Απόφαση αριθμ. 33/489/2017

 Αριθμός Πρακτικού 33

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 04-12-2017

 

    Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 4η Δεκεμβρίου 2017,  ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 56674/30-11-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ. (αποχώρησε μετά το πέρας της συζήτησης του 7ου θέματος), 3)Βλάσσης Δημ., 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Μπάκουλης Δημ., 6)Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Φαρμάκης Γεωργ., 3)Κορδώσης Χρ..

 

         Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

    ΑΠΟΦΑΣΗ 489η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ προϋπολογισμού μελέτης 186.000,00€»,  υπενθυμίζει στα μέλη την αριθμ. 28/364/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το από 22-09-2017, το οποίο σε συνεχείς συνεδριάσεις ολοκληρώθηκε στις 02-10-2017, πρακτικό αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού με αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 45348 για την εκτέλεση της εν θέματι υπηρεσίας, αποκλείστηκαν από τον ως άνω διαγωνισμό οι προσφορές των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων ALPHA GREEN ABEE και ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ CARGO A.E., κηρύχθηκε άγονος ο ως άνω αναφερόμενος διαγωνισμός, ορίστηκε επανάληψη του ως άνω διαγωνισμού με τροποποίηση των όρων της διακήρυξης, επανεγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της υπ’ αριθμ. 43/2017 μελέτης, επανακαθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την εν θέματι υπηρεσία και ορίστηκε ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών η 26-10-2017 και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η 16-11-2017.  Ο ως άνω ηλεκτρονικός διαγωνισμός έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 47554.

  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το από 22-11-2017 πρακτικό αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα, σύμφωνα με το οποίο κατατέθηκε μία μοναδική προσφορά του οικονομικού φορέα ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ CARGO A.E., με αύξοντα αριθμό προσφοράς συστήματος τον αριθμό 81030.  Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού, αφού έκανε τους απαιτούμενους ελέγχους, διαπίστωσε ότι ο ανωτέρω μοναδικός συμμετέχων οικονομικός φορέας κατέθεσε σωστά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, δηλαδή το ΤΕΥΔ ως προκαταρτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη (άρθρο 79 Ν. 4412/2016) και την εγγυητική επιστολή όπως ορίζει η διακήρυξη του διαγωνισμού.  Ως εκ τούτου η προσφορά του προχώρησε στο επόμενο στάδιο της αξιολόγησης της τεχνικής του προσφοράς.  Έχοντας υπόψη τα παραπάνω η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού προχώρησε στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς του ως άνω συμμετέχοντος οικονομικού φορέα, σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις της αρ. 43/2017 μελέτης του Δήμου, κι αφού έλαβε υπόψη της τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές, διαπίστωσε ότι η τεχνική προσφορά του οικονομικού φορέα ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ CARGO Α.Ε. είναι σύμφωνη με τις τεχνικές απαιτήσεις της με αρ. 43/2017 μελέτης και με τους όρους της διακήρυξης διαγωνισμού.  Κατόπιν των ανωτέρω η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού εισηγείται την προώθηση της προσφοράς της εταιρείας ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ CARGO Α.Ε. στο στάδιο αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών.

  Τέλος, ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση του από 22-11-2017 πρακτικού αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για τον εν θέματι διαγωνισμό, την αποδοχή της προσφοράς του οικονομικού φορέα ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ CARGO Α.Ε. και την προώθηση αυτής στο στάδιο αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών.

 

     Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, το ως άνω αναφερόμενο πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010 και του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

   Α.- Εγκρίνει το από 22-11-2017 πρακτικό αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 47554 για την εκτέλεση της υπηρεσίας ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 186.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

  Β.- Προωθεί την προσφορά του μοναδικού συμμετέχοντος οικονομικού φορέα με την επωνυμία ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ CARGO Α.Ε., με αύξοντα αριθμό προσφοράς συστήματος τον αριθμό 81030, στο στάδιο αποσφράγισης και αξιολόγησης της οικονομικής του προσφοράς,  η οποία  αποσφράγιση θα γίνει ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού την Τετάρτη, 27-12-2017 και ώρα 13:00.

 

        Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

        Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 33/489/2017.-

 

      

Επισυνάπτεται το από 22-11-2017 πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ του Άρθρου 221 (Ν.4412/2016)

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Aρ.1

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ»

 

Στην Κόρινθο, την 22-11-2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων (Δημοκρατίας 1), συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. αριθ. 2/6/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ. αριθ. 47554 ηλεκτρονικό, επαναληπτικό διαγωνισμό της υπ. αριθ. 48432/23-10-2017 διακήρυξης του Δήμου, για την «Μεταφορά προδιαλεγμένων δημοτικών αποβλήτων συσκευασία».

 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:

 

Α/Α

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1.

Πρόεδρος

Γιαβάση Άννα

2.

Τακτικό Μέλος

Σαββανού Ελένη

3.

Τακτικό Μέλος

Σούκουλης Αντώνιος

 

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ. αριθ. 48432/23-10-2017 διακήρυξη του Δήμου Κορινθίων, για την «Μεταφορά προδιαλεγμένων δημοτικών αποβλήτων συσκευασία» και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, παρατηρεί τα εξής:

Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (στο εξής σύστημα) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 47554. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 16-11-2017 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η 22-11-2017 και ώρα 10:00.

Στη συνέχεια η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), του τακτικού μέλους της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 47554 και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό και με τη σειρά που αναφέρονται στη συνέχεια, προσφορές από τους παρακάτω οικονομικούς φορείς:

 

 

Οικονομικός φορέας

Ημ/νία & ώρα Υποβολής προσφοράς

1

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ CARGO A.E.

1611-2017 12:27:31

 

Η επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών. Στη συνέχεια τα μέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια τους, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγισθούν οι προσφορές. Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία η προσφορά αποσφραγίσθηκε και συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκε ο υποφάκελος «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» της προσφοράς με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο της. Επισημαίνεται ότι ο υποφάκελος «Οικονομικές Προσφορές» δεν αποσφραγίσθηκαν αφού σύμφωνα με τη διακήρυξη του διαγωνισμού, αυτός θα αποσφραγισθεί σε μεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισμού.

 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορές είχαν λάβει από το σύστημα, τους παρακάτω αναφερόμενους μοναδικούς α/α συστήματος :

 

 

Οικονομικός φορέας

Α/Α  προσφοράς συστήματος

1

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ CARGO A.E.

81030

 

Α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Η επιτροπή ακολούθως προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, κατά τον οποίο διαπιστώθηκαν τα παρακάτω για τον κάθε οικονομικό φορέα που συμμετείχε στο διαγωνισμό:

1.       Για την ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ CARGO A.E.

Κατέθεσε τα εξής έγγραφα:

 

ISO 9001

ΦΕΚ_σύστασης

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΣ ΣΕ ΣΩΜΑ

ΜΗΤΡΩΟ TAXIS

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΑΔΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΔΗΜΟ & ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΔΗΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΑΔΑΨΡΜΞΩΛ7-ΙΧ9 29ΔΕΚ16

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΕΡΙ ΜΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ

ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΣΩΡΗΣ Α

ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ΕΝΩΠΙΟΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ Σ. ΕΝΩΠΙΟΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ

ΔΗΛΩΣΗ ΤΣΩΡΗΣ Α. ΕΝΩΠΙΟΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ

ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡ. ΕΙΣ. Ν 2014

ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡ. ΕΙΣ. Ν 2015

ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡ. ΕΙΣ. Ν 2016

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣ.2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣ.2015

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣ.2016

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣ.2017

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΝΕΟ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΤΕΥΔ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

 

Κατέθεσε συμπληρωμένο το ΤΕΥΔ και την εγγυητική επιστολή με αρ. 8002036505 από την Τράπεζα Eurobank Ergasias σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. Η εγγυητική επιστολή ελέγχθηκε ως προς την εγκυρότητα της και βεβαιώθηκε αυτή σύμφωνα με το από 28-11-2017 έγγραφο της Τράπεζας. 

 

Στη συνέχεια η επιτροπή σημείωσε το φάκελο με τα δικαιολογητικά που απέστειλε ο συμμετέχων στο διαγωνισμό στον Δήμο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο σύστημα και όπως ορίζεται από την Διακήρυξη και συμπλήρωσε τον παρακάτω πίνακα ως εξής:

 

 

Οικονομικός φορέας

Αρ. πρωτ. Κατάθεσης δικαιολογητικών

1

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ CARGO A.E.

53467/17-11-2017

 

Διαπιστώνεται ότι ο οικονομικός φορέας:

·         ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ CARGO A.E

 

κατέθεσε σωστά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, δηλαδή το ΤΕΥΔ ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη (άρθρο 79, Ν.4412/2016) και την εγγυητική επιστολή όπως ορίζει η διακήρυξη του διαγωνισμού. Ως εκ τούτου ο προσφορά του προχωρά στο επόμενο στάδιο της αξιολόγησης της τεχνικής του προσφοράς.

 

Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

Έχοντας υπόψη η Επιτροπή τα παραπάνω προχώρησε στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς της ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ CARGO A.E ως προς τις τεχνικές απαιτήσεις της μελέτης με αριθμ. 43/2017 της Διεύθυνσης Kαθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου και αφού έλαβε υπόψη της τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές, επισήμανε ότι η Τεχνική Προσφορά της ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ CARGO Α.Ε. είναι σύμφωνη με τις τεχνικές απαιτήσεις της μελέτης με αρ.43/2017 και με όλους τους όρους της Διακήρυξης του διαγωνισμού.

 

Η Επιτροπή αφού ολοκλήρωσε το στάδιο ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών για την του διαγωνισμού, εισηγείται:

 

(Α) την προώθηση της προσφοράς  ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ CARGO A.E στο στάδιο αποσφράγισης οικονομικών προσφορών,

 

(Β) την έγκριση του παρόντος πρακτικού από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων.

 

Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο καθαρόγραψε, συνέταξε το παρόν Πρακτικό Αρ.1 και το υπέγραψε σε δύο (2) αντίγραφα.

 

 

Η Επιτροπή

 

Γιαβάση Άννα

 

Σαββανού Ελένη

 

Σούκουλης Αντώνιος