Απόφαση αριθμ. 34/502/2017

 Αριθμός Πρακτικού 34

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 08-12-2017

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 8η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα της εβδoμάδας Παρασκευή και ώρα 08:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 57177/04-12-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Φαρμάκης Γεωργ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Μπάκουλη Δημ.), 5)Σταυρέλης Νικ. (αποχώρησε μετά το πέρας της συζήτησης του 2ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 6)Ζώγκος Ανδρ., 7)Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Κορδώσης Χρ., 2)Δημητρόπουλος Κων..

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 502η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών» θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής την υπ’ αριθμ. 54862/4801/2017/07-12-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ: “Αίτημα εξώδικου συμβιβασμού για οφειλή μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα λόγω ένταξης ιδιοκτησίας στο σχέδιο πόλης περιοχής Μπαθαρίστρα – Δέλτα Κορίνθου”

 

Με το υπ’αριθμ.πρωτ. 54862 / 4801/ 24-11-2017 αίτημα του η κου Χουντή Ιωάννη ιδιοκτήτη σε ποσοστό 50% του αρχικού γεωτεμαχίου με αρ. κτ. 0613015 στο Ο.Τ.853 (ΚΑΕΚ 28055_6107002) το οποίο συμπεριλαμβάνεται στην κυρωμένη Πράξη Εφαρμογής (Π.Ε.) με αρ.πρωτ. 3920/15-05-2009 Απόφασης Νομάρχη Κορινθίας και στην περιοχή “Μπαθαρίστρα – Δέλτα” του εγκεκριμένου σχεδίου Πόλης της πόλης της Κορίνθου, ζητά τον εξώδικο συμβιβασμό προκειμένου να εκπληρώσει την υποχρέωση του προς τον Δήμο Κορινθίων η οποία αφορά 40,95τμ μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα.

Η πρόταση τιμής μονάδος της αιτούσας ανέρχεται στην αξία των 120€/τμ. και συμφωνεί με τις 512/2013 και 82/2016 Αποφάσεις Δημοτικού συμβουλίου Κορινθίων έτσι κατά την πρότασή του θα πρέπει να εισφέρουν στον Δήμο για μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα το συνολικό ποσό των 40,95τμ*120€/τμ= 4.914,00€. Η πρόταση των αιτούντων είναι εύλογη και κατά τη γνώμη της υπηρεσίας θα πρέπει να γίνει αποδεκτή.

 

Με την παρούσα σας αποστέλλουμε τα κάτωθι συνημμένα έγγραφα για τις δικές σας αποφάσεις και ενέργειες.

 

Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος προτείνει τον ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου, ο οποίος θα γνωμοδοτήσει επί του ως άνω αναφερομένου αιτήματος περί εξώδικου συμβιβασμού για την οφειλή μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα λόγω ένταξης ιδιοκτησίας στο σχέδιο πόλης περιοχής «Μπαθαρίστρα-Δέλτα» Κορίνθου της ιδιοκτησίας που αναλογούν σε ποσοστό 50% στον ανωτέρω αιτούντα στο γεωτεμάχιο με αρ. κτ. 0613015 στο ΟΤ. 853 (ΚΑΕΚ 28055_6107002), και για τον λόγο αυτόν προτείνει την δικηγόρο Κορίνθου κ. Φιλιππίδη Παυλίνα – Ιωάννα.

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου και της αρμόδιας υπηρεσίας, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντος του κ. Νανόπουλου Β., διότι διαφωνεί με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και ζητά να γίνεται σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)

Ορίζει πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου την δικηγόρο Κορίνθου κ. Φιλιππίδη Παυλίνα – Ιωάννα, στην οποία δίνει εντολή να γνωμοδοτήσει στο Δήμο Κορινθίων επί του αιτήματος του Χουντή Ιωάννη, ιδιοκτήτη σε ποσοστό 50% γεωτεμαχίου με αρ. κτ. 0613015 στο Ο.Τ. 853 (ΚΑΕΚ 28055_6107002) του σχεδίου πόλεως περιοχής Μπαθαρίστρα – Δέλτα Κορίνθου, ο οποίος ζητά εξώδικο συμβιβασμό για την οφειλή μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα λόγω ένταξης ιδιοκτησίας του στο ως άνω σχέδιο πόλης, προκειμένου να εκπληρώσει την υποχρέωσή του προς το Δήμο Κορινθίων, η οποία αφορά επιφάνεια γης 40,95 τ.μ. με προτεινόμενη τιμή μονάδος τα 120€/τ.μ., δηλαδή να εισφέρει στο Δήμο Κορινθίων το συνολικό ποσό των 40,95τ.μ. * 120€ = 4.914,00€.

Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στις ελάχιστες αμοιβές που προβλέπονται από τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013 – ΦΕΚ Α΄208/2013, όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α΄ 242/2013), καθώς και από τα Παραρτήματα που τον συνοδεύουν καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική νομοθεσία.

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 34/502/2017.-