Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας σύναψης σύμβασης

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      Κόρινθος, 12- 12-2017

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                Αριθμ. Πρωτ.: 58572

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία για την σύναψη σύμβασης συλλογής εγκαταλελειμμένων οχημάτων (Ο.Τ.Κ.Ζ.) εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κορινθίων, με εταιρεία επεξεργασίας και ανακύκλωσης οχημάτων-επίσημο μέλος του δικτύου της Ε.Δ.Ο.Ε., σύμφωνα με : α) τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81(Α’ 77), β) τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010 γ) τις διατάξεις του Π.Δ. 116/2004 (Α’ 81), δ) την υπ’ αριθμ. 16/326/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, καθώς και ε) την υπ’ αριθμ. 29/401/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της εν λόγω δημοπρασίας.

 

Η δημοπρασία αφορά στην επιλογή εταιρίας η οποία θα περισυλλέγει, με δικά της μέσα (γερανούς), τα οχήματα που έχουν χαρακτηριστεί ως Ο.Τ.Κ.Ζ. στο Δήμο Κορινθίων και θα τα μεταφέρει στις εγκαταστάσεις της για επεξεργασία ανακύκλωσης.

Η δημοπρασία είναι φανερή, πλειοδοτική και προφορική, θα διεξαχθεί δε σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981, στις 28 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 – 09:30 π.μ., στο Δημοτικό κατάστημα Κορίνθου (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, 2ος όροφος, Κολιάτσου 32, Κόρινθος) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασιών του Δήμου.

Η δημοπρασία αφορά τρεις κατηγορίες οχημάτων. Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς για κάθε κατηγορία οχημάτων, ορίζεται ως εξής: 1). για φορτηγά και γενικότερα βαρέα οχήματα: 55,00€ ανά τεμάχιο, 2). για αυτοκίνητα Ι.Χ.: 30,00 € ανά τεμάχιο, και 3). για δίκυκλα κάθε είδους: 15,00€ ανά τεμάχιο.

Προσφορές υποβάλλονται ξεχωριστά για κάθε μία από τις παραπάνω τρεις κατηγορίες. Προσφορές μικρότερες του παραπάνω ποσού για κάθε κατηγορία δεν θα γίνουν αποδεκτές από την Επιτροπή Διενέργειας της Δημοπρασίας.

Η επιθυμητή χρονική διάρκεια της συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και της εταιρίας είναι ένα (1) έτος, από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα επέκτασης – ανανέωσης για άλλο ένα (1) έτος, εάν και εφόσον το επιθυμούν αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι εταιρίες – κέντρα επεξεργασίας οχημάτων Ο.Τ.Κ.Ζ. που είναι επίσημα μέλη του δικτύου της Ε.Δ.Ο.Ε. και μπορούν να εγγυηθούν την άριστη εκτέλεση όλων των εργασιών που περιγράφονται στους όρους της σχετικής αναλυτικής διακήρυξης.

Για την συμμετοχή στην δημοπρασία απαιτείται η κατάθεση στηv Επιτρoπή Δημοπρασίας, μεταξύ άλλων, Εγγυητικής επιστoλής συμμετοχής, πoσoύ 300,00 €. Επίσης απαιτείται η παρουσία αξιόχρεου εγγυητή (ιδιοκτήτη, νομέα και κατόχου ακινήτου, που θα αποδεικνύεται από Πιστοποιητικό ιδιοκτησίας Υποθηκοφυλακείου, που θα κατατεθεί στην Επιτροπή δημοπρασίας την ημέρα και ώρα διενέργειας της δημοπρασίας), ο οποίος θα υπογράψει τα Πρακτικά της δημοπρασίας καθιστάμενος έτσι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με την συμβαλλόμενη εταιρία, για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

Πληροφορίες για την δημοπρασία και τεύχη Αναλυτικής Δικήρυξης, παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, στο Δημοτικό Κατάστημα Κορίνθου, στην διεύθυνση: Κολιάτσου 32, Κόρινθος, 2ος όροφος, κ.κ.Κότσαλου Βενετία, Χουρσαλά Ειρήνη, τηλ. 27413 61099, 61021.

 

 

 

Ο Δήμαρχος Κορινθίων

 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ