Απόφαση αριθμ. 31/454/2017

 Αριθμός Πρακτικού 31

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 21-11-2017

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 21η Νοεμβρίου 2017, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 53390/17-11-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ. (αποχώρησε μετά το πέρας της συζήτησης του 23ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 3)Βλάσσης Δημ., 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 6)Μπάκουλης Δημ., 7)Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Κορδώσης Χρ..

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 454η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 37.200,00€», υπενθυμίζει στα μέλη την αριθμ. 25/311/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 59/2017 μελέτης, καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της εν θέματι υπηρεσίας και ορίστηκε ημερομηνία του διαγωνισμού η 09-10-2017.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το από 09-10-2017 πρακτικό αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, σύμφωνα με το οποίο κατατέθηκε μία μοναδική προσφορά της εταιρείας NEUROPUBLIC A.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ.

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής του ως άνω οικονομικού φορέα διαπιστώθηκε ότι η μοναδική υποβληθείσα προσφορά του οικονομικού φορέα NEUROPUBLIC A.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ πληροί τους όρους της υπ’ αρ.42717/22-09/2017 Αναλυτικής διακήρυξης και προχώρησε στο στάδιο της αξιολόγησης της Τεχνικής προσφοράς.

 

Από την αξιολόγηση της Τεχνικής προσφοράς του συμμετέχοντος οικονομικού φορέα η Επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού διαπίστωσε ότι η μοναδική κατατεθείσα προσφορά του οικονομικού φορέα NEUROPUBLIC A.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ είναι σύμφωνη με τις τεχνικές απαιτήσεις της υπ’ αρ.42717/22-09/2017 Αναλυτικής διακήρυξης και της υπ’ αριθμ.59/2017 Μελέτης και προχωρά στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού της αποσφράγισης οικονομικών προσφορών. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού εισηγείται την προώθηση της προσφοράς του οικονομικού φορέα NEUROPUBLIC A.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ στο στάδιο αποσφράγισης οικονομικών προσφορών.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση του από 09-10-2017 πρακτικού αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης Τεχνικών προσφορών της Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εν θέματι υπηρεσία, την αποδοχή της προσφοράς του οικονομικού φορέα NEUROPUBLIC A.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ και την προώθηση αυτής στο στάδιο αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών.

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την εισήγηση του Προέδρου, τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, το ως άνω αναφερόμενο πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010 και του Ν. 4412/2016, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Εγκρίνει το από 09-10-2017 πρακτικό αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της Επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού για εκτέλεση της υπηρεσίας ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 37.200,00€.

Β.- Προωθεί την προσφορά του οικονομικού φορέα με την επωνυμία NEUROPUBLIC A.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ στο στάδιο αποσφράγισης και αξιολόγησης της οικονομικής του προσφοράς, η οποία αποσφράγιση θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή αξιολόγησης σε δημόσια συνεδρίαση την Πέμπτη, 21-12-2017 και ώρα 10:30 στο Δημοτικό Κατάστημα Κορινθίων, Κολιάτσου 32, 2ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου.


Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

 

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 31/454/2017.-

 

 

 

 

 

Leave a Comment