Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού προμήθειας

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              

   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                       

   ΔΗΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Κόρινθος, 22-12-2017

Αριθμ. πρωτ. 60039

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

Διακηρύττει ότι

  Εκτίθεται σε συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), η εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΕΝΤΥΠΩΝ – ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 53.141,59€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

  Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις νόμων και διαταγμάτων, οι οποίες αναλυτικά αναφέρονται στην αριθμ. 60038/2017 αναλυτική διακήρυξη.  Ενδεικτικά αναφέρουμε: -Ν. 3463/2006, όπως ισχύει, –N. 3852/2010, όπως ισχύει, -Ν. 4412/16, όπως ισχύει,Π.Δ. 80/2016, καθώς και κάθε άλλης ισχύουσας σχετικής νομοθετικής διάταξης.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων, λοιπών προμηθειών ειδών γραφείου, εντύπων-υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων, λοιπών υλικών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων.

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.  Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α)κράτος-μέλος της Ένωσης, β)κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ)τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ)σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρ. 2.2 της αριθμ. 60038/2017 αναλυτικής διακήρυξης κι έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.  Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.  Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

  Προσφορές υποβάλλονται για τη συνολική ποσότητα των ειδών ανά τμήμα τους πίνακα «Ενδεικτικός Προϋπολογισμός» της σχετικής μελέτης με αρ. 70/2017 του Δήμου Κορινθίων.

  Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Κορινθίων (Κολιάτσου 32, 2ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) την Τετάρτη, 10-01-2018 και ώρα 10:30 (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού.

  Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής.

  Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες.

  Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από Πιστώσεις του Δήμου Κορινθίων.

Οι οικονομικοί φορείς  που επιθυμούν να συμμετέχουν στο συνοπτικό διαγωνισμό μπορούν να λάβουν γνώση του πλήρους τεύχους της διακήρυξης σε ηλεκτρονική μορφή, από την ιστοσελίδα του Δήμου Κορινθίων, στον δικτυακό τόπο www.korinthos.gr ή από το Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα να ενημερώνονται για τον παρόντα διαγωνισμό στην ταχυδρομική διεύθυνση: Δημοκρατίας 1, Κόρινθος, Τ.Κ. 20131, τηλέφωνο: 2741362805, Fax: 2741362830, e-mail: a.giavasi@korinthos.gr, τις εργάσιμες μέρες και ώρες, μετά τη δημοσίευση της διακήρυξης.

 

Ο Δήμαρχος Κορινθίων

 

 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ