Απόφαση αριθμ. 34/499/2017

 Αριθμός Πρακτικού 34

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 08-12-2017

 

    Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 8η Δεκεμβρίου 2017,  ημέρα της εβδoμάδας Παρασκευή και ώρα 08:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 57177/04-12-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Φαρμάκης Γεωργ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Μπάκουλη Δημ.), 5)Σταυρέλης Νικ. (αποχώρησε μετά το πέρας της συζήτησης του 2ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 6)Ζώγκος Ανδρ., 7)Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Κορδώσης Χρ., 2)Δημητρόπουλος Κων..

 

        Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

      ΑΠΟΦΑΣΗ 499η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Περί άσκησης ή μη ένδικων μέσων σε δικαστικές υποθέσεις του Δήμου Κορινθίων» λέει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι με τις αριθμ. 70/2011 και 363/2016 αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, ορίστηκε πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου ο δικηγόρος Κορίνθου κ. Θωμαΐδης Πέτρος, με εντολή να χειριστεί για λογαριασμό του Δήμου υπόθεση αγωγής του Καρνέζη Αναστασίου κατά Δήμου περί αποζημίωσής του για ζημιές που υπέστη το όχημά του από πτώση σε λακκούβα στο οδόστρωμα.  Στη συνέχεια θέτει υπόψη της Επιτροπής την από 07-10-2017 επιστολή – γνωμοδότηση του πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου κ. Θωμαΐδη Πέτρου επί της ως άνω υποθέσεως, η οποία έχει ως εξής:

 

Επί της κοινοποιηθείσας στο Δήμο υπ΄ αριθμ. 307/2017 αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως, η οποία εκδόθηκε επί εφέσεως που είχε ασκήσει ο Δήμο Κορινθίων κατά της 77/2012 αποφάσεως του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, έχω να θέσω υπ΄ όψιν σας τα εξής:

Με την ως άνω απόφαση έγινε εν μέρει δεκτή η έφεση του Δήμου και αυξήθηκε το ποσοστό συνυπαιτιότητας του αντιδίκου Αναστασίου Καρνέζη ως προς το ατύχημα που αποτέλεσε την ιστορική βάση της αγωγής του ανωτέρω κατά του Δήμου Τενέας (το ατύχημα αφορούσε σε πτώση του αυτοκινήτου του παραπάνω ενάγοντα σε λακκούβα που υπήρχε στον συνδέοντα το Σπαθοβούνι με το Άργος δρόμο εντός των διοικητικών ορίων του τότε Δήμου Τενέας).  Περαιτέρω με την αυτή ως άνω απόφαση μειώθηκε και το πρωτοδίκως επιδικασθέν στον παραπάνω ενάγοντα ποσό (από 8.000,00€ σε 5.400,00€).

Λόγω του ότι η ως άνω απόφαση είναι εφετειακή και δεν μπορεί να τεθεί ζήτημα ασκήσεως οιουδήποτε ενδίκου μέσου κατ΄ αυτής, ο παραπάνω ενάγων θα πρέπει να πληρωθεί.

 

  Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου να υποστηριχθούν τα συμφέροντα του Δήμου, ο Πρόεδρος προτείνει να μην ασκηθεί από πλευράς Δήμου κανένα ένδικο μέσο κατά της με αριθμό 307/2017 απόφασης Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως, διότι ο Δήμος δεν έχει έννομο συμφέρον να ασκήσει περαιτέρω ένδικα μέσα, και να συμμορφωθεί ο Δήμος με το διατακτικό αυτής.

 

   Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την από 07-10-2017 γνωμοδότηση του πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου, την αριθμ. 307/2017 απόφαση Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως, το σχετικό φάκελο της υπόθεσης, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν, καθώς και κάθε άλλης ισχύουσας, σχετικής νομοθετικής διάταξης,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

   Να μην ασκήσει ο Δήμος Κορινθίων κανένα ένδικο μέσο κατά της με αριθμό 307/2017 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως, διότι ο Δήμος δεν έχει έννομο συμφέρον να ασκήσει περαιτέρω ένδικα μέσα, και να συμμορφωθεί εκούσια με το διατακτικό αυτής, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης και σύμφωνα με την από 07-10-2017 γνωμοδότηση του πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για την εν λόγω υπόθεση κ. Θωμαΐδη Πέτρου.

 

     Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

     Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 34/499/2017.-