Ονομασία οδού στην περιοχή Ποσειδωνίας της πόλης της Κορίνθου

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                                                    
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ  
    
Από το Πρακτικό 12/01-11-2017 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων
                                        Αριθμός Απόφασης  43/2017
ΘΕΜΑ 4o Η.Δ.: Ονομασία οδού στην περιοχή Ποσειδωνίας της πόλης της Κορίνθου.
 Στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου, 01 Νοεμβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 συνήλθε για πρώτη  φορά σε τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων, ύστερα από την από 49514/27-10-2017 πρόσκληση του προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου κ. Σπυρίδωνα Βορτελίνου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/10.
Διαπιστώθηκε ότι  σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη:
                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ
                 ΑΠΟΝΤΕΣ
1.     Βορτελίνος Σπυρίδων του Δημητρίου
1.  Ντόντος Γεώργιος του Παναγιώτη
2.      Γκίλλας Θωμάς του Αθανασίου
2. Κακάβας Γεώργιος του Νικολάου
3.     Βλαχοπούλου Μαρία του Κωνσταντίνου
3. Χριστοδούλου Φωτεινή του Τιμολέοντα
4. Δημητριάδης Παναγιώτης του Κων/νου
5.   Τρανούδης Σωφρόνιος του Αυγουστίνου
6. Μακγλάρας Γεώργιος του Κων/νου
7. Τσολάκου Μαρία του Χρήστου
 
4. Τσίτουρας Δημήτριος του Γεωργίου
 
 
 
 
 
 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σούκουλη Αντώνιο, υπάλληλο του Δήμου Κορινθίων.
 Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου   και για το  ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης, ενημέρωσε τα μέλη του συμβουλίου τα κατωτέρω:
Σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν. 3463/06 Ι.γ.14. αρμοδιότητα των Ο.Τ.Α. είναι μεταξύ άλλων και η ονομασία των οδών, πλατειών, η τοποθέτηση πινακίδων πληροφορίας και η αρίθμηση κτισμάτων.
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 3463/06 “Ονομασία και μετονομασία συνοικιών, οδών και πλατειών”, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.2 του άρθρου 19 του Ν.4071/12:
“Η ονομασία συνοικιών, οδών και πλατειών γίνεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται ύστερα από εισήγηση του οικείου συμβουλίου δημοτικής ή τοπικής κοινότητας ή εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας και σύμφωνη γνώμη επιτροπής.
Επίσης σύμφωνα το άρθρο 213 του ν. 3463/06, οι  κύριοι ή κάτοχοι ακινήτων υποχρεούνται να ανέχονται την τοποθέτηση ενδεικτικών πινακίδων, για την κυκλοφορία και την ονοματοθεσία οδών και πλατειών, καθώς και τη στήριξη  φωτιστικών σωμάτων.
Με την από 06-09-2017 αίτηση του ο κ. Κατσαρός Γεώργιος ζητάει την ονομασία της οδού (που έχει προσωρινή ονομασία 11η πάροδος), με αρχή  (από βορά) τη δημοτική οδό «Μπουμπουλίνας» (αρ. 86/1982 απόφαση Δ.Σ) και τέλος την δημοτική οδό Α. Μιαούλη (αρ. 396/2011 απόφαση Δ.Σ.).
Επίσης έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
<<Έπειτα από την άνω σχετική αίτηση του κ.  Γεωργίου Κατσαρού και μετά από γενομένη αυτοψία της υπηρεσίας, διαπιστώθηκε ότι η οδός για την οποία αιτείται σχετικά η ονομασία της και σημειώνεται με διαγράμμιση στο σχετικό απόσπασμα χάρτη της περιοχής «ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ», στην πόλη της Κορίνθου (εκτός σχεδίου περιοχή) είναι σήμερα ασφαλτοστρωμένη, με αρχή  (από βορά) τη δημοτική οδό «Μπουμπουλίνας» (αρ. 86/1982 απόφαση Δ.Σ) και τέλος την δημοτική οδό Α. Μιαούλη (αρ. 396/2011 απόφαση Δ.Σ.).
Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή η υπόψη οδός με προσωρινή ονομασία «11η πάροδος» όπως προκύπτει από τα στοιχεία καταγραφής των ονομασιών των οδών και του Εθνικού Κτηματολογίου ανήκει στο οδικό δίκτυο της περιοχής, παρακαλούμε όπως έχουμε πρότασή σας για την ονομασία της>>.
 
Το συμβούλιο  μετά από διαλογική συζήτηση κι  έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση της υπηρεσίας και τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3463/06 Ι.γ.14., του άρθρου 8 του ν. 3463/06 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.2 του άρθρου 19 του Ν.4071/12, του άρθρου 213 του ν. 3463/06
 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορινθίων, την ονομασία τηςανώνυμου δημοτικής  οδού (εκτός σχεδίου περιοχή) που είναι σήμερα ασφαλτοστρωμένη, με αρχή  (από βορά) τη δημοτική οδό «Μπουμπουλίνας» (αρ. 86/1982 απόφαση Δ.Σ) και τέλος την δημοτική οδό Α. Μιαούλη (αρ. 396/2011 απόφαση Δ.Σ.) στην περιοχή «ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ» Κορίνθου όπως σημειώνεται στο συνημμένο χάρτη, σεοδό «ΑΝΔΡΕΑ ΖΑΙΜΗ».
 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό   12/43/2017.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κόρινθος, 17-11-2017
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου
ΣΠΥΡΙΔΩΝ Δ. ΒΟΡΤΕΛΙΝΟΣ