Απόφαση αριθμ. 33/487/2017

 Αριθμός Πρακτικού 33

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 04-12-2017

 

    Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 4η Δεκεμβρίου 2017,  ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 56674/30-11-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ. (αποχώρησε μετά το πέρας της συζήτησης του 7ου θέματος), 3)Βλάσσης Δημ., 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Μπάκουλης Δημ., 6)Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Φαρμάκης Γεωργ., 3)Κορδώσης Χρ..

 

         Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 487η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Απευθείας ανάθεση από την Οικονομική Επιτροπή με τη διαδικασία του κατεπείγοντος της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ προϋπολογισμού 43.833,50€», λέει στα μέλη της Επιτροπής ότι υπάρχει άμεση ανάγκη σίτισης των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Κορίνθου και για το λόγο αυτό η Οικονομική Επιτροπή θα πρέπει να προχωρήσει στην απευθείας ανάθεση με τη διαδικασία του κατεπείγοντος της προμήθειας έτοιμων γευμάτων για την κάλυψη των αναγκών σίτισης των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Κορίνθου.  Ακολούθως θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τη σχετική τεχνική έκθεση του Τμήματος Προμηθειών και Υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, της οποίας ο ενδεικτικός προϋπολογισμός έχει ως εξής:

 

Α/Α

Περιγραφή προμήθειας

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)

ΔΑΠΑΝΗ (€)

χωρίς ΦΠΑ

1

Έτοιμα γεύματα για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Κορίνθου

 

Ημερήσιο έτοιμο γεύμα ανά μαθητή

17160

2,06

35.349,60

Προϋπολογισθείσα δαπάνη χωρίς ΦΠΑ

35.349,60

ΦΠΑ 24%

8.483,90

Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη

43.833,50

 

  Στη συνέχεια λέει πως η εκτέλεση της προμήθειας κρίνεται άκρως επείγουσα, οπότε και θα πρέπει να γίνει με τη διαδικασία του κατεπείγοντος και της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 32 του ν.4412/2016 όπως ισχύει.  Σύμφωνα με την από 01-12-2017 τεχνική έκθεση, που εκπονήθηκε από το Τμήμα Προμηθειών και Υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, το συνολικό ποσό της ανάθεσης ανέρχεται σε 43.833,50€.  Από έρευνα αγοράς που έγινε, διαπιστώθηκε ότι η προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία «Korinthian Palace Catering A.E.» (Σολωμός Κορινθίας) για έτοιμα γεύματα είναι συμφέρουσα και η προσφέρουσα εταιρεία παρουσιάζεται αξιόπιστη.

  Με βάση τα ανωτέρω και επειδή οι εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες:

-οφείλονται σε γεγονότα απρόβλεπτα,

-δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή με διαπραγμάτευση διαδικασίες με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού,

-οι περιστάσεις της κατεπείγουσας ανάγκης σε καμία περίπτωση δεν απορρέουν από ευθύνη του Δήμου,

  ο Πρόεδρος προτείνει την απευθείας ανάθεση στην ανωτέρω επιχείρηση των ειδών της εν λόγω προμήθειας με βάση την προσφορά της, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 2,06€ ανά ημερήσιο γεύμα ανά μαθητή πλέον Φ.Π.Α. 24%.

 

            Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την από 01-12-2017 τεχνική έκθεση, την προσφορά της ως άνω αναφερόμενης εταιρείας, τις εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες, όπως αναφέρθηκαν στην εισήγηση του Προέδρου και οι οποίες α)οφείλονται σε γεγονότα απρόβλεπτα, β)δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή με διαπραγμάτευση διαδικασίες με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, γ)οι περιστάσεις της κατεπείγουσας ανάγκης σε καμία περίπτωση δεν απορρέουν από ευθύνη του Δήμου, τις διατάξεις του Ν. 3463/2006, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, τις διατάξεις του άρθρ. 32 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντος του κ. Νανόπουλου Β. με αρνητική ψήφο)

  Αναθέτει απευθείας την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ συνολικού προϋπολογισμού 43.833,50€, λόγω έκτακτων γεγονότων με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης, στην εταιρεία με την επωνυμία «Korinthian Palace Catering A.E.» (Σολωμός Κορινθίας, ΑΦΜ 998586666, Δ.Ο.Υ. Κορίνθου), νόμιμα εκπροσωπούμενη, με συνολικό ποσό προσφοράς δύο ευρώ και έξι λεπτά (2,06€) ανά ημερήσιο γεύμα ανά μαθητή πλέον Φ.Π.Α. 24% έναντι της προϋπολογιζόμενης δαπάνης των 2,06€ ανά ημερήσιο γεύμα ανά μαθητή πλέον Φ.Π.Α. 24%.

 

  Η πληρωμή του ανωτέρω αναδόχου θα βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού έτους 2017 με ΚΑ 15/6481.0003 ποσού 43.833,50€ και τίτλο «Δαπάνη σίτισης μαθητών Μουσικού Γυμνασίου Κορίνθου» (Α.Ο.Ε. 33/486/2017).

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

                            Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 33/487/2017.-

Leave a Comment