Ανακοίνωση επανάληψης δημοπρασίας για μίσθωση ακινήτου

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Κόρινθος, 11-01-2018

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                   Αριθμ. Πρωτ. 1550

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Γενική Δ/νση

Δ/νση Δ/κών Υπηρεσιών

Τμημ. Αιρετών Οργάνων

Οικονομική Επιτροπή

Κολιάτσου 32 – 20131 Κόρινθος

Τηλ. 27413 61099, 61021

Fax: 27413 61038

Πληρ. Κότσαλου Βενετία

email: v.kotsalou@korinthos.gr

 

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση επανάληψης δημοπρασίας για μίσθωση ακινήτου για τις ανάγκες της

πράξης “Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής,

διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016 και την παράταση αυτής

μέχρι 31-12-2017”

 

 

Κατόπιν της υπ’ αριθμ.25/316/2017 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Κορινθίων περί καθορισμού όρων διακήρυξης διενέργειας δημοπρασίας για την εν θέματι μίσθωση, λόγω του ότι δεν παρουσιάστηκε μειοδότης εντός της ταχθείσας προθεσμίας, η οποία εξέπνευσε στις 16-10-2017, ημέρα Δευτέρα και σύμφωνα με α) την υπ’ αριθμ. 43070/25-09-2017 αναλυτική Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την υπ’ αριθμ. 43066/25-09-2017 Περίληψη αυτής, β) τις διατάξεις του άρθρ. 6 «Επανάληψις δημοπρασίας» του Π.Δ. 270/81, ανακοινώνουμε ότι:

Τάσσεται νέα προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων ενδιαφέροντος – προσφορών για την μίσθωση ακινήτου για τις ανάγκες της πράξης “Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016 και την παράταση αυτής μέχρι 31-12-2017”, η 22α Ιανουαρίου 2018 ημέρα Δευτέρα.

Η επαναληπτική δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθμ. 43070/25-09-2017 αναλυτικής Διακήρυξης Δημάρχου Κορινθίων.

Στην παρούσα ανακοίνωση επισυνάπτονται η υπ’ αριθμ. 43070/25-09-2017 αναλυτική Διακήρυξη

δημοπρασίας και η υπ’ αριθμ. 43066/25-09-2017 περίληψη αυτής.

 

Ο

Δήμαρχος Κορινθίων

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Κόρινθος, 25-09-2017

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                             Αριθμ. Πρωτ.: 43070

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμαρχος Κορινθίων Αλέξανδρος Μ. Πνευματικός

Έχοντας υπ’ όψιν:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ιδίως του άρθρου 94 του νόμου αυτού

 2. Τις διατάξεις των άρθρων 192, 201 και 271 παρ.1 του Ν. 3463/06 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»

 3. Τις διατάξεις του Π.Δ.270/81 «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι’ εκποίησην ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων»

 4. Την υπ’ αριθμ. 997/19-05-2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πρόνοιας με θέμα «Ένταξη της Πράξης « «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5000165 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Άπορους (ΤΕΒΑ) 2014-2020».

 5. Την με αρ.423/29-11-2016 ΑΔΣ περί παράτασης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πράξης « “ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ” και της πράξης ‘’ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016’’ » και Τροποποίησης του Τεχνικού προγράμματος και του Δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2016.

 6. Τον οδηγό εφαρμογής του Ε.Π. Ι Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (Ε.Β.Υ.Σ.) της διαχειριστικής αρχής σύμφωνα με τον οποίο κεφ. Ι.1.5.1 Επιλέξιμες δαπάνες – προϋπολογισμός έργων 2.4 δίνεται η δυνατότητα στις κοινωνικές συμπράξεις να πραγματοποιήσουν δαπάνες που αφορούν: μίσθωση αποθηκευτικών χώρων που θα χρησιμοποιηθούν ως αποθηκευτικοί χώροι ή σημεία διανομής .

 7. Την απόφαση του Δ.Σ. με αρ.423/2016 περί τροποποίησης του Τεχνικού προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2016 και την εγγεγραμμένη πίστωση για την εν λόγω δαπάνη στον Κ.Α. 60/6232.0003 με τίτλο : Μίσθωση ακινήτου για την υλοποίηση του Προγράμματος ΤΕΒΑ 2015-2016 ποσού 20.000 ευρώ .

 8. Τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2017, που ψηφίστηκε με την υπ’ αριθμ. 27/481/27-12-2016 (σε ορθή επανάληψη) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 31888/13-02-2017 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου.

 9. Την υπ’ αριθμ. 15/292/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί αναγκαιότητας μίσθωσης ακινήτου για τις ανάγκες της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΈΤΡΩΝ 2015-2016»- και την παράταση αυτής έως 31-12-2017 της Κ.Σ. Π.Ε. Κορινθίας με επικεφαλής εταίρο τον Δήμο Κορινθίων στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020.

 10. Την υπ’ αριθμ. 25/294/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί “Έγκρισης Δαπανών και διάθεσης πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων” και την εγγεγραμμένη πίστωση για την εν λόγω δαπάνη στον Κ.Α. 60/6232.0003 του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017 του Δήμου Κορινθίων, με τίτλο : Μίσθωση ακινήτου για την υλοποίηση του Προγράμματος ΤΕΒΑ 2015-2016 ποσού 20.000 ευρώ.

 11. Την υπ’ αριθμ. 25/316/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καταρτίσθηκαν οι όροι αυτής της δημοπρασίας.

 12. Τις λοιπές σχετικές ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις,

 

Προκηρύσσει:

Δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική, μίσθωσης ακινήτου για τις ανάγκες της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» – και την παράταση αυτής έως 31-12-2017 και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την δημοσίευση της διακήρυξης, ήτοι μέχρι και τις 16-10-2017, ημέρα Δευτέρα.

1) Περιγραφή μισθίου

 1. Το ακίνητο που θα μισθωθεί ως χώρος αποθήκευσης, θα επιλεγεί με κύριο γνώμονα την ικανοποίηση του σκοπού για το οποίο μισθώνεται και ο οποίος είναι η ασφαλής (βραχεία) αποθήκευση των τροφίμων και των βασικών υλικών συνδρομής, που θα χορηγούνται από το Ε.Π. «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής», έως ότου αυτά να διανεμηθούν στους απόρους, τους δικαιούχους δηλαδή της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Κορινθίας . Η μίσθωση θα έχει διάρκεια έως την 31-12-2017 . Σε περίπτωση που το πρόγραμμα παραταθεί με απόφαση της αρμόδιας αρχής μπορεί να γίνει και παράταση της μίσθωσης .

 2. Το ακίνητο θα πρέπει να είναι, από 250 τ.μ. έως 400 τ.μ (τετραγωνικά μέτρα), και σε χώρο που θα διαθέτει ψυκτικούς θαλάμους και οι οποίοι θα πρέπει να είναι επιφάνειας τουλάχιστον 70,00 τ.μ. Δίνεται η δυνατότητα ο αποθηκευτικός χώρος και οι ψυκτικοί θάλαμοι να βρίσκονται είτε στο ίδιο κτίριο, είτε σε άλλα κτίρια. Τα ψυγεία – ψυκτικοί θάλαμοι θα πρέπει να είναι επαγγελματικά και κατάλληλα για τη βραχεία συντήρηση νωπών κρεάτων και φρούτων για τις ανάγκες της Κοινωνικής σύμπραξης ΠΕ Κορινθίας στα πλαίσια του Ε.Π. Επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής για τους απόρους του ΤΕΒΑ.

 3. Το ακίνητο θα πρέπει να είναι Ισόγειο ή υπερυψωμένο ισόγειο και να παρέχεται πρόσβαση σε φορτηγό όχημα και σε κάθε είδους φορτοεκφορτωτική εργασία. Το ακίνητο να διαθέτει ασφάλεια έναντι πιθανών διαρρήξεων ή άλλων παραβιάσεων (να διαθέτει πόρτες και ρολά ασφαλείας, κιγκλιδώματα κ.α).

 4. Να διαθέτει 1-2 τουαλέτες. Να διαθέτει επαρκή εξαερισμό. Το ακίνητο να βρίσκεται κοντά στην πόλη της Κορίνθου, με πρόσβαση σε καλό οδικό δίκτυο και αστικές συγκοινωνίες. Να έχει παροχή τριφασικού ρεύματος. Να διαθέτει άνετο παρκινγκ.

2) Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας

Η δημοπρασία διεξάγεται σε δύο φάσεις ως εξής:

Α. Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οι προσφορές ενδιαφέροντος κατατίθενται στο Δήμο και στη συνέχεια η αρμόδια δημοτική υπηρεσία τις αποστέλλει στην αρμόδια Επιτροπή καταλληλότητας, η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Η επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Η έκθεση αξιολόγησης, μαζί με τις προσφορές ενδιαφέροντος, αποστέλλονται στο δήμο, ο οποίος την κοινοποιεί σε κάθε έναν που εκδήλωσε ενδιαφέρον.

Β. Διενέργεια δημοπρασίας. Στη συνέχεια ο Δήμαρχος Κορινθίων ορίζει ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας με αποδεικτικό, να λάβουν μέρος σε αυτήν μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά την διαδικασία της πρώτης φάσης. Κατά την διενέργεια της δημοπρασίας συντάσσεται πρακτικό, το οποίο μετά την λήξη της δημοπρασίας υπογράφεται από τον μειοδότη.

3) Δικαίωμα αποζημίωσης

Ο τελευταίος μειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από την μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων.

4) Σύμβαση

Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης προσκομίζοντας και πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του υπό μίσθωση ακινήτου. Επίσης, ο μειοδότης – ιδιοκτήτης του ακινήτου είναι υπεύθυνος, σύμφωνα με την αριθ. 13/08 (Φ.Ε.Κ. 1506Β’/08) Πυροσβεστική Διάταξη όπως ισχύει, για την έκδοση και ανανέωση πιστοποιητικού πυρασφάλειας για το υπό μίσθωση ακίνητο, για την αμοιβή του μηχανικού που θα ελέγξει τις εγκαταστάσεις πυρασφάλειας ή τυχόν θα επικαιροποιήσει τα σχέδια, εφόσον απαιτείται, καθώς και τις εργασίες συντήρησης, προσθήκης ή εκσυγχρονισμού της εγκατάστασης πυρασφάλειας, προκειμένου να εναρμονιστεί με τις απαιτήσεις τις ισχύουσας νομοθεσίας. Επίσης η αγορά του απαιτούμενου πυροσβεστικού εξοπλισμού βαρύνει αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη.

Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των δέκα ημερών η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά.

5) Διάρκεια Μίσθωσης

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται, από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού, έως την 31-12-2017. Σε περίπτωση που το πρόγραμμα παραταθεί με απόφαση της αρμόδιας αρχής μπορεί να γίνει και παράταση της μίσθωσης.

Με την λήξη της μίσθωσης, ο μισθωτής υποχρεούται να παραδώσει το μίσθιο στον εκμισθωτή χωρίς καμία όχληση. Σαv μηvιαίo μίσθωμα ορίζεται και θα καταβάλλεται τo ποσό της προσφοράς τoυ τελευταίου μειοδότη χωρίς αναπροσαρμογή.

Ο Δήμος, ως μισθωτής, μπορεί να προβεί κατά την διάρκεια της μίσθωσης, χωρίς καμιά αποζημίωση στον εκμισθωτή, σε μονομερή λύση της σύμβασης, εάν:

(α) Καταργηθούν οι στεγαζόμενες υπηρεσίες του,

(β) Μεταφερθούν οι στεγαζόμενες υπηρεσίες σε ιδιόκτητο ακίνητο,

(γ) Προσφερθεί στον Δήμο, από τρίτο, η δωρεάν χρήση κατάλληλου ακινήτου για τον υπόλοιπο χρόνο της μίσθωσης,

(δ) Ο εκμισθωτής αρνηθεί ή δεν πραγματοποιήσει τις εργασίες που αναφέρονται στο άρθρο 1 «Περιγραφή μισθίου» της παρούσας.

6) Προθεσμία καταβολής του Μισθώματος

Η πληρωμή του μισθώματος θα γίνεται στο τέλος κάθε μήνα με έκδοση σχετικού χρηματικού εντάλματος στο όνομα του ιδιοκτήτη.

7) Υποχρεώσεις μισθωτή

Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλείες, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση.

8) Κρατήσεις

Το μίσθωμα υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις υπέρ Δημοσίου.

9) Αναμίσθωση – Υπεκμίσθωση

Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη αναγκών της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016»- και την παράταση αυτής έως 31-12-2017, της Κ.Σ. Π.Ε. Κορινθίας με επικεφαλής εταίρο τον Δήμο Κορινθίων στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020.

Σιωπηρή αναμίσθωση του μίσθιου από τον μισθωτή απαγορεύεται απολύτως. Απαγορεύεται επίσης η υπεκμίσθωση ή η παραχώρηση με ή χωρίς αντάλλαγμα της χρήσης του μίσθιου προς οποιονδήποτε τρίτο ή η συστέγαση οιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του εκμισθωτή.

10) Λήξη Μίσθωσης

Ο μισθωτής υποχρεούται με την λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το μίσθιο σε καλή κατάσταση.

Ο μισθωτής δεν οφείλει καμία αποζημίωση στον εκμισθωτή για φθορές του ακινήτου που οφείλονται στη συνηθισμένη χρήση του, σε κακή κατάσταση του ή στην παλαιότητά αυτού ή σε τυχαίο γεγονός.

11) Δικαιολογητικά συμμετοχής

Για να γίνει κάποιος δεκτός στην δημοπρασία πρέπει να είναι ιδιοκτήτης ή συνιδιοκτήτης, νομέας ή συννομέας και κάτοχος ή συγκάτοχος του υπό μίσθωση ακινήτου και να καταθέσει με την προσφορά του (Α΄Φάση διαγωνισμού):

1. ταυτότητα του φυσικού προσώπου

2. αντίγραφο Ε9

3. συμβόλαιο αγοράς ή κάποιο άλλο τίτλο, που να αποδεικνύει την κυριότητα του ακινήτου

4. οικοδομική άδεια και κάτοψη του ακινήτου

5. υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/85 ότι επιθυμεί να μισθώσει το ακίνητό του στον Δήμο Κορινθίων.

12) Δημοσίευση Διακήρυξης

Περίληψη της παρούσας αναλυτικής διακήρυξης θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Δημάρχου τουλάχιστον είκοσι ημέρες πριν από την λήξη υποβολής προσφορών – εκδηλώσεων ενδιαφέροντος με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Κορινθίων.

13) Επανάληψη της δημοπρασίας

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον Δήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ’ αυτήν μειοδότης.

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου όταν:

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική επιτροπή ή το Δημοτικό Συμβούλιο ή την αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στην διενέργεια της δημοπρασίας

β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος μειοδότης αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά, ή την σύμβαση μίσθωσης, επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο μειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με Περιληπτική Διακήρυξη του Δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης Διακήρυξης και δημοσιευόμενης, δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες προ της ημέρας της λήξης υποβολής προσφορών – εκδηλώσεων ενδιαφέροντος, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.

14) Λοιπές διατάξεις

Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον μειοδότη, η υποχρέωση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο μειοδότη.

Ο εκμισθωτής δεν δικαιούται καμία αποζημίωση από τον Δήμο από την μη έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας από την Οικονομική Επιτροπή. Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών από την πρόσκληση για την υπογραφή της σύμβασης να προσέλθει, διαφορετικά κηρύσσεται έκπτωτος. Σε περίπτωση εκποίησης του μισθίου ο νέος ιδιοκτήτης υποχρεούται να σεβαστεί την παρούσα μίσθωση. Αν κατά την διάρκεια της μίσθωσης το ακίνητο νόμιμα περιέλθει στην κυριότητα, νομή, επικαρπία κ.λ.π. σε άλλο πρόσωπο, η μίσθωση συνεχίζεται αναγκαστικά και σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης στο πρόσωπο του νέου ιδιοκτήτη στον οποίο καταβάλλονται εφεξής μετά την προσκόμιση τίτλων, τα μισθώματα.

Ο εκμισθωτής υποχρεούται να παραδώσει το ακίνητο στο Δήμο, κατάλληλο προς την ζητούμενη χρήση και σύμφωνα με τους όρους αυτής της διακήρυξης και τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας, με δικές του δαπάνες.

Ο εκμισθωτής υποχρεούται στην διάρκεια της μίσθωσης να ενεργεί στο μίσθωμα τις αναγκαίες επισκευές και να επανορθώσει τις συνηθισμένες από την χρήση φθορές που τυχόν υπάρχουν. Σε περίπτωση άρνησης του ο Δήμος μπορεί μέσα σε ορισμένη προθεσμία να προβεί μονομερώς στην λύση της μίσθωσης παρακρατώντας το ποσό των δαπανών, μετά από προηγούμενη βεβαίωση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων.

Ο εκμισθωτής υποχρεούται να ενεργήσει με δαπάνες του όλες τις εργασίες των εγκαταστάσεων νερού και ηλεκτρικού και να παραδώσει αυτές σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας.

Για ό,τι δεν ρυθμίζεται από την παρούσα διακήρυξη έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 3463/2006, του Ν. 3852/2010, του Π.Δ. 270/81, οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί μισθώσεων κι όλες οι λοιπές ισχύουσες διατάξεις.

15) Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες για την δημοπρασία και αντίγραφα της αναλυτικής Διακήρυξης παρέχονται από την γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, Δημοτικό Κατάστημα Κορίνθου, Κολιάτσου 32, Κόρινθος, 2ος όροφος, κ.κ..Κότσαλου Βενετία, Χουρσαλά Ειρήνη, τηλ. 27413 61099, 61021.

 

Ο Δήμαρχος Κορινθίων

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Κόρινθος, 25-09-2017

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         Αριθμ.Πρωτ.: 43066

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

Διακηρύττει

 

Δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για την μίσθωση ακινήτου για τις ανάγκες της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016»- και την παράταση αυτής έως 31-12-2017.

 

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού, έως την 31-12-2017. Σε περίπτωση που το πρόγραμμα παραταθεί με απόφαση της αρμόδιας αρχής μπορεί να γίνει και παράταση της μίσθωσης. Σαv μηvιαίo μίσθωμα oρίζεται και θα καταβάλεται τo πoσό της πρoσφoράς τoυ τελευταίoυ μειοδότη χωρίς αναπροσαρμογή.

 

Περιγραφή μισθίου :

 • Το ακίνητο θα μισθωθεί ως χώρος αποθήκευσης, με σκοπό την ασφαλή (βραχεία) αποθήκευση των τροφίμων και των βασικών υλικών συνδρομής, που θα χορηγούνται από το Ε.Π. «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής», έως ότου αυτά να διανεμηθούν στους απόρους, τους δικαιούχους δηλαδή της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Κορινθίας.

 • Το ακίνητο θα πρέπει να είναι, από 250 τ.μ. έως 400 τ.μ (τετραγωνικά μέτρα), και σε χώρο που θα διαθέτει ψυκτικούς θαλάμους και οι οποίοι θα πρέπει να είναι επιφάνειας τουλάχιστον 70,00 τ.μ. Δίνεται η δυνατότητα ο αποθηκευτικός χώρος και οι ψυκτικοί θάλαμοι να βρίσκονται είτε στο ίδιο κτίριο, είτε σε άλλα κτίρια. Τα ψυγεία – ψυκτικοί θάλαμοι θα πρέπει να είναι επαγγελματικά και κατάλληλα για τη βραχεία συντήρηση νωπών κρεάτων και φρούτων για τις ανάγκες της Κοινωνικής σύμπραξης ΠΕ Κορινθίας στα πλαίσια του Ε.Π. Επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής για τους απόρους του ΤΕΒΑ.

 • Το ακίνητο θα πρέπει να είναι Ισόγειο ή υπερυψωμένο ισόγειο και να παρέχεται πρόσβαση σε φορτηγό όχημα και σε κάθε είδους φορτοεκφορτωτική εργασία. Το ακίνητο να διαθέτει ασφάλεια έναντι πιθανών διαρρήξεων ή άλλων παραβιάσεων (να διαθέτει πόρτες και ρολά ασφαλείας, κιγκλιδώματα κ.α).

 • Να διαθέτει 1-2 τουαλέτες. Να διαθέτει επαρκή εξαερισμό. Το ακίνητο να βρίσκεται κοντά στην πόλη της Κορίνθου, με πρόσβαση σε καλό οδικό δίκτυο και αστικές συγκοινωνίες. Να έχει παροχή τριφασικού ρεύματος. Να διαθέτει άνετο παρκινγκ.

 

Κατά την υπογραφή του μισθωτηρίου συμφωνητικού ο μειοδότης υποχρεούται στην προσκόμιση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης του υπό μίσθωση ακινήτου. Επίσης, ο μειοδότης – ιδιοκτήτης του ακινήτου είναι υπεύθυνος, σύμφωνα με την αριθ. 13/08 (Φ.Ε.Κ. 1506Β’/08) Πυροσβεστική Διάταξη όπως ισχύει, για την έκδοση και ανανέωση πιστοποιητικού πυρασφάλειας για το υπό μίσθωση ακίνητο, για την αμοιβή του μηχανικού που θα ελέγξει τις εγκαταστάσεις πυρασφάλειας ή τυχόν θα επικαιροποιήσει τα σχέδια, εφόσον απαιτείται, καθώς και τις εργασίες συντήρησης, προσθήκης ή εκσυγχρονισμού της εγκατάστασης πυρασφάλειας, προκειμένου να εναρμονιστεί με τις απαιτήσεις τις ισχύουσας νομοθεσίας. Επίσης η αγορά του απαιτούμενου πυροσβεστικού εξοπλισμού βαρύνει αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη.

 

Πληροφορίες για την δημοπρασία παρέχονται από την γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο Δημοτικό Κατάστημα Κορίνθου, Κολιάτσου 32, Κόρινθος, 2ος όροφος, κ.κ.Κότσαλου Βενετία, Χουρσαλά Ειρήνη, τηλ. 27413 61099, 61021.

 

Καλούνται οι κ.κ. ενδιαφερόμενοι όπως προσκομίσουν τις προσφορές εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο Δημοτικό Κατάστημα Κορίνθου, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την δημοσίευση της παρούσης, ήτοι μέχρι και τις 16-10-2017, ημέρα Δευτέρα.

 

Ο Δήμαρχος Κορινθίων

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

 

 

 

 

Leave a Comment