Απόφαση αριθμ. 36/526/2017

 Αριθμός Πρακτικού 36

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 28-12-2017

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 28η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα της εβδoμάδας Πέμπτη και ώρα 10:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 60180/22-12-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ. (αποχώρησε μετά το πέρας της συζήτησης του 9ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 3)Βλάσσης Δημ., 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Μπάκουλης Δημ., 6)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 7)Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Κορδώσης Χρ..

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 526η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 37.200,00€», υπενθυμίζει στα μέλη την αριθμ. 25/311/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 59/2017 μελέτης, καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της εν θέματι υπηρεσίας και ορίστηκε ημερομηνία του διαγωνισμού η 09-10-2017.

 

Ακολούθησε η υπ’ αριθμ. 31/454/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε

το από 09-10-2017 πρακτικό αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της Επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού για εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας, προωθήθηκε η μοναδική κατατεθείσα προσφορά του οικονομικού φορέα με την επωνυμία NEUROPUBLIC A.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ στο στάδιο αποσφράγισης και αξιολόγησης της οικονομικής προσφοράς και ορίστηκε ως ημερομηνία αποσφράγισης η 21-12-2017.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το από 21-12-2017, Πρακτικό Επιτροπής διαγωνισμού Αρ.2, για την αξιολόγηση οικονοµικών προσφορών, σύμφωνα με το οποίο: α) η προσφορά του οικονομικού φορέα: NEUROPUBLIC A.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ είναι πλήρης και σύμφωνη με τους όρους της Διακήρυξης, β) οι τιμές της προσφοράς κρίθηκαν συμφέρουσες σε σχέση με τις τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενο διαγωνισμό και ότι είναι συμφέρουσα από οικονομική άποψη και εισηγείται: α) την ανάδειξη του οικονομικού φορέα: NEUROPUBLIC A.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ως προσωρινού αναδόχου για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» έναντι του ποσού των 29.850,00€ μη συμπ/μένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24% και β)την έγκριση του παρόντος πρακτικού από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων.

 

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση του από 21-12-2017 Πρακτικού Επιτροπής διαγωνισμού Αρ.2 και την ανάδειξη του οικονομικού φορέα: NEUROPUBLIC A.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ως προσωρινού αναδόχου της εν θέματι υπηρεσίας έναντι του ποσού των 29.850,00€ μη συμπ/μένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%. Ο ανωτέρω οικονομικός φορέας ως προσωρινός ανάδοχος και σύμφωνα με το Άρθρο 10 της αριθμ. 42717/22-09/2017 αναλυτικής διακήρυξης, με την παρούσα θα πρέπει να κληθεί για να υποβάλλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσης τα αναφερόμενα στο άρθρο 8 (ειδικότερα : εδάφιο 8.Β.) αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή Αξιολόγησης. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με την σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή αξιολόγησης και την διαβίβαση του φακέλου στην Οικονομική Επιτροπή για την λήψη απόφασης, είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας, είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης της εν θέματι υπηρεσίας στον προσωρινό ανάδοχο.

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την εισήγηση του Προέδρου, τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, το ως άνω αναφερόμενο πρακτικό Αρ.2 της Επιτροπής αξιολόγησης, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010 και του Ν. 4412/2016, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Εγκρίνει το από 21-12-2017 Πρακτικό Επιτροπής διαγωνισμού Αρ.2, για την αξιολόγηση οικονοµικών προσφορών, για την εκτέλεση της υπηρεσίας ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 37.200,00€.

Β.- Ανακηρύσσει προσωρινό ανάδοχο του ανωτέρω διαγωνισμού τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία NEUROPUBLIC A.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ έναντι του ποσού των 29.850,00€ μη συμπ/μένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης και στο από 21-12-2017 Πρακτικό Επιτροπής διαγωνισμού Αρ.2.

 

Γ.- Καλεί τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία NEUROPUBLIC A.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, σύμφωνα με το Άρθρο 10 της αριθμ. 42717/22-09/2017 αναλυτικής διακήρυξης, να υποβάλλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσης τα αναφερόμενα στο άρθρο 8 (ειδικότερα : εδάφιο 8.Β.) αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή Αξιολόγησης. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με την σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή αξιολόγησης και την διαβίβαση του φακέλου στην Οικονομική Επιτροπή για την λήψη απόφασης, είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας, είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης της εν θέματι υπηρεσίας στον προσωρινό ανάδοχο. Η αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων ( Κολιάτσου 32, Κόρινθος, 2ος όροφος ) στις 23 -01-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 36/526/2017.-