Απόφαση αριθμ. 34/498/2017

 Αριθμός Πρακτικού 34

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 08-12-2017

 

    Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 8η Δεκεμβρίου 2017,  ημέρα της εβδoμάδας Παρασκευή και ώρα 08:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 57177/04-12-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Φαρμάκης Γεωργ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Μπάκουλη Δημ.), 5)Σταυρέλης Νικ. (αποχώρησε μετά το πέρας της συζήτησης του 2ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 6)Ζώγκος Ανδρ., 7)Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Κορδώσης Χρ., 2)Δημητρόπουλος Κων..

 

        Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

      ΑΠΟΦΑΣΗ 498η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Περί άσκησης ή μη ένδικων μέσων σε δικαστικές υποθέσεις του Δήμου Κορινθίων» λέει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι με τις αριθμ. 193/2008 και 164/2010 αποφάσεις Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου, καθώς και τις αριθμ. 60/2012 και 16/2016 αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, ορίστηκε πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου ο δικηγόρος Κορίνθου κ. Μάρκελλος Παύλος, με εντολή να χειριστεί για λογαριασμό του Δήμου υπόθεση αγωγής της εταιρείας ΔΟΜΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΠΕ κατά Δήμου περί αμοιβής της για εκτέλεση εργασιών στο Δημοτικό Θέατρο – Πολυκέντρο Κορίνθου.  Στη συνέχεια θέτει υπόψη της Επιτροπής την από 19-09-2017 επιστολή – γνωμοδότηση του πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου κ. Μάρκελλου Παύλου επί της ως άνω υποθέσεως, η οποία έχει ως εξής:

 

Με την υπ΄ αριθμ. 400/2016 τελεσίδικη απόφαση του Εφετείου Ναυπλίου έγινε εν μέρει δεκτή η από 13-11-2017 με αριθμ. καταθ. 636/ΤΟ 636/2007 αγωγή της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΟΜΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΠΕ» κατά του Δήμου και υποχρεώνεται ο Δήμος στην καταβολή των αναφερομένων στο διατακτικό της άνω απόφασης ποσών.

Επειδή η υποχρέωση συμμόρφωσης της διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις συνιστά θεμελιώδη πτυχή και έκφραση της αρχής του κράτους δικαίου και αποτελεί Συνταγματική επιταγή (άρθρο 95, παρ. 5 του Συντάγματος): «η διοίκηση έχει υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις δικαστικές αποφάσεις.  Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής γεννά ευθύνη για κάθε αρμόδιο όργανο όπως νόμος ορίζει.  Νόμος ορίζει τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης της διοίκησης».

Επειδή στο άρθρο 1 του Ν.3068/2002Β «Συμμόρφωση Διοίκησης προς δικαστικές αποφάσεις κλπ» (ΦΕΚ Α΄274), όπως ισχύει, μεταξύ άλλων, ορίζεται: «Το Δημόσιο, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται χωρίς καθυστέρηση προς τις δικαστικές αποφάσεις και να προβαίνουν σε όλες τις ενέργειες που επιβάλλονται για την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής και για την εκτέλεση των αποφάσεων.  Δικαστικές αποφάσεις κατά την έννοια του προηγούμενου εδαφίου είναι όλες οι αποφάσεις των διοικητικών, πολιτικών, ποινικών και ειδικών δικαστηρίων που παράγουν υποχρέωση συμμόρφωσης ή είναι εκτελεστές κατά τις οικείες δικονομικές διατάξεις και οτυς όρους που κάθε απόφαση τάσσει».

Επειδή κατά το άρθρο 904 ΚΠολΔ: «1.Αναγκαστική εκτέλεση μπορεί να γίνει μόνο βάσει εκτελεστού τίτλου.

2.Εκτελεστοί τίτλοι είναι α)οι τελεσίδικες αποφάσεις, καθώς και οι αποφάσεις κάθε ελληνικού δικαστηρίου που κηρύχθηκαν προσωρινά εκτελεστές…»

  Επειδή η ως άνω απόφαση είναι τελεσίδικη, συνεπώς άμεσα εκτελεστή, σας γνωστοποιώ πως ο Δήμος οφείλει, σύμφωνα με τα ανωτέρω, να συμμορφωθεί σε αυτήν και για τον επιπρόσθετο επίσης λόγο πως με την εκούσια συμμόρφωσή του θα αποφευχθούν οι δυσμενείς συνέπειες της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης εναντίον του (χρέωση με επιπλέον έξοδα αναγκαστικής εκτέλεσης).

  Καθότι αφορά στα περαιτέρω δικαιώματα του Δήμου, που στην προκειμένη περίπτωση θα ήταν η άσκηση αίτησης αναίρεσης, θεωρώ ότι δεν συντρέχουν νομικοί λόγοι ικανοί να επιστηρίξουν την άσκησή της.

 

  Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου να υποστηριχθούν τα συμφέροντα του Δήμου, ο Πρόεδρος προτείνει να μην ασκηθεί από πλευράς Δήμου κανένα ένδικο μέσο κατά της με αριθμό 400/2016 απόφασης Εφετείου Ναυπλίου, διότι ο Δήμος δεν έχει έννομο συμφέρον να ασκήσει περαιτέρω ένδικα μέσα, και να συμμορφωθεί ο Δήμος με το διατακτικό αυτής.

 

   Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την από 19-09-2017 γνωμοδότηση του πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου, την αριθμ. 400/2016 απόφαση Εφετείου Ναυπλίου, το σχετικό φάκελο της υπόθεσης, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν, καθώς και κάθε άλλης ισχύουσας, σχετικής νομοθετικής διάταξης,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

   Να μην ασκήσει ο Δήμος Κορινθίων κανένα ένδικο μέσο κατά της με αριθμό 400/2016 τελεσίδικης απόφασης του Εφετείου Ναυπλίου, διότι ο Δήμος δεν έχει έννομο συμφέρον να ασκήσει περαιτέρω ένδικα μέσα, να συμμορφωθεί εκούσια με το διατακτικό αυτής, προς αποφυγή των δυσμενών συνεπειών της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης εναντίον του (χρέωση με επιπλέον έξοδα αναγκαστικής εκτέλεσης), όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης και σύμφωνα με την από 19-09-2017 γνωμοδότηση του πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για την εν λόγω υπόθεση κ. Μάρκελλου Παύλου.

 

     Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

     Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 34/498/2017.-