Τεύχη δημοπράτησης διαγωνισμού έργου

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  Δ. ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ      
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ MΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ   ΕΡΓΟ:                       ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΟΦΙΚΟΥ
 
      
 
Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
 
      Με την παρούσα μελέτη που συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 ( Φ.Ε.Κ. 147 Α/08-08-2016 )  προβλέπεται η κατασκευή του παραπάνω έργου, συνολικής δαπάνης:  310.000,00 Ευρώ.
Αναλυτικότερα η  δημοπρατούμενη  δαπάνη του έργου έχει ως εξής:
α) Για εργασίες εργολάβου ποσό                              181.894,63Ευρώ  
β) Εργολαβικό όφελος 18%                                         32.741,03Ευρώ                              
γ) Απρόβλεπτα 15%                                                    32.195,35 Ευρώ 
δ)Πρόβλεψη αναθεωρησης                                            3.168,99 Ευρώ
δ) Προστίθεται ΦΠΑ 24% των ανωτέρω ποσών )        60.000,00Ευρώ                                 
 
            Σύνολο απαιτούμενης πίστωσης                         310.000,00 Ευρώ                         
 
Το έργο χρηματοδοτείται με 172.300,00ευρώ από ΣΑΤΑ 17, 3.750,00ευρώ ΣΑΤΑ16 ,             113.950,00 ευρώ ΠΔ    
    Η ανωτέρω πίστωση με το ποσό των 310.000,00    EURO 
είναι εγγεγραμμένη  στον Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2017, με Κ.Α. 30/7336.0001 Το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του του Ν. 4412/2016 ( Φ.Ε.Κ. 147 Α/08-08-2016 )
 
Ειδικότερα: προβλέπονται εργασίες τοποθέτησης περίφραξης, εργασίες οδοστρωσίας και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις για τον φωτισμό του χώρου
CPV εργασιών 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ
1 Εγκατάσταση εξοπλισμού φωτισμού οδών
 
Εργασίες διαμόρφωσης τοπίου 45316110-9
45112700-2
 
 
    
Κόρινθος       –       -2017
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
 
 
 
 
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.