Τεύχη δημοπράτησης διαγωνισμού έργου

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
Δ.Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ  ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:  74/2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΡΓΟ: Εργασίες συντήρησης της Π.Ε.Ο. Κορίνθου – Αργους, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κορινθίων 
  
ΔΑΠΑΝΗ : 350.000,00 €
 
 
 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
 
 
 
1. Τεχνική Έκθεση
2. Προμέτρηση
3. Προϋπολογισμός μελέτης
4. Τιμολόγιο Μελέτης
5. Ειδική – Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων
6. ΣΑΥ – ΦΑΥ
7. Σχέδιο Διακήρυξης Δημοπρασίας
8. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (TEΥΔ)
9. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
 

Leave a Comment