Απόφαση αριθμ. 34/501/2017

 Αριθμός Πρακτικού 34

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 08-12-2017

 

    Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 8η Δεκεμβρίου 2017,  ημέρα της εβδoμάδας Παρασκευή και ώρα 08:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 57177/04-12-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Φαρμάκης Γεωργ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Μπάκουλη Δημ.), 5)Σταυρέλης Νικ. (αποχώρησε μετά το πέρας της συζήτησης του 2ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 6)Ζώγκος Ανδρ., 7)Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Κορδώσης Χρ., 2)Δημητρόπουλος Κων..

 

        Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

     ΑΠΟΦΑΣΗ 501η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών» υπενθυμίζει στην Οικονομική Επιτροπή την υπ’ αριθμ. 4/50/2017 απόφασή της, με την οποία ορίστηκε πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου η δικηγόρος Κορίνθου κ. Μήτσουλα Παναγούλα, με εντολή να ασκήσει αγωγή  κατά του Μιχαήλ Ζορμπά και κατά της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία EFG EUROBANK ERGASIAS A.E., σύμφωνα με το άρθρο 940 παρ.3 του Κ.Πολ.Δ., για την καταβολή στο Δήμο Κορινθίων χρηματικής αποζημίωσης για ζημία του, η οποία ανέρχεται στο ποσό της κατάσχεσης και συγκεκριμένα στο ποσό των 50.567,23€ με τους νόμιμους τόκους, το οποίο παρανόμως κατασχέθηκε από τον κ. Ζορμπά Μιχαήλ από τους λογαριασμούς του Δήμου και του οποίου παρανόμως η τράπεζα EFG EUROBANKERGASIAS A.E. επέτρεψε την κατάσχεση, παρά το διατακτικό της με αριθμό 4/2016 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, και επαναφοράς των πραγμάτων στην αρχική τους κατάσταση και γενικά να προβεί σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως, προς υποστήριξη των συμφερόντων του Δήμου.

    Στην συνέχεια θέτει υπόψη των μελών την από 04-12-2017 αίτηση της πληρεξούσιας δικηγόρου, με την οποία ζητά τον ορισμό δικαστικού επιμελητή, ο οποίος θα προβεί στην νόμιμη κοινοποίηση της με αριθμό κατάθεσης 188/ΤΜ188/2017 ως άνω αναφερομένης αγωγής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου.

     Ακολούθως, ο Πρόεδρος λέει ότι προκειμένου να υποστηρίξουμε τα συμφέροντα του Δήμου θα πρέπει να ορίσουμε πληρεξούσιο δικαστικό επιμελητή, ο οποίος θα προβεί εμπρόθεσμα, στην κοινοποίηση της ανωτέρω αγωγής στους αντιδίκους και για τον λόγο αυτό προτείνει την δικαστική επιμελήτρια Κορίνθου κ. Γιαννοπούλου Κωνσταντίνα.

 

    Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την αίτηση της πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου, τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική διάταξη

 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντος του κ. Νανόπουλου Β., διότι διαφωνεί με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων, δικαστικών επιμελητών και ζητά να γίνεται σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)

 

    Ορίζει πληρεξούσια δικαστική επιμελήτρια του Δήμου Κορινθίων την δικαστική επιμελήτρια  Κορίνθου κ. Γιαννοπούλου Κωνσταντίνα, στην οποία δίνει εντολή να προβεί εμπρόθεσμα, στην κοινοποίηση της με αριθμό κατάθεσης 188/ΤΜ188/2017 αγωγής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου στους αντιδίκους.  Η πληρεξούσια δικαστική επιμελήτρια του Δήμου Κορινθίων θα πρέπει να συνεργαστεί με την πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου για την ως άνω υπόθεση κ. Μήτσουλα Παναγούλα (Αδειμάντου 53, Κόρινθος, τηλ.  27410 22820 και 6977 991645).

      Η αμοιβή της ανωτέρω δικαστικής επιμελήτριας θα οριστεί βάσει της ΚΥΑ 76297/30-10-2015 Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών περί καθορισμού αμοιβών δικαστικών επιμελητών (ΦΕΚ 2346β΄/30-10-2015) και της όμοιας 21798/11-03-2016 (ΦΕΚ 709β΄/16-03-2016) και κάθε άλλης σχετικής ισχύουσας νομοθετικής διάταξης.

 

         Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

         Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 34/501/2017.-