Απόφαση αριθμ. 30/413/2017

 Αριθμός Πρακτικού 30

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 30-10-2017

 

    Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 30η Οκτωβρίου 2017,  ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 49230/26-10-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα οκτώ (8) μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Μπάκουλη Δημ.), 6)Φαρμάκης Γεωργ., 7)Νανόπουλος Βασ., 8)Κορδώσης Χρ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων. (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος ημερήσιας διάταξης).

 

         Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 413η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί εισηγήσεως περί μετατροπών εισφοράς γης σε χρηματική εισφορά, προσκυρώσεις και καθορισμός τιμής μονάδος αυτών» θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής την υπ’ αριθμ. 13217/07-04-2016 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:  

ΘΕΜΑ: “Μετατροπές εισφοράς γης σε χρηματική εισφορά, προσκυρώσεις και καθορισμός τιμής μονάδος αυτών”

Με την παρούσα εισήγηση σας ενημερώνουμε για τις εισφορές γης μετατρεπόμενες σε χρηματική εισφορά που προέκυψαν λόγω ένταξης ιδιοκτησιών στο σχέδιο πόλης περιοχής “Μπαθαρίστρα -Δέλτα” της πόλης της Κορίνθου και ζητούμε από μέρους σας την απόφαση επιλογής του τρόπου καθορισμού τιμής μονάδος.

Οι εν λόγω μετατροπές καταγράφονται στην Πράξη Εφαρμογής περιοχής “Μπαθαρίστρα -Δέλτα” κυρωμένη με την 3920/2009 Απόφαση Νομάρχη Κορινθίας ή σε Διορθωτικές Πράξεις αυτής της Π.Ε. Έτσι στους επισυναπτόμενους Πίνακες περιλαμβάνονται Πίνακας_1 οφειλές μετατροπών και προσκυρώσεων ιδιοκτητών της 3920/2009 Απόφασης Νομάρχη Κορινθίας και Πίνακας_2 οφειλές μετατροπών και προσκυρώσεων ιδιοκτητών των μέχρι σήμερα κυρωμένων Διορθωτικών Πράξεων της Πράξης Εφαρμογής ενώ εξαιρούνται (Α) ιδιοκτήτες για τους οποίους εν γνώση μας εκκρεμεί Διορθωτική Π.Ε. (Β) ιδιοκτησίες για τις οποίες δεν υπάρχει υποχρέωση μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα (Γ) ιδιοκτησίες για τις οποίες ενδεχομένως ή βεβαιωμένα υπάρχει Απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου και με προηγούμενη εισήγησή μας ζητάμε την έρευνα αυτών των περιπτώσεων και τη βεβαίωση τελεσιδικίας ή μη αυτών (Δ) ιδιοκτήτες οι οποίοι έχουν αιτηθεί τον εξώδικο συμβιβασμό τιμής μονάδας σε όποιο στάδιο και αν βρίσκεται η αίτησή τους.

Επειδή από το νόμο τα έσοδα Ο.Τ.Α. από τις μετατροπές εισφοράς γης σε χρήμα πρέπει να κατευθυνθούν στην αποζημίωση ιδιοκτητών της ίδιας πολεοδομικής ενότητας που έχουν έλλειμμα γης θα πρέπει να επισπεύσει ο Δήμος την αναζήτηση των εισφορών από μετατροπές εισφοράς γης. Δηλαδή θα πρέπει να καθοριστεί η τιμή μονάδος ανά τ.μ. και στη συνέχεια εφόσον η τιμή είναι οριστική να επιδίδεται η πράξη επιβολής μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα στους οφειλέτες.

Επίσης στους Πίνακες αναγράφονται και οι τυχόν υποχρεώσεις προσκύρωσης τμήματος γης των ιδιοκτητών με συμπληρωμένο στην στήλη παρατηρήσεων το εμβαδόν στο οποίο η προσκύρωση αφορά δικαίωμα αποζημίωσης Ο.Τ.Α. ή δικαίωμα αποζημίωσης τρίτων ή εάν έχει ήδη καθοριστεί η τιμή μονάδας με άλλον τρόπο (π.χ. Απόφαση Δ.Σ. ή Απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου). Δέον όπως όπου υπάρχει εκκρεμότητα προσκύρωσης από ιδιοκτήτη προς Ο.Τ.Α. να γίνεται παράλληλα και ο καθορισμός αυτής της αξίας γης ανεξάρτητα από τον χρόνο που θα γίνει στο μέλλον το αντίστοιχο συμβόλαιο και η εξόφλησή του.

Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε για τον τρόπο καθορισμού τιμής μονάδας στις περιπτώσεις των Πινάκων_1 και _2 δηλαδή:

α) ή να ορίσετε δικηγόρους ώστε να γίνει ο καθορισμός τιμής δικαστικά

β) ή να αποφασίσετε να αποσταλούν προσκλήσεις στους ιδιοκτήτες ώστε να προσέλθουν με αίτημά τους να συμβιβαστούν εξωδίκως βάση αξίας γης που έχει αποφασίσει το Δ.Σ. Κορινθίων με την 512/2013 απόφασή του (120€/τμ) ή με όποια μελλοντική απόφαση του.

Τέλος θα ήταν δόκιμο σε περίπτωση που επιλεγεί η δικαστική οδός να καλούνται πολλοί ιδιοκτήτες ιδίων και γειτονικών Οικοδομικών Τετραγώνων στην ίδια δίκη.

 

  Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος προτείνει να αποσταλούν προσκλήσεις στους ιδιοκτήτες, ώστε να προσέλθουν στο Δήμο με αίτημά τους περί εξώδικου συμβιβασμού στην τιμή των 120€ ανά τ.μ. γης, που έχει οριστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων.

 

   Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου και της αρμόδιας υπηρεσίας, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

    Ορίζει όπως αποσταλούν προσκλήσεις στους ιδιοκτήτες, που οφείλουν στο Δήμο Κορινθίων εισφορές γης μετατρεπόμενες σε χρηματική εισφορά, που προέκυψαν λόγω ένταξης ιδιοκτησιών στο σχέδιο πόλης περιοχής «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» Κορίνθου, καθώς και στους ιδιοκτήτες, που έχουν εκκρεμότητα προσκύρωσης τμήματος γης, που αφορά δικαίωμα αποζημίωσης του Δήμου Κορινθίων από ιδιοκτήτη γης, να προσέλθουν στο Δήμο Κορινθίων με αίτημά τους περί εξώδικου συμβιβασμού στην τιμή των 120€ ανά τετραγωνικό μέτρο γης, που έχει οριστεί με τις αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων αριθμ. 512/2013 και 82/2016, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

  Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται στην Υπηρεσία Πολεοδομικών Εφαρμογών και Μελετών του Τμήματος Πολεοδομίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων για τις ενέργειές της προς την αποστολή των ως άνω αναφερομένων προσκλήσεων προς τους ιδιοκτήτες γης.

 

        Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

                                Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 30/413/2017.-