Απόφαση αριθμ. 35/503/2017

 Αριθμός Πρακτικού 35

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 18-12-2017

 

    Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 18η Δεκεμβρίου 2017,  ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 58997/14-12-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2), Βλάσσης Δημ., 3) Μπάκουλης Δημ., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 5)Σταυρέλης Νικ. (αποχώρησε μετά το πέρας της συζήτησης του 5ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 6)Ζώγκος Ανδρ., 7)Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Κορδώσης Χρ., 2)Δημητρόπουλος Κων..

 

        Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 503η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος τo 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Τροποποίηση σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Κορινθίων έτους 2018 κατόπιν της γνώμης του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επ΄ αυτού», λέει ότι σύμφωνα με την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή συντάσσει τον προϋπολογισμό του Δήμου.  Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 η Οικονομική Επιτροπή εξετάζει το προσχέδιο που της παραδίδει η Εκτελεστική Επιτροπή.  Η Οικονομική Επιτροπή μεριμνά για την ενσωμάτωση του σχεδίου του προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. του άρθρ. 4 του Ν. 4111/2013 να παράσχει τη γνώμη του επ΄ αυτού, με βάση κριτήρια που καθορίζονται με απόφασή του, με σκοπό την επίτευξη ρεαλιστικών και ισοσκελισμένων προϋπολογισμών.  Στην παρ. 3 του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010 ορίζεται ότι η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης συνεδριάζει δημόσια, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της, υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη του προσχεδίου του προϋπολογισμού.  Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης εξέφρασε προτάσεις και διατύπωσε γνώμες στην αριθμ. 2/3/29-11-2017 απόφασή της σχετικά με το προσχέδιο του προϋπολογισμού, κατά τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010, τις οποίες έχει συγκεντρώσει κι αξιολογήσει η Εκτελεστική Επιτροπή.  Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τις περ. δ΄ και ε΄ του άρθρου 63 του Ν. 3852/2010 η Εκτελεστική Επιτροπή: (δ)Συγκεντρώνει κι αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του Δήμου στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και εισηγείται το προσχέδιο του προϋπολογισμού προς την Οικονομική Επιτροπή, (ε)έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού.  Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω η Εκτελεστική Επιτροπή έλαβε την αριθμ. 5/5/2017 απόφαση για το προσχέδιο του προϋπολογισμού και του ΟΠΔ, το οποίο και εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή.  Ακολούθως, υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την αρ. 495/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία συντάχθηκε το σχέδιο προϋπολογισμού του Δήμου Κορινθίων έτους 2018, το οποίο υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση.  Στη συνέχεια θέτει υπόψη της Επιτροπής το αρ. 1869/12-12-2017 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. περί της γνώμης του επί του σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Κορινθίων έτους 2018, καθώς και την σχετική εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

 

Σύμφωνα με το υπ΄ αριθμ. 1869/12-12-2017 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ περί :”Γνώμης του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Δήμου Κορινθίων” κρίνεται αναγκαίο να τροποποιηθεί  το  σχέδιο του Δημοτικού Προϋπολογισμού 2018 και να επέλθουν σε ορισμένες εγγραφές  προσαρμογές   ως εξής:

 

  1.  Στον Κ.Α 0612.0001 με τίτλο:”ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών” είχε εγγραφεί ποσό 185.953,98€ και πρέπει να αναγραφεί ποσό 174.712,44
  2.  Στον Κ.Α 1313.0001 με τίτλο:”Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές δαπάνες” είχε εγγραφεί ποσό 48.500,00€ και πρέπει να αναγραφεί ποσό 48.900,00€ , προκειμένου το συνολικό άθροισμα με την πίστωση του κ.α 1214.0001 με τίτλο:”Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες” προϋπολογισμού 80.500,00€ να ανέλθει συνολικά σε 129.400,00
  3.  Στον Κ.Α 1312.0001 με τίτλο:”Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων” είχε εγγραφεί ποσό 119.000,00€ και πρέπει να αναγραφεί ποσό 115.700,00

Προκύπτει συνολικά μείωση στο σκέλος των εσόδων κατά 14.141,54€ η οποία μεταφέρεται αντίστοιχα στο σκέλος των εξόδων και μειώνεται ισόποσα το αποθεματικό (κ.α: 911)

 Συνημμένα υποβάλλουμε το τροποποιημένο, ως προς τα ανωτέρω, σχέδιο του προϋπολογισμού για την έγκρισή του.

 

  Ο Πρόεδρος λέει πως, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, η Οικονομική Επιτροπή πρέπει να προβεί στην τροποποίηση του σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Κορινθίων για το έτος 2018, που συντάχθηκε με την αριθμ. 495/2017 απόφασή της, το οποίο είναι ισοσκελισμένο με γενικό σύνολο εσόδων ποσού 77.720.153,69€ και γενικό σύνολο εξόδων ποσού 77.720.153,69€, και στη συνέχεια να τον υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση.

 

  Η Οικονομική Επιτρoπή μετά από διαλoγική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, την αριθμ. 5/5/2017 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής και τα συνημμένα σε αυτήν προσχέδια α)Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2018 και β)Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, την αριθμ. 495/2017 απόφασή της, το αριθμ. 1869/12-12-2017 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α., την από 14-12-2017 σχετική εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, τις διατάξεις των άρθρων 63, 72, 76, 86 και 266 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν, το άρθρο 77 του Ν. 4172/2013, την ΚΥΑ 23976/22-07-2016, καθώς κι όλες τις σχετικές διατάξεις νόμων, εγκυκλίων, αποφάσεων κ.λπ., έστω κι αν δεν αναφέρονται ρητά στην παρούσα

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντος του κ. Νανόπουλου Β., με αρνητική ψήφο)

 

  Α.- Τροποποιεί το σχέδιο προϋπολογισμού εσόδων κι εξόδων του Δήμου Κορινθίων για το έτος 2018, που συντάχθηκε με την με αριθμό 495/2017 απόφασή της, για τους λόγους που ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης, το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:

ΕΣΟΔΑ

0                 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

01

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

334.199,04

02

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

297.945,99

03

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

5.783.889,96

04

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1.086.817,01

05

ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

1.506.268,83

06

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

14.250.895,77

07

ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

92.256,72

                                                                                          ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 0:                        23.352.273,32

1                   ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

11

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

20.000,00

12

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

1.637.153,35

13

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

7.028.689,92

14

ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ

0,00

15

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ

86.500,00

16

ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

65.733,13

                                                                                            ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1:                        8.838.076,40

2                 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ

           ΦΟΡΑ

21

ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ

472.482,50

22

ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΕΚΤΑΚΤΑ

10.000,00

                                                                                              ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2:                         482.482,50

3               ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.

31

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ

0,00

32

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ

19.555.981,65

                                                                                         ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3:                         19.555.981,65

4               ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

41

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

3.145.088,42

42

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

335.284,17

                                                                                           ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4:                         3.480.372,59

5               ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

51

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

22.010.967,23

                                                                                            ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5:                      22.010.967,23

                                                             ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:            77.720.153,69€

 

ΕΞΟΔΑ

6                 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

60

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

7.457.195,39

61

ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

1.098.294,21

62

ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

3.559.566,19

63

ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ

275.500,00

64

ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

2.819.650,61

65

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ

255.625,37

66

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

2.755.969,24

67

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΠΑΡΟΧΕΣ – ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ – ΔΩΡΕΕΣ

13.470.204,03

68

ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ

154.000,00

                                                                                                                    ΣΥΝΟΛΟ:                        31.846.005,04

7                   ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

71

ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ

6.079.862,29

73

ΕΡΓΑ

14.638.579,51

74

ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

206.079,46

75

ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)

6.000,00

                                                                                                                    ΣΥΝΟΛΟ:                        20.930.521,26

8                 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

81

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)

2.537.227,53

82

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

3.176.088,42

85

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

19.127.909,80

                                                                                                                     ΣΥΝΟΛΟ:                      24.841.225,75

9               ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

91

ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

102.401,64

                                                                                                                     ΣΥΝΟΛΟ:                         102.401,64

                                                           ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:               77.720.153,69

 

ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

30.806.060,04

05

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

 

10

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

2.677.752,96

15

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

8.733.743,97

20

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

11.240.047,82

25

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΡΔΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

2.119.764,80

30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

14.127.290,86

35

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

1.488.423,13

40

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

474.272,42

45

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ

1.729.218,14

50

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

0,00

55

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ

 

60

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΓΟΡΩΝ

1.182.377,91

61

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)

0,00

62

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)

73.800,00

63

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)

0,00

64

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)

2.965.000,00

65

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΔΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΝ

 

69

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)

0,00

70

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

0,00

75

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΑΡΧΙΤ/ΚΟ – ΠΑΙΔ. ΣΤΑΘΜ. ΚΛΠ)

 

80

ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

0,00

90

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

102.401,64

                                                           ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:                    77.720.153,69

 

 


  Β.- Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση το σχέδιο προϋπολογισμού του Δήμου Κορινθίων για το έτος 2018, στο οποίο έχουν συμπεριληφθεί οι παρατηρήσεις του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α., με πλήρη αιτιολόγηση κάθε εγγραφής, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στα σχετικά μηχανογραφημένα έντυπα, και όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

                          Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 35/503/2017.-