Απόφαση αριθμ. 36/525/2017

 Αριθμός Πρακτικού 36

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 28-12-2017

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 28η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα της εβδoμάδας Πέμπτη και ώρα 10:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 60180/22-12-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ. (αποχώρησε μετά το πέρας της συζήτησης του 9ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 3)Βλάσσης Δημ., 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Μπάκουλης Δημ., 6)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 7)Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Κορδώσης Χρ..

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 525η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ προϋπολογισμού μελέτης 4.150.000,00€», υπενθυμίζει στα μέλη την αριθμ. 30/411/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της υπ’ αριθμ. 71/2017 μελέτης, ορίστηκε η με ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του εν λόγω έργου και καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, με ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στις 28-11-2017, ημέρα Τρίτη και ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών στις 05-12-2017, ημέρα Τρίτη, από την Επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού. Ο ως άνω ηλεκτρονικός διαγωνισμός έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 66752.

Ακολούθησε η υπ’ αριθμ. 31/445/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία συγκροτήθηκε επιτροπή αξιολόγησης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για το έργο του Δήμου Κορινθίων ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ προϋπολογισμού μελέτης 4.150.000,00€, της οποίας οι αρμοδιότητες όπως περιγράφονται στα σημεία α, β, γ, δ, ε, στ και ζ της παρ. 1 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, είναι: α)αξιολογεί τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων, β)ελέγχει την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, γ)ελέγχει και αξιολογεί τις προσφορές, δ)στο πλαίσιο ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικού διαλόγου ή σύμπραξης καινοτομίας, διαπραγματεύεται με τους προσφέροντες ή υποψηφίους, ε)εισηγείται τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, την απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας, στ)γνωμοδοτεί για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης και ζ)στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτεί για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως επί της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του αναδόχου.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το από 21-12-2017, 1ο Πρακτικό Επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή προέβη στις εξής ενέργειες :

 

Στην Κόρινθο την 5η Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 οι πιο κάτω:

1. Κακάβας Νικόλαος, Μηχανικός, κλάδου ΤΕ, υπάλληλος Δήμου Κορινθίων, τακτικό μέλος, πρόεδρος της Ε.Δ.

2. Καραΐσκος Ιωάννης, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3, υπάλληλος Δήμου Κορινθίων, τακτικό μέλος

3. Θεοδοσίου Αναστασία, Πολιτικός Μηχανικός, κλάδου ΠΕ3, υπάλληλος Δήμου Κορινθίων, τακτικό μέλος

4. Βενετσάνος Νικόλαος, Πολιτικός Μηχανικός, κλάδου ΠΕ3, υπάλληλος Δήμου Κορινθίων, τακτικό μέλος

5. Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Κορινθίων, εκπρόσωπος ΟΤΑ, τακτικό μέλος

6. Κόκκινος Νικόλαος, Πολιτικός Μηχανικός, εκπρόσωπος ΤΕΕ, αναπληρωματικό μέλος &

7. Παπασταμόπουλος Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός Ε.Δ.Ε., εκπρόσωπος ΠΕΣΕΔΕ, τακτικό μέλος

 

που αποτελούμε την επιτροπή αξιολόγησης για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων, που έχουμε ορισθεί με την αριθμ. 31/445/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κι έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 50516/2-11-2017 αναλυτική διακήρυξη του Δημάρχου Κορινθίων, συνήλθαμε σε τακτική συνεδρίαση και αφού η αναθέτουσα αρχή έχει κοινοποιήσει στους προσφέροντες τον σχετικό κατάλογο συμμετεχόντων, όπως αυτός παράγεται από το Υποσύστημα του ΕΣΗΔΗΣ, προβαίνουμε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου “Οικονομική Προσφορά” .

Έχοντας παραλάβει ο Πρόεδρος της Ε.Δ. από το πρωτόκολλο του Δήμου Κορινθίων τους σφραγισμένους φακέλους των συμμετεχόντων με τις πρωτότυπες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής , που έγκαιρα κατατέθηκαν, σύμφωνα με την παρ. β του άρθρου 3.5 της αναλυτικής διακήρυξης , καταχωρούνται στον επόμενο Πίνακα:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Αριθμός συστήματος

Επωνυμία Προσφέροντα

Αριθμός Πρωτοκόλλου

52627

3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ

55994/29-11-17

52623

MA.CON.STRUCTION ΤΑΕΑΕ

55996/29-11-17

51586

SOLIS ΑΤΕ

56666/30-11-17

51261

Κ/Ξ ΑΝΤΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. – ΒΟΡΒΙΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

56181/29-11-17

51484

Κ/Ξ GEOGENESIS A.E. – ΚΟΥΤΜΟΙΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ

55964/29-11-17

51020

Κ/Ξ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ – ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

56175/29-11-17

52281

Κ/Ξ ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ – ΓΕΩΓΝΩΜΩΝ Ο.Ε.

55921/29-11-17

50688

Κ/Ξ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ – ΕΥΡΥΘΜΟΣ Δ. ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

55513/28-11-17

51781

ΜΑΤΘΑΙΟΣ Τ.Α.Ε.

55988/29-11-17

52602

ΟΔΟΣ ΑΤΕ

56484/30-11-17

51431

P&C DEVELOPMENT S.A.

56178/29-11-17

51535

Κ/Ξ ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ – ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

55928/29-11-17

50632

Κ/Ξ ΤΗΚ ΑΕ – ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

55439/28-11-17

51538

Κ/Ξ ΑΡΤΕΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. – ΤΕΚΑ Α.Ε.

55981/29-11-17

52460

Κ/Ξ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΚΕΕ – ΚΟΚΟΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

56739/30-11-17

 

 

Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Προκηρυγμένου Διαγωνισμού», στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ αναρτάται από την Επιτροπή Διαγωνισμού ο σχετικός κατάλογος μειοδοσίας, προκειμένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες.

Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνουμε, κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα του ΕΣΗΔΗΣ (Παράρτημα παρόντος πρακτικού) . Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιείται από την Επιτροπή Διαγωνισμού η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016.

Από τον έλεγχο ομαλότητας των προσφορών προκύπτει ότι η Οικονομική Προσφορά του συμμετέχοντα με αριθμό συστήματος 50632 και επωνυμία “Κ/Ξ ΤΗΚ Α.Ε. – Καρανάσιος Αθανάσιος” είναι μη ομαλή οπότε και απορρίπτεται.

 

Οι υπόλοιπες ομαλές οικονομικές προσφορές, κατά τη σειρά μειοδοσίας καταχωρούνται στο παρών πρακτικό της επιτροπής ως ακολούθως:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Διαγωνιζόμενος

Οικονομική Προσφορά (%)

MA.CON.STRUCTION ΤΑΕΑΕ

63,17

Κ/Ξ GEOGENESIS A.E. – ΚΟΥΤΜΟΙΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ

61,21

Κ/Ξ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ – ΕΥΡΥΘΜΟΣ Δ. ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

52,00

Κ/Ξ ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ – ΓΕΩΓΝΩΜΩΝ Ο.Ε.

51,26

SOLIS ΑΤΕ

50,48

P&C DEVELOPMENT S.A.

50,21

Κ/Ξ ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ – ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

46,63

Κ/Ξ ΑΝΤΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. – ΒΟΡΒΙΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

45,95

Κ/Ξ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ – ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

40,75

ΜΑΤΘΑΙΟΣ Τ.Α.Ε.

38,21

Κ/Ξ ΑΡΤΕΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. – ΤΕΚΑ Α.Ε.

38,13

3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ

31,16

Κ/Ξ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΚΕΕ – ΚΟΚΟΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

25,26

ΟΔΟΣ ΑΤΕ

23,32

 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού, ελέγχουμε τα δικαιολογητικά συμμετοχής κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη.

Στον Πίνακα 3 που ακολουθεί γίνεται καταγραφή του αποτελέσματος του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής των προσφερόντων.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

Αριθμός Συστήματος

Διαγωνιζόμενος

Αριθμός Πτυχίου

Τάξη Πτυχίου

ΤΕΥΔ

Εγγύηση Συμμετοχής

52623

MA.CON.STRUCTION ΤΑΕΑΕ

25827

3η Οικοδομικά

3η Η/Μ

1η Πράσινο

Χ

Χ

51484

Κ/Ξ GEOGENESIS A.E. – ΚΟΥΤΜΟΙΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ

16645

Α2 Πράσινο

Χ

Χ

19462

3η Οικοδομικά

3η Η/Μ

 

Χ

50688

Κ/Ξ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ – ΕΥΡΥΘΜΟΣ Δ. ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

18329

3η Οικοδομικά

Χ

Χ

18287

2η Η/Μ

2η Πράσινο

Χ

52281

Κ/Ξ ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ – ΓΕΩΓΝΩΜΩΝ Ο.Ε.

22748

Πράσινο

Χ

Χ

11099

5η Οικοδομικά

4η Η/Μ

 

Χ

51586

SOLIS ΑΤΕ

26865

4η Οικοδομικά

3η Η/Μ

1η Πράσινο

Χ

Χ

51431

P&C DEVELOPMENT S.A.

19172

6η Οικοδομικά

5η Η/Μ

3η Πράσινο

 

 

51535

Κ/Ξ ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ – ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

13649

1η Πράσινο

Χ

Χ

23377

3η Οικοδομικά

2η Η/Μ

 

Χ

51261

Κ/Ξ ΑΝΤΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. – ΒΟΡΒΙΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

24429

1η Πράσινο

Χ

Χ

18921

4η Οικοδομικά

4η Η/Μ

 

Χ

51020

Κ/Ξ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ – ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

27989

2η Πράσινο

Χ

Χ

25874

3η Οικοδομικά

5η Η/Μ

 

Χ

51781

ΜΑΤΘΑΙΟΣ Τ.Α.Ε.

17954

3η Οικοδομικά

2η Η/Μ

 

Χ

Χ

51538

Κ/Ξ ΑΡΤΕΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. – ΤΕΚΑ Α.Ε.

14496

5η Οικοδομικά

5η Η/Μ

 

Χ

X

25736

1η Πράσινο

Χ

52627

3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ

19130

4η Οικοδομικά

4η Η/Μ

1η Πράσινο

Χ

Χ

52460

Κ/Ξ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΚΕΕ – ΚΟΚΟΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

18206

1η Πράσινο

Χ

Χ

18721

3η Οικοδομικά

3η Η/Μ

 

Χ

52602

ΟΔΟΣ ΑΤΕ

26547

4η Οικοδομικά

3η Η/Μ

1η Πράσινο

Χ

Χ

 

Η Προσφορά της εταιρείας ΜΑΤΘΑΙΟΣ Τ.Α.Ε., απορρίπτεται διότι δεν έχει το απαιτούμενο πτυχίο για έργα Πρασίνου.

 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης του πρακτικού της, επικοινωνεί με τους εκδότες που αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

Στο σύνολο τους οι εγγυητικές επιστολές είναι έγκυρες,. Ο έλεγχος των εγγυητικών επιστολών φαίνεται στον Πίνακα που ακολουθεί:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ [4]

α/α

Διαγωνιζόμενος

Εγγυητική Επιστολή

Εκδότης

Έλεγχος Εγκυρότητας

1

ΟΔΟΣ ΑΤΕ

GRZ105303/27-11-17

ALPHA BANK

/11-12-17

2

Κ/Ξ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ – ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

LD/17331/00005/27-11-17

ATTICA BANK

161/390/8-12-17

3

3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ

1736471/27-11-17

ΤΜΕΔΕ

127270/-12-17

4

Κ/Ξ ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ – ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

121554/23-11-17

ΤΜΕΔΕ

V/1375/8-12-17

5

P&C DEVELOPMENT S.A.

e- 4705-24-11-17

ΤΜΕΔΕ

V/1370/8-12-17

6

Κ/Ξ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ – ΕΥΡΥΘΜΟΣ Δ. ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

1735956/10-11-17

ΤΜΕΔΕ

127286/8-12-17

7

Κ/Ξ ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ – ΓΕΩΓΝΩΜΩΝ Ο.Ε.

121547/22-11-17

ΤΜΕΔΕ

V/1372/8-12-17

8

Κ/Ξ ΑΡΤΕΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. – ΤΕΚΑ Α.Ε.

e- 4392/20-11-17

ΤΜΕΔΕ

V/1376/8-12-17

9

Κ/Ξ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΚΕΕ – ΚΟΚΟΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

e- 4784/27-11-17

ΤΜΕΔΕ

V/1377/8-12-17

10

SOLIS ΑΤΕ

e- 4339/20-11-17

ΤΜΕΔΕ

V/1324/8-12-17

11

Κ/Ξ ΑΝΤΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. – ΒΟΡΒΙΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

121527/21-11-17

ΤΜΕΔΕ

V/1374/8-12-17

12

Κ/Ξ GEOGENESIS A.E. – ΚΟΥΤΜΟΙΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ

1736163/17-11-17

ΤΜΕΔΕ

127277/8-12-17

13

MA.CON.STRUCTION ΤΑΕΑΕ

1736161/17-11-17

ΤΜΕΔΕ

127272/8-12-17

 

 

Η Επιτροπή διαγωνισμού λαμβάνοντας υπόψη τη μελέτη εφαρμογής του έργου “Ανάπλαση πλατείας Π. Τσαλδάρη” αλλά και τις συνθήκες στις οποίες θα εκτελεστεί διατυπώνει την άποψη ότι οι προσφορές που κατατέθηκαν στον παρόντα διαγωνισμό φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές και ομόφωνα αποφασίζει να προτείνει στην αναθέτουσα αρχή, την Οικονομική Επιτροπή του δήμου Κορινθίων, να γίνει χρήση των διατάξεων του άρθρου 88 του Ν. 4412/2016 και να απαιτηθεί από τους συμμετέχοντες να εξηγήσουν το κόστος που προτείνουν για την κατασκευή του έργου (λαμβάνοντας υπόψη ότι ακόμη δεν έχει εκδοθεί και σχετική εγκύκλιος του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για την εξειδίκευση των όρων χαρακτηρισμού μίας οικονομικής προσφοράς ως ασυνήθιστα χαμηλής ανά κατηγορία έργου).

 

Ειδικότερα η Ε.Δ. εισηγείται στην Ο.Ε. του δήμου Κορινθίων να ζητηθεί Αιτιολόγηση των Ασυνήθιστα Χαμηλών Προσφορών σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 88 του Ν.4412/2016 από τους Οικονομικούς Φορείς που προσέφεραν μέση έκπτωση πάνω από το μέσο όρο των εκπτώσεων των 13 αποδεκτών προσφορών, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής.

 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Μ.Ο. των προσφερόμενων μέσων εκπτώσεων είναι 44,58 %, οι οικονομικοί φορείς που θα πρέπει να αιτιολογήσουν τις ασυνήθιστα χαμηλές εκπτώσεις είναι οι

1. MA.CON.STRUCTION ΤΑΕΑΕ,

2. Κ/Ξ GEOGENESIS A.E. – ΚΟΥΤΜΟΙΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ,

3. Κ/Ξ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ – ΕΥΡΥΘΜΟΣ Δ. ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.,

4. Κ/Ξ ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ – ΓΕΩΓΝΩΜΩΝ Ο.Ε.,

5. SOLIS ΑΤΕ,

6. P&C DEVELOPMENT S.A.,

7. Κ/Ξ ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ – ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ &

8. Κ/Ξ ΑΝΤΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. – ΒΟΡΒΙΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση του από 21-12-2017 1ου Πρακτικού Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού και να ζητηθεί Αιτιολόγηση των Ασυνήθιστα Χαμηλών Προσφορών σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 88 του Ν.4412/2016 από τους Οικονομικούς Φορείς που προσέφεραν μέση έκπτωση πάνω από το μέσο όρο των εκπτώσεων των 13 αποδεκτών προσφορών, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής.

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την εισήγηση του Προέδρου, τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, το ως άνω αναφερόμενο πρακτικό Αρ.1 της Επιτροπής αξιολόγησης, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010 και του Ν. 4412/2016, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντων των : 1. κ.Νανόπουλου, διότι διαφωνεί με την πανάκριβη πρόταση ανάπλασης της πλατείας Π. Τσαλδάρη, επειδή στηρίζεται σε μία μόνο μελέτη, ενώ η μειοψηφία έχει προτείνει επιλογή από τρεις τουλάχιστον μελέτες, καθώς και διότι η διαδικασία αυτή δεν έχει ακολουθηθεί για άλλα έργα,

και 2. κ.Σταυρέλη, ο οποίος θεωρεί ότι πρέπει να κατακυρωθεί το αποτέλεσμα ως έχει από τον διαγωνισμό και να μην ζητηθεί άλλη αιτιολόγηση).

 

Α.- Εγκρίνει το από 21-12-2017 πρακτικό Αρ.1 της Επιτροπής αξιολόγησης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 66752 για την εκτέλεση του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ προϋπολογισμού μελέτης 4.150.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

 

Β.- Καλεί τους οικονομικούς φορείς που προσέφεραν μέση έκπτωση πάνω από το μέσο όρο των εκπτώσεων των 13 αποδεκτών προσφορών, δηλαδή πάνω από 44,58 %, :

1. MA.CON.STRUCTION ΤΑΕΑΕ,

2. Κ/Ξ GEOGENESIS A.E. – ΚΟΥΤΜΟΙΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ,

3. Κ/Ξ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ – ΕΥΡΥΘΜΟΣ Δ. ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.,

4. Κ/Ξ ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ – ΓΕΩΓΝΩΜΩΝ Ο.Ε.,

5. SOLIS ΑΤΕ,

6. P&C DEVELOPMENT S.A.,

7. Κ/Ξ ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ – ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ &

8. Κ/Ξ ΑΝΤΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. – ΒΟΡΒΙΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

και στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, να υποβάλλουν Αιτιολόγηση των Ασυνήθιστα Χαμηλών Προσφορών σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 88 του Ν.4412/2016 εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 19-01-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00. Τα εν λόγω έγγραφα θα υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf , για τον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 66752.

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 36/525/2017.-

 

Ακριβές απόσπασμα

Κόρινθος, 08-01-2018

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

 

 

 

 

Επισυνάπτεται το από 21-12-2017 πρακτικό Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού:

 

Ελληνική Δημοκρατία

Δήμος Κορινθίων

Επιτροπή Διαγωνισμού Έργων

Κόρινθος 21/12/2017

Αριθμός πρωτ. Αναλυτικής Διακήρυξης : 50516/2-11-17

ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 17PROC002184189

Αριθμός Διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ : 66752

 

 

1Ο Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης για τη σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Έργων

Ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση πλατείας Π. Τσαλδάρη» προϋπολογισμού 4.150.000,00 € {συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ}.

 

Στην Κόρινθο την 5η Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 οι πιο κάτω:

1. Κακάβας Νικόλαος, Μηχανικός, κλάδου ΤΕ, υπάλληλος Δήμου Κορινθίων, τακτικό μέλος, πρόεδρος της Ε.Δ.

2. Καραΐσκος Ιωάννης, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3, υπάλληλος Δήμου Κορινθίων, τακτικό μέλος

3. Θεοδοσίου Αναστασία, Πολιτικός Μηχανικός, κλάδου ΠΕ3, υπάλληλος Δήμου Κορινθίων, τακτικό μέλος

4. Βενετσάνος Νικόλαος, Πολιτικός Μηχανικός, κλάδου ΠΕ3, υπάλληλος Δήμου Κορινθίων, τακτικό μέλος

5. Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Κορινθίων, εκπρόσωπος ΟΤΑ, τακτικό μέλος

6. Κόκκινος Νικόλαος, Πολιτικός Μηχανικός, εκπρόσωπος ΤΕΕ, αναπληρωματικό μέλος &

7. Παπασταμόπουλος Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός Ε.Δ.Ε., εκπρόσωπος ΠΕΣΕΔΕ, τακτικό μέλος

 

που αποτελούμε την επιτροπή αξιολόγησης για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων, που έχουμε ορισθεί με την αριθμ. 31/445/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κι έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 50516/2-11-2017 αναλυτική διακήρυξη του Δημάρχου Κορινθίων, συνήλθαμε σε τακτική συνεδρίαση και αφού η αναθέτουσα αρχή έχει κοινοποιήσει στους προσφέροντες τον σχετικό κατάλογο συμμετεχόντων, όπως αυτός παράγεται από το Υποσύστημα του ΕΣΗΔΗΣ, προβαίνουμε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου “Οικονομική Προσφορά” .

Έχοντας παραλάβει ο Πρόεδρος της Ε.Δ. από το πρωτόκολλο του Δήμου Κορινθίων τους σφραγισμένους φακέλους των συμμετεχόντων με τις πρωτότυπες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής , που έγκαιρα κατατέθηκαν , σύμφωνα με την παρ. β του άρθρου 3.5 της αναλυτικής διακήρυξης , καταχωρούνται στον επόμενο Πίνακα:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Αριθμός συστήματος

Επωνυμία Προσφέροντα

Αριθμός Πρωτοκόλλου

52627

3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ

55994/29-11-17

52623

MA.CON.STRUCTION ΤΑΕΑΕ

55996/29-11-17

51586

SOLIS ΑΤΕ

56666/30-11-17

51261

Κ/Ξ ΑΝΤΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. – ΒΟΡΒΙΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

56181/29-11-17

51484

Κ/Ξ GEOGENESIS A.E. – ΚΟΥΤΜΟΙΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ

55964/29-11-17

51020

Κ/Ξ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ – ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

56175/29-11-17

52281

Κ/Ξ ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ – ΓΕΩΓΝΩΜΩΝ Ο.Ε.

55921/29-11-17

50688

Κ/Ξ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ – ΕΥΡΥΘΜΟΣ Δ. ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

55513/28-11-17

51781

ΜΑΤΘΑΙΟΣ Τ.Α.Ε.

55988/29-11-17

52602

ΟΔΟΣ ΑΤΕ

56484/30-11-17

51431

P&C DEVELOPMENT S.A.

56178/29-11-17

51535

Κ/Ξ ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ – ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

55928/29-11-17

50632

Κ/Ξ ΤΗΚ ΑΕ – ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

55439/28-11-17

51538

Κ/Ξ ΑΡΤΕΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. – ΤΕΚΑ Α.Ε.

55981/29-11-17

52460

Κ/Ξ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΚΕΕ – ΚΟΚΟΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

56739/30-11-17

 

Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Προκηρυγμένου Διαγωνισμού», στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ αναρτάται από την Επιτροπή Διαγωνισμού ο σχετικός κατάλογος μειοδοσίας, προκειμένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες.

Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνουμε , κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα του ΕΣΗΔΗΣ (Παράρτημα παρόντος πρακτικού) . Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιείται από την Επιτροπή Διαγωνισμού η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016.

Από τον έλεγχο ομαλότητας των προσφορών προκύπτει ότι η Οικονομική Προσφορά του συμμετέχοντα με αριθμό συστήματος 50632 και επωνυμία “Κ/Ξ ΤΗΚ Α.Ε. – Καρανάσιος Αθανάσιος” είναι μη ομαλή οπότε και απορρίπτεται.

 

Οι υπόλοιπες ομαλές οικονομικές προσφορές, κατά τη σειρά μειοδοσίας καταχωρούνται στο παρών πρακτικό της επιτροπής ως ακολούθως:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Διαγωνιζόμενος

Οικονομική Προσφορά (%)

MA.CON.STRUCTION ΤΑΕΑΕ

63,17

Κ/Ξ GEOGENESIS A.E. – ΚΟΥΤΜΟΙΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ

61,21

Κ/Ξ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ – ΕΥΡΥΘΜΟΣ Δ. ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

52,00

Κ/Ξ ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ – ΓΕΩΓΝΩΜΩΝ Ο.Ε.

51,26

SOLIS ΑΤΕ

50,48

P&C DEVELOPMENT S.A.

50,21

Κ/Ξ ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ – ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

46,63

Κ/Ξ ΑΝΤΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. – ΒΟΡΒΙΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

45,95

Κ/Ξ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ – ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

40,75

ΜΑΤΘΑΙΟΣ Τ.Α.Ε.

38,21

Κ/Ξ ΑΡΤΕΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. – ΤΕΚΑ Α.Ε.

38,13

3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ

31,16

Κ/Ξ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΚΕΕ – ΚΟΚΟΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

25,26

ΟΔΟΣ ΑΤΕ

23,32

 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού, ελέγχουμε τα δικαιολογητικά συμμετοχής κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη.

Στον Πίνακα 3 που ακολουθεί γίνεται καταγραφή του αποτελέσματος του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής των προσφερόντων.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

Αριθμός Συστήματος

Διαγωνιζόμενος

Αριθμός Πτυχίου

Τάξη Πτυχίου

ΤΕΥΔ

Εγγύηση Συμμετοχής

52623

MA.CON.STRUCTION ΤΑΕΑΕ

25827

3η Οικοδομικά

3η Η/Μ

1η Πράσινο

Χ

Χ

51484

Κ/Ξ GEOGENESIS A.E. – ΚΟΥΤΜΟΙΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ

16645

Α2 Πράσινο

Χ

Χ

19462

3η Οικοδομικά

3η Η/Μ

 

Χ

50688

Κ/Ξ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ – ΕΥΡΥΘΜΟΣ Δ. ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

18329

3η Οικοδομικά

Χ

Χ

18287

2η Η/Μ

2η Πράσινο

Χ

52281

Κ/Ξ ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ – ΓΕΩΓΝΩΜΩΝ Ο.Ε.

22748

Πράσινο

Χ

Χ

11099

5η Οικοδομικά

4η Η/Μ

 

Χ

51586

SOLIS ΑΤΕ

26865

4η Οικοδομικά

3η Η/Μ

1η Πράσινο

Χ

Χ

51431

P&C DEVELOPMENT S.A.

19172

6η Οικοδομικά

5η Η/Μ

3η Πράσινο

 

 

51535

Κ/Ξ ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ – ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

13649

1η Πράσινο

Χ

Χ

23377

3η Οικοδομικά

2η Η/Μ

 

Χ

51261

Κ/Ξ ΑΝΤΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. – ΒΟΡΒΙΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

24429

1η Πράσινο

Χ

Χ

18921

4η Οικοδομικά

4η Η/Μ

 

Χ

51020

Κ/Ξ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ – ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

27989

2η Πράσινο

Χ

Χ

25874

3η Οικοδομικά

5η Η/Μ

 

Χ

51781

ΜΑΤΘΑΙΟΣ Τ.Α.Ε.

17954

3η Οικοδομικά

2η Η/Μ

 

Χ

Χ

51538

Κ/Ξ ΑΡΤΕΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. – ΤΕΚΑ Α.Ε.

14496

5η Οικοδομικά

5η Η/Μ

 

Χ

X

25736

1η Πράσινο

Χ

52627

3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ

19130

4η Οικοδομικά

4η Η/Μ

1η Πράσινο

Χ

Χ

52460

Κ/Ξ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΚΕΕ – ΚΟΚΟΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

18206

1η Πράσινο

Χ

Χ

18721

3η Οικοδομικά

3η Η/Μ

 

Χ

52602

ΟΔΟΣ ΑΤΕ

26547

4η Οικοδομικά

3η Η/Μ

1η Πράσινο

Χ

Χ

 

Η Προσφορά της εταιρείας ΜΑΤΘΑΙΟΣ Τ.Α.Ε., απορρίπτεται διότι δεν έχει το απαιτούμενο πτυχίο για έργα Πρασίνου.

 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης του πρακτικού της, επικοινωνεί με τους εκδότες που αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

Στο σύνολο τους οι εγγυητικές επιστολές είναι έγκυρες,. Ο έλεγχος των εγγυητικών επιστολών φαίνεται στον Πίνακα που ακολουθεί:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ [4]

α/α

Διαγωνιζόμενος

Εγγυητική Επιστολή

Εκδότης

Έλεγχος Εγκυρότητας

1

ΟΔΟΣ ΑΤΕ

GRZ105303/27-11-17

ALPHA BANK

/11-12-17

2

Κ/Ξ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ – ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

LD/17331/00005/27-11-17

ATTICA BANK

161/390/8-12-17

3

3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ

1736471/27-11-17

ΤΜΕΔΕ

127270/-12-17

4

Κ/Ξ ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ – ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

121554/23-11-17

ΤΜΕΔΕ

V/1375/8-12-17

5

P&C DEVELOPMENT S.A.

e- 4705-24-11-17

ΤΜΕΔΕ

V/1370/8-12-17

6

Κ/Ξ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ – ΕΥΡΥΘΜΟΣ Δ. ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

1735956/10-11-17

ΤΜΕΔΕ

127286/8-12-17

7

Κ/Ξ ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ – ΓΕΩΓΝΩΜΩΝ Ο.Ε.

121547/22-11-17

ΤΜΕΔΕ

V/1372/8-12-17

8

Κ/Ξ ΑΡΤΕΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. – ΤΕΚΑ Α.Ε.

e- 4392/20-11-17

ΤΜΕΔΕ

V/1376/8-12-17

9

Κ/Ξ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΚΕΕ – ΚΟΚΟΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

e- 4784/27-11-17

ΤΜΕΔΕ

V/1377/8-12-17

10

SOLIS ΑΤΕ

e- 4339/20-11-17

ΤΜΕΔΕ

V/1324/8-12-17

11

Κ/Ξ ΑΝΤΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. – ΒΟΡΒΙΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

121527/21-11-17

ΤΜΕΔΕ

V/1374/8-12-17

12

Κ/Ξ GEOGENESIS A.E. – ΚΟΥΤΜΟΙΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ

1736163/17-11-17

ΤΜΕΔΕ

127277/8-12-17

13

MA.CON.STRUCTION ΤΑΕΑΕ

1736161/17-11-17

ΤΜΕΔΕ

127272/8-12-17

 

 

Η Επιτροπή διαγωνισμού λαμβάνοντας υπόψη τη μελέτη εφαρμογής του έργου “Ανάπλαση πλατείας Π. Τσαλδάρη” αλλά και τις συνθήκες στις οποίες θα εκτελεστεί διατυπώνει την άποψη ότι οι προσφορές που κατατέθηκαν στον παρόντα διαγωνισμό φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές και ομόφωνα αποφασίζει να προτείνει στην αναθέτουσα αρχή , την Οικονομική Επιτροπή του δήμου Κορινθίων, να γίνει χρήση των διατάξεων του άρθρου 88 του Ν. 4412/2016 και να απαιτηθεί από τους συμμετέχοντες να εξηγήσουν το κόστος που προτείνουν για την κατασκευή του έργου (λαμβάνοντας υπόψη ότι ακόμη δεν έχει εκδοθεί και σχετική εγκύκλιος του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για την εξειδίκευση των όρων χαρακτηρισμού μίας οικονομικής προσφοράς ως ασυνήθιστα χαμηλής ανά κατηγορία έργου).

 

Ειδικότερα η Ε.Δ. εισηγείται στην Ο.Ε. του δήμου Κορινθίων να ζητηθεί Αιτιολόγηση των Ασυνήθιστα Χαμηλών Προσφορών σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 88 του Ν.4412/2016 από του Οικονομικούς Φορείς που προσέφεραν μέση έκπτωση πάνω από το μέσο όρο των εκπτώσεων των 13 αποδεκτών προσφορών, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής.

 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Μ.Ο. των προσφερόμενων μέσων εκπτώσεων είναι 44,58 %, οι οικονομικοί φορείς που θα πρέπει να αιτιολογήσουν τις ασυνήθιστα χαμηλές εκπτώσεις είναι οι

1. MA.CON.STRUCTION ΤΑΕΑΕ,

2. Κ/Ξ GEOGENESIS A.E. – ΚΟΥΤΜΟΙΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ,

3. Κ/Ξ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ – ΕΥΡΥΘΜΟΣ Δ. ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.,

4. Κ/Ξ ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ – ΓΕΩΓΝΩΜΩΝ Ο.Ε.,

5. SOLIS ΑΤΕ,

6. P&C DEVELOPMENT S.A.,

7. Κ/Ξ ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ – ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ &

8. Κ/Ξ ΑΝΤΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. – ΒΟΡΒΙΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

 

Τα Μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού

 

Κακάβας Νικόλαος

 

Καραΐσκος Ιωάννης

 

Θεοδοσίου Αναστασία

 

Βενετσάνος Νικόλαος

 

Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος

 

Κόκκινος Νικόλαος

 

Παπασταμόπουλος Κωνσταντίνος