Απόφαση αριθμ. 31/460/2017

 Αριθμός Πρακτικού 31

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 21-11-2017

 

    Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 21η Νοεμβρίου 2017,  ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 53390/17-11-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ. (αποχώρησε μετά το πέρας της συζήτησης του 23ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 3)Βλάσσης Δημ., 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 6)Μπάκουλης Δημ., 7)Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Κορδώσης Χρ..

 

         Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

     ΑΠΟΦΑΣΗ 460η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 20ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Περί της δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση υπηρεσιών Κ.Ε.Π. στη Δ.Ε. Άσσου-Λεχαίου Δήμου Κορινθίων» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την υπ’ αριθμ. 4/39/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, η οποία νομιμοποιήθηκε με την 62512/26-4-2017 διαπιστωτική πράξη της Αποκεντρωμένης Δ/σης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου, με την οποία εγκρίθηκε το από 27-01-2017 πρακτικό της επιτροπής δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου για την στέγαση των υπηρεσιών του Κ.Ε.Π. στην Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου Δήμου Κορινθίων, και ανακηρύχθηκε μειοδότης-εκμισθωτής ο κ. Σταυρόπουλος Χαράλαμπος του Βασιλείου, ιδιοκτήτης ακινήτου το οποίο βρίσκεται στην Δ.Κ Λεχαίου επί της Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών, και στο οποίο ακίνητο ήδη στεγάζεται το εν λόγω Κ.Ε.Π. δυνάμει προηγούμενου μισθωτηρίου συμφωνητικού μεταξύ του Δήμου και του ιδιοκτήτη.  Στη συνέχεια θέτει υπόψη των μελών το αριθμ. 42462/20-9-2017 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου προς την Οικονομική Επιτροπή, σχετικά με το αντικείμενο του θέματος, με το οποίο ενημερώνει ότι ο κ. Σταυρόπουλος Χαράλαμπος, παρά τις προσκλήσεις της υπηρεσίας για τη σύνταξη και υπογραφή του σχετικού μισθωτηρίου συμφωνητικού, δεν έχει προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού.  Ακολούθως, θέτει υπόψη της Επιτροπής το αριθμ. 52054/10-11-2017 έγγραφο της Προϊσταμένης Δ/νσης Κ.Ε.Π. του Δήμου, το οποίο έχει ως εξής:

 

  ΘΕΜΑ: «Παράδοση κλειδιών των δύο (2) εισόδων του μισθίου καταστήματος του ΚΕΠ Άσσου-Λεχαίου»

 

  Με την παρούσα μου παραδίδω σήμερα (10-11-2017) τα κλειδιά των δύο (2) εισόδων του μισθίου καταστήματος του ΚΕΠ Άσσου-Λεχαίου (0433), το οποίο κατάστημα έπαψε να λειτουργεί από την 01-11-2017 συνεπεία των μεγάλων ζημιών που προκλήθηκαν στον εξοπλισμό αυτού κατά τις πρώτες πρωινές ώρες της 01-11-2017 και από δολιοφθορά τρίτων αγνώστων δραστών κα δύναται πλέον ο Δήμος να προβεί σε απόδοση της χρήσεως αυτού στον εκμισθωτή του.

  Επίσης αναφέρω ότι ήδη και από την 08-11-2017 λειτουργεί κανονικά το κατάστημα του ΚΕΠ Άσσου-Λεχαίου (0433) στο ισόγειο του Δημοτικού Καταστήματος της Δημοτικής Ενότητας Περιγιαλίου.

 

  Τέλος, θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής το από 13-11-2017 πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής μισθίου ακινήτου, με το οποίο παραδόθηκε από τον Δήμο Κορινθίων στον κ. Σταυρόπουλο Χαράλαμπο το ακίνητο ιδιοκτησίας του, που βρίσκεται επί της Π.Ε.Ο. Κορίνθου – Πατρών αριθμός 44 στη Δημοτική Κοινότητα Λεχαίου, και στο οποίο στεγάζονταν μέχρι πρότινος οι υπηρεσίες του Κ.Ε.Π. Άσσου-Λεχαίου, δυνάμει προηγούμενου μισθωτηρίου συμβολαίου μεταξύ του Δήμου και του κ. Σταυρόπουλου.

  Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος λέει πως η Οικονομική Επιτροπή θα πρέπει να ματαιώσει την από 27-01-2017 δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου, η οποία εγκρίθηκε με την ως άνω αναφερόμενη απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, καθώς δεν παρήγαγε κάποιο αποτέλεσμα και, δεδομένης της μεταστέγασης του Κ.Ε.Π. Άσσου-Λεχαίου σε ακίνητο ιδιοκτησίας του Δήμου, είναι πλέον άνευ αντικειμένου.

 

    Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τα αναφερόμενα στο ιστορικό της παρούσης έγγραφα και τον σχετικό φάκελο της δημοπρασίας, το γεγονός ότι το Κ.Ε.Π. Άσσου-Λεχαίου έχει ήδη από 8-11-2017 μεταστεγαστεί και λειτουργεί σε ακίνητο ιδιοκτησίας του Δήμου Κορινθίων, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, του Ν. 3463/2006 και του Π.Δ. 270/81, καθώς και τις λοιπές ισχύουσες σχετικές διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

  Ματαιώνει την από 27-01-2017 δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των υπηρεσιών του Κ.Ε.Π. Άσσου-Λεχαίου Δήμου Κορινθίων, που εγκρίθηκε με την 39/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, η οποία νομιμοποιήθηκε με την 62512/26-4-2017 διαπιστωτική πράξη της Αποκεντρωμένης Δ/σης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου, καθώς η εν λόγω δημοπρασία δεν παρήγαγε κάποιο αποτέλεσμα, αφού μέχρι σήμερα δεν έχει υπογραφεί αντίστοιχο μισθωτήριο συμφωνητικό, και, δεδομένης της μεταστέγασης του Κ.Ε.Π. Άσσου-Λεχαίου σε ακίνητο ιδιοκτησία του Δήμου Κορινθίων, είναι πλέον άνευ αντικειμένου, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

  Η παρούσα κοινοποιείται στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου και στην Δ/νση Κ.Ε.Π. του Δήμου για ενημέρωσή τους και τις ενέργειές τους.

 

         Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

        Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 31/460/2017.-

Leave a Comment