Απόφαση αριθμ. 36/519/2017

 Αριθμός Πρακτικού 36

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 28-12-2017

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 28η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα της εβδoμάδας Πέμπτη και ώρα 10:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 60180/22-12-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ. (αποχώρησε μετά το πέρας της συζήτησης του 9ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 3)Βλάσσης Δημ., 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Μπάκουλης Δημ., 6)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 7)Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Κορδώσης Χρ..

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος πήρε τον λόγο και ζήτησε από την Επιτροπή να αποφασίσει για την συζήτηση του θέματος «Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού Αρ.2 για την εκτέλεση της υπηρεσίας ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ προϋπολογισμού μελέτης 186.000,00€» εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον, διότι πρέπει άμεσα να ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου εταιρείας.

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει για την συζήτηση του ανωτέρω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγοντος.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 519η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, Αρ.2 για την εκτέλεση της υπηρεσίας ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ προϋπολογισμού μελέτης 186.000,00€» υπενθυμίζει στα μέλη την αριθμ. 28/364/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το από 22-09-2017, το οποίο σε συνεχείς συνεδριάσεις ολοκληρώθηκε στις 02-10-2017, πρακτικό αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού με αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 45348 για την εκτέλεση της εν θέματι υπηρεσίας, αποκλείστηκαν από τον ως άνω διαγωνισμό οι προσφορές των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων ALPHA GREEN ABEE και ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ CARGO A.E., κηρύχθηκε άγονος ο ως άνω αναφερόμενος διαγωνισμός, ορίστηκε επανάληψη του ως άνω διαγωνισμού με τροποποίηση των όρων της διακήρυξης, επανεγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της υπ’ αριθμ. 43/2017 μελέτης, επανακαθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την εν θέματι υπηρεσία και ορίστηκε ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών η 26-10-2017 και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η 16-11-2017. Ο ως άνω ηλεκτρονικός διαγωνισμός έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 47554.

Κατόπιν, με την υπ’ αριθμ. 33/489/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε το από 22-11-2017 πρακτικό αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της Επιτροπής αξιολόγησης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 47554 για την εκτέλεση της ως άνω υπηρεσίας και προωθήθηκε η προσφορά του μοναδικού συμμετέχοντος οικονομικού φορέα με την επωνυμία ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ CARGO Α.Ε., με αύξοντα αριθμό προσφοράς συστήματος τον αριθμό 81030, στο στάδιο αποσφράγισης και αξιολόγησης της οικονομικής του προσφοράς, η οποία αποσφράγιση ορίστηκε να γίνει ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος από την αρμόδια Επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού την Τετάρτη, 27-12-2017 και ώρα 13:00.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το από 27-12-2017 πρακτικό Αρ.2 αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα, σύμφωνα με το οποίο κατά την καθορισμένη ημέρα και ώρα, η Επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγιστεί η μοναδική κατατεθειμένη οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ CARGO A.E. με α.α. Συστήματος 81030. Η προσφορά περιελάμβανε το σχετικό επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο και ως προς το περιεχόμενό της η οικονομική προσφορά της ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ CARGO A.E. , είχε ως εξής:

 

α/α

Ειδος

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

1

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

 

600000

0,24

144.000,00

ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ ΦΠΑ

144.000,00

ΦΠΑ 24%

34.560,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ

178.560,00

 

 

 

 

Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω κρίνει την προσφορά αποδεκτή και οικονομικά συμφέρουσα προς τον Δήμο και εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή:

Α) την ανάδειξή της ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ CARGO A.E. ως προσωρινού αναδόχου της υπηρεσίας για την ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, γιατί η προσφορά είναι πλήρης και σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και της μελέτης,

Β) την έγκριση του παρόντος πρακτικού.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση του από 27-12-2017 πρακτικού Αρ.2 αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εν θέματι υπηρεσία και την ανάδειξη της εταιρείας ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ CARGO A.E. ως προσωρινού αναδόχου της υπηρεσίας για την ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθ. 48432/23-10-2017 αναλυτικής διακήρυξης του Δήμου Κορινθίων και της αριθμ. Α.Μ. 43/2017 μελέτης, με συνολικό ποσό προσφοράς εκατόν εβδομήντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσια εξήντα ευρώ (178.560,00€). Η ανωτέρω εταιρεία, με την παρούσα θα πρέπει να κληθεί να υποβάλλει εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτήν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 – 2.2.8 αυτής.

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών, η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Σε περίπτωση αποδοχής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, η Οικονομική Επιτροπή θα κατακυρώσει την ανάθεση της υπηρεσίας στον προσωρινό ανάδοχο.

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’όψιν την εισήγηση του Προέδρου, τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, το ως άνω αναφερόμενο πρακτικό Αρ.2 της Επιτροπής αξιολόγησης, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010 και του Ν. 4412/2016, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντος του κ. Νανόπουλου Β., ο οποίος διαφωνεί διότι θεωρεί ότι το συγκεκριμένο αντικείμενο αποτελεί συμβατική υποχρέωση της Ε.Ε.Α.Α.)

 

Α.- Εγκρίνει το από 27-12-2017 πρακτικό Αρ.2 αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της Επιτροπής αξιολόγησης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 47554 για την εκτέλεση της υπηρεσίας ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 186.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

Β.- Ανακηρύσσει προσωρινό ανάδοχο του ανωτέρω διαγωνισμού την εταιρεία με την επωνυμία ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ CARGO A.E. για την παροχή της υπηρεσίας ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθ. 48432/23-10-2017 αναλυτικής διακήρυξης του Δήμου Κορινθίων και της αριθμ. Α.Μ. 43/2017 μελέτης, με συνολικό ποσό προσφοράς εκατόν εβδομήντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσια εξήντα ευρώ (178.560,00€), όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

Γ.- Καλεί την εταιρεία με την επωνυμία ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ CARGO A.E. στην οποία κοινοποιείται η παρούσα, να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα πέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτήν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της υπ’ αριθ. 48432/23-10-2017 αναλυτικής διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 – 2.2.8 αυτής. Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών, η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης, είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας, είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Σε περίπτωση αποδοχής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, η Οικονομική Επιτροπή θα κατακυρώσει την ανάθεση της υπηρεσίας στον προσωρινό ανάδοχο.

Η αποσφράγιση του φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης θα γίνει ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος από την αρμόδια Επιτροπή αξιολόγησης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 47554, στις 24.01.2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 36/519/2017.-

 

Ακριβές απόσπασμα

Κόρινθος, 04-01-2018

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

 

 

 

Επισυνάπτεται το από 27-12-2017 πρακτικό Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ του Άρθρου 221 (Ν.4412/2016)

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ.2

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ»

 

Στην Κόρινθο, την 27-12-2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων (Δημοκρατίας 1), συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. αριθ. 2/6/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ. αριθ. 47554 ηλεκτρονικό, επαναληπτικό διαγωνισμό της υπ. αριθ. 48432/23-10-2017 διακήρυξης του Δήμου, για την «Μεταφορά προδιαλεγμένων δημοτικών αποβλήτων συσκευασία».

 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:

 

Α/Α

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1.

Πρόεδρος

Γιαβάση Άννα

2.

Τακτικό Μέλος

Σαββανού Ελένη

3.

Τακτικό Μέλος

Σούκουλης Αντώνιος

 

Η επιτροπή έλαβε υπόψη της την υπ. αριθ. 48432/23-10-2017 διακήρυξη του Δήμου Κορινθίων, για την «Μεταφορά προδιαλεγμένων δημοτικών αποβλήτων συσκευασία» και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, ο οποίος διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (στο εξής σύστημα) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 47554. Η ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών ήταν σύμφωνα με την 489/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής είναι η 27-12-2017 και ώρα 13:00.

Στη συνέχεια η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγιστεί η μοναδική κατατεθειμένη οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ CARGO A.E. με α.α. συστήματος 81030.

Η επιτροπή επισημαίνει ότι η προσφορά περιλαμβάνει το σχετικό επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο. Στο σημείο αυτό η Επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της αποσφράγισης.

Ως προς το περιεχόμενο της η οικονομική προσφορά της ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ CARGO A.E. έχει ως εξής:

 

      

α/α

Ειδος

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

1

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

 

600000

0,24

144.000,00

ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ ΦΠΑ

144.000,00

ΦΠΑ 24%

34.560,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ

178.560,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω κρίνει την προσφορά αποδεκτή και οικονομικά συμφέρουσα προς τον Δήμο και εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή:

Α) την ανάδειξή της ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ CARGO A.E. ως προσωρινού αναδόχου της υπηρεσίας για την ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, γιατί η προσφορά είναι πλήρης και σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και της μελέτης,

Β) την έγκριση του παρόντος πρακτικού.

Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο καθαρόγραψε, συνέταξε το παρόν Πρακτικό Αρ.2 και το υπέγραψε σε δύο (2) αντίγραφα.

 

 

Η Επιτροπή

Γιαβάση Άννα

 

Σαββανού Ελένη

 

Σούκουλης Αντώνιος