Απόφαση αριθμ. 34/500/2017

 Αριθμός Πρακτικού 34

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 08-12-2017

 

    Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 8η Δεκεμβρίου 2017,  ημέρα της εβδoμάδας Παρασκευή και ώρα 08:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 57177/04-12-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Φαρμάκης Γεωργ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Μπάκουλη Δημ.), 5)Σταυρέλης Νικ. (αποχώρησε μετά το πέρας της συζήτησης του 2ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 6)Ζώγκος Ανδρ., 7)Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Κορδώσης Χρ., 2)Δημητρόπουλος Κων..

 

        Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

      ΑΠΟΦΑΣΗ 500η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Περί άσκησης ή μη ένδικων μέσων σε δικαστικές υποθέσεις του Δήμου Κορινθίων» λέει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι με την αριθμ. 77/2010 απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου, ορίστηκε πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου ο δικηγόρος Κορίνθου κ. Πίκουλας Παναγιώτης, με εντολή να χειριστεί για λογαριασμό του Δήμου υπόθεση αγωγής του Τομάζου Θεόδωρου κατά Δήμου περί αποζημίωσής του για ζημιές που υπέστη το όχημά του από πτώση σε λακκούβα στο οδόστρωμα.  Στη συνέχεια θέτει υπόψη της Επιτροπής την από 15-11-2017 επιστολή του πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου κ. Πίκουλα Παναγιώτη επί της ως άνω υποθέσεως, η οποία έχει ως εξής:

 

Για ενημέρωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων επισυνάπτω την επιδοθείσα σήμερα (15-11-2017) εις εμέ τελεσίδικη υπ΄ αριθμ. 602/2017 απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως (Β΄ Τμήματος), καθ΄ όσον υποστήριξα την 15-11-2016 ενώπιον αυτού και για λογαριασμό του Δήμου Κορινθίων την από 12-04-2013 έφεση αυτού (Δήμου Κορινθίων) εναντίον της υπ΄ αριθμ. 15/2013 αποφάσεως του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, όπως και εναντίον του Θεοδώρου Τομάζου του Χαραλάμπους ενάγοντος πρωτοδίκως και εφεσίβλητου στον δεύτερο βαθμό.

Το Μονομελές Διοικητικό Εφετείο Τριπόλεως (Β΄ Τμήμα) ως δευτεροβάθμιο Δικαστήριο αποδέχθηκε εν μέρει την ασκηθείσα υπ΄ εμού και για λογαριασμό του Δήμου Κορινθίων από 12-04-2013 έφεση αυτού και εμείωσε την πρωτοδίκως επιδικασθείσα υπέρ του Θεοδώρου Τομάζου του Χαραλάμπους αποζημίωση από το ποσό των 6.200,00€ στο ποσό των 3.800,00€.

 

  Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου να υποστηριχθούν τα συμφέροντα του Δήμου, ο Πρόεδρος προτείνει να μην ασκηθεί από πλευράς Δήμου κανένα ένδικο μέσο κατά της με αριθμό 602/2017 τελεσίδικης απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως, διότι, εφόσον είναι τελεσίδικη, ο Δήμος δεν έχει έννομο συμφέρον να ασκήσει περαιτέρω ένδικα μέσα, και να συμμορφωθεί ο Δήμος με το διατακτικό αυτής.

 

   Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την από 15-11-2017 επιστολή του πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου, την αριθμ. 602/2017 απόφαση Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως, το σχετικό φάκελο της υπόθεσης, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν, καθώς και κάθε άλλης ισχύουσας, σχετικής νομοθετικής διάταξης,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

   Να μην ασκήσει ο Δήμος Κορινθίων κανένα ένδικο μέσο κατά της με αριθμό 602/2017 τελεσίδικης απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως, διότι, εφόσον η απόφαση είναι τελεσίδικη, ο Δήμος δεν έχει έννομο συμφέρον να ασκήσει περαιτέρω ένδικα μέσα, και να συμμορφωθεί εκούσια με το διατακτικό αυτής, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης και σύμφωνα με την από 15-11-2017 επιστολή του πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για την εν λόγω υπόθεση κ. Πίκουλα Παναγιώτη.

 

     Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

     Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 34/500/2017.-