ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 


 
 

                                            

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Κόρινθος,  14 Δεκεμβρίου 2017
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                           Αριθμ. Πρωτ. 59002
 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                                       

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

 

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών                                                                                            

 

Τμήμα Αιρετών Οργάνων                                                                                           

Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου                                              
Ταχ. Δ/νση: Κολιάτσου 32                                                                        
Τ.Κ.  201 00, Κόρινθος                                                                                         
Τηλ.: 27413 61003 – 61068 – 61070                                                                                               
                                                                                                                          
                                            
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 19-12-2017 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 18:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32,  2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της  ημερήσιας διάταξης:
 
1. Έγκριση του προϋπολογισμού και ΟΠΔ έτους 2018 του ν.π. «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ»
2. Έγκριση του προϋπολογισμού και ΟΠΔ έτους 2018 του ν.π. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ»
3.   Έγκριση του προϋπολογισμού και ΟΠΔ έτους 2018 του ν.π. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ  ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ»
4.   Παράταση συμβάσεων μίσθωσης έργου του προσωπικού που απασχολείται στο Δήμο Κορινθίων στα πλαίσια υλοποίησης του χρηματοδοτούμενου προγράμματος με τίτλο πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής για το ΤΕΒΑ /FEAD 2014-2020, λόγω τροποποίησης του χρηματοδοτούμενου προγράμματος ως προς το «χρονοδιάγραμμα υλοποίησης»
5.    Πρόσληψη προσωπικού με ημερομίσθιο, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4071/2012
6.    Διαγραφή βεβαιωμένων δημοτικών τελών νεκροταφείων
7.    Διαγραφή ημερήσιου τέλους λαϊκής αγοράς
8.    Διαγραφή ποσού από βεβαιωτικό κατάλογο νεκροταφείου Δ.Ε. Σαρωνικού
9.    Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2017
10.    Αίτημα για υπαγωγή σε ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών (άρθρο 52 Ν.4483/2017)
11.    Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος  ποσού
12.    Συμμετοχή του Δήμου στην εκδήλωση που διοργανώνει το 2ο Γυμνάσιο
13.    Αίτημα σπουδάστριας  ΑΕΙ για πρακτική άσκηση στο Δήμο
14.    Αίτημα σπουδάστριας  ΙΕΚ για πρακτική άσκηση στο Δήμο
15.    Διάθεση πιστώσεων
16.    Αίτημα συνδημότη μας για παροχή κοινωφελούς εργασίας στο Δήμο
17.    Έγκριση οδοιπορικών και ημερήσιας αποζημίωσης Δημάρχου.
 
 
      Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
 

                                                                                                                    ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ