Απόφαση αριθμ. 32/480/2017

 Αριθμός Πρακτικού 32

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 28-11-2017

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 28η Νοεμβρίου 2017, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 54978/24-11-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ. (αποχώρησε μετά το πέρας της συζήτησης του 5ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 3)Βλάσσης Δημ., 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Φαρμάκης Γεωργ., 6)Μπάκουλης Δημ., 7)Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Κορδώσης Χρ..

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 480η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Β΄/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΤΟΥΣ 2017) προϋπολογισμού μελέτης 95.927,24€» υπενθυμίζει στην Οικονομική Επιτροπή την αριθμ. 15/195/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση του εν θέματι έργου, ορίστηκε δε ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού η 03-08-2017.

Ακολούθησε η υπ’ αριθμ. 25/302/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το από 03-08-2017 πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού του εν λόγω έργου και ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος του διαγωνισμού η εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΡΕΤΡΟΝ ΔΙΑΤΡΗΣΗ Α.Ε.», με αριθμό εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. 28511 για έργα Οικοδομικά 2ης Τάξης, με έκπτωση 58% επί του προϋπολογισμού της μελέτης και ως προσωρινός ανάδοχος, κλήθηκε να υποβάλει μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το από 21-11-2017 Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής Διαγωνισμού, σύμφωνα με το οποίο ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε εμπρόθεσμα αίτηση περί κατάθεσης φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης και, κατόπιν του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης αυτού, η Επιτροπή διαγωνισμού έργων γνωμοδοτεί για την κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο, την εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΡΕΤΡΟΝ ΔΙΑΤΡΗΣΗ Α.Ε.», νόμιμα εκπροσωπούμενη, με αριθμό εγγραφής στο Μ.Ε. ΕΠ. 28511 για έργα Οικοδομικά 2ης Τάξης, με έκπτωση 58% επί του προϋπολογισμού της μελέτης.

Ο Πρόεδρος ακολούθως, προτείνει την επικύρωση του από 21-11-2017 Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής Διαγωνισμού και την κατακύρωση της σύμβασης για την εκτέλεση του εν θέματι έργου στην εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΡΕΤΡΟΝ ΔΙΑΤΡΗΣΗ Α.Ε.», νόμιμα εκπροσωπούμενη, με αριθμό εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. 28511 για έργα Οικοδομικά 2ης Τάξης, με έκπτωση 58% επί του προϋπολογισμού της μελέτης.

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, το ως άνω αναφερόμενο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρ.72 του Ν.3852/2010, του Ν.4412/2016 καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές νομοθετικές διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Εγκρίνει το από 21-11-2017 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, ο οποίος διενεργήθηκε την 03-08-2017 για την εκτέλεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Β΄/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΤΟΥΣ 2017)» προϋπολογισμού μελέτης 95.927,24(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Β.- Ανακηρύσσει ανάδοχο του ανωτέρω διαγωνισμού την εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΡΕΤΡΟΝ ΔΙΑΤΡΗΣΗ Α.Ε.», νόμιμα εκπροσωπούμενη, (Ηρώων Πολυτεχνείου 2, Πέραμα Τ.Κ.18863, Α.Φ.Μ. 800509328, Δ.Ο.Υ.ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ) με αριθμό εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. 28511 για έργα Οικοδομικά 2ης Τάξης, στην οποία κατακυρώνει την σύμβαση για την εκτέλεση του ως άνω έργου με έκπτωση 58% επί του προϋπολογισμού της μελέτης.

Γ.- Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης για το εν λόγω έργο ισχύουν οι διατάξεις του άρθρ. 105 του Ν. 4412/2016 και των άρθρ. 360 και επόμενα του Ν. 4412/2016.

Δ.- Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, με Κ.Α. 30/7331.0010 και τίτλο «Συντήρηση σχολείων Β΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης (έτους 2017)» ποσού 95.927,24€ με χρηματοδότηση ΣΑΤΑ για την Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων (Α.Ο.Ε. 8/99/2017, Α.Α.Υ. 611/2017).

 

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 32/480/2017.-

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment