Τεύχη δημοπράτησης διαγωνισμού έργου

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ο.  

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ         ΙΣΘΜΟΥ –  ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ, ΕΝΤΟΣ 
Δ/ΝΣΗ Τ.Υ. & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ                    ΤΩΝ ΔΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ.ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ               ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
     ΠΡ/ΣΜΟΣ: 350.000,00€
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Με την παρούσα μελέτη που συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 08-08-2016 τεύχος Α΄), προβλέπεται η κατασκευή του παραπάνω έργου συνολικής δαπάνης 350.000,00 ευρώ. 
Αναλυτικότερα η δημοπρατούμενη δαπάνη του έργου έχει ως εξής: 
α)Για εργασίες  Ευρώ              207.950,80
β)Για εργολαβικό όφελος                                     Ευρώ                37.431,14
γ)Για απρόβλεπτα  Ευρώ                36,807,29
δ)Αναθεώρηση              Ευρώ                      68,83
δ)Προστίθεται ΦΠΑ 24% του ανωτέρω ποσού (γ)                 Ευρώ               67.741,93
ε)Στρογγυλοποίηση   Ευρώ                        0,01
                                                                                                 ——————————
            Σύνολο απαιτούμενης πίστωσης                               Ευρώ            350,000,00
Το έργο είναι εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα του έτους 2017 και στον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων  με  Κ.Α.  64/7333.0003 .
Χρηματοδότηση: Π.Δ.Ε.   με το ποσό των 350.000,00€ και  θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/08-0082016 τεύχος Α΄). 
 
Η μελέτη αφορά εργασίες συντήρησης της Ε.Ο. Ισθμού – Επιδαύρου εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κορινθίων και περιλαμβάνει εργασίες εκσκαφής – φρεζαρίσματος του υφιστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος, διάστρωση ισοπεδωτικής στρώσης για την δημιουργία επικλίσεων, ασφαλτόστρωση με ασφαλτοτάπητα κυκλοφορίας, διαγράμμιση του οδοστρώματος καθώς και εργασίες για την συντήρηση των πεζοδρομίων εκατέρωθεν της οδού.
Συγκεκριμένα:
Συντήρηση – ανακατασκευή πεζοδρομίων της Ε.Ο. εντός του οικισμού Λουτρών Ωραίας Ελένης από την χιλιομετρική θέση 8.4 έως  8.9.
Συντήρηση ανακατασκευή τμημάτων οδοστρώματος της Ε.Ο. Κορίνθου – Επιδαύρου εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κορινθίων στις περιοχές Κεχρεών, Λουτρών Ωραίας Ελένης, Αλμυρής.
 
CPV εργασιών 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ
1 Εργασίες συντήρησης οδών 45233141-9
 
Κόρινθος  27 /11/2017
Ο Συντάκτης
 
                                         ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΝΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.