Αναλυτική Διακήρυξη Δημοπρασίας σύναψης σύμβασης

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Κόρινθος, 12-12-2017

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                        Αριθμ. Πρωτ.: 58570

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμαρχος Κορινθίων

Αλέξανδρος Μ. Πνευματικός

 

Έχοντας υπ’όψιν : α) τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81(Α’ 77), β) τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010 γ) τις διατάξεις του Π.Δ. 116/2004 (Α’ 81), δ) την υπ’ αριθμ. 16/326/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων ε) την υπ’ αριθμ. 29/401/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας για την σύναψη σύμβασης συλλογής εγκαταλελειμμένων οχημάτων (Ο.Τ.Κ.Ζ.) εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κορινθίων, καταρτίζει τους όρους φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας για την σύναψη σύμβασης συλλογής εγκαταλελειμμένων οχημάτων (Ο.Τ.Κ.Ζ.) εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κορινθίων, με εταιρεία επεξεργασίας και ανακύκλωσης οχημάτων-επίσημο μέλος του δικτύου της Ε.Δ.Ο.Ε., ως κάτωθι:

 

Άρθρο 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σύμφωνα με το Π.Δ.116/2004(Α’ 81) κάθε όχημα που εγκαταλείπεται σε δημόσιους, δημοτικούς ή κοινοτικούς δρόμους για μεγάλα χρονικά διαστήματα (αρ.2, παρ. 2) χαρακτηρίζεται ως εγκαταλελειμμένο. Ένα εγκαταλελειμμένο όχημα που δεν έχει αναζητηθεί από τον ιδιοκτήτη του εντός των χρονικών ορίων του Π.Δ. 116/2004 (αρ. 9, παρ. 1) είναι όχημα στο τέλος κύκλου ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.), αποτελεί στερεό απόβλητο (κατά την έννοια της παρ. 4 του αρ. 2 του ν.2939/2001 – Α’179), περιέρχεται δε στην κατοχή του οικείου Δήμου σύμφωνα με την παρ. 1 του άρ. 9 του Π.Δ. 116/2004. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το εγκαταλελειμμένο όχημα που χαρακτηρίζεται ως στερεό απόβλητο, περισυλλέγεται προκειμένου να ανακυκλωθεί και εκδίδεται για αυτό πιστοποιητικό καταστροφής από την Ε.Δ.Ο.Ε. με σκοπό την οριστική διαγραφή του και αποταξινόμηση.

Η δημοπρασία αφορά στην επιλογή εταιρίας η οποία θα περισυλλέγει, με δικά της μέσα (γερανούς), τα οχήματα που έχουν χαρακτηριστεί ως Ο.Τ.Κ.Ζ. στο Δήμο και θα τα μεταφέρει στις εγκαταστάσεις της για επεξεργασία ανακύκλωσης. Το έργο αυτό αποβλέπει στην πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων από τα οχήματα, στην επαναχρησιμοποίηση- ανακύκλωση και περαιτέρω αξιοποίηση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους και των κατασκευαστικών τους στοιχείων. Παράλληλα στοχεύεται η μείωση της ποσότητας των προς διάθεση αποβλήτων. Απώτερος σκοπός είναι η ασφάλεια και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, η εξασφάλιση θέσεων στάθμευσης και η προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.

Άρθρο 2

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η δημοπρασία είναι φανερή, πλειοδοτική και προφορική, θα διεξαχθεί δε σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981, στις 28 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 – 09:30 π.μ., στο Δημοτικό κατάστημα Κορίνθου (αίθουσα συνεδριάσεων δημοτικού συμβουλίου, 2ος όροφος, Κολιάτσου 32, Κόρινθος) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασιών του Δήμου.

Εάν η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, επαναλαμβάνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 14 της παρούσας. Αν και η δεύτερη δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα τότε δύναται να ανατεθεί με απευθείας συμφωνία, της οποίας τους όρους καθορίζει το Δημοτικό Συμβούλιο.

Άρθρο 3

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς για κάθε κατηγορία ορίζεται ως εξής:

  1. για φορτηγά και γενικότερα βαρέα οχήματα: 55,00€ ανά τεμάχιο,

  2. για αυτοκίνητα Ι.Χ.: 30,00€ ανά τεμάχιο,

  3. για δίκυκλα κάθε είδους: 15,00€ ανά τεμάχιο.

Προσφορές υποβάλλονται ξεχωριστά για κάθε μία από τις παραπάνω τρεις κατηγορίες. Προσφορές μικρότερες του παραπάνω ποσού για κάθε κατηγορία δεν θα γίνουν αποδεκτές από την Επιτροπή Διενέργειας της Δημοπρασίας. Η έκαστη πλειοδοτούσα προσφορά θα πρέπει να διαφέρει από την προηγούμενη κατά τουλάχιστον ένα ευρώ (1€), σε κάθε κατηγορία.

Άρθρο 4

ΕΓΓΥΗΤΗΣ

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας καθιστάμενος έτσι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

Άρθρο 5

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η ανάδοχος θα καταβάλλει ως αποζημίωση στο Δήμο το συμφωνημένο ποσό που αναγράφεται στη σύμβαση, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για κάθε παραδιδόμενο Ο.Τ.Κ.Ζ., εντός των πέντε πρώτων ημερών κάθε μήνα, εξαιρουμένων των οχημάτων που επιστρέφονται στους ιδιοκτήτες. Αυτό αποδεικνύεται από την εταιρία με αντίγραφο δήλωσης παραλαβής οχήματος από τον ιδιοκτήτη ή σε απουσία του, με Δελτίο Αποστολής που η εταιρία οφείλει να προσκομίσει στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Οποιαδήποτε καθυστέρηση στην καταβολή της αποζημίωσης συνεπάγεται την αυτοδίκαιη λύση της σύμβασης και ο Δήμος έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και να ζητήσει την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής υπέρ του ίδιου.

Άρθρο 6

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η επιθυμητή χρονική διάρκεια της συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και της εταιρίας είναι ένα (1) έτος, από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα επέκτασης – ανανέωσης για άλλο ένα (1) έτος, εάν και εφόσον το επιθυμούν αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι.

Άρθρο 7

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1) Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου θα εντοπίζει και θα καταγράφει τα χαρακτηριζόμενα ως «εγκαταλελειμμένα οχήματα» στο τέλος κύκλου ζωής τους, σύμφωνα με το Π.Δ. 116/2004 τα οποία βρίσκονται μέσα στα διοικητικά όρια του Δήμου Κορινθίων και στις πέντε (5) Δημοτικές Ενότητες.

2) Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, όπως αυτές προβλέπονται από το άρθρο 9 του Π.Δ.116/2004 και των παραγράφων 1,2,3 έτσι ώστε τα χαρακτηριζόμενα ως εγκαταλελειμμένα οχήματα να περιέλθουν στην κατοχή του Δήμου ως όχημα τέλους ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) μετά την παρέλευση των απαιτούμενων προθεσμιών.

3) Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου θα υποδεικνύει τα εγκαταλελειμμένα οχήματα (όπως αυτά ορίζονται στο Π.Δ. 116/2004) προς απομάκρυνση, θα επιβλέπει τις διαδικασίες παράδοσης των οχημάτων και θα εκδίδει τα απαραίτητα διπλότυπα παραστατικά (πρακτικά παράδοσης- παραλαβής οχημάτων). Η ενημέρωση της εταιρίας για τα προς απομάκρυνση οχήματα, θα γίνεται με κάθε πρόσφορο τρόπο, στον οποίο θα συμφωνήσουν ο Δήμος Κορινθίων με τον ανάδοχο (fax, e-mail, τηλεφωνική επικοινωνία, γραπτή επικοινωνία).

4) Τα ανωτέρω παραστατικά θα περιέχουν τα παρακάτω στοιχεία: α) χρόνος και τόπος παράδοσης (οδός, αριθμός), β) στοιχεία οχήματος: είδος (ΕΙΧ, ΦΙΧ, ή δίκυκλο), μάρκα του οχήματος, μοντέλο, χρώμα, αριθμό πινακίδων κυκλοφορίας (εφόσον φέρει), οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ικανό να διευκολύνει τον εντοπισμό του Ο.Τ.Κ.Ζ., γ) περιγραφή κατάστασης του οχήματος, δ) στοιχεία του γερανού και του οδηγού της εταιρείας.

5) Τα παραστατικά αφού συμπληρωθούν από τους αρμόδιους υπαλλήλους, υπογράφονται και σφραγίζονται από τον εκπρόσωπο του Δήμου και τον οδηγό της εταιρίας.

6) Η εταιρία δεν έχει δικαίωμα να αρνηθεί να μεταφέρει στις εγκαταστάσεις της οχήματα που υποδεικνύει ως Ο.Τ.Κ.Ζ. ο Δήμος, ανεξαρτήτως αριθμού.

7) Ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνει ο Δήμος έναντι του ιδιοκτήτη του Ο.Τ.Κ.Ζ. για οποιαδήποτε ζημιά ήθελε προξενηθεί στο όχημα κατά την αποκομιδή-μεταφορά και εκφόρτωση (ενδεικτικώς αναφερομένων τα παρακάτω): ατύχημα, υλικές ζημιές σε παρακείμενα οχήματα, τραυματισμός ή θανάτωση προσώπου κ.τ.λ.).

8) Η συλλογή, η μεταφορά και η φύλαξη του Ο.Τ.Κ.Ζ. (που βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου μας) θα πραγματοποιηθεί με μεταφορικά μέσα που διαθέτει για το σκοπό αυτό η δεύτερη των συμβαλλόμενων εταιρία και με δικές της δαπάνες. Η δαπάνη αποκομιδής – μεταφοράς και φύλαξης θα βαρύνει αποκλειστικά την δεύτερη των συμβαλλομένων.

9) Η εταιρία υποχρεούται να διαχειριστεί το Ο.Τ.Κ.Ζ. από την στιγμή της συλλογής ή και παραλαβής του από το Δήμο και μετά την παρέλευση των απαιτούμενων χρονικών προθεσμιών, να εκδώσει το προβλεπόμενο πιστοποιητικό καταστροφής του οχήματος για λογαριασμό του Δήμου, της Ε.Δ.Ο.Ε. ενημερώνοντας ταυτόχρονα τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες.

10) Η περισυλλογή των εγκαταλελειμμένων οχημάτων προγραμματίζεται για τουλάχιστον μια (1) φορά το μήνα κατόπιν συνεννόησης και με την χρήση γερανών της εταιρίας. Η περισυλλογή μπορεί να ακυρωθεί και από τα δύο μέρη για λόγους ανωτέρας βίας, όπως είναι οι απεργίες, οι θεομηνίες, οι φυσικές καταστροφές κ.τ.λ. υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει έγκαιρη ενημέρωση τουλάχιστον μια ημέρα πριν την προγραμματισμένη συνεννόηση.

Άρθρο 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι εταιρίες – κέντρα επεξεργασίας οχημάτων Ο.Τ.Κ.Ζ. που είναι επίσημα μέλη του δικτύου της Ε.Δ.Ο.Ε. και μπορούν να εγγυηθούν την άριστη εκτέλεση όλων των εργασιών που περιγράφονται στους όρους του παρόντος.

Άρθρο 9

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία θα πρέπει να καταθέσει, επί ποινή αποκλεισμού, τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1) Αντίγραφο πιστοποιητικού μέλους της Ε.Δ.Ο.Ε.

2) Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης εν ισχύ κατά την ημέρα του διαγωνισμού

3) Αντίγραφο του καταστατικού της εταιρίας από το οποίο να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας, καθώς και φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητάς του. Ειδικά για τις Α.Ε. που θα καταθέσουν προσφορά, εκτός της ταυτότητας του καταθέτοντος και της βεβαίωσης εκπροσώπησης μετά του γνησίου υπογραφής (στην περίπτωση εκπροσώπησης από τρίτο άτομο πλην του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας), θα προσκομίσει πρακτικό του Διοικητικού Συμβούλιου της Εταιρείας, όπου θα εγκρίνεται η συμμετοχή της στο συγκεκριμένο διαγωνισμό και όπου θα ορίζεται ότι εκπρόσωπος της εταιρείας ή του συνεταιρισμού για να παραδώσει την προσφορά είναι ο καταθέτων αυτή. Οι Ομόρρυθμες Εταιρείες και Ετερόρρυθμες Εταιρίες, εκπροσωπούνται από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας, όπως ορίζεται στο καταστατικό τους και τις τυχόν τροποποιήσεις αυτού έως και την ημέρα του διαγωνισμού. Οι Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης, από το διαχειριστή τους όπως ορίζεται στο καταστατικό τους και τις τυχόν τροποποιήσεις αυτού έως και την ημέρα του διαγωνισμού. Για τα φυσικά πρόσωπα, η προσφορά κατατίθεται από τα ίδια ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

4) Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, εκπροσώπου της εταιρίας/φυσικού προσώπου θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, που να αναγράφει ότι έλαβε γνώση των όρων της παρούσας προκήρυξης και αποδέχεται τους όρους αυτής πλήρως και ανεπιφύλακτα καθώς και ότι δεν υπήρξε ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος, το οποίο η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να διαπιστώσει με οποιονδήποτε τρόπο καθώς και ότι δεν είναι ένοχος ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που του ζητούνται με την παρούσα.

5) Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ότι:

Δεν έχει κινηθεί διαδικασία πτώχευσης σε βάρος του, ούτε έχει κηρυχθεί σε πτώχευση ή βρίσκεται σε πτωχευτικό συμβιβασμό

Δε βρίσκεται σε διαδικασία λύσης ή και εκκαθάρισης

Δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση

Δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από συναφθείσα σύμβαση μεταξύ της εταιρίας του και Δημοσίου, Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ.

Δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς Δημοσίου ή Ο.Τ.Α.

6)Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό αναγνωρισμένης τράπεζας ή σύσταση παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ίση με το 10% της πρώτης προσφοράς για όλες τις κατηγορίες οχημάτων (€ 55,00 + € 30,00 + € 15,00 = 100,00 € ) επί 30 (υπολογίζεται ότι σε ετήσια βάση θα συλλέγονται τριάντα (30) οχήματα) ήτοι 300. Η παραπάνω εγγυητική επιστολή αντικαθίσταται μετά την υπογραφή της σύμβασης, από άλλη καλής εκτέλεσης των όρων αυτής, ίση με το 10% του συνολικού επιτευχθέντος τιμήματος που προέκυψε από την δημοπρασία για όλες τις κατηγορίες οχημάτων επί 30 (υπολογίζεται ότι σε ετήσια βάση θα συλλέγονται τριάντα (30) οχήματα), η δε χρονική της διάρκεια θα είναι τουλάχιστον έξι (6) μηνών μετά το πέρας της σύμβασης. Όσον αφορά τους λοιπούς συμμετέχοντες, οι εγγυήσεις συμμετοχής τους, θα επιστραφούν ατόκως εντός δεκαημέρου από την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας και κατόπιν σχετικού αιτήματος των ιδίων.

7) Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.

8) Βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου ότι ο συμμετέχων δεν έχει ληξιπρόθεσμες βεβαιωμένες οφειλές ή ότι έχει υπαχθεί σε ρύθμιση και τηρεί τους όρους αυτής (Δημοτική Ενημερότητα)

9) Απόσπασμα ποινικού μητρώου τουλάχιστον τελευταίου τριμήνου του φυσικού προσώπου που συμμετέχει στη δημοπρασία, ή των διαχειριστών σε περίπτωση Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε., ή του προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου σε περίπτωση Α.Ε.

10) Αντίγραφο ασφαλιστηρίων συμβολαίων σε ισχύ των οχημάτων – γερανών που θα χρησιμοποιεί η εταιρία για την περισυλλογή των οχημάτων, (εάν αυτά λήξουν κατά τη διάρκεια της σύμβασης θα προσκομίσουν υποχρεωτικώς τα ανανεωθέντα ασφαλιστήρια συμβόλαια).

Όλα ανεξαρτήτως τα έγγραφα που θα κατατεθούν, θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, οι δε υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να φέρουν το γνήσιο της υπογραφής του υπογράφοντος.

Άρθρο 10

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Η δημοπρασία είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική και διεξάγεται κατά την καθορισμένη ημέρα και ώρα από την αρμόδια Επιτροπή Δημοπρασιών. Η δημοπρασία δύναται να συνεχίζεται και πέραν της ώρας λήξης του διαγωνισμού, εφόσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές.

Σχετικά με τη συνέχιση της δημοπρασίας πέραν της οριζόμενης ώρας, αποφασίζει η Επιτροπή Δημοπρασιών και η απόφαση της καταχωρείται στα πρακτικά.

Η επιτροπή δημοπρασίας παραλαμβάνει τα δικαιολογητικά, τα οποία θα πρέπει να βρίσκονται σε φάκελο, στο εξώφυλλο του οποίου θα αναγράφεται το όνομα του συμμετέχοντος/επωνυμία εταιρίας, ευκρινώς, και καταχωρίζει στο πρακτικό διενέργειας της δημοπρασίας τους ενδιαφερόμενους κατά σειρά προσέλευσης. Στην συνέχεια η επιτροπή μονογράφει ένα προς ένα τα δικαιολογητικά και ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών. Η τυχόν απόφαση της περί αποκλεισμού ενδιαφερόμενου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, ως μη πληρούντος τους όρους της παρούσας διακήρυξης, αναγράφεται στα πρακτικά. Ακολούθως δέχεται προφορικά οικονομικές προσφορές μόνον από εκείνους που έχουν υποβάλλει νομίμως όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη. Η δέσμευση δε αυτή μεταβαίνει διαδοχικά από τον πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη. Μετά τη λήξη της δημοπρασίας, το πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής, τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή του. Αν ο πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά καλείται από τον πρόεδρο της επιτροπής εγγράφως να συμμορφωθεί εντός προθεσμίας 48 ωρών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, ο διαγωνισμός επαναλαμβάνεται σε βάρος του αναδειχθέντος πλειοδότη και εγγυητή αυτού, με ελάχιστο όριο προσφοράς το επ’ ονόματι του κατακυρωθέν ποσό και καταπίπτει σε βάρος του η κατατεθείσα εγγύηση συμμετοχής (βλ. και άρ. 14 της παρούσας).

Για την τελική αποδοχή του αναδόχου κριτήριο είναι:

α) Η προσφορά με την μεγαλύτερη αποζημίωση προς το Δήμο για κάθε παραδιδόμενο όχημα, σε κάθε κατηγορία

β) Σε περίπτωση ισοψηφίας, αξιολογούνται περαιτέρω τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα της εταιρίας. Σε περίπτωση περαιτέρω ισοψηφίας θα διενεργηθεί κλήρωση από την επιτροπή του διαγωνισμού.

γ) Σε περίπτωση συμμετοχής μόνο μιας εταιρείας στη δημοπρασία, η Επιτροπή Διαγωνισμού θα δέχεται προσφορά οπωσδήποτε ανώτερη από τα αρχικά όρια για κάθε κατηγορία εκποιούμενου οχήματος, προκειμένου η προσφορά να κριθεί συμφέρουσα για το Δήμο.

δ) Σύμφωνα με την παρ. 1 στοιχ. ε’ του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (πρόγραμμα Καλλικράτης) η διεξαγωγή και η κατακύρωση της δημοπρασίας αποτελεί αντικείμενο αρμοδιότητας της Οικονομικής Επιτροπής.

Άρθρο 11

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η κατακυρωτική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αποστέλλεται στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου για έλεγχο ως προς την νομιμότητά της. Στον ανάδοχο στον οποίο έγινε η κατακύρωση καθώς και στον εγγυητή του, αποστέλλεται κοινοποίηση της σχετικής απόφασης. Ο ανάδοχος υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών από την παραλαβή της κοινοποίησης, να προσέλθει μετά του εγγυητή του για την υπογραφή της σύμβασης, αλλιώς η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση. Εάν ο ανάδοχος αποβιώσει ή τεθεί υπό δικαστική αντίληψη ή δικαστική απαγόρευση πριν να υπογραφεί η σύμβαση, ο διαγωνισμός θεωρείται ως μη γενόμενος.

Ο Δήμος Κορινθίων ουδόλως ευθύνεται, στην περίπτωση που τα αποτελέσματα της δημοπρασίας δεν εγκριθούν από την Αποκεντρωμένη Δ/ση Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, ούτε ο τελευταίος πλειοδότης μπορεί να εγείρει αξίωση αποζημίωσης ή άλλες αξιώσεις για το λόγο αυτό.

Άρθρο 12

ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής όταν:

– δεν προσέλθει για την υπογραφή του πρακτικού της σύμβασης μέσα στην προκαθορισμένη προθεσμία

– αρνηθεί να υπογράψει την σύμβαση.

Άρθρο 13

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Οι επί της διεξαγωγής της δημοπρασίας ενστάσεις, κατατίθενται στη γραμματεία πρωτοκόλλου του Δήμου Κορινθίων, υπόψη της επιτροπής που διενεργεί τη δημοπρασία, μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας ή την επομένη της ανακοίνωσης του αποτελέσματος στις περιπτώσεις εξετάσεως και αξιολογήσεως των προσφορών, και μόνο από εκείνους που συμμετείχαν στη δημοπρασία ή αποκλείστηκαν από αυτήν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας της και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. Οι ενστάσεις πρωτοκολλούνται και διαβιβάζονται στην διενεργήσασα τη δημοπρασία επιτροπή.

Άρθρο 14

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον Δήμαρχο εάν δεν παρουσιαστεί σε αυτήν πλειοδότης, ήτοι:

1. Εάν ουδείς εμφανισθεί,

2. Εάν ουδείς από τους εμφανισθέντες καταθέσει το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών ώστε κανείς να μην περάσει στο δεύτερο στάδιο της δημοπρασίας ήτοι στην πλειοδοτική διαδικασία.

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου όταν:

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή ή από τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης λόγω ασύμφορου αποτελέσματος ή σφάλματος κατά την διενέργεια της δημοπρασίας,

β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής τούτου αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά. Σε αυτήν την περίπτωση, η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή του. Ελάχιστο όριο προσφοράς ορίζεται το επ’ ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσό, το οποίο μπορεί να μειωθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

γ) μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως της διοικητικής αρχής αυτός δεν παρουσιάστηκε εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της συμβάσεως.

Οι επαναληπτικές δημοπρασίες γνωστοποιούνται με περιληπτική διακήρυξη του Δημάρχου, που αναφέρεται στους όρους της πρώτης διακηρύξεως και δημοσιευόμενης πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας. Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται επί τη βάσει της δοθείσης τελευταίας προσφοράς κατά την προηγουμένη δημοπρασία.

Αν και η δεύτερη δημοπρασία δε φέρει αποτέλεσμα, η εκμίσθωση γίνεται απευθείας με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Άρθρο 15

ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Απαγορεύεται ρητώς η εκχώρηση μέρους ή του συνόλου των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα υπογραφεί εκ της διαδικασίας αυτής από τον αντισυμβαλλόμενο σε οποιονδήποτε τρίτο.

Άρθρο 16

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Περίληψη της προκήρυξης:

α) Θα τοιχοκολληθεί στο Δημοτικό Kατάστημα Κορίνθου

β) Θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο – πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ- σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) και στην ιστοσελίδα του Δήμου.


 

Άρθρο 17

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ

Πληροφορίες για την δημοπρασία παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, στο Δημοτικό Κατάστημα Κορίνθου, στην διεύθυνση: Κολιάτσου 32, Κόρινθος, 2ος όροφος, κ.κ. Κότσαλου Βενετία, Χουρσαλά Ειρήνη, τηλ. 27413 61099, 61021.

 


 

Ο Δήμαρχος Κορινθίων

 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

 

Leave a Comment