Απόφαση αριθμ. 35/513/2017

 Αριθμός Πρακτικού 35

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 18-12-2017

    Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 18η Δεκεμβρίου 2017,  ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 58997/14-12-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2), Βλάσσης Δημ., 3) Μπάκουλης Δημ., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 5)Σταυρέλης Νικ. (αποχώρησε μετά το πέρας της συζήτησης του 5ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 6)Ζώγκος Ανδρ., 7)Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Κορδώσης Χρ., 2)Δημητρόπουλος Κων..

 

        Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

      ΑΠΟΦΑΣΗ 513η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών» θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. 1/11/2011 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία ορίστηκε πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου η κ. Γιαλού Βαρβάρα με την εντολή να προβεί σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες για τη διαγραφή των προστίμων που επιβλήθηκαν στο Δήμο Κορινθίων δυνάμει των υπ΄ αριθμ. 213/2010 και 214/2010 αποφάσεων του Λιμενάρχη Κορίνθου, για το λόγο ότι δεν είχε τοποθετήσει ναυαγοσώστη στην παραλία «ΚΑΛΑΜΙΑ, υποστηρίζοντας τα συμφέροντα του Δήμου μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως.  Η κ. Γιαλού ενημέρωσε το Δήμο ότι σε εκτέλεση της ως άνω εντολής, συνέταξε για λογαριασμό του Δήμου και κατέθεσε στο αρμόδιο Διοικητικό Πρωτοδικείο Κορίνθου προσφυγή κατά της αριθμ. 214/2010 απόφασης του Λιμενάρχη Κορίνθου και κατά του Ελληνικού Δημοσίου, για την οποία ορίστηκε δικάσιμος στις 14-12-2017 στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Κορίνθου.

  Ο Πρόεδρος λέει πως προκειμένου να υποστηριχθούν τα συμφέροντα του Δήμου θα πρέπει σε συνέχεια της αριθμ. 1/11/2011 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και συμπληρωματικά αυτής να γίνει έγκριση της άσκησης της προσφυγής κατά της αριθμ. 214/2010 απόφασης του Λιμενάρχη Κορίνθου, να δοθεί εντολή στην πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου κ. Γιαλού Βαρβάρα για την παράστασή της κατά την συζήτηση της άνω προσφυγής την 14-12-2017 ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, ή σε κάθε με’ αναβολή δικάσιμο ήθελε συζητηθεί αυτή, να συντάξει, υπογράψει και καταθέσει προτάσεις, να ασκήσει κάθε πρόσφορα ένδικο μέσο κατά της εκδοθησομένης απόφασης εφόσον θα βλάπτει τα συμφέροντα του Δήμου και γενικά να προβεί σε όλες τις νόμιμες δικαστικές και εξώδικες ενέργειες μέχρι πέρατος της εν λόγω υπόθεσης, συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων ενεργειών προς υποστήριξη των συμφερόντων του Δήμου κατά την διαδικασία εκτέλεσης της σχετικής τελεσίδικης δικαστικής απόφασης. 

   Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, καθώς και κάθε άλλης ισχύουσας, σχετικής νομοθετικής διάταξης,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντος του κ. Νανόπουλου Β., διότι διαφωνεί με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και ζητά να γίνεται σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)

 

  Α.- Εγκρίνει την άσκηση προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων κατά της με αριθμό 214/2010 απόφασης του Λιμενάρχη Κορίνθου και κατά του Ελληνικού Δημοσίου.

  Β.- Σε συνέχεια και συμπληρωματικά της με αριθμό 1/11/2011 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής επαναλαμβάνει την δοθείσα με την απόφαση αυτή εντολή στην δικηγόρο κ. Γιαλού Βαρβάρα και εξειδικεύει αυτήν ως εξής: δίνει εντολή στην ως άνω πληρεξούσια δικηγόρο για την παράστασή της κατά την συζήτηση της αναφερόμενης στο ιστορικό της παρούσης προσφυγής στη δικάσιμο της 14-12-2017 ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, ή σε κάθε μετ΄ αναβολής δικάσιμο ήθελε συζητηθεί αυτή, να συντάξει, υπογράψει και καταθέσει προτάσεις, να παρακολουθήσει την έκδοση της σχετικής απόφασης, να ασκήσει κάθε πρόσφορα ένδικο μέσο κατά της εκδοθησομένης απόφασης εφόσον θα βλάπτει τα συμφέροντα του Δήμου και γενικά να προβεί σε όλες τις νόμιμες δικαστικές και εξώδικες ενέργειες μέχρι πέρατος της εν λόγω υπόθεσης, συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων ενεργειών προς υποστήριξη των συμφερόντων του Δήμου κατά την διαδικασία εκτέλεσης της σχετικής τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.    

    Η αμοιβή της  ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στις ελάχιστες αμοιβές που προβλέπονται από τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013 – ΦΕΚ Α΄208/2013, όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α΄ 242/2013), καθώς και από τα Παραρτήματα που τον συνοδεύουν.

 

     Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

     Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 35/513/2017.-