ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  


    
                  ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Κόρινθος,  14 Δεκεμβρίου 2017                          
                  ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                              Αριθμ. Πρωτ. 59003
 

                  ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                       

 

                    ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

 

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών                                                                                            

 

                  Τμήμα Αιρετών Οργάνων                                                                                                                         

                  Υπηρεσία Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου                                                         
              

                  Ταχ. Δ/νση: Κολιάτσου 32                                                                                                                                      Τ.Κ.  201 00, Κόρινθος                                                                               

                 Τηλ.: 27413 61003 – 61068 – 61070       
                                                                                                                                                                                      
 
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 67 § 1 και 266 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013, σας καλούμε σε ειδική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 19η Δεκεμβρίου 2017 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 20:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με το παρακάτω θέμα της  ημερήσιας διάταξης:
 
 
Ψήφιση του Δημοτικού Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης έτους 2018.
 
 
  
   Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 

                                                                                                                         

 
 

                                                                                                                  ΧΡΗΣΤΟΣ  Γ.  ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ