Τεύχη δημοπράτησης διαγωνισμού έργου

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
Δ.Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ  ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ  
 
ΤΕΧΝΙΚΗ   ΕΚΘΕΣΗ
 
Η παρούσα μελέτη που συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): Δημόσιες Συμβάσεις Εργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) προβλέπεται η κατασκευή έργου συνολικής δαπάνης 100.000,00 EURO
 
Αναλυτικότερα η  δημοπρατούμενη  δαπάνη του έργου έχει ως εξής:
α) Για εργασίες εργολάβου ποσό                               Ευρώ         80.633,62
β) Για τυχόν προμήθειες από Δήμο ή άλλες
   δαπάνες που δεν αφορούν τον εργολάβο      
γ) Αναθεώρηση                                                           Ευρώ               11,54
δ) Προστίθεται ΦΠΑ 24% του ανωτέρω ποσού (β)     Ευρώ        19.354,84
                                                                                      ——————————–
            Σύνολο απαιτούμενης πίστωσης                Ευρώ       100.000,00
 
Το έργο χρηματοδοτείται από :
…Δημοτικούς πόρους……… με το ποσό των ΕΥΡΩ: 100.000,00 
Κωδικός Κ.Α. : …7322.0023…….
 
και θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): Δημόσιες Συμβάσεις Εργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) καθώς και των τροποποιήσεων αυτού όπως ισχύει σήμερα. 
 
Το εν λόγω έργο αφορά την ανακατασκευή τμημάτων του πεζοδρομίου καθώς και νέα επί της οδού Μιαούλη στον Ασσο Κορινθίας (από γραμμές έως θάλασσα). Το πεζοδρόμιο θα γίνει από σταμπωτό δάπεδο. Επίσης σε τμήματα θα κατασκευαστεί υδραύλακας (υπάρχει χωμάτινος) από σκυρόδεμα και η οροφή του θα αποτελεί το πεζοδρόμιο. Τέλος στην παραλιακή οδό επί του υπάρχοντος πεζοδρομίου (από σκυρόδεμα) θα διανοιχτούν, για την αποχέτευση των όμβριων, κανάλια (20 τεμάχια) πλάτους περίπου σαράντα εκατοστών και μήκους 2,0 μέτρων. 
Υποσημείωση: Η άρση των οποιονδήποτε εμποδίων θα γίνεται με αποκλειστική φροντίδα και ευθύνη του αναδόχου με την ανάλογη χρονική προεργασία έτσι ώστε το έργο να ολοκληρωθεί το ταχύτερο δυνατό και μέσα στην προβλεπόμενη χρονική προθεσμία, καθ’ όσον το έργο θα πραγματοποιηθεί μέσα στον οικιστικό ιστό της πόλης.
 
Κόρινθος 17 – 7 – 2017
Ο συντάξας
 
 
Καραϊσκος Ιωάννης
Πολ/κός μηχ/κός