκοτρώνη έως Εθνικής αντιστάσεως.
10.     Επισκευή οδοστρώματος στην οδό Αγίας Άννας από το γεφυράκι έως και τη διασταύρωση όπισθεν πρώην στρατοπέδου.
 
ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ  
1.    Ανάπλαση πλατείας Παναγή Τσαλδάρη (Περιβολάκια).
2.    Αντικατάσταση πεζοδρομίων οδού Νοταρά από παράλια Καλάμια έως Αποστόλου Παύλου.
3.    Επισκευή πεζοδρομίων στην κεντρική οδό του Συνοικισμού (Λ. Ιωνίας) με μελέτη για πέρασμα ΑΜΕΑ.
4.    Ανάπλαση και ανάδειξη της παραλίας 5φ και της παραλίας της Ποσειδωνίας (από Μπουζί μέχρι λιμανάκι- καντίνα)καθώς και επισκευή των κάθετων παράδρομων που οδηγούν σ’ αυτές προκειμένου να είναι εύκολη η πρόσβαση στους λουόμενους.
5.    Μελέτη για δημιουργία πλατείας και σύγχρονης παιδικής χαράς στο πλάτωμα της οδού Αναξειμένους στο συνοικισμό.
6.    Δενδροφύτευση στο δημοτικό κοιμητήριο.
7.    Δενδροφύτευση στο δημοτικό στάδιο.
 
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ
1.    Τοποθέτηση ηλεκτροφωτισμού οδού Σίσυφου (από Νοταρά έως Κολιάτσου) με ταυτόχρονη αντικατάσταση πεζοδρομίων.
2.    Τοποθέτηση ηλεκτροφωτισμού οδού Στεφάνου (από Νοταρά έως Κολιάτσου) με ταυτόχρονη αντικατάσταση πεζοδρομίων.
3.    Τοποθέτηση ηλεκτροφωτισμού στον νέο παραλιακό δρόμο από τα μπαζώματα έως Λ. Ποσειδωνίας.
4.    Δημιουργία υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων στην περιοχή καλάμια (γήπεδο ποδοσφαίρου 5×5, γήπεδο καλαθοσφαίρισης ,όργανα γυμναστικής).
5.    Σημάνσεις και μέτρα ασφάλειας των δρόμων της Κορίνθου  (διαβάσεις πεζών σε όλες τις κύριες οδούς της δημοτικής κοινότητας και τις διασταυρώσεις οδών με πυκνή ροή αυτοκινήτων : π.χ. Νοταρά και Αποστόλου Παύλου).
6.    Τοποθέτηση ηλεκτροφωτισμού οδού Πειρήνης.
7.    Σημάνσεις βάση κυκλοφοριακής μελέτης σύμφωνα με ΚΟΚ στην περιοχή Αϊ Γιώργης καθώς και φωτισμός της περιοχής.
8.    Τοποθέτηση πινακίδων και διαβάσεων πεζών κατά μήκος της οδού Πατρών βάση κυκλοφοριακής μελέτης.
9.    Σημάνσεις και μέτρα ασφαλείας χαμηλού κόστους δρόμων στα πλαίσια της ανάπτυξης αλλά και της ασφάλειας των κατοίκων σύμφωνα με τον ΚΟΚ (βάσει κυκλοφοριακής μελέτης)
10.    Σχεδιασμός προγράμματος επιθεώρησης και προληπτικής συντήρησης οδικού δικτύου
11.    Πεζοδρόμηση της οδού Κύπρου από Εθνικής Αντίστασης έως Κολοκοτρώνη και της οδού Κολοκοτρώνη από Κολιάτσου έως Κύπρου.
12.    Δημιουργία σύγχρονων αθλητικών εγκαταστάσεων (γήπεδα μπάσκετ, ποδόσφαιρο 5*5, γήπεδο τένις εγκιβωτισμένου τμήματος του Ξηριά όπου αυτό είναι δυνατόν.
13.    Τοποθέτηση διευκρινιστικών πινακίδων με τις ονομασίες των οδών στα όρια των πεζοδρομίων σε όλες τις διασταυρώσεις του.
14.    Επισκευή φρεατίων Συνοικισμού στις κάθετες οδούς της Λ. Ιωνίας καθώς και οποιοδήποτε άλλο χρειάζεται.
15.    Ολοκλήρωση έργων που είναι ημιτελή (είσοδοι πόλης, πεζοδρόμια Συνοικισμού κλπ)
16.    Σημάνσεις και μέτρα ασφάλειας χαμηλού κόστους των δρόμων στα πλαίσια της ανάπτυξης αλλά και της ασφάλειας των κατοίκων σύμφωνα με τον ΚΟΚ (βάσει κυκλοφοριακής μελέτης).
17.    Σχεδιασμός προγράμματος επιθεώρησης και προληπτικής συντήρησης του οδικού δικτύου.
18.    Πεζοδρόμηση της οδού Πυλαρινού από Εθνικής Αντιστάσεως έως Κολοκοτρώνη  και της οδού Κολοκοτρώνη  από Κολιάτσου έως Πυλαρινού.
19.    τοποθέτηση υπόγειων κάδων στους πεζόδρομους.
20.    Διαγράμμιση οδικού δικτύου κεντρικών δρόμων σύμφωνα με κυκλοφοριακή μελέτη όπου απαιτείται.
21.    Κλαδέματα δένδρων αποψίλωσης (Αγ. Γεωργίου , Μπαθαρίστρα Κορίνθου).
22.    Δενδροφύτευση Λ. Αθηνών- Δαμασκηνού.
 
ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
1.    Συντήρηση και επισκευή έργων οδοποιίας και εγκαταστάσεων κοινοχρήστων χώρων.
2.    Αποκατάσταση των χωματερών (π.χ. Πεδίο Βολής) .
3.    Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών.
4.    Αντικατάσταση πεζοδρομίων στην οδό  Μικράς Ασίας από Λ. Αθηνών ως Κοραή, και Γλαύκου από Λ. Κορίνθου (Λ. Ιωνίας) όπου απαιτείται και όπου αλλού απαιτείται στην Δημοτική Κοινότητα.
5.    Πλύσιμο κάδων απορριμμάτων σ’ όλη τη περιφέρεια της δημοτικής κοινότητας Κορίνθου.
6.    Συντήρηση των διαβάσεων πεζών σε όλη την Δημοτική Κοινότητα Κορίνθου καθώς και φωταγώγηση αυτών προκειμένου να πετύχουμε την μεγαλύτερη δυνατή οδική ασφάλεια των πεζών.
 
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ- ΑΓΟΡΕΣ
1.    Εξεύρεση χώρων και δημιουργία περιφερειακών χώρων στάθμευσης.
2.    Εξεύρεση χώρου και μεταφορά σ’ αυτόν της λαϊκής αγοράς με στέγαστρο ο οποίος τις υπόλοιπες ώρες θα λειτουργεί ως χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων.
3.    Επέκταση καταφύγιου για τα αδέσποτα στη περιοχή του πεδίου βολής.
 
Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου,  έχοντας υπόψη το υπ΄ αριθμ. 42449/21-09-2017 έγγραφο του Δήμου, την παρ. 4 του άρθρου 86 του Ν. 3852.2010 και μετά από γενομένη διαλογική συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
Προτείνει τα κατωτέρω έργα για την Δημοτική Κοινότητα Κορίνθου, έτους 2018 :
ΟΔΟΠΟΙΙΑ:
1.     Αντικατάσταση οδοστρώματος οδού Νοταρά,  από  παραλία  καλάμια έως Αποστόλου  Παύλου 485χ6m.
2.    Επισκευή οδοστρώματος οδού Σίσυφου από οδό  Αδειμάντου έως  οδός Κύπρου 290 x6m.
3.    Επισκευή οδοστρώματος οδού  Σοφοκλέους, από οδό Πυθαγόρα έως παλιά Εθνική οδό Κορίνθου-Πατρών με ταυτόχρονη συντήρηση αρδευτικών καναλιών.
4.    Αποκατάσταση προβλημάτων οδοποιίας όπου απαιτείται και πεζοδρομίων (όπου απαιτείται).
5.    Τμηματική Επισκευή- ασφαλτόστρωση οδού Παπαφλέσσα στο Συνοικισμό.
6.    Επισκευή οδοστρώματος οδού Αράτου από οδό Λ. Αντιστάσεως έως οδό Απ. Παύλου
7.    Διάνοιξη της οδού Ιππότη στο σημείο της σιδηροδρομικής γραμμής του Ο.Σ.Ε.
8.    Διάνοιξη της οδού Ερμού στο σημείο της σιδηροδρομικής γραμμής του Ο.Σ.Ε..
9.    Επισκευή οδοστρώματος στην οδό Κολιάτσου από Κολοκοτρώνη έως Εθνικής αντιστάσεως.
10.    Επισκευή οδοστρώματος στην οδό Αγίας Άννας από το γεφυράκι έως και τη διασταύρωση όπισθεν πρώην στρατοπέδου.
 
 
 
ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ  
1.     Ανάπλαση πλατείας Παναγή Τσαλδάρη (Περιβολάκια).
2.    Αντικατάσταση πεζοδρομίων οδού Νοταρά από παράλια Καλάμια έως Αποστόλου Παύλου.
3.    Επισκευή πεζοδρομίων στην κεντρική οδό του Συνοικισμού (Λ. Ιωνίας) με μελέτη για πέρασμα ΑΜΕΑ.
4.    Ανάπλαση και ανάδειξη της παραλίας 5φ και της παραλίας της Ποσειδωνίας (από Μπουζί μέχρι λιμανάκι- καντίνα)καθώς και επισκευή των κάθετων παράδρομων που οδηγούν σ’ αυτές προκειμένου να είναι εύκολη η πρόσβαση στους λουόμενους.
5.    Μελέτη για δημιουργία πλατείας και σύγχρονης παιδικής χαράς στο πλάτωμα της οδού Αναξειμένους στο συνοικισμό.
6.    Δενδροφύτευση στο δημοτικό κοιμητήριο.
7.    Δενδροφύτευση στο δημοτικό στάδιο.
 
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ
1.    Τοποθέτηση ηλεκτροφωτισμού οδού Σίσυφου (από Νοταρά έως Κολιάτσου) με ταυτόχρονη αντικατάσταση πεζοδρομίων.
2.    Τοποθέτηση ηλεκτροφωτισμού οδού Στεφάνου (από Νοταρά έως Κολιάτσου) με ταυτόχρονη αντικατάσταση πεζοδρομίων.
3.    Τοποθέτηση ηλεκτροφωτισμού στον νέο παραλιακό δρόμο από τα μπαζώματα έως Λ. Ποσειδωνίας.
4.    Δημιουργία υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων στην περιοχή καλάμια (γήπεδο ποδοσφαίρου 5×5, γήπεδο καλαθοσφαίρισης ,όργανα γυμναστικής).
5.    Σημάνσεις και μέτρα ασφάλειας των δρόμων της Κορίνθου  (διαβάσεις πεζών σε όλες τις κύριες οδούς της δημοτικής κοινότητας και τις διασταυρώσεις οδών με πυκνή ροή αυτοκινήτων : π.χ. Νοταρά και Αποστόλου Παύλου).
6.    Τοποθέτηση ηλεκτροφωτισμού οδού Πειρήνης.
7.    Σημάνσεις βάση κυκλοφοριακής μελέτης σύμφωνα με ΚΟΚ στην περιοχή Αϊ Γιώργης καθώς και φωτισμός της περιοχής.
8.    Τοποθέτηση πινακίδων και διαβάσεων πεζών κατά μήκος της οδού Πατρών βάση κυκλοφοριακής μελέτης.
9.    Σημάνσεις και μέτρα ασφαλείας χαμηλού κόστους δρόμων στα πλαίσια της ανάπτυξης αλλά και της ασφάλειας των κατοίκων σύμφωνα με τον ΚΟΚ (βάσει κυκλοφοριακής μελέτης)
10.    Σχεδιασμός προγράμματος επιθεώρησης και προληπτικής συντήρησης οδικού δικτύου
11.    Πεζοδρόμηση της οδού Κύπρου από Εθνικής Αντίστασης έως Κολοκοτρώνη και της οδού Κολοκοτρώνη από Κολιάτσου έως Κύπρου.
12.    Δημιουργία σύγχρονων αθλητικών εγκαταστάσεων (γήπεδα μπάσκετ, ποδόσφαιρο 5*5, γήπεδο τένις εγκιβωτισμένου τμήματος του Ξηριά όπου αυτό είναι δυνατόν.
13.    Τοποθέτηση διευκρινιστικών πινακίδων με τις ονομασίες των οδών στα όρια των πεζοδρομίων σε όλες τις διασταυρώσεις του.
14.    Επισκευή φρεατίων Συνοικισμού στις κάθετες οδούς της Λ. Ιωνίας καθώς και οποιοδήποτε άλλο χρειάζεται.
15.    Ολοκλήρωση έργων που είναι ημιτελή (είσοδοι πόλης, πεζοδρόμια Συνοικισμού κλπ)
16.    Σημάνσεις και μέτρα ασφάλειας χαμηλού κόστους των δρόμων στα πλαίσια της ανάπτυξης αλλά και της ασφάλειας των κατοίκων σύμφωνα με τον ΚΟΚ (βάσει κυκλοφοριακής μελέτης).
17.    Σχεδιασμός προγράμματος επιθεώρησης και προληπτικής συντήρησης του οδικού δικτύου.
18.    Πεζοδρόμηση της οδού Πυλαρινού από Εθνικής Αντιστάσεως έως Κολοκοτρώνη  και της οδού Κολοκοτρώνη  από Κολιάτσου έως Πυλαρινού.
19.    τοποθέτηση υπόγειων κάδων στους πεζόδρομους.
20.    Διαγράμμιση οδικού δικτύου κεντρικών δρόμων σύμφωνα με κυκλοφοριακή μελέτη όπου απαιτείται.
21.    Κλαδέματα δένδρων αποψίλωσης (Αγ. Γεωργίου , Μπαθαρίστρα Κορίνθου).
22.    Δενδροφύτευση Λ. Αθηνών- Δαμασκηνού.
 
ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
1.    Συντήρηση και επισκευή έργων οδοποιίας και εγκαταστάσεων κοινοχρήστων χώρων.
2.    Αποκατάσταση των χωματερών (π.χ. Πεδίο Βολής) .
3.    Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών.
4.    Αντικατάσταση πεζοδρομίων στην οδό  Μικράς Ασίας από Λ. Αθηνών ως Κοραή, και Γλαύκου από Λ. Κορίνθου (Λ. Ιωνίας) όπου απαιτείται και όπου αλλού απαιτείται στην Δημοτική Κοινότητα.
5.    Πλύσιμο κάδων απορριμμάτων σ’ όλη τη περιφέρεια της δημοτικής κοινότητας Κορίνθου.
6.    Συντήρηση των διαβάσεων πεζών σε όλη την Δημοτική Κοινότητα Κορίνθου καθώς και φωταγώγηση αυτών προκειμένου να πετύχουμε την μεγαλύτερη δυνατή οδική ασφάλεια των πεζών.
 
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ- ΑΓΟΡΕΣ
1.    Εξεύρεση χώρων και δημιουργία περιφερειακών χώρων στάθμευσης.
2.    Εξεύρεση χώρου και μεταφορά σ’ αυτόν της λαϊκής αγοράς με στέγαστρο ο οποίος τις υπόλοιπες ώρες θα λειτουργεί ως χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων.
3.     Επέκταση καταφύγιου για τα αδέσποτα στη περιοχή του πεδίου βολής.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό   11/39/2017.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κόρινθος, 13-10-2017
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου
 ΣΠΥΡΙΔΩΝ Δ. ΒΟΡΤΕΛΙΝΟΣ