Τεύχη δημοπράτησης διαγωνισμού έργου

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
Δ.Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ  ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ  
 
ΤΕΧΝΙΚΗ   ΕΚΘΕΣΗ
 
Η παρούσα μελέτη που συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): Δημόσιες Συμβάσεις Εργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) προβλέπεται η κατασκευή έργου συνολικής δαπάνης 350.000,00 EURO
 
Αναλυτικότερα η  δημοπρατούμενη  δαπάνη του έργου έχει ως εξής:
α) Για εργασίες εργολάβου ποσό                               Ευρώ         282.214,13
β) Για τυχόν προμήθειες από Δήμο ή άλλες
   δαπάνες που δεν αφορούν τον εργολάβο      
γ) Αναθεώρηση                                                           Ευρώ                43,94
δ) Προστίθεται ΦΠΑ 24% του ανωτέρω ποσού (β)     Ευρώ         67.741,93
                                                                                      ——————————–
            Σύνολο απαιτούμενης πίστωσης                Ευρώ       350.000,00
 
Το έργο χρηματοδοτείται με το ποσό των ΕΥΡΩ: 350.000,00 
Κωδικός Κ.Α. : 64/73333.0002………………….
 
και θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): Δημόσιες Συμβάσεις Εργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) καθώς και των τροποποιήσεων αυτού όπως ισχύει σήμερα. 
 
Το εν λόγω αφορά την συντήρηση φθαρμένων τμημάτων (μέσου μήκους 20,0μ και πλάτους 5,0 μ – σοβαρές βλάβες από καθιζήσεις ) της ΠΕΟ Κορίνθου – Αργους με εργασίες: φρεζάρισμα του υφιστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος και ασφαλτόστρωση με ασφαλτοτάπητα κυκλοφορίας. Επίσης θα γίνει ανακατασκευή τμήματος της οδού (από γραμμές ΟΣΕ εως Δημοτικό Στάδιο Κορίνθου) με εργασίες: φρεζάρισμα, διάστρωση ισοπεδωτικής στρώσης για την δημιουργία επικλίσεων, ασφαλτόστρωση με ασφαλτοτάπητα κυκλοφορίας και διαγράμμιση του οδοστρώματος.
Σε τμήματα της ΠΕΟ Κορίνθου – Αργους που διέρχεται από τα χωριά Αγ. Βασίλειος, Χιλιομόδι, Σολωμός, Κόρινθος θα γίνει ανακατασκευή των πεζοδρομίων. Τέλος στον Αγ. Βασίλειο θα κατασκευαστεί τοίχος για την συγκράτηση των πρανών της οδού και αντικατάσταση τμήματος του αγωγού των ομβρίων υδάτων.
Υποσημείωση: Η άρση των οποιονδήποτε εμποδίων θα γίνεται με αποκλειστική φροντίδα και ευθύνη του αναδόχου με την ανάλογη χρονική προεργασία έτσι ώστε το έργο να ολοκληρωθεί το ταχύτερο δυνατό και μέσα στην προβλεπόμενη χρονική προθεσμία, καθ’ όσον το έργο θα πραγματοποιηθεί μέσα στον οικιστικό ιστό της πόλης.
 
Κόρινθος 27 – 10 – 2017
Η συντάξας
 
 
 
Θεοδοσίου Αναστασία
Πολ/κός μηχ/κός
 

Leave a Comment