Απόφαση αριθμ. 33/492/2017

 Αριθμός Πρακτικού 33

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 04-12-2017

 

    Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 4η Δεκεμβρίου 2017,  ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 56674/30-11-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ. (αποχώρησε μετά το πέρας της συζήτησης του 7ου θέματος), 3)Βλάσσης Δημ., 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Μπάκουλης Δημ.), 6)Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Φαρμάκης Γεωργ., 3)Κορδώσης Χρ..

 

         Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

      ΑΠΟΦΑΣΗ 492η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Περί άσκησης ή μη ένδικων μέσων σε δικαστική υπόθεση του Δήμου Κορινθίων» λέει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι με την αριθμ. 345/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, ορίστηκε πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου η δικηγόρος Κορίνθου κ. Βαρδουνιώτη Σταυρούλα, με εντολή να χειριστεί για λογαριασμό του Δήμου υπόθεση διαταγής πληρωμής της Παπασιδέρη Ευγενίας κατά Δήμου περί αμοιβής της για δημοσίευση του Δήμου σε φύλλο της εφημερίδας ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ιδιοκτησίας της ενάγουσας.  Στη συνέχεια θέτει υπόψη της Επιτροπής την από 24-11-2017 επιστολή – γνωμοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου κ. Βαρδουνιώτη Σταυρούλας επί της ως άνω υποθέσεως, η οποία έχει ως εξής:

 

Επί της από 2-12-2015 ανακοπής κατά της υπ΄ αριθμ. 268/2015 Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Κορίνθου, που άσκησε ο Δήμος Κορινθίων κατά της Ευγενίας Παπασιδέρη, εκδόθηκε η υπ΄ αριθμ. 935/2017 απόφαση του αυτού Δικαστηρίου, η οποία απέρριψε την ανακοπή και επικύρωσε την ανωτέρω Διαταγή Πληρωμής, που συνεπάγεται την υποχρέωση να καταβάλει ο Δήμος στην Ευγενία Παπασιδέρη το ποσό των 654,36 ευρώ για το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών που εκδόθηκε, πλέον των νομίμων τόκων και των δικαστικών εξόδων (115 ευρώ δικαστικά εξοδα από τη Διαταγή Πληρωμής και 168 ευρώ δικαστικά έξοδα από την 935/2017 απόφαση).

Ως πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου στην υπόθεση αυτή, η γνώμη μου είναι να μην ασκηθεί έφεση κατά της ανωτέρω απόφασης για δύο λόγους: 1)Θα επιβαρυνθεί ο Δήμος με περαιτέρω δαπάνες (αμοιβή δικηγόρου, δικαστικού επιμελητή, παράβολα και γενικά δικαστικά έξοδα), οι οποίες στο σύνολό τους θα υπερβούν το ποσό που επιδικάστηκε με τη Διαταγή Πληρωμής, ήτοι το ποσό των 654,36€, 2)ενδεχόμενη άσκηση έφεσης δεν θα ευδοκιμήσει και θα απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμη για το λόγο ότι η δημοσίευση ολόκληρου του κειμένου της επίμαχης προκήρυξης και όχι περίληψης αυτής και συνεπώς η αμοιβή που καλείται να καταβάλει ο Δήμος στην Ευγενία Παπασιδέρη για την αιτία αυτή έχει ήδη κριθεί με την ανωτέρω απόφαση ότι οφείλεται σε λάθος εκ παραδρομής του Δήμου, επομένως είναι δύσκολο αν όχι απίθανο να αποφασίσει διαφορετικά το δευτεροβάθμιο δικαστήριο.

Για τους λόγους αυτούς, φρονώ ότι η πιο συμφέρουσα λύση για τον Δήμο είναι να συμμορφωθεί προς την υπ΄ αριθμ. 935/2017 απόφαση του Ειρηνοδικείου Κορίνθου και να μην ασκήσει έφεση κατά αυτής.

 

  Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη και τις διατάξεις του άρθρου 512 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, σύμφωνα με το οποίο οι αποφάσεις των ειρηνοδικείων σε διαφορές που εκδικάζονται κατά τη διαδικασία των άρθρων 466 έως 472 του αυτού Κώδικα είναι ανέκκλητες, και προκειμένου να υποστηριχθούν τα συμφέροντα του Δήμου, ο Πρόεδρος προτείνει να μην ασκηθεί από πλευράς Δήμου κανένα ένδικο μέσο κατά της με αριθμό 935/2017 απόφασης Ειρηνοδικείου Κορίνθου, διότι ο Δήμος δεν έχει έννομο συμφέρον να ασκήσει περαιτέρω ένδικα μέσα και επιπλέον πρόκειται για ανέκκλητη απόφαση, σύμφωνα με τον ως άνω Κώδικα, καθώς το επίδικο ποσό είναι μικρότερο των 1.500,00€, και να συμμορφωθεί ο Δήμος με το διατακτικό αυτής.

 

   Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την από 24-11-2017 γνωμοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου, την αριθμ. 935/2017 απόφαση Ειρηνοδικείου Κορίνθου, το σχετικό φάκελο της υπόθεσης, τις διατάξεις του άρθρου 512 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν, καθώς και κάθε άλλης ισχύουσας, σχετικής νομοθετικής διάταξης,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

   Να μην ασκήσει ο Δήμος Κορινθίων κανένα ένδικο μέσο κατά της με αριθμό 935/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Κορίνθου, διότι ο Δήμος δεν έχει έννομο συμφέρον να ασκήσει περαιτέρω ένδικα μέσα και επιπλέον πρόκειται για ανέκκλητη απόφαση, σύμφωνα με το άρθρ. 512 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, καθώς το επίδικο ποσό είναι μικρότερο των 1.500,00€, και να συμμορφωθεί εκούσια με το διατακτικό αυτής, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης και σύμφωνα με την από 24-11-2017 γνωμοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου για την εν λόγω υπόθεση κ. Βαρδουνιώτη Σταυρούλας.

 

     Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

     Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 33/492/2017.-