Απόφαση αριθμ. 34/497/2017

 Αριθμός Πρακτικού 34

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 08-12-2017

 

    Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 8η Δεκεμβρίου 2017,  ημέρα της εβδoμάδας Παρασκευή και ώρα 08:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 57177/04-12-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Φαρμάκης Γεωργ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Μπάκουλη Δημ.), 5)Σταυρέλης Νικ. (αποχώρησε μετά το πέρας της συζήτησης του 2ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 6)Ζώγκος Ανδρ., 7)Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Κορδώσης Χρ., 2)Δημητρόπουλος Κων..

 

        Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 497η: Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος τo 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Καθορισμός όρων διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 466.500,08€», θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ. 16/2017 μελέτη, η οποία συντάχθηκε από την υπάλληλο του Δήμου κ. Α. Γιαβάση και θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων κ. Σ. Περόγαμβρο, Πολιτικό Μηχανικό,  προτείνει δε  στη Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της ως άνω μελέτης και να καθορίσει τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού για την εν θέματι προμήθεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010.

 

                           Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου, την αριθμ. 16/2017 μελέτη του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, του Ν. 3463/2006, του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, και γενικότερα κάθε νομοθετικής διάταξης και ερμηνευτικής εγκυκλίου, που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της προμήθειας της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω

 

                                                   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

  Α.- Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της υπ’ αριθμ. 16/2017 μελέτης και ορίζει την με ηλεκτρονικό διεθνή ανοιχτό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 466.500,08€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

  Β.- Καθορίζει του όρους διακήρυξης διενέργειας ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει μόνο της τιμής, για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΓΑΛΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 466.500,08€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) ως εξής:

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1     Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

 

Επωνυμία

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Ταχυδρομική διεύθυνση

ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 32

Πόλη

ΚΟΡΙΝΘΟΣ

Ταχυδρομικός Κωδικός

20131

Χώρα

ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός ΝUTS

GR253

Τηλέφωνο

2741362805

Φαξ

2741362830

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

a.giavasi@korinthos.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

ΓΙΑΒΑΣΗ ΑΝΝΑ

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL)

http://www.korinthos.gr

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)

 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι   Δήμος και  ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση, Υποτομέας ΟΤΑ

 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι γενικές δημόσιες υπηρεσίες.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

α)         Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

β)         Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr

γ)       Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από : την προαναφερθείσα διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr   ή άλλη διεύθυνση  http://www.korinthos.gr.

1.2     Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι :

α) ο Δήμος Κορινθίων η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.E.:  15-6481.0003,  10/6063.0002, 15/6063.0001, 20/6063.0001, 30/6063.0001, 35/6063.0001, 45/6063.0001, 15-6481.0002,

β) Κέντρο Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Κορινθίων (ΚΕΠΑΠ): η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.E.:  15-6063.001,

γ) Για το Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.E.: 15-6481.001.

1.3     Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου,  φρέσκου γάλακτος για τους εργαζομένους του Δήμου και του Κέντρου Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Κορινθίων (ΚΕΠΑΠ), τροφίμων για Για το Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων, καθώς και  ετοίμων γευμάτων για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Κορίνθου.   

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) , η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

 

ΤΜΗΜΑ 1

 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΚΕΝ. ΚΟΙΝΩΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

CPV

ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ

 ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΑΞΙΑ

 ΠΡΟ ΦΠΑ 13 %

ΑΞΙΑ

 ΠΡΟ ΦΠΑ 24%

 

1.1

Γάλα εβαπορέ  410 γρ

1550000-3

 

6.300

1,00

6.300,00

 

 

1.2

Γάλα εβαπορέ Βρεφικό 410γρ

15511000-3

ΤΕΜΑΧΙΑ

800

2,07

1.656,00

 

 

1.3

Κρέμα γάλακτος φυτική 500 γρ

15512000-0

ΤΕΜΑΧΙΑ

350

3,52

 

1.232,00 

 

1.4

Γάλα φρέσκο 1 λίτρου

15511000-3

ΤΕΜΑΧΙΑ

281

1,42

400,00

 

 

1.5

Φέτα τυρί  εγχώρια

15542300-2

ΤΕΜΑΧΙΑ

1.400

8,09

11.326,00

 

 

1.6

Κασέρι εγχώριο

15541000-2

ΚΙΛΑ

700

10,00

7.000,00

 

 

1.7

Κεφαλοτύρι Ελληνικό

15544000-3

ΚΙΛΑ

400

10,99

4.396,00

 

 

1.8

Τυρί σε φέτες για τοστ

15540000-5

ΚΙΛΑ

500

8,40

4.200,00

 

 

1.9

Μυζήθρα γραβιέρας ελληνική

15543000-6

ΚΙΛΑ

200

9,70

1.940,00

 

 

1.10

Τυρί που λιώνει(τύπου Γκούντα)

15542200-1

ΚΙΛΑ

50

7,20

360,00

 

 

1.11

Γιαούρτι στραγγιστό 1000 γρ, 3,5%

15551300-8

ΚΙΛΑ

100

3,50

350,00

 

 

1.12

Γιαούρτια με φρούτα παιδικά 145γρ

15551300-8

ΤΕΜΑΧΙΑ

600

2,00

1.200,00

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ

 

 

39.128,00

1.232,00

 

ΤΜΗΜΑ 2

ΛΙΠΗ –ΕΛΑΙΑ ΚΕΝ. ΚΟΙΝΩΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

CPV

ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ

 ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΑΞΙΑ

 ΠΡΟ ΦΠΑ 13 %

ΑΞΙΑ ΠΡΟ ΦΠΑ 24%

 

2.1

Μαργαρίνη για επάλειψη 250 γρ

15431100-9

ΤΕΜΑΧΙΑ

1.200

1,23

 

1.476

 

2.2

Φυτίνη 400 γρ

15431000-8

ΤΕΜΑΧΙΑ

170

1,88

 

319,6

 

2.3

Αραβοσιτέλαιο 5 lt

15411100-3

ΤΕΜΑΧΙΑ

80

9,97

 

797,6

 

2.4

Ελαιόλαδο έξτρα παρθένο 5 λίτρων

15411110-6

ΤΕΜΑΧΙΑ

400

28,76

11.504,00

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ

11.504,00

2.593,20

 

ΤΜΗΜΑ 3

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΪΑΣ ΚΕΝ. ΚΟΙΝΩΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

CPV

ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ

 ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΑΞΙΑ

 ΠΡΟ ΦΠΑ 13 %

ΑΞΙΑ ΠΡΟ ΦΠΑ 24%

 

3.1

Πικ νικ φόρμα ζαμπόν γαλοπούλας

15131700-2

ΚΙΛΑ

400

10,52

4.208,00

 

 

3.2

Μπέικον φέτες

15131220-3

ΚΙΛΑ

80

6,50

 

520,00

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ

4.208,00

520,00

 

ΤΜΗΜΑ 4

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ  ΚΕΝ. ΚΟΙΝΩΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

CPV

ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ

 ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΑΞΙΑ

 ΠΡΟ ΦΠΑ

13 %

ΑΞΙΑ ΠΡΟ ΦΠΑ 24%

 

4.1

Ψωμί χωριάτικο 1 κιλού

1581100-7

ΚΙΛΑ

5.850

1,35

7.897,50

 

 

4.2

Ψωμί για τοστ μικρό

1581100-7

ΤΕΜΑΧΙΑ

750

1,60

1.200,00

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ

9.097,50

 

 

ΤΜΗΜΑ 5

ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ  ΚΕΝ. ΚΟΙΝΩΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

CPV

ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ

 ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΑΞΙΑ

 ΠΡΟ ΦΠΑ

13 %

ΑΞΙΑ ΠΡΟ ΦΠΑ 24%

 

5.1

Αλεύρι που φουσκώνει 500 ΓΡ

15612120-8

ΤΕΜΑΧΙΑ

350

0,99

346,50

 

 

5.2

Αλεύρι Μαλακό1 ΚΙΛΟΥ

15612120-8

ΤΕΜΑΧΙΑ

70

1,19

83,30

 

 

5.3

Αλεύρι για όλες τις χρήσεις  1 ΚΙΛΟΥ

15612120-8

ΤΕΜΑΧΙΑ

90

1,19

107,10

 

 

5.4

Σιμιγδάλι ψιλό  500 ΓΡ

15625000-5

ΤΕΜΑΧΙΑ

30

0,89

26,70

 

 

5.5

Σιμιγδάλι χονδρό 500 ΓΡ

15625000-5

ΤΕΜΑΧΙΑ

40

0,89

35,60

 

 

5.6

Κορν φλάουρ  200 ΓΡ

15612210-6

ΤΕΜΑΧΙΑ

70

0,89

62,30

 

 

5.7

Baking powder 

15612420-1

ΤΕΜΑΧΙΑ

90

0,48

 

43,20

 

5.8

Μπισκότα Μιράντα

15820000-2

ΤΕΜΑΧΙΑ

550

1,10

 

605,00

 

5.9

Μπισκότα Πτι- Μπερ

15820000-2

ΤΕΜΑΧΙΑ

280

1,10

 

308,00

 

5.10

Μαγιά φακελάκι (3 τεμ)

15898000-9

ΤΕΜΑΧΙΑ

70

0,70

 

49,00

 

5.11

Φαρίν Λακτέ 300 ΓΡ

15880000-0

ΤΕΜΑΧΙΑ

70

3,22

225,40

 

 

5.12

Φρουτόκρεμα 3 ΦΡ 300 ΓΡ

15880000-0

ΤΕΜΑΧΙΑ

65

4,95

321,75

 

 

5.13

Άνθος Αραβοσίτου φακελάκι

15842300-5

ΤΕΜΑΧΙΑ

130

0,50

 

65,00

 

5.14

Φρυγανιά τριμμένη 180 ΓΡ

15821110-3

ΤΕΜΑΧΙΑ

130

0,75

 

97,50

 

5.15

Φρυγανιές πακέτο 255 ΓΡ σίτου

15821110-3

ΤΕΜΑΧΙΑ

80

0,9

 

72,00

 

5.16

Φρυγανιές σικάλεως

15821110-3

ΤΕΜΑΧΙΑ

180

1,5

 

270,00

 

5.17

ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ

15812000-3

ΚΙΛΑ

42

10

 

420,00

 

5.18

ΜΕΛΟΜΑΡΑΚΟΝΑ

15812000-3

ΚΙΛΑ

42

10

 

420,00

 

5.19

ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΕΣ

15812000-3

ΚΙΛΑ

16

10

 

160,00

 

5.20

ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΕΣ

15812000-3

ΤΕΜΑΧΙΑ

1100

1,8

 

1980,00

 

5.21

ΤΣΟΥΡΕΚΙΑ

15812000-3

ΤΕΜΑΧΙΑ

580

3,25

 

1885,00

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ

1.208,65

6.374,70

 

ΤΜΗΜΑ 6

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ  ΚΕΝ. ΚΟΙΝΩΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

CPV

ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ

 ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΑΞΙΑ

 ΠΡΟ ΦΠΑ 13 %

ΑΞΙΑ ΠΡΟ ΦΠΑ 24%

 

6.1

Ρύζι γλασσέ  500 ΓΡ

03211300-6

ΤΕΜΑΧΙΑ

950

1,28

1.216,00

 

 

6.2

Ρύζι κίτρινο   500 ΓΡ

03211300-6

ΤΕΜΑΧΙΑ

750

1,59

1.192,50

 

 

6.3

Ρύζι Καρολίνα 500 ΓΡ

03211300-6

ΤΕΜΑΧΙΑ

380

1,48

562,40

 

 

6.4

Corn Flakes 350 ΓΡ

15613311-1

ΤΕΜΑΧΙΑ

380

2,68

 

1.018,40

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ

2.970,90

1.018,40

 

ΤΜΗΜΑ 7

ΖΥΜΑΡΙΚΑ  ΚΕΝ. ΚΟΙΝΩΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

CPV

ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ

 ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΑΞΙΑ

 ΠΡΟ  ΦΠΑ 13 %

ΑΞΙΑ ΠΡΟ ΦΠΑ 24%

 

7.1

Μακαρόνια Νο 6 500 ΓΡ

15850000-1

ΤΕΜΑΧΙΑ

680

0,88

598,40

 

 

7.2

Μακαρόνια Νο 3 &2  500 ΓΡ

15850000-1

ΤΕΜΑΧΙΑ

180

0,88

158,40

 

 

7.3

Μακαρόνι “κοφτάκι” 500 ΓΡ

15850000-1

ΤΕΜΑΧΙΑ

680

0,88

598,40

 

 

7.4

Μανέστρα μέτρια  500 ΓΡ

15850000-1

ΤΕΜΑΧΙΑ

580

0,88

510,40

 

 

7.5

Πεπονάκι 500 ΓΡ

15850000-1

ΤΕΜΑΧΙΑ

95

1,00

95,00

 

 

7.6

Χυλοπίτες  500 ΓΡ

15850000-1

ΤΕΜΑΧΙΑ

280

1,28

358,40

 

 

7.7

Λαζάνια 500 γρ

15851230-9

ΤΕΜΑΧΙΑ

50

0,97

48,50

 

 

7.8

Μακαρονάκι κοραλάκι 500 γρ

15850000-1

ΤΕΜΑΧΙΑ

141

1,00

141,00

 

 

7.9

Μακαρονάκι σέλινο 500 γρ

15850000-1

ΤΕΜΑΧΙΑ

180

0,94

169,20

 

 

7.10

Πένες

15850000-1

ΤΕΜΑΧΙΑ

230

0,88

202,40

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ

2.880,10

 

 

ΤΜΗΜΑ 8

ΚΟΝΣΕΡΒΟΕΙΔΗ  ΚΕΝ. ΚΟΙΝΩΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

CPV

ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ

 ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΑΞΙΑ

 προ ΦΠΑ 13 %

ΑΞΙΑ προ ΦΠΑ 24%

 

8.1

Τοματοχυμός 500γρ

15331425-2

ΤΕΜΑΧΙΑ

1.235

0,60

 

741,00

 

8.2

Τομματάκι ψιλοκομμένο 400 ΓΡ

15331423-8

ΤΕΜΑΧΙΑ

760

0,60

 

456,00

 

8.3

Πελτές τομάτας  410 ΓΡ

15331425-2

ΤΕΜΑΧΙΑ

600

1,38

 

828,00

 

8.4

Μανιτάρια φέτες 500 ΓΡ

15331425-2

ΤΕΜΑΧΙΑ

150

1,55

 

232,50

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ

 

2.257,50

 

ΤΜΗΜΑ 9

ΟΣΠΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ  ΚΕΝ. ΚΟΙΝΩΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

CPV

ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ

 ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΑΞΙΑ

 προ ΦΠΑ 13 %

ΑΞΙΑ προ ΦΠΑ 24%

 

9.1

Φακές  500 ΓΡ

03212211-2

ΤΕΜΑΧΙΑ

800

1,15

920,00

 

 

9.2

Φασόλια  500 ΓΡ

03221210

ΤΕΜΑΧΙΑ

800

1,37

1. 096,00

 

 

9.3

Φασόλια γίγαντες 500 ΓΡ

03221210

ΤΕΜΑΧΙΑ

620

4,91

3.044,20

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ

5.060,20

 

 

ΤΜΗΜΑ 10

ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ  ΚΕΝ. ΚΟΙΝΩΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

CPV

ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ

 ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΑΞΙΑ

 προ ΦΠΑ 13 %

ΑΞΙΑ προ ΦΠΑ 24%

 

10.1

Μαρμελάδα  500 γρ

15332290-3

ΤΕΜΑΧΙΑ

480

1,52

 

729,60

 

10.2

Μέλι   250 γρ

158131600-8

ΤΕΜΑΧΙΑ

480

4,53

2.174,40

 

 

10.3

Ζάχαρη  1 ΚΙΛΟΥ

15831000-2

ΚΙΛΑ

665

1,00

 

665

 

10.4

Ζάχαρη άχνη  400 γρ

15831000-2

ΤΕΜΑΧΙΑ

30

0,76

 

22,8

 

10.5

Ζαχαρίνη υποκατ Συσκευασία 100*5γρ

15830000-5

ΤΕΜΑΧΙΑ

50

3,52

 

176

 

10.6

Καρύδα ινδική

03222120-0

ΤΕΜΑΧΙΑ

30

0,8

24,00

 

 

10.7

Σοκολάτες γάλακτος  100 ΓΡ

1584200-4

ΤΕΜΑΧΙΑ

480

1,28

 

614,40

 

10.8

Καραμέλες γάλακτος  300 gr

15833000-6

ΤΕΜΑΧΙΑ

50

3,84

 

192

 

10.9

Καραμέλες ζελέ 300 gr

15833000-6

ΤΕΜΑΧΙΑ

30

3,78

 

113,40

 

10.10

Κρέμα πραλίνας φουντουκιού 500 Γρ

158420000-2

ΤΕΜΑΧΙΑ

30

1,64

 

49,2

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ

2.198,40

2.562,40

 

ΤΜΗΜΑ 11

ΑΡΤΥΜΑΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ  ΚΕΝ. ΚΟΙΝΩΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

CPV

ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ

 ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΑΞΙΑ

 προ ΦΠΑ 13 %

ΑΞΙΑ προ ΦΠΑ 24%

 

11.1

Αλάτι σακουλάκι 500 γρ

15872400-5

ΤΕΜΑΧΙΑ

400

0,56

 

224,00

 

11.2

Κανέλα ξύλο φακ 50 γρ

15872200-3

ΤΕΜΑΧΙΑ

60

1,32

 

79,20

 

11.3

Κανέλα τριμμένη φακ 50γρ

15872200-3

ΤΕΜΑΧΙΑ

40

0,97

 

38,80

 

11.4

Πιπέρι φακ 50 γρ

15872100-2

ΤΕΜΑΧΙΑ

150

0,74

 

111,00

 

11.5

Δάφνη  κουτί 10 γρ

15872000-1

ΤΕΜΑΧΙΑ

40

0,89

 

35,60

 

11.6

Μοσχοκάρυδο τριμμένο  φακ 15 γρ

15872200-3

ΤΕΜΑΧΙΑ

30

0,87

 

26,10

 

11.7

Μοσχοκάρυδο ολόκληρο φακελάκι

15872200-3

ΤΕΜΑΧΙΑ

20

1,89

 

37,80

 

11.8

Κύμινο  φακ 50 γρ

15872200-3

ΤΕΜΑΧΙΑ

20

1,05

 

21,00

 

11.9

Μπαχάρι τριμμένο φακ 50 γρ

15872200-3

ΤΕΜΑΧΙΑ

20

1,99

 

39,80

 

11.10

Μπαχάρι ολόκληρο φακελάκι

15872200-3

ΤΕΜΑΧΙΑ

20

1,49

 

29,80

 

11.11

Ρίγανη κουτί 30 γρ

15872000-1

ΤΕΜΑΧΙΑ

70

0,89

 

62,30

 

11.12

Δυόσμος  κουτί 15 γρ

15872000-1

ΤΕΜΑΧΙΑ

20

0,89

 

17,80

 

11.13

Ξύδι 

15871110-8

ΤΕΜΑΧΙΑ

300

0,68

 

204,00

 

11.14

Σόδα φαγητού φακ 20 γρ

15870000-7

ΤΕΜΑΧΙΑ

20

0,4

 

8,00

 

11.15

Βανίλια άρωμα (φακελ 5 τεμαχίων)

15870000-7

ΤΕΜΑΧΙΑ

100

0,5

 

50,00

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ

 

985,20

 

ΤΜΗΜΑ 12

ΗΔΥΣΜΑΤΑ ΞΗΡΗΣ ΜΟΡΦΗΣ  ΚΕΝ. ΚΟΙΝΩΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

CPV

ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ

 ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΑΞΙΑ

 προ ΦΠΑ 13 %

ΑΞΙΑ προ ΦΠΑ 24%

 

12.1

Χαμομήλι (10 Χ1 ΓΡ)

15865000-9

ΤΕΜΑΧΙΑ

100

0,89

 

89,00

 

12.2

Τσάι πακέτο  (10 Χ 1 ΓΡ)

15864100-3

ΤΕΜΑΧΙΑ

150

0,86

 

129,00

 

12.3

Κακάο 125 γρ

15841000-5

ΤΕΜΑΧΙΑ

200

1,2

 

240,00

 

12.4

Καφές ελληνικός 200 ΓΡ

15861000-1

ΤΕΜΑΧΙΑ

700

2,18

 

1526,00

 

12.5

Σοκολατούχο ρόφημα με βύνη 400γρ

15842210-7

ΤΕΜΑΧΙΑ

200

4,45

 

890,00

 

12.6

Νες καφέ 250 ΓΡ

15860000-4

ΤΕΜΑΧΙΑ

80

4,49

 

359,20

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ

 

3.233,20

 

ΤΜΗΜΑ 13

ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ   ΚΕΝ. ΚΟΙΝΩΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

CPV

ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ

 ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΑΞΙΑ

 προ ΦΠΑ 13 %

ΑΞΙΑ προ ΦΠΑ 24%

 

13.1

ΠΑΤΑΤΕΣ

03212100-1

ΚΙΛΑ

1.600

0,87

1.392,00

 

 

13.2

ΤΟΜΑΤΕΣ

03221240-0

ΚΙΛΑ

1.000

1,78

1.780,00

 

 

13.3

ΑΓΓΟΥΡΙΑ

03221270-9

ΖΕΥΓΗ

600

0,57

342,00

 

 

13.4

ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ

03221113-1

ΚΙΛΑ

700

1,26

882,00

 

 

13.5

ΜΑΪΝΤΑΝΟ

15872300,4

ΤΕΜΑΧΙΑ

300

1,39

417,00

 

 

13.6

ΛΕΜΟΝΙΑ

03222210-8

ΚΙΛΑ

420

1,15

483,00

 

 

13.7

ΜΑΡΟΥΛΙΑ

03221310-2

ΤΕΜΑΧΙΑ

500

0,62

310,00

 

 

13.8

ΑΝΗΘΟ

15872300-4

ΤΕΜΑΧΙΑ

100

1,39

139,00

 

 

13.9

ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΦΡΕΣΚΑ

03221113-1

ΤΕΜΑΧΙΑ

90

1,87

168,30

 

 

13.10

ΚΑΡΟΤΑ

03221112-4

ΚΙΛΑ

300

1,03

309,00

 

 

13.11

ΣΕΛΙΝΟ

15872300-4

ΤΕΜΑΧΙΑ

130

1,5

195,00

 

 

13.12

ΣΚΟΡΔΑ

03121100-6

ΤΕΜΑΧΙΑ

180

0,47

84,60

 

 

13.13

ΛΑΧΑΝΟ

03221410-3

ΚΙΛΑ

350

1,06

371,00

 

 

13.14

ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ

03221212-5

ΚΙΛΑ

60

3,8

228,00

 

 

13.15

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΤΣΑΚΩΝΕΣ

03221000-6

ΚΙΛΑ

50

1,77

88,50

 

 

13.16

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΦΛΑΣΚΕΣ

03221000-6

ΚΙΛΑ

100

1,77

177,00

 

 

13.17

ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ

03221250-3

ΚΙΛΑ

100

2,21

221,00

 

 

13.18

ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ

15331130-7

ΚΙΛΑ

60

1,83

109,80

 

 

13.19

ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ

15331130-7

ΚΙΛΑ

35

1,83

64,05

 

 

13.20

ΣΠΑΝΑΚΙ

03221340-1

ΚΙΛΑ

200

1,3

260,00

 

 

13.21

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ

03222220-1

ΚΙΛΑ

1.000

1,22

1.220,00

 

 

13.22

ΜΗΛΑ

0322321-9

ΚΙΛΑ

1.700

1,24

2.108,00

 

 

13.23

ΜΠΑΝΑΝΕΣ

03222111-4

ΚΙΛΑ

1.600

1,53

2.448,00

 

 

13.24

ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ

03222210-7

ΚΙΛΑ

750

1,22

915,00

 

 

13.25

ΑΧΛΑΔΙΑ

03222322-6

ΚΙΛΑ

1.000

2,58

2.580,00

 

 

13.26

ΡΟΔΑΚΙΝΑ

03222332-9

ΚΙΛΑ

300

2,5

750,00

 

 

13.27

ΠΕΠΟΝΙΑ

15332180-9

ΚΙΛΑ

400

1,15

460,00

 

 

13.28

ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ

03222000-3

ΚΙΛΑ

1.000

0,5

500,00

 

 

13.29

ΣΤΑΦΥΛΙΑ ΡΑΖΑΚΙΑ

03222341-5

ΚΙΛΑ

130

3,5

455,00

 

 

13.30

ΒΕΡΙΚΟΚΑ

03222331-2

ΚΙΛΑ

299

1,63

487,37

 

 

13.31

ΚΕΡΑΣΙΑ

03222333-6

ΚΙΛΑ

100

4,29

429,00

 

 

13.32

ΦΡΑΟΥΛΕΣ

03222313-0

ΚΙΛΑ

200

2,6

520,00

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ

20.893,62

 

 

ΤΜΗΜΑ 14

ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ & ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ ΚΕΝ. ΚΟΙΝΩΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

CPV

ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ

 ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΑΞΙΑ

προ ΦΠΑ 13 %

ΑΞΙΑ προ ΦΠΑ 24%

 

14.1

ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ ΚΙΒΩΤΙΑ 24 ΦΙΑΛΩΝ 500 ΜL

15981000-8

ΚΙΒΩΤΙΑ

100

3,00

300,00

 

 

14.2

ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΕΣ 1,5 ΛΙΤΡΟΥ

15982000-5

ΤΕΜΑΧΙΑ

200

1,52

 

304

 

14.3

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ 250 ML

15982000-5

TEMAXIA

2.800

0,50

 

1400

 

14.4

ΧΥΜΟΙ ΧΩΡΙΣ ΖΑΧΑΡΗ 250 ΓΡ

15982100-6

ΤΕΜΑΧΙΑ

1.465

0,62

 

908,3

 

14.5

ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ 1,5LIT*12ΤΕΜ

15981000-8

ΚΙΒΩΤΙΑ

600

5,09

3.054,00

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ

3.354,00

2.612,30

 

ΤΜΗΜΑ 15

ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΕΝ. ΚΟΙΝΩΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

CPV

ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ

 ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΑΞΙΑ

 προ ΦΠΑ 13 %

ΑΞΙΑ προ ΦΠΑ 24%

 

15.1

ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ ΚΙΜΑ ΕΛΙΑ ΕΓΧΩΡΙΟ

15131620-7

ΚΙΛΑ

1.300

9,53

12.389,00

 

 

15.2

ΝΩΠΟ ΧΩΡΙΣ ΚΟΚΑΛΟ

15111200-1

 

425

6,4

2.720,00

 

 

15.3

ΜΟΣΧΑΡΙ ΕΛΙΑ ΕΓΧΩΡΙΟ ΝΩΠΟ ΧΩΡΙΣ ΚΟΚΑΛΟ

15113000-3

ΚΙΛΑ

1.300

9,86

12.818,00

 

 

15.4

ΧΟΙΡΙΝΟ ΣΠΑΛΑ ΕΓΧΩΡΙΟ ΝΩΠΟ

15113000-3

ΚΙΛΑ

800

6,4

5.120,00

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ

33.047,00

 

 

ΤΜΗΜΑ 16

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΕΝ. ΚΟΙΝΩΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

CPV

ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ

 ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΑΞΙΑ

 προ ΦΠΑ 13 %

ΑΞΙΑ προ ΦΠΑ 24%

 

16.1

ΑΡΑΚΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ

15331170-9

ΚΙΛΑ

200

3,25

650,00

 

 

16.2

ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ

15331170-9

ΚΙΛΑ

200

2,08

416,00

 

 

16.3

ΦΥΛΛΟ ΚΡΟΥΣΤΑΣ ½  ΚΙΛΟΥ

15851000-8

ΤΕΜ

50

3

150,00

 

 

16.4

ΦΥΛΛΟ ΣΦΟΛΙΑΤΑΣ ½ ΚΙΛΟΥ

15851000-8

ΚΙΛΑ

60

3,8

228,00

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ

1.444,00

 

 

ΤΜΗΜΑ 17

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΝΩΠΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΥΤΩΝ ΚΕΝ. ΚΟΙΝΩΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

CPV

ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ

 ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΑΞΙΑ

 προ ΦΠΑ 13 %

ΑΞΙΑ προ ΦΠΑ 24%

 

17.1

ΝΩΠΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ

15112130-6

ΚΙΛΑ

3.035

3,53

10.713,55

 

 

17.2

ΑΥΓΑ

03142500-3

ΤΕΜΑΧΙΑ

2.305

0,28

645,40

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ

11.358,95

 

 

ΤΜΗΜΑ 18

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ ΚΕΝ. ΚΟΙΝΩΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

CPV

ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ

 ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΑΞΙΑ

 προ ΦΠΑ 13 %

ΑΞΙΑ προ ΦΠΑ 24%

 

18.1

ΠΕΡΚΑ ΦΕΤΕΣ ΓΙΑ ΦΟΥΡΝΟ

03311000-2

ΚΙΛΑ

220

7,52

1.654,40

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ

1.654,40

 

 

ΤΜΗΜΑ 19

ΝΩΠΑ ΨΑΡΙΑ ΚΕΝ. ΚΟΙΝΩΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

CPV

ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ

 ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΑΞΙΑ

 προ ΦΠΑ 13 %

ΑΞΙΑ προ ΦΠΑ 24%

 

19.1

ΒΑΚΑΛΑΟΣ ΓΙΑ ΣΟΥΠΑ

03311000-2

ΚΙΛΑ

350

14,85

5.197,50

 

 

19.2

ΦΙΛΕΤΟ ΠΕΡΚΑΣ

03311000-2

ΚΙΛΑ

220

14,85

3.267,00

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ

8.464,50

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ 20

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

 

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

CPV

ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ

 ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΑΞΙΑ

 προ ΦΠΑ 13 %

ΑΞΙΑ προ ΦΠΑ 24%

 

20.1

Γάλα εβαπορέ  (410 γρ)

1550000-3

ΤΕΜΑΧΙΑ

7020

1,00

7.020,00

 

 

20.2

Γάλα εβαπορέ Βρεφικό (410γρ)

1550000-3

ΤΕΜΑΧΙΑ

200

2,07

414,00

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ

7.434,00

 

 

ΤΜΗΜΑ 21

ΕΛΑΙΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

 

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

CPV

ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ

 ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΑΞΙΑ

 προ ΦΠΑ 13 %

ΑΞΙΑ προ ΦΠΑ 24%

 

21.1

Ελαιόλαδο (1 λίτρο)

15411110-6

ΤΕΜΑΧΙΑ

5.770

6,20

35.774,00

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ            

35.774,00

 

 

ΤΜΗΜΑ 22

ΑΛΕΥΡΑ -ΣΙΤΗΡΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

 

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

CPV

ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ

 ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΑΞΙΑ

 προ ΦΠΑ 13 %

ΑΞΙΑ προ ΦΠΑ 24%

 

22.1

Αλεύρι για όλες τις χρήσεις (1 Kg)

15612120-8

ΤΕΜΑΧΙΑ

3.300

1,19

3.927,00

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ         

3.927,00

 

 

ΤΜΗΜΑ 23

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

 

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

CPV

ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ

 ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΑΞΙΑ

 προ ΦΠΑ 13 %

ΑΞΙΑ προ ΦΠΑ 24%

 

23.1

Ρύζι γλασέ (500 gr)

03211300-6

ΤΕΜΑΧΙΑ

7.000

1,28

8.960,00

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ         

8.960,00

 

 

ΤΜΗΜΑ 24

ΖΥΜΑΡΙΚΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

 

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

CPV

ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ

 ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΑΞΙΑ

προ ΦΠΑ 13 %

ΑΞΙΑ προ ΦΠΑ 24%

 

24.1

Μακαρόνια Νο 6 ( 500 gr)

15850000-1

ΤΕΜΑΧΙΑ

6910

0,88

6.080,80

 

 

24.2

Μανέστρα μέτρια  (500 gr)

15850000-1

ΤΕΜΑΧΙΑ

1310

0,88

1.152,80

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ         

7.233,60

 

 

ΤΜΗΜΑ 25

ΚΟΝΣΕΡΒΟΕΙΔΗ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

 

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

CPV

ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ

 ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΑΞΙΑ

 προ ΦΠΑ 13 %

ΑΞΙΑ προ  ΦΠΑ 24%

 

25.1

Πελτές τομάτας (410 gr)

15331425-2

ΤΕΜΑΧΙΑ