Τεύχη δημοπράτησης διαγωνισμού έργου

 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ : Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου θεατρου Σοφικού
Αρ. Μελέτης: 75/2017
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
Τιμαριθμική : 2012Γ
 
Σελίδα 1 από 34
 
 
Τιμολόγιο μελέτης
 
 
Σελίδα 2 από 34
 
 
Τιμολόγιο μελέτης
 
 
Σελίδα 3 από 34
 
 
Τιμολόγιο μελέτης
 
 
Σελίδα 4 από 34
 
 
Τιμολόγιο μελέτης
 
 
Σελίδα 5 από 34
 
 
Τιμολόγιο μελέτης
 
 
Σελίδα 6 από 34
 
 
Τιμολόγιο μελέτης
 
 
Σελίδα 7 από 34
 
 
Τιμολόγιο μελέτης
 
 
Σελίδα 8 από 34
 
 
Τιμολόγιο μελέτης
 
 
Σελίδα 9 από 34
 
 
Τιμολόγιο μελέτης
 
 
Σελίδα 10 από 34
 
 
Τιμολόγιο μελέτης
 
 
Σελίδα 11 από 34
 
 
Τιμολόγιο μελέτης
 
 
Σελίδα 12 από 34
 
 
Τιμολόγιο μελέτης
 
 
Σελίδα 13 από 34
 
 
Τιμολόγιο μελέτης
 
 
Σελίδα 14 από 34
 
 
Τιμολόγιο μελέτης
 
 
Σελίδα 15 από 34
 
 
Τιμολόγιο μελέτης
 
 
Σελίδα 16 από 34
 
 
Τιμολόγιο μελέτης
 
 
Σελίδα 17 από 34
 
 
Τιμολόγιο μελέτης
 
 
Σελίδα 18 από 34
 
 
Τιμολόγιο μελέτης
 
 
ΑΡΘΡΑ
A.T. : 1
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.05.01 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2124 100%
Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, πλάτους βάσεως έως 3,00 m
ή μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος μέχρι
2,00 m από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος
βάθους έως 0,30m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ’
άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την αναπέταση των
προϊόντων, την μόρφωση των παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία
σποραδική αντιστήριξη των παρειών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ
02-04-00-00 “Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων”
 
Σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη.
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών
σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.
ΕΥΡΩ : 4,50 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km)
(0,19€/m3.km)     20 x 0,19 =    3,80
Συνολικό κόστος άρθρου 8,30
Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,30
(Ολογράφως) : οκτώ και τριάντα λεπτά
A.T. : 2
Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α02 Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδες
Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 1123.Α 100%
Γενικές εκσκαφές, με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και ημιβραχωδών οποιασδήποτε συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και κλίσεως πρανών, σε νέο έργο ή για επέκταση ή συμπλήρωση ή διαπλάτυνση υπάρχοντος, ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και των δυσχερειών που προκαλεί (κοντά ή μακριά, χαμηλά ή υψηλά σχετικά με το υπάρχον έργο), για οποιοδήποτε σκοπό και με οποιοδήποτε εκσκαπτικό μέσο, εν ξηρώ ή με παρουσία νερών, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-02-01-00.
 
Με το άρθρο αυτό τιμολογούνται  επίσης οι ακόλουθες εκσκαφές σε εδάφη ανάλογης σκληρότητας:
 
– ανοιχτών τάφρων για το τμήμα τους πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m μετά της μόρφωσης των πρανών και του πυθμένα τους,
 
– για τη δημιουργία αναβαθμών προς αγκύρωση των επιχωμάτων,
 
– τριγωνικών τάφρων μετά της μόρφωσης των πρανών, όταν αυτές κατασκευάζονται στη συνέχεια των γενικών εκσκαφών της οδού,
 
– για τον καθαρισμό οχετών ύψους και πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m,
Σελίδα 19 από 34
 
 
Τιμολόγιο μελέτης
 
 
– τεχνικών Cut and Cover μετά των μέτρων προσωρινής και μόνιμης αντιστήριξης των πρανών των εκσκαφών εφόσον δεν αποζημιώνονται με άλλο άρθρο αυτού του τιμολογίου
 
– για τη δημιουργία στομίων σηράγγων και Cut and Cover
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
– η προσέγγιση μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων, η εκσκαφή με οποιοδήποτε μέσο και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες,
 
– η αποστράγγιση των υδάτων, η μόρφωση των παρειών, των πρανών και του πυθμένα της σκάφης και ο σχηματισμός των αναβαθμών
 
– η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο και η μεταφορά των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιμοποίηση των κατάλληλων στο έργο (π.χ. κατασκευή επιχωμάτων) ή για απόρριψη των ακατάλληλων ή πλεοναζόντων σε επιτρεπόμενες τελικές ή προσωρινές θέσεις
 
– η εναπόθεση σε τελικές ή ενδιάμεσες θέσεις, η επαναφόρτωση από τις θέσεις των προσωρινών αποθέσεων και η εκφόρτωση σε τελικές θέσεις, καθώς και η διάστρωση και διαμόρφωση των χώρων απόθεσης σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους
 
– η αντιστήριξη των πρανών εκσκαφή όπου τυχόν αυτή απαιτείται, καθώς και η εκθάμνωση κοπή, εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων, ανεξαρτήτως περιμέτρου κορμού, σε οποιαδήποτε απόσταση
 
– η αντιμετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη κυκλοφορία, όπως περιορισμένα μέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ.
 
– η συμπύκνωση της σκάφης των ορυγμάτων κάτω από τη “στρώση έδρασης οδοστρώματος” μέχρι του βάθους που λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό της Φέρουσας Ικανότητας Έδρασης (Φ.Ι.Ε), όπως αυτή ορίζεται στην μελέτη, σε βαθμό συμπύκνωσης που να αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ’ ελάχιστο με το 90% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).
 
– οι πάσης φύσεως σταλίες του μηχανικού εξοπλισμού και των μεταφορικών μέσων
 
– η επανεπίχωση (με προϊόντα εκσκαφών) των θεμελίων και τάφρων εκτός του σώματος της οδού, που οι εκσκαφές τους αποζημιώνονται με το άρθρο αυτό, όταν δεν υπάρχει απαίτηση συμπύκνωσης
 
Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι γενικής εφαρμογής ανεξάρτητα από την εκτέλεση της εργασίας σε μια ή περισσότερες φάσεις που υπαγορεύονται από το πρόγραμμα εκτέλεσης του έργου ή άλλους τοπικούς περιορισμούς.
 
Η αποξήλωση ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο, πλακοστρώσεων, δαπέδων από σκυρόδεμα, κρασπεδορείθρων και στερεών έδρασης και εγκιβωτισμού τους, καθώς και πάσης φύσεως κατασκευών που βρίσκονται εντός του όγκου των γενικών εκσκαφών, επιμετρώνται και τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του παρόντος τιμολογίου.
 
Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και μέχρι τα όρια εκσκαφής των εγκεκριμένων συμβατικών σχεδίων και σύμφωνα με το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού. Διευκρινίζεται ότι ουδεμία αποζημίωση καταβάλλεται στον Ανάδοχο για τις επί πλέον των προβλεπομένων από τη μελέτη εκσκαφές εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία.
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο.
ΕΥΡΩ : 0,70 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km)
(0,19€/m3.km)     20 x 0,19 =    3,80
Συνολικό κόστος άρθρου 4,50
Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,50
(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά
A.T. : 3
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.05.04 Σκυροδέματα μικρών έργων  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3214 100%
Παραγωγή σκυροδέματος μικρών έργων επί τόπου, με φορητούς αναμικτήρες σκυροδέματος ή αυτοκινούμενες μπετονιέρες, ποιότητας έως C16/20, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού
Σελίδα 20 από 34
 
 
Τιμολόγιο μελέτης
 
τεχνολογίας σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, σύμφωνα με την μελέτη του έργου, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών. Περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία ανάμιξης, οι πάσης φύσεως πλάγιες μεταφορές και η εργασία διάστρωσης και συμπύκνωσης, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας. Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. Ως μικρά έργα θεωρούνται τα έργα με ημερήσια απαίτηση
μέχρι 50 m3 σκυροδέματος. Για μεγαλύτερες ποσότητες, η τιμολόγηση γίνεται με τη
τιμή του άρθρου 32.02.
 
Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
ΕΥΡΩ : 106,00
Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km)
(0,21€/m3.km)     15 x 0,21 =    3,15
Συνολικό κόστος άρθρου 109,15
Ευρώ (Αριθμητικά) : 109,15
(Ολογράφως) : εκατόν εννέα και δέκα πέντε λεπτά
A.T. : 4
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.02 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873 100%
Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής
διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης
σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον
και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με
την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 “Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων”
 
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου
ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων
κλπ).
 
Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών
Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη
μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται
στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του
οπλισμού.
 
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν
λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις
τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα
επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το
ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα
υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση
των οπλισμών.
 
Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα
3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν
γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει
ζυγολογίου.
 
|           Πεδίο εφαρμογής                    |
__________|______________________________________________|______________________
Ονομ.   |        | Κουλούρες και  |Ηλεκτροσυγκολλημένα | Ονομ.   |   Ονομ.
διάμετρος | Ράβδοι |ευθυγραμμισμένα |   πλέγματα και     |διατομή  | μάζα/μέτρο
(mm)    |        |    προϊόντα    |    δικτυώματα      | (mm2)   |  (Kg/m)
__________|________|________________|____________________|_________|____________
| B500C  | B500Α  | B500C |  B500Α  |  B500C   |         |
__________|________|________|_______|_________|__________|_________|____________
5,0     |        |   ν    |       |    v    |          |  19,6   |   0,154
5,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  23,8   |   0,187
6,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  28,3   |   0,222
6,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  33,2   |   0,260
7,0     |        |   ν    |       |    ν    |          |  38,5   |   0,302
7,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  44,2   |   0,347
Σελίδα 21 από 34
 
 
Τιμολόγιο μελέτης
 
8,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  50,3   |   0,395
10,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  78,5   |   0,617
12,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  113    |   0,888
14,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  154    |   1,21
16,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  201    |   1,58
18,0     |   ν    |        |       |         |          |  254    |   2,00
20,0     |   ν    |        |       |         |          |  314    |   2,47
22,0     |   ν    |        |       |         |          |  380    |   2,98
25,0     |   ν    |        |       |         |          |  491    |   3,85
28,0     |   ν    |        |       |         |          |  616    |   4,83
32,0     |   ν    |        |       |         |          |  804    |   6,31
40,0     |   ν    |        |       |         |          |  1257   |   9,86
 
Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου,
διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:
Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις
διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ
Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.
Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα
συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών.
Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το
δάπεδο εργασίας.
Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων
ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).
Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία .
 
Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C.
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου
σύμφωνα με την μελέτη.
Ευρώ (Αριθμητικά): 1,07
(Ολογράφως) : ένα και επτά λεπτά
A.T. : 5
Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β29.3.2 Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20
Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2532 100%
Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγματος και ύψους από σκυρόδεμα που παρασκευάζεται σε μόνιμο ή εργοταξιακό συγκρότημα παραγωγής, με θραυστά αδρανή λατομείου κατάλληλης κοκκομέτρησης και διαστάσεων μέγιστου κόκκου, τσιμέντο κατάλληλης κατηγορίας, αντοχής και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία ρευστοποιητικά, υπερρευστοποιητικά, αερακτικά, σταθεροποιητικά κλπ. πρόσμικτα.
 
Στις τιμές μονάδας των κατασκευών από σκυρόδεμα περιλαμβάνονται:
– η προμήθεια και μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών παρασκευής εργοταξιακού σκυροδέματος, η προμήθεια και μεταφορά στην εκάστοτε θέση σκυροδέτησης ετοίμου σκυροδέματος,
 
– η προσκόμιση, τοποθέτηση, χρήση και απομάκρυνση μετά το τέλος των εργασιών των πάσης φύσεως απαιτουμένων ικριωμάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καμπύλων ή στρεβλών επιφανειών), καθώς και ειδικών συστημάτων και εξοπλισμού που απαιτούνται κατά περίπτωση (συστήματα προκατασκευής, προώθησης, προβολο-δόμησης, αναρριχόμενοι σιδηρότυποι κλπ),
 
– τα πάσης φύσεως μηχανήματα και εξοπλισμός και μέσα για την παραγωγή, μεταφορά, άντληση, ανύψωση, καταβιβασμό, ανάμειξη, δόνηση κλπ. τοθ σκυροδέματος
 
– η διαμόρφωση των ικριωμάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και προβολοδόμηση καθώς
 
– η μερική ή ολική απώλεια των σωμάτων διαμόρφωσης κιβωτιομόρφων, κυλινδρικών ή άλλης μορφής κενών,
 
– η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρμών
 
– η συντήρηση του σκυροδέματος με οποιοδήποτε μέσο (λινάτσες, χημικά υγρά κ.λ.π.) μέχρι τη σκλήρυνσή του
 
Επίσης περιλαμβάνονται, ανηγμένες στις τιμές μονάδας:
Σελίδα 22 από 34
 
 
Τιμολόγιο μελέτης
 
– οι δαπάνες των αναγκαίων μελετών σύνθεσης σκυροδέματος,
 
– οι δαπάνες των μελετών της κατασκευαστικής μεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων και των πάσης φύσεως ικριωμάτων (πλην των μελετών που αφορούν στις μεθόδους προβολοδόμησης, προώθησης και προωθουμένων αυτοφερομένων δοκών),
 
– η δαπάνη δειγματοληψιών, ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων,
 
– οι δαπάνες δημιουργίας ανοιγμάτων στα ικριώματα κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών διαστάσεων 4,50 x 10,00 m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας
 
– η πρόσδοση στο χρησιμοποιούμενο σκυρόδεμα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή, χαρακτηριστικών που εξασφαλίζουν τον προβλεπόμενο από την μελέτη τύπο του επιφανειακού τελειώματος, βάσει του οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρμογή κοκκομετρικής διαβάθμισης αδρανών, προσθήκη καταλλήλων προσμίκτων κλπ).
 
Η επιμέτρηση του σκυροδέματος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε πραγματικούς όγκους, σύμφωνα με τη μελέτη, μη αφαιρουμένων των οπλισμών, των σωλήνων προεντάσεως (σε περίπτωση προεντεταμένου σκυροδέματος) ή των κενών διέλευσης αγωγών, των γραμμικών σκοτιών διατομής μέχρι 10 cm2 και των επιφανειακών εσοχών βάθους μέχρι 5 cm, αφαιρουμένων όμως των κενών που διαμορφώνονται με σκοπό τη μείωση του όγκου του σκυροδέματος.
 
Η επιμέτρηση του σκυροδέματος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται με βάση τις διαστάσεις των σχεδίων της μελέτης, χωρίς να επιμετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος που διαστρώθηκε λόγω έλλειψης ξυλοτύπων.
 
Όπου στα άρθρα του σκυροδέματος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος του κάτω πέλματος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν διαμορφούμενη μετά από εκσκαφή.
 
Οι τιμές των κατασκευών από σκυρόδεμα του παρόντος Τιμολογίου είναι γενικής εφαρμογής και δεν εξαρτώνται από το μέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότερες φάσεις (τμηματική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του σκυροδέματος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ).
 
Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο μέτρο που εκάστη αφορά τον κάθε τύπο κατασκευής:
 
01-01-01-00: Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος
01-01-02-00: Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος
01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέματος
01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος
01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος
01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών
01-03-00-00: Ικριώματα
01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)
01-05-00-00: Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση επιχρισμάτων
 
Κατασκευή οπλισμένων τοίχων (θεμέλια και ανωδομή), πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα.
Ευρώ (Αριθμητικά): 104,00
(Ολογράφως) : εκατόν τέσσερα
A.T. : 6
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.13 Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3841 100%
Ξυλότυποι επιπέδων, καμπύλων ή κεκλιμένων εμφανών επιφανειών σκυροδεμάτων, με
κόντρα πλακέ τύπου ΒΕΤΟFORM ή πλανισμένες σανίδες σε αρίστη κατάσταση
(καινουργής ξυλεία ή ξυέία με λιγώτερες από πέντε χρήσεις), για την επίτευξη
του προβλεπόμενου επιφανειακού τελειώματος, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
01-05-00-00 “Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέματος”.
 
Συμπεριλαμβάνεται η επάλειψη των ξυλοτύπων με κατάλληλο αντικολλητικό υλικό, η
τοποθέτηση πλαστικών παρεμβλημάτων στα δεσίματα του ξυλότυπου και η
υδατο-στεγής σφράγιση των αρμών του ξυλότυπου.
Σελίδα 23 από 34
 
 
Τιμολόγιο μελέτης
 
 
Το παρόν άρθρο αποκλείει την ταυτόχρομη εφαρμογή του άρθρου ΟΙΚ 38.10 “Πρόσθετη
τιμή επεξεργασίας σανιδώματος ξυλοτύπων”.
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας.
Ευρώ (Αριθμητικά): 20,25
(Ολογράφως) : είκοσι και είκοσι πέντε λεπτά
A.T. : 7
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Σ.75.411 Επενδύσεις βαθμίδων με πλάκες πέτρινες ακανόνιστου σχήματος
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7541 100%
Επενδύσεις βαθμίδων (πάτημα & ρίχτι) με πλάκες χονδρόπλακες πέτρινες τύπου Άρτας ή Αγρινίου ακανόνιστες μέσου πάχους 5 cm και επιφανείας άνω των 0,10 m2, επί υποστρώματος από ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1 : 2 1/2 των 150 kg τσιμέντου πάχους 3 cm, με αρμούς μέσου πάχους 2 cm αρμολογούμενους με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου, την διαμόρφωση της ακμής συμπεριλαμβανομένου όλων των υλικών επί τόπου και της εργασίας για την πλήρη κατασκευή ενός μέτρου βαθμίδας.
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) προσθίας ακμής βατήρων.
Ευρώ (Αριθμητικά): 50,00
(Ολογράφως) : πενήντα
A.T. : 8
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.26.02 Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι, Φ 1 1/2 ”
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6427 100%
Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι, χωρίς ειδικά τεμάχια, αντισκωριακή
επίστρωση με βαφή βάσεως ψευδαργύρου σε δύο στρώσεις. Πληρης κατασκευή και
τοποθέτηση.
 
Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι Φ 1 1/2″.
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) τοποθετηθέντος σωλήνα.
Ευρώ (Αριθμητικά): 10,10
(Ολογράφως) : δέκα και δέκα λεπτά
A.T. : 9
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν.64.48 Συρματόπλεγμα γαλβανισμένο ρομβοειδης  οπής 3mm  και  διαστάσεων  4Χ4εκ
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6447 100%
Συρματόπλεγμα γαλβανισμένο ρομβοειδης  οπής 3mm  και  διαστάσεων  4Χ4εκ,  τοποθετημένον  επί πασσάλων ή επί σκελετού περιφραγμάτων.
(1 m2 καλυπτομένης επιφανείας περιφραγμάτων).
Ευρώ (Αριθμητικά): 5,71
(Ολογράφως) : πέντε και εβδομήντα ένα λεπτά
A.T. : 10
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν64.48 Κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών καγκελόπορτων
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6448 100%
Κατασκευή και τοποθέτηση τριων μεταλλικών καγκελόπορτων, με πλαίσιο από στύλους γαλβανιζέ 1,50 και ρομβοειδές δικτυωτό πλέγμα Νο 15 σε σχέδιο , τύπο και διαστάσεις , σύμφωνα με τις λεπτομέρειες της αρχιτεκτονικής μελέτης
 
Τιμή ανά Κ.Α.
Σελίδα 24 από 34
 
 
Τιμολόγιο μελέτης
 
Ευρώ (Αριθμητικά): 2.750,00
(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες επτακόσια πενήντα
A.T. : 11
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν61.06 κατασκευη μεταλλικης πέργκολας
Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης:
Επενδύσεις βαθμίδων (πάτημα & ρίχτι) με πλάκες χονδρόπλακες πέτρινες τύπου Άρτας ή Αγρινίου ακανόνιστες μέσου πάχους 5 cm και επιφανείας άνω των 0,10 m2, επί υποστρώματος από ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1 : 2 1/2 των 150 kg τσιμέντου πάχους 3 cm, με αρμούς μέσου πάχους 2 cm αρμολογούμενους με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου, την διαμόρφωση της ακμής συμπεριλαμβανομένου όλων των υλικών επί τόπου και της εργασίας για την πλήρη κατασκευή ενός μέτρου βαθμίδας.
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) προσθίας ακμής βατήρων.
Ευρώ (Αριθμητικά): 5.500,00
(Ολογράφως) : πέντε χιλιάδες πεντακόσια
A.T. : 12
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.10 Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7725 100%
Υδροχρωματισμοί με τσιμεντόχρωμα επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντο-κονιάματος,
σε δύο ή περισσότερες στρώσεις μέχρι να επιτευχθεί τέλεια ομοιοχρωμία και
συνολικό πάχος ξηρού υμένα 125 μικρά. Υλικά πάσης φύσεως και εργασία, σύμφωνα
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-01-00 “Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος”.
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ (Αριθμητικά): 3,90
(Ολογράφως) : τρία και ενενήντα λεπτά
A.T. : 13
Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Δ01.5 Δένδρα, κατηγορίας Δ5
Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210 100%
Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και
μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο
φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά,
τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς
και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε αρίστη
κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την
ΕΤΕΠ 10-09-01-00.
 
ΝΑΠΡΣ Δ01. 5  Δένδρα κατηγορίας  Δ5
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ευρώ (Αριθμητικά): 45,00
(Ολογράφως) : σαράντα πέντε
A.T. : 14
Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η01.2.2 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 25 mm
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%
Σωλήνας από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 10 atm
(SDR 13,6), κατά EN 12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN
8072 για διατομές έως Φ32 mm. Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια των
σωλήνων, των πάσης φύσεως εξαρτημάτων και μικροϋλικών (καννάβι, τεφλόν κλπ), η
μεταφορά, η προσέγγιση, και η εγκατάσταση επιφανειακά ή σε τάφρο, καθώς και οι
συνδέσεις, ρυθμίσεις και δοκιμές, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την
ΕΤΕΠ 10-08-01-00.
Σελίδα 25 από 34
 
 
Τιμολόγιο μελέτης
 
Η01.2. 2  Ονομαστικής διαμέτρου  Φ 25 mm
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)
Ευρώ (Αριθμητικά): 0,65
(Ολογράφως) : εξήντα πέντε λεπτά
A.T. : 15
Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η08.1.1 Σταλάκτης αυτορυθμιζόμενος, επισκέψιμος
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%
Σταλάκτης επικαθήμενος, αυτορυθμιζόμενος, αυτοκαθαριζόμενος, επισκέψιμος, για
πίεση  λειτουργίας από 0,6 έως 4,00 atm.  Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα
εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων
και δοκιμών, σύμφωνα  με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ευρώ (Αριθμητικά): 0,22
(Ολογράφως) : είκοσι δύο λεπτά
A.T. : 16
Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η09.1.1.1 Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), ΡΝ 10 atm, πλαστικές, χωρίς μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, διατομής 1 in
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%
Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), πλαστικές, ονομ. πίεσης 10 atm, περιοχής
λειτουργίας από 0,7 μέχρι 10 atm, με ή χωρίς μηχανισμό ρύθμισης παροχής (flow
controller), εσωτερικής εκτόνωσης, με πηνίο (actuator) 24 V / AC και δυνατότητα
χειροκίνητης λειτουργίας.
 
Προμήθεια βανών και μικροϋλικών, μεταφορά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης,
σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ
10-08-01-00.
 
Η09.1.1. 1   Χωρίς μηχανισμό ρύθμισης πίεσης
Ονομαστική διάμετρος  1 in
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ευρώ (Αριθμητικά): 32,00
(Ολογράφως) : τριάντα δύο
A.T. : 17
Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η09.2.1 Οικιακός προγραμματιστής μπαταρίας μίας στάσης
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%
Οικιακός προγραμματιστής μπαταρίας, μιας στάσης, κύκλου ποτίσματος 1 – 7 ημερών,
με πηνίο μανδάλωσης και ηλεκτροβάνα 3/4″ ή 1”.
 
Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου προγραμματιστή με την μπαταρία του και τα πάσης
φύσεως εξαρτημάτά του καθώς και εργασία σύνδεσης τοποθέτησης, προγραμματισμού,
ελέγχου, ρυθμίσεων, δοκιμών κλπ. σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ευρώ (Αριθμητικά): 60,00
(Ολογράφως) : εξήντα
A.T. : 18
Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η09.2.13.1 Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών, 6 ins, μιας Η/Β
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%
Πλαστικό φρεάτιο με καπάκι για υπόγεια τοποθέτηση ηλεκτροβανών (Η/Β), με τα
υλικά εγκιβωτισμού και στεγανοποίησης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης
Σελίδα 26 από 34
 
 
Τιμολόγιο μελέτης
 
(άνοιγμα του λάκκου, διαμόρφωση των τομών για το πέρασμα των σωλήνων,
τοποθέτηση άμμου λατομείου στον πυθμένα του λάκκου για την στράγγιση,
προσαρμογή του φρεατίου στην στάθμη του εδάφους, επίχωση του λάκκου και κάθε
άλλη απαραίτητη εργασία).
 
Η09.2.13. 1  Διαστάσεις / Αριθμός Η/Β:  6 ins, μιας Η/Β
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ευρώ (Αριθμητικά): 8,50
(Ολογράφως) : οκτώ και πενήντα λεπτά
A.T. : 19
Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Γ01.1 Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους
Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 3121Β 100%
Κατασκευή υπόβασης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 “Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά”, με συμπύκνωση κατά στρώσεις μεγίστου συμπυκνωμένου πάχους κάθε στρώσης 0,10 m, ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα.
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
– η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,
 
– η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,
 
– η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την μελέτη γεωμετρική επιφάνεια.
 
Η επιμέτρηση θα γίνεται με γεωμετρική χωροστάθμηση κατά διατομές πριν και μετά την κατασκευή της στρώσεως, σύμφωνα με την μελέτη.
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο συμπυκνωμένης υπόβασης μεταβλητού πάχους.
ΕΥΡΩ : 11,50 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km)
(0,19€/m3.km)     20 x 0,19 =    3,80
Συνολικό κόστος άρθρου 15,30
Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,30
(Ολογράφως) : δέκα πέντε και τριάντα λεπτά
A.T. : 20
Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Γ02.2 Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)
Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 3211Β 100%
Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 “Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά”, ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα.
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
– η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,
 
– η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,
 
– η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την μελέτη γεωμετρική επιφάνεια.
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο στρώσης βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m.
Σελίδα 27 από 34
 
 
Τιμολόγιο μελέτης
 
ΕΥΡΩ : 1,20 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km)
(0,19€/m3.km)     20 x 0,19 =    3,80
Συνολικό κόστος άρθρου 5,00
Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,00
(Ολογράφως) : πέντε
A.T. : 21
Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ03 Ασφαλτική προεπάλειψη
Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 4110 100%
Προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-0 ή με όξινο ασφαλτικό γαλάκτωμα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, σε υπαίθρια και υπόγεια έργα, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-01 “Ασφαλτική προεπάλειψη”.
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
– η προμήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούμενου αντιυδρόφιλου παρασκευάσματος και η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,
 
– η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανση, εναποθήκευση, φύλαξη κλπ.),
 
– ο καθαρισμός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί με μηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική υποβοήθηση,
 
– η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος ή του γαλακτώματος με αυτοκiνούμενο διανομέα ασφάλτου (Federal),
 
– η επαναθέρμανση του διαλύματος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται),
 
– η ενδεχόμενη διάστρωση αδρανούς υλικού επικάλυψης με την αξία παραγωγής ή προμήθειας και μεταφοράς αυτού στον τόπο διάστρωσης.
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής προεπάλειψης.
Ευρώ (Αριθμητικά): 1,20
(Ολογράφως) : ένα και είκοσι λεπτά
A.T. : 22
Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ08.1 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου
Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 4521Β 100%
Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 “Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος”.
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
– η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της ασφάλτου μέχρι την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος
 
– η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως
 
– η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επί τόπου, η διάστρωσή του με fιnisher
 
– η σταλία των μεταφορικών μέσων
 
– η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώτε να προκύψει η προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα
 
– η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων ενώσεων για την εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών.
 
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ενσωματουμένης ασφάλτου.
Σελίδα 28 από 34
 
 
Τιμολόγιο μελέτης
 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, αποδεκτής ποιότητας και χαρακτηριστικών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, ανάλογα με το συμπυκνωμένο πάχος της και τον τύπο της χρησιμοποιουμένης ασφάλτου, ως εξής:
 
Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου.
.
Ευρώ (Αριθμητικά): 7,70
(Ολογράφως) : επτά και εβδομήντα λεπτά
A.T. : 23
Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 60.10.01.02 Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 9,00 m
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 101 100%
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση γαλβανισμένων χαλυβδίνων ιστών οδοφωτισμού, κατασκευασμένων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5 “Στύλοι φωτισμού – Μέρος 5: Απαιτήσεις για χαλύβδινους ιστούς φωτισμού” και σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ 05-07-01-00 “Υποδομή Οδοφωτισμού” και 05-07-02-00 “Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα”.
 
Στην τιμές μονάδας περιλαμβάνονται και οι εξής επιμέρους εργασίες/υλικά:
 
– Η εκσκαφή τάφρων σε κάθε είδους έδαφος και η επανεπίχωση τους.
 
– Οι σωλήνες διέλευσης καλωδίων με το ενσωματωμένο σύρμα οδηγό (HDPE κατά ΕΛΟΤ EN 61386 “Συστήματα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων” ή γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες κατά ΕΛΟΤ EN 10255).
 
– Η προστασία των σωλήνων διέλευσης καλωδίων είτε με σκυρόδεμα είτε με άμμο λατομείου, με βάση την τυπική διατομή της μελέτης.
 
– Τα ειδικά φρεάτια έλξης και επίσκεψης καλωδίων με το κάλυμμά τους κατά ΕΛΟΤ EN 124 πλήρως τοποθετημένα.
 
– Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης και το αναλογούν ποσοστό των πλακών γείωσης.
 
– Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης.
 
– Όλα τα προβλεπόμενα από την μελέτη καλώδια τροφοδοσίας του ιστού.
 
– H προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του χαλύβδινου ιστού και της προκατασκευασμένης βάσης του από οπλισμένο σκυρόδεμα, με ενσωματωμένο κλωβό αγκύρωσης από γαλβανισμένες εν θερμώ ράβδους και φρεάτιο έλξης καλωδίων με χυτοσιδηρό κάλυμμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, διαμορφωμένης σύμφωνα με τα Πρότυπα Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ).
 
– Tο ακροκιβώτιο του ιστού, μονό ή πολλαπλό, με την θυρίδα και την διάταξη μανδάλωσής της.
 
– H ανέγερση και στερέωση του ιστού στους κοχλίες αγκύρωσης με οκτώ περικόχλια, επάνω και κάτω, με χρήση καταλλήλου ανυψωτικού εξοπλισμού (τα κάτω είναι περικόχλια κατακορύφωσης και τα άνω περικόχλια ασφαλείας, τύπου Νyloc).
 
– H πλήρωση του κενού κάτω από την βάση του ιστού με μη συρικνούμενη τσιμεντοκονία, μετά το αλφάδιασμα και την σύσφιγξη των κοχλιών.
 
– Oι απαιτούμενες ηλεκτρικές συνδέσεις.
 
Τιμή ανά εγκατεστημένο χαλύβδινο ιστό οδοφωτισμού, ανάλογα με το ύψος του, ως εξής:
 
Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 9,00 m
Ευρώ (Αριθμητικά): 1.200,00
(Ολογράφως) : χίλια διακόσια
A.T. : 24
Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 60.10.01.01 Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 6,00 m
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 101 100%
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση γαλβανισμένων χαλυβδίνων ιστών οδοφωτισμού,
Σελίδα 29 από 34
 
 
Τιμολόγιο μελέτης
 
κατασκευασμένων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5 “Στύλοι φωτισμού – Μέρος 5: Απαιτήσεις για χαλύβδινους ιστούς φωτισμού” και σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ 05-07-01-00 “Υποδομή Οδοφωτισμού” και 05-07-02-00 “Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα”.
 
Στην τιμές μονάδας περιλαμβάνονται και οι εξής επιμέρους εργασίες/υλικά:
 
– Η εκσκαφή τάφρων σε κάθε είδους έδαφος και η επανεπίχωση τους.
 
– Οι σωλήνες διέλευσης καλωδίων με το ενσωματωμένο σύρμα οδηγό (HDPE κατά ΕΛΟΤ EN 61386 “Συστήματα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων” ή γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες κατά ΕΛΟΤ EN 10255).
 
– Η προστασία των σωλήνων διέλευσης καλωδίων είτε με σκυρόδεμα είτε με άμμο λατομείου, με βάση την τυπική διατομή της μελέτης.
 
– Τα ειδικά φρεάτια έλξης και επίσκεψης καλωδίων με το κάλυμμά τους κατά ΕΛΟΤ EN 124 πλήρως τοποθετημένα.
 
– Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης και το αναλογούν ποσοστό των πλακών γείωσης.
 
– Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης.
 
– Όλα τα προβλεπόμενα από την μελέτη καλώδια τροφοδοσίας του ιστού.
 
– H προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του χαλύβδινου ιστού και της προκατασκευασμένης βάσης του από οπλισμένο σκυρόδεμα, με ενσωματωμένο κλωβό αγκύρωσης από γαλβανισμένες εν θερμώ ράβδους και φρεάτιο έλξης καλωδίων με χυτοσιδηρό κάλυμμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, διαμορφωμένης σύμφωνα με τα Πρότυπα Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ).
 
– Tο ακροκιβώτιο του ιστού, μονό ή πολλαπλό, με την θυρίδα και την διάταξη μανδάλωσής της.
 
– H ανέγερση και στερέωση του ιστού στους κοχλίες αγκύρωσης με οκτώ περικόχλια, επάνω και κάτω, με χρήση καταλλήλου ανυψωτικού εξοπλισμού (τα κάτω είναι περικόχλια κατακορύφωσης και τα άνω περικόχλια ασφαλείας, τύπου Νyloc).
 
– H πλήρωση του κενού κάτω από την βάση του ιστού με μη συρικνούμενη τσιμεντοκονία, μετά το αλφάδιασμα και την σύσφιγξη των κοχλιών.
 
– Oι απαιτούμενες ηλεκτρικές συνδέσεις.
 
Τιμή ανά εγκατεστημένο χαλύβδινο ιστό οδοφωτισμού, ανάλογα με το ύψος του, ως εξής:
 
Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 6,00 m
Ευρώ (Αριθμητικά): 1.000,00
(Ολογράφως) : χίλια
A.T. : 25
Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 60.10.40.04 Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος 50 – 80 W, με βραχίονα
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 100%
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση φωτιστικού σώματος οδοφωτισμού, με
φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED) και βραχίονα εγκατάστασης
του επί του ιστού, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη οδοφωτισμού και την
Εγκύκλιο 22/ΔΙΠΑΔ/οικ.658/24-10-2014, Παράρτημα 2
 
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται:
 
– η προμήθεια μονού, διπλού ή πολλαπλού γαλβανισμένου βραχίονα (αναλογία ανά
φωτιστικό), ευθύγραμμου ή καμπύλου σχήματος, μήκους προβολής και κλίσεως ανάλογα
με τα προβλεπόμενα φωτιστικά σώματα από τη| μελέτη οδοφωτισμού, καθώς και των
εξαρτημάτων στερέωσης του στη στέψη ιστού
 
– η προμήθεια του φωτιστικού σώματος (πλήρους) του τύπου και ισχύος που
προβλέπονται από τη μελέτη
 
– η συναρμολόγηση του φωτιστικού και του βραχίονα στην κορυφή του ιστού
 
– τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώματος τύπου A05W-U (ΝΥΜ μονόκλωνα)
Σελίδα 30 από 34
 
 
Τιμολόγιο μελέτης
 
διατομής 3×1,5 mm2 (από το ακροκιβώτιο μέχρι το φωτιστικό) και η σύνδεση τους
 
– οι δοκιμές καλής λειτουργίας και η μέτρηση των φωτοτεχνικών χαρακτηριστικών
της εγκατάστασης που προβλέπονται από την Εγκύκλιο 22 κατά τα προαναφερόμενα
 
Τιμή ανά εγκατεστημένο φωτιστικό σώμα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων
φωτοεκπομπής (LED) και τον βραχίονα του, ανάλογα με τον τύπο και την ισχύ, ως
εξής:
 
Ισχύος 50 – 80 W, με βραχίονα
Ευρώ (Αριθμητικά): 586,00
(Ολογράφως) : πεντακόσια ογδόντα έξι
A.T. : 26
Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 60.20.40.12 Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης από πολυαιθυλένιο (HDPE), διαμέτρου DN 90 mm
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση σωλήνων προστασίας υπογείων καλωδίων ονομαστικής διαμέτρου όπως αναφέρεται παρακάτω, από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), δομημένου τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ EN 50086-1 , ΕΛΟΤ EN 50086-2-4 και ΕΛΟΤ EN 61386 “Συστήματα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων”, φορτίου παραμόρφωσης 5% > 400 Ν/m, με ενσωματωμένη ατσαλίνα, παραδιδομένων σε κουλούρα ή ευθύγραμμα τμήματα.
 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων, η εκτύλιξη και η ευθυγράμμιση δίπλα στο όρυγμα τοποθέτησης, η κοπή στα μήκη που απαιτούνται, τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης (μούφες), η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας επισήμανσης της σωληνογραμμής, η πρόσδεση των σωλήνων σε δέσμες (όταν προβλέπεται) και η τοποθέτηση και συναρμογή του σωλήνα στα φρεάτια έλξης και σύνδεσης καλωδίων που παρεμβάλλονται.
 
Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου.
 
Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου DN 90 mm.
 
Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους σωληνογραμμής.
Ευρώ (Αριθμητικά): 7,50
(Ολογράφως) : επτά και πενήντα λεπτά
A.T. : 27
Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 62.10.48.03 Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι, πολυκλωνοι διατομής 25 mm²
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45 100%
Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και εγκατάσταση γυμνού πολύκλωνου χάλκινου αγωγού, περιλαμβανομένων όλων των υλικών στήριξης, σύνδεσης και σήμανσης (ειδικά στηρίγματα, ακροδέκτες, πέδιλα, μούφες, κασσιτεροκόλληση, ταινίες σημάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς και των μετρήσεων και ελέγχων.
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) γυμνού χάλκινου αγωγού
 
διατομής 25 mm
Ευρώ (Αριθμητικά): 5,70
(Ολογράφως) : πέντε και εβδομήντα λεπτά
A.T. : 28
Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 62.10.41.04 Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC διατομής 4 x 10 mm2
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102 100%
Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και εγκατάσταση (σε σωλήνα, σε κανάλι, σε εσχάρα, σε οχετό, σε φορέα, σε μονωτήρες, μέσα στο έδαφος, κλπ.) καλωδίου με χάλκινους αγωγούς και μόνωση από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), ονομαστικής τάσης 600 / 1000 V τύπου E1VV-U (μονόκλωνος αγωγός), E1VV- R (πολύκλωνος αγωγός), E1VV-S (πολύκλωνος αγωγός κυκλικού τομέα), περιλαμβανομένων των υλικών στήριξης, σύνδεσης και σήμανσης (ειδικά στηρίγματα, ακροδέκτες, μούφες, κασσιτεροκόλληση,
Σελίδα 31 από 34
 
 
Τιμολόγιο μελέτης
 
ταινίες σημάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς και των μετρήσεων και ελέγχων.
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) καλωδίου
 
Διατομής 4 x 10 mm2
Ευρώ (Αριθμητικά): 12,50
(Ολογράφως) : δώδεκα και πενήντα λεπτά
A.T. : 29
Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 60.20.40.21 Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροδίου γείωσης από χάλκινη πλάκα
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45 100%
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου και τοποθέτηση πλάκας γείωσης από ηλεκτρολυτικό χαλκό διαστάσεων 500×500 mm και πάχους ελάσματος 3 mm. Στο κέντρο βάρους αυτής θα είναι συγκολλημένα το ένα άκρο χάλκινου πολύκλωνου αγωγού των 35 mm2, μήκους 5 m, ενώ το άλλο άκρο θα φέρει ακροδέκτη των 35 mm2, συγκολλημένο.
 
Στην τιμή του παρόντος άρθρου δεν συμπεριλαμβάνεται η εκσκαφή και επανεπίχωση του λάκκου για την τοποθέτηση του παραπάνω ηλεκτροδίου, ούτε η ενδεχόμενα απαιτούμενη εξυγίανση του επιχώματος για την εξασφάλιση της αγωγιμότητας προς γην του ηλεκτροδίου λόγω βραχώδους εδάφους.
 
Τιμή ανά τεμάχιο τοποθετημένης πλάκας γείωσης.
Ευρώ (Αριθμητικά): 120,00
(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι
A.T. : 30
Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 60.10.85.01 Φρεάτιο έλξης και σύνδεσης υπόγειων καλωδίων 40 x 40 cm
Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2548 100%
Κατασκευή φρεατίου έλξης και σύνδεσης καλωδίων από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15, οπλισμένο με δομικό πλέγμα Β500C, με τοιχώματα ελαχίστου πάχους 10 cm για τα φρεάτια έλξης και 15 cm για τα φρεάτια σύνδεσης και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
 
– η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος
 
– η επί τόπου σκυροδέτηση, ή η προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένου φρεατίου
 
– η διαμόρφωση των οπών εισόδου και εξόδου των σωληνώσεων διέλευσης των καλωδίων
 
– στεγανό κάλυμμα από μπακλαβωτή λαμαρίνα εδραζόμενο σε μεταλλικό πλαίσιο μέσω ελαστικού παρεμβύσματος, με διάταξη μανδάλωσης με χρήση ειδικού εργαλείου και αντισκωριακή προστασία (διπλή στρώση rust primer ψευδαργύρου και διπλή στρώση εποξειδικής βαφής)
 
– η επισήμανση του φρεατίου, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη
 
Τιμή ανά πλήρες φρεάτιο καλωδίων εσωτερικών διαστάσεων (Μ) x (Π), ως εξής:
 
Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40×40 cm
Ευρώ (Αριθμητικά): 60,00
(Ολογράφως) : εξήντα
A.T. : 31
Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 60.10.80.01 Πίλαρ οδοφωτισμού τεσσάρων αναχωρήσεων
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%
Στεγανά μεταλλικά κιβώτια ηλεκτροδότησης ιστών οδοφωτισμού (πίλλαρ), βαθμού προστασίας ΙΡ55 για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο, με την βάση έδρασής τους από σκυρόδεμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-07-01-00 “Υποδομή οδοφωτισμού”.
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
Σελίδα 32 από 34
 
 
Τιμολόγιο μελέτης
 
– η προμήθεια και μεταφορά επί τοπου του στεγανού μεταλλικού κιβωτίου (πίλλαρ) με δίριχτη στέγη με περιφερειακή προεξοχή 5 cm για απορροή των oμβρίων, από λαμαρίνα ψυχράς εξελάσεως πάχους 2 mm, γαλβανισμένου εν θερμώ εσωτερικά και εξωτερικά, μετά την κατασκευή του, με ελάχιστη ανάλωση ψευδαργύρου 400 g/m2 (50 μm), βαμένου με διπλή στρώση εποξειδικής βαφής πάχους ξηρού υμένα (εκάστης) 125 μm, με ελαστικά παρεμβύσματα στεγάνωσης της θυρίδας, ανοξείδωτη κλειδαριά ασφαλείας, κλειδιά ενιαία για όλα τα πίλαρς του έργου και πινακίδα επισήμανσης με τα στοιχεία του κυρίου του έργου
 
– η εκσκαφή και επανεπίχωση τού ορύγματος της βάσης έδρασης του πίλλαρ
 
– η βάση του πίλαρ από οπλισμένο σκυρόδεμα, χυτή επί τόπου ή προκατασκευασμένη, ούτως ώστε το πίλλαρ να εδράζεται σε στάθμη +40 cm από τον περιβάλλοντα χώρο, με κεντρική οπή διέλευσης των υπογείων καλωδίων.
 
– Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης  και η πλάκα γείωσης.
 
– Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης.
 
– η στεγανή διανομή εντός του πίλλαρ με τα όργανα διακοπής και προστασίας των κυκλωμάτων φωτισμού, αποτελούμενη αποτελούμενη από πίνακα προστασίας ΙΡ 44 κατασκευασμένο από βαμμένη λαμαρίνα ή άκαυστο θερμοπλαστικό, επαρκών διαστάσεων ώστε να χωρούν άνετα όλα τα όργανα, ο οποίος θα φέρει οπές με τους κατάλληλους στυπιοθλήπτες για την είσοδο του καλωδίου παροχής, του καλωδίου τηλεχειρισμού καθώς επίσης και για την έξοδο των καλωδίων προς το δίκτυο.
 
– τα πάσης φύσεως όργανα του κιβωτίου: γενικό διακόπτη φορτίου, γενικές ασφάλειες, αυτόματους μαγνητοθερμικούς διακόπτες και ηλεκτρονόμους ισχύος τηλεχειρισμού (ανά κύκλωμα φωτισμού), ρελέ μείωσης νυκτερινού φωτισμού (όταν προβλέπεται), χρονοδιακόπτη αφής, χρονοδιακόπτη μείωσης νυκτερινού φωτισμού (όταν προβλέπεται), πρίζα σούκο 16Α, λυχνία νυκτερινής εργασίας σε στεγανή “καραβοχελώνα” και κλεμοσειρές σύνδεσης των καλωδίων (στο κάτω μέρος του κιβωτίου).
 
– η απασχόληση προσωπικού εξοπλισμού και μέσων για την εγκατάσταση, τις συνδέσεις και τον έλεγχο λειτουργίας
 
Τιμή ανά τεμάχιο πίλλαρ ηλεκτροδότησης οδοφωτισμού, ανάλογα με τον αριθμό των αναχωρήσεων, ως εξής:
 
Πίλλαρ οδοφωτισμού τεσσάρων αναχωρήσεων
Ευρώ (Αριθμητικά): 2.500,00
(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες πεντακόσια
A.T. : 32
Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν.9347 Σύνδεση μετρητού ΔΕΔΔΗΕ για τριφασική παροχή
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη σύνδεσης που καταβάλλεται στη ΔΕΔΗΕΗ για τη σύνδεση τριφασικής παροχής Νο 2 (25 KVΑ) κατόπιν εξουσιοδοτήσεως στον ανάδοχο από το δήμο καθώς και 1.5 ώρα εργασία για την υπόδειξη στη ΔΕΔΔΗΕ των θέσεων των πίλλαρ και την κατάθεση στη ΔΕΔΔΗΕ (ή άλλο πάροχο) των απαραίτητων εγγράφων και σχεδίων. Η αφή και η σβέση του φωτισμού θα γίνεται με ΤΑΣ.
(1 τεμ)
Ευρώ (Αριθμητικά): 896,81
(Ολογράφως) : οκτακόσια ενενήντα έξι και ογδόντα ένα λεπτά
A.T. : 33
Άρθρο : ΗΛΜ Ν9376.1 Σποτ ενδοδαπέδιο χωνευτό, εξωτερικου χώρου
Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης:
σποτ ενδοδαπέδιο χωνευτό, εξωτερικου χώρου IP67, inox, με λαμπτηρα led, ισχύος 4W
 
Τιμή ανά τεμάχιο(τεμ).
Ευρώ (Αριθμητικά): 200,00
(Ολογράφως) : διακόσια
Σελίδα 33 από 34
 
 
Τιμολόγιο μελέτης
 
A.T. : 34
Άρθρο : ΗΛΜ Ν60.20.40.11 Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων
Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης:
Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων φωτεινης σηματοδ’οτησης από πολυαιθυλένιο HDPE διαμέτρου DN 40mm
Τιμή ανά μμ
Ευρώ (Αριθμητικά): 5,00
(Ολογράφως) : πέντε
A.T. : 35
Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 62.10.40.02 Καλώδια τύπου H05VV-U, -R (NYM), ονομ. τάσης  300/500V με μόνωση από μανδύα PVC
διατομής 3 x 2,5 mm2
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46 100%
Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και εγκατάσταση (σε σωλήνα, σε εσχάρα, σε κανάλι, κλπ.) καλωδίων ονομαστικής τάσης 300 / 500 V τύπου H05VV-U, (μονόκλωνος αγωγός) H05VV-R (πολύκλωνος αγωγός), με χάλκινους αγωγούς με μόνωση και μανδύα από PVC, περιλαμβανομένων των υλικών στήριξης, σύνδεσης και σήμανσης (ειδικά στηρίγματα, ακροδέκτες, μούφες, κασσιτεροκόλληση, ταινίες σημάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς και των μετρήσεων και ελέγχων.
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) καλωδίου
 
Διατομής 3 x 2,5 mm2
Ευρώ (Αριθμητικά): 4,10
(Ολογράφως) : τέσσερα και δέκα λεπτά
Κόρινθος       31-10-2017 Κόρινθος       31-10-2017
Οι μελετητές ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ & ΕΓΡΙΘΗΚΕ
Ο Προι/νος  Δ/ΝΣΗς Τ.Υ & Πολεοδομίας
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.
Σελίδα 34 από 34