Απόφαση αριθμ. 29/398/2017

 Αριθμός Πρακτικού 29

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 24-10-2017

 

    Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 24η Οκτωβρίου 2017,  ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 48293/20-10-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Μπάκουλης Δημ., 6)Νανόπουλος Βασ., 7)Κορδώσης Χρ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Φαρμάκης Γεωργ., 2)Δημητρόπουλος Κων..

 

         Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

     ΑΠΟΦΑΣΗ 398η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος τo 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 50.000,00€» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την αριθμ. 15/192/2017 απόφασή της, με την οποία εγκρίθηκε το από 24-05-2017 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης του ως άνω διαγωνισμού, απορρίφθηκαν οι προσφορές όλων των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων από την διαγωνιστική διαδικασία για την εκτέλεση της ως άνω προμήθειας, ματαιώθηκε ο διαγωνισμός της 24-05-2017 για την εκτέλεση της ως άνω προμήθειας, ορίστηκε η επανάληψη της διενέργειας του διαγωνισμού, επανεγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 12/2017 σχετικής μελέτης, επανακαθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας και ορίστηκε ημερομηνία του διαγωνισμού η 04-07-2017.  Στη συνέχεια, με την αριθμ. 21/250/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το από 04-07-2017 πρακτικό αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού και προωθήθηκαν οι προσφορές των οικονομικών φορέων με τις επωνυμίες α)Α. ΤΣΑΦΑΡΑΣ Ο.Ε. – ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ και β)ΣΕΝΝΗΣ ΔΟΜΙΚΑ Ε.Ε. στο στάδιο αποσφράγισης κι αξιολόγησης των οικονομικών τους προσφορών.  Τέλος, με την αριθμ. 25/301/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το από 11-08-2017 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού, ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος του ανωτέρω διαγωνισμού ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία Α. ΤΣΑΦΑΡΑΣ Ο.Ε. – ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ για την προμήθεια του συνόλου των ειδών της με αριθμό 12/2017 μελέτης με συνολικό ποσό προσφοράς τα 49.175,55€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), ο οποίος και κλήθηκε να προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης, και, τέλος, κλήθηκαν όσοι υπέβαλαν προσφορές στον ως άνω διαγωνισμό, να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου.

  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το από 29-09-2017 αριθμ. 3 πρακτικό αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, σύμφωνα με το οποίο  ο προσωρινός ανάδοχος Α. Τσαφαράς Ο.Ε. υπέβαλλε εμπρόθεσμα τον φάκελο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του εν λόγω διαγωνισμού, ο οποίος και αποσφραγίστηκε από την επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού.  Κατόπιν του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου διαπιστώθηκε ότι ο ως άνω προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε σωστά όλα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, όπως ορίζει η αριθμ. 27041/19-06-2017 αναλυτική διακήρυξη, κι η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού τα κάνει δεκτά.  Τέλος, η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση της εν θέματι προμήθειας και κήρυξη του οικονομικού φορέα Α. Τσαφαράς Ο.Ε. σε ανάδοχο της εν θέματι προμήθειας με συνολικό ποσό προσφοράς τα 49.175,55€.

  Ο Πρόεδρος προτείνει την επικύρωση του από 29-09-2017 πρακτικού αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού και την κατακύρωση της σύμβασης για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας στον οικονομικό φορέα Α. ΤΣΑΦΑΡΑΣ Ο.Ε. ως εξής:

 

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

1

Πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30εκ. και πάχους 3-5εκ.

Μ2

6,30

3.065

19.309,50

2

Κυβόλιθοι, οποιονδήποτε διαστάσεων και σχήματος, κατασκευασμένοι από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

Μ2

7,90

500

3.950,00

3

Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα κατηγορίας C 12/15 διατομής 0,15Χ0,30μ.

Μ.

3,70

1000

3.700,00

4

Δομικά πλέγματα σύμφωνα με τις διατάξεις των προτύπων EΛΟΤ 1422-2/1423-3:2006 και του Κανονισμού Τεχνολογίας Χαλύβων σκυροδέματος

kg

0,68

7535

5.123,80

5

  Δομικός σίδηρος S220S

Kg.

0,68

3.513,83

2.389,40

6

 Τσιμέντα μαύρα σε σάκους 50kg

Τεμ.

6,10

850

5.185,00

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ

39.657,70

ΦΠΑ 24%

9.517,85

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

49.175,55

 

     Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, το ως άνω αναφερόμενο πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010 και του Ν. 4412/2016, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

   Α.- Εγκρίνει το από 29-09-2017 πρακτικό αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 50.000,00€.

  Β.- Ανακηρύσσει ανάδοχο του ανωτέρω διαγωνισμού τον οικονομικό φορέα Α. ΤΣΑΦΑΡΑΣ Ο.Ε. – ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ (79ο χιλ. Π.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου, Α.Φ.Μ. 082013483, Δ.Ο.Υ. Κορίνθου), στον οποίο κατακυρώνει τη σύμβαση για την προμήθεια υλικών για τη δράση: Συντήρηση πλακόστρωση πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων Δήμου Κορινθίων, με το ποσό των σαράντα εννέα χιλιάδων εκατόν εβδομήντα πέντε ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (49.175,55€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

    Γ. Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης για την εν λόγω προμήθεια ισχύουν οι διατάξεις του άρθρ. 105 του Ν. 4412/2016 και των άρθρ. 360 και επόμενα του Ν. 4412/2016.

   Δ.-  Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 ΚΑ 30/6662.0003 και τίτλο «Προμήθεια οικοδομικών υλικών για τη δράση: Πλακόστρωση πεζοδρομίων του Δήμου Κορινθίων, του προγράμματος «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε 17 Δήμους» ποσού 50.000,00€ (Α.Ο.Ε. 7/87/2017, ΑΑΥ 571/2017).

 

       Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

                          Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 29/398/2017.-