Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για την εκτέλεση έργου

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Κόρινθος, 13-12-2017

   ΝΟΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                        Αριθμ. Πρωτ.: 58739

   ΔΗΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

Διακηρύττει ότι

               Εκτίθεται σε συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), η εκτέλεση του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ Κ.Χ. Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ προϋπολογισμού μελέτης 74.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

  Για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του θα εφαρμοσθούν οι διατάξεις των νομοθετημάτων που αναφέρονται στην με αριθμό 58737/2017 αναλυτική διακήρυξη διαγωνισμού.  Ενδεικτικά αναφέρουμε: ν. 4412/2016, ν. 3669/2008, ν. 4314/2014, ν. 4497/2017 και όλες οι λοιπές ισχύουσες σχετικές διατάξεις ακόμα κι αν δεν αναφέρονται ρητά στην παρούσα.

   Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Κορινθίων (Κολιάτσου 32, 2ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου)  την 28η Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών).

   Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από πόρους Δήμου.

  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που είναι εγγεγραμμένα και δραστηριοποιούνται στο ΜΕΕΠ, στην  Α1, Α2, 1η  τάξη και άνω για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ή στα Νομαρχιακά Μητρώα για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, όταν οι προσφέροντες είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, ενώ για τους λοιπούς ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρ. 23.4 της σχετικής διακήρυξης του διαγωνισμού.

     Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

               Για περισσότερες πληροφορίες και παραλαβή των τευχών της μελέτης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας Δήμου Κορινθίων (Δημοκρατίας 1, πρώην σταθμός ΟΣΕ, Κόρινθος, πληροφορίες: κ.κ. Ν. Κακάβας, τηλ, 27413 62802, Μ. Καραγιώργου τηλ. 27413 62819).

 

Ο Δήμαρχος Κορινθίων

 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ