ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 


 
 

                                            

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Κόρινθος,  21 Δεκεμβρίου 2017
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                       Αριθμ. Πρωτ. 60005
 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                                       

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

 

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών                                                                                           

 

Τμήμα Αιρετών Οργάνων                                                                                         

Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου                                                 
Ταχ. Δ/νση: Κολιάτσου 32                                                                           
Τ.Κ.  201 00, Κόρινθος                                                                                     
Τηλ.: 27413 61003 – 61068 – 61070                                                                                       
                                                                                                                          
                                            
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 28-12-2017 ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 18:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32,  2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της  ημερήσιας διάταξης:
 
1.  Διατύπωση απόψεων επί της από 22/11/2017 αίτησης θεραπείας  του  «Δ. ΜΑΡΑΒΕΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε» αναδόχου της μελέτης « Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Σαρωνικού» κατά της υπ. αριθμ. 17/334/2017 απόφασης Δ.Σ. Δήμου Κορινθίων
2.   Ανατροπή ανάληψης υποχρεώσεων 2017
3.  Αναγκαιότητα σύναψης σύμβασης μίσθωσης οχημάτων υπηρεσίας τεχνικών έργων για τη κάλυψη αναγκών της Δ.Ε. Τενέας.
4.   Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου«Κατασκευή παραλιακού πεζόδρομου Τοπικής Κοινότητας Κόρφου και παράταση προθεσμίας περαίωσής του.
5. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους  2017 για τη λογιστική τακτοποίηση τους.
6.  Αίτηση Αναστάσιου Ζορμπά για χορήγηση άδειας εισόδου –εξόδου οχημάτων εγκατάστασης πλυντηρίου στην οδό Λεωφ. Κορίνθου 148
7.   Διάθεση πίστωσης για την Τουριστική Προβολή του Δήμου.
8.   Διάθεση πιστώσεων
9.  Εξουσιοδοτήσεις υπαλλήλων του Δήμου για συναλλαγές με Τράπεζες, Οργανισμούς, Δ.Ο.Υ. κ.λ.π. και έκδοση επιταγών του Δήμου.
 
 
          Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
                                                                                                                    ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ