Τεύχη δημοπράτησης διαγωνισμού έργου

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 
Δ.Τ.Υ. & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 79/2017
 ΠΡΟΫΠ: 350.000,00 €
 
 
 
 
 
 
 
ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ο. ΙΣΘΜΟΥ – ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
 
 
 
1. Τεχνική Έκθεση
2. Προμέτρηση
3. Προϋπολογισμός μελέτης
4. Τιμολόγιο Μελέτης
5. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
6. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων
7. ΣΑΥ
8. Διακήρυξη
9. Έντυπο Προσφοράς