Απόφαση αριθμ. 28/389/2017

 Αριθμός Πρακτικού 28

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 16-10-2017

 

    Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 16η Οκτωβρίου 2017,  ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 46814/12-10-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα εννέα (9) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Φαρμάκης Γεωργ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Μπάκουλη Δημ.), 5)Σταυρέλης Νικ., 6)Ζώγκος Ανδρ., 7)Νανόπουλος Βασ., 8)Κορδώσης Χρ., 9)Δημητρόπουλος Κων.

Α π ό ν τ ε ς

Ουδείς.

 

        Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

      ΑΠΟΦΑΣΗ 389η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 27ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Περί άσκησης ή μη ένδικων μέσων σε δικαστικές υποθέσεις του Δήμου Κορινθίων» υπενθυμίζει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. 21/256/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία ορίστηκε πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου η κ. Αργυρού Κωνσταντίνα με εντολή να ασκήσει κάθε πρόσφορο ένδικο μέσο κατά της με αριθμό Α376/2017 απόφασης Τριμελούς Εφετείου Τρίπολης επί της με αριθμό καταχώρησης δικογράφου 28/17-4-2014 αγωγής των Παναγιώτη Εφραιμίδη και λοιπών κατά Δήμου Κορινθίων, ο οποίος υπεισήλθε στη θέση του πρώην Δήμου Σολυγείας, καθώς και να γνωμοδοτήσει κατά την κρίση της στο Δήμο Κορινθίων για την άσκηση ή μη ένδικου μέσου κατά της ως άνω απόφασης.  Δυνάμει της αριθμ. 256/2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής η πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου κ. Αργυρού κατέθεσε στο Δήμο την από 25-7-2017 γνωμοδότησή της, την οποία ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής κι η οποία έχει ως εξής:

 

«Θέμα: ΄Ασκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της με αριθμό Α 376/2017 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης, που εκδόθηκε επί της με αριθμό καταχώρησης 28/17-04-2014 αγωγής της σύμπραξης μελετητών Παναγιώτη Εφραιμίδη, Ευαγγελίας Καραπετάκου, Δημητρίου Γαρδικλή και της εταιρείας με την επωνυμία «Ευθ. Γιαννακάκη και Σία Ε.Ε.- Φάσμα».

……………………………

Με το με αριθμό Πρακτικού 21 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου σας, της 18/07/2017 (Ορθή επανάληψη), που έλαβε αύξοντα αριθμό απόφασης 21/256/2017, που μου επιδόθηκε την 20/07/2017 με το με αριθμ. πρωτ.  32030/20-07-2017 έγγραφό σας, ορίσθηκα πληρεξούσια δικηγόρος σας για να γνωμοδοτήσω για την άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της με αριθμό Α 376/2017 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης, που εκδόθηκε επί της με αριθμό καταχώρησης 28/17-04-2014 αγωγής της σύμπραξης μελετητών Παναγιώτη Εφραιμίδη, Ευαγγελίας Καραπετάκου, Δημητρίου Γαρδικλή και της εταιρείας με την επωνυμία «Ευθ. Γιαννακάκη και Σία Ε.Ε.- Φάσμα».

Κατά της απόφασης αυτής ο Δήμος σας δεν μπορεί να ασκήσει κανένα ένδικο μέσο, δηλαδή ούτε έφεση ούτε αναίρεση, για τους εξής λόγους:

1.- Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (Ν. 2717/1999), ορίζονται επί λέξει τα εξής:

«Η εκδίκαση: α) των διαφορών από διοικητικές συμβάσεις ανήκει, σε πρώτο και τελευταίο βαθμό στο εφετείο.».

Στη συγκεκριμένη περίπτωση η αξίωση των αντιδίκων, Παναγιώτη Εφραιμίδη και λοιπών, εναντίον σας προέρχεται από διοικητική σύμβαση, συνεπώς το Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης εκδίκασε την επίδικη διαφορά σε πρώτο και τελευταίο βαθμό.

Μάλιστα την καθ΄ύλην αρμοδιότητά του την αναφέρει το ίδιο το Δικαστήριο στην πέμπτη (5η) σελίδα της  απόφασης με τον αριθμό 4. 

 

2.- Σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 1 του Π.Δ. 18/1989 για το Συμβούλιο της Επικρατείας, ορίζονται επί λέξει τα εξής:

«Η αίτηση αναιρέσεως ασκείται κατά αποφάσεων που εκδίδονται είτε σε πρώτο και τελευταίο βαθμό, είτε τελεσιδίκως κατ΄έφεση, αναθεώρηση ή αναψηλάφηση.»

Στην παράγραφο 4 του ιδίου άρθρου ορίζονται επί λέξει τα εξής:

 «Δεν επιτρέπεται η άσκηση αίτησης αναιρέσεως, όταν το ποσό της διαφοράς που άγεται ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας είναι κατώτερο από σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ.».

Στο εδάφιο 2 της παραγράφου αυτής ορίζονται επί λέξει τα εξής:

«Ειδικώς στις διαφορές από διοικητικές συμβάσεις, το όριο αυτό ορίζεται στις διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ.». 

Στην συγκεκριμένη περίπτωση το αντικείμενο της διαφοράς, σύμφωνα και με την παραπάνω απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης, ανέρχεται στο ποσό των 23.581,56 Ευρώ (2η σελίδα της απόφασης με τον αριθμό 1.).

Συνεπώς, σύμφωνα με τα παραπάνω, κανένα ένδικο μέσο δεν μπορεί να ασκηθεί κατά της παραπάνω απόφασης. Αν τυχόν όμως ασκήσετε ένδικο μέσο αυτό θα απορριφθεί ως απαράδεκτο.

 

Για το λόγο αυτό, πρέπει να σας επισημάνω και τα εξής:

Α) Η παραπάνω με αριθμό Α 376/2017 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης δεν σας έχει επιδοθεί ακόμη νομότυπα και έχετε λάβει γνώση αυτής υπηρεσιακά από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, η οποία ήταν επίσης διάδικος στη δίκη και της επιδόθηκε η ως άνω απόφαση την 28/06/2017. Με το με αριθμ. πρωτ. 147338/ 30-06-2017 έγγραφό της, που έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου στο Δήμο σας 29720/06-07-2017, σας διαβίβασε την παραπάνω απόφαση για ενημέρωσή σας και για τις δικές σας ενέργειες. Εφόσον η απόφαση αυτή σας επιδοθεί, συμφέρον του Δήμου σας είναι να συμμορφωθείτε εκουσίως με το διατακτικό της και να καταβάλλετε στους αντιδίκους το επιδικαζόμενο ποσό, για να αποφύγετε την επίδοση επιταγής προς πληρωμή εκ μέρους των αντιδίκων, που θα σας υποχρεώνει να καταβάλετε το επιδικαζόμενο ποσό προσαυξημένο όμως με τόκους, έξοδα έκδοσης απογράφου, σύνταξη επιταγής πληρεξουσίου δικηγόρου και λοιπά, δηλαδή με την επιβάρυνση περισσοτέρων εξόδων.

Β)  Το παραπάνω Δικαστήριο στην ενδέκατη (11η) σελίδα της απόφασής του και στους αριθμούς 11 και 12 αυτής, έκρινε απορριπτέα την αξίωση των αντιδίκων ως προς την επιστροφή των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης του έργου, με την αιτιολογία ότι δεν συντρέχουν προς τούτο οι νόμιμες προϋποθέσεις (έγκριση τελικού λογαριασμού).

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παράγραφος 1 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων προμηθειών κ.λ.π.», που τροποποίησε τον Ν. 3316/2005 για τις διοικητικές συμβάσεις, ορίζονται επί λέξει τα εξής:

«Ειδικά στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου, μελέτης και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης καταπίπτουν υπέρ του κυρίου του έργου, με αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας …».

   Συνεπώς, σύμφωνα με τα παραπάνω, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης του έργου καταπίπτουν υπέρ του Δήμου σας.

Συμπερασματικά:

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΑΝΕΦΕΡΑ

Γνωμοδοτώ τα εξής:

 

1)Να μην ασκήσετε κανένα ένδικο μέσο κατά της με αριθμό Α 376/2017 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης, αφού απαγορεύεται από το Νόμο. Αν τυχόν ασκήσετε ένδικο μέσο αυτό θα απορριφθεί ως απαράδεκτο.

2) Εφόσον σας επιδοθεί νομότυπα η παραπάνω απόφαση του Δικαστηρίου, να συμμορφωθείτε εκούσια με το διατακτικό της και να καταβάλλετε στους αντιδίκους το επιδικαζόμενο ποσό, για να αποφύγετε την  επίδοση επιταγής προς πληρωμή εκ μέρους των αντιδίκων, που θα σας υποχρεώνει να καταβάλετε το επιδικαζόμενο ποσό προσαυξημένο όμως με τόκους, έξοδα έκδοσης απογράφου, σύνταξη επιταγής πληρεξουσίου δικηγόρου και λοιπά, δηλαδή με την επιβάρυνση περισσοτέρων εξόδων.

3) Να ενεργήσετε τα νόμιμα για τις εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης  του έργου. 

 

  Ακολούθως, ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την από 04-10-2017 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για την ως άνω υπόθεση, η οποία έχει ως εξής:

 

 ΘΕΜΑ: Απόφαση με αρ.Α 376/2017 του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης αγωγής εταιρείας Ευθ.Γιαννακάκη & Σία Ε.Ε.-ΦΑΣΜΑ

Σχετ.: Γνωμοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου Κορινθίων κας Κων/νας Αργυρού

 

              Λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι:

                                                               -Α –

          Την υπ΄αριθμ.2908/16-6-2010 σύμβαση μεταξύ του τέως Δήμου Σολυγείας με την εταιρεία μελετητών «Ευθ. Γιαννακάκη & Σία Ε.Ε.-ΦΑΣΜΑ» συνολικού ποσού με ΦΠΑ 12.199,92 € για Μελέτη εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων με ΜΠΕ του Δ.Δ. Κόρφου του  Δήμου Σολυγείας

          Τον 1ο λογαριασμό-πιστοποίησης , ποσού :6.549,25 € με ΦΠΑ

          Το Τ.Π.Υ. Νο 37/9.12.2010 , ποσού: 6.549,25 €

          Το Χρηματικό ένταλμα πληρωμής οφειλής ΧΕΠΕ 252/2017, το οποίο θεωρήθηκε από τον Επίτροπο Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. Κορινθίας στις 11/9/2017

          Την ένταξη της ως άνω οφειλής στο πρόγραμμα επιχορήγησης ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΥΠΕΣ

          Τον από 28/9/2017 πίνακα προς εξόφληση μέσω του Τ.Π. & Δ. του εν λόγω προγράμματος

 

-Β –

 

          Την υπ΄αριθμ.2909/16-6-2010 σύμβαση μεταξύ του τέως Δήμου Σολυγείας με την εταιρεία μελετητών «Ευθ. Γιαννακάκη & Σία Ε.Ε.-ΦΑΣΜΑ» συνολικού ποσού με ΦΠΑ 10.998,90 € για Μελέτη εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων με ΜΠΕ του Δ.Δ. Σοφικού του  Δήμου Σολυγείας

          Τον 1ο λογαριασμό-πιστοποίησης , ποσού :5.905,13 € με ΦΠΑ

          Το Τ.Π.Υ. Νο 38/9.12.2010 , ποσού: 5.905,13 €

          Το Χρηματικό ένταλμα πληρωμής οφειλής ΧΕΠΕ 253/2017, το οποίο θεωρήθηκε από τον Επίτροπο Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. Κορινθίας στις 11/9/2017

          Την ένταξη της ως άνω οφειλής στο πρόγραμμα επιχορήγησης ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΥΠΕΣ

          Τον από 28/9/2017 πίνακα προς εξόφληση μέσω του Τ.Π. & Δ. του εν λόγω προγράμματος

 

                                                               -Γ –

Το υπ αριθμ.πρωτ.147338/30.6.2017 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοικ. Πελ/σου, Δυτικής Ελλάδας, το οποίο  έλαβε στο Δήμο Κορινθίων αρ.πρωτ .29720/6-7-2017, με το οποίο διαβιβάστηκε η με αρ.Α 376/2017 του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης αγωγής εταιρείας Ευθ.Γιαννακάκη & Σία Ε.Ε.-ΦΑΣΜΑ

 

-Δ –

          Την Α.Ο.Ε. 21/256/18-7-2017, περί ορισμού της κας Κων/νας Αργυρού , ως πληρεξούσιας δικηγόρου

          Τη γνωμοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου με αρ.πρωτ. 32976/27.7.2017

 

                         Σας γνωρίζουμε ότι καθώς η απαίτηση της αναδόχου εταιρείας σχετικά με το κεφάλαιο συνολικού ποσού: 12.454,38 € που αφορά τη εξόφληση των 1ων λογαριασμών-πιστοποίησης των δύο μελετών, ήδη έχει δρομολογηθεί προς εξόφληση από το Τ.Π.& Δ. μέσω του προγράμματος επιχορήγησης ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΥΠΕΣ, εκκρεμεί η αποδοχή για καταβολή τόκων από 6-12-2010 σύμφωνα με την απόφαση αρ.Α 376/2017 του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης αγωγής εταιρείας Ευθ. Γιαννακάκη & Σία Ε.Ε.-ΦΑΣΜΑ . Στη διάταξη του άρθρου 21 του Κώδικα Νόμων περί δικών του Δημοσίου (κ.δ. της 26-6/10-7-1944), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 109 ΕισΝΑΚ και ισχύει υπέρ των Δήμων (άρθρο 276 παρ. 1 ν. 3463/2006), ορίζεται ότι: «Ο νόμος και ο της υπερημερίας τόκος πάσης του Δημοσίου οφειλής, ορίζεται εις 6% ετησίως, πλην εάν άλλως ωρισθή δια συμβάσεως ή ειδικού νόμου. Ο ειρημένος τόκος άρχεται από της επιδόσεως της αγωγής».

Το ποσό που προκύπτει για καταβολή τόκων σύμφωνα με τα ανωτέρω είναι:

Για κεφάλαιο ποσού: 12.454,38 € για χρονικό διάστημα από 7/12/2010 έως 30/9/2017 με επιτόκιο 6% οι τόκοι ανέρχονται σε 5.097,77 €.

                         Παρακαλούμε για ενέργειές σας σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 72  ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 4071/2012, άρθρο 72 παρ.2 Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από την παρ.2 του άρθρου 54 του Ν.4447/16, δοθέντων των ανωτέρω νόμιμων στοιχείων και ενεργειών.

 

  Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου να υποστηριχθούν τα συμφέροντα του Δήμου, ο Πρόεδρος προτείνει να μην ασκηθεί από πλευράς Δήμου κανένα ένδικο μέσο κατά της με αριθμό Α376/2017 απόφασης Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης, διότι ο Δήμος δεν έχει έννομο συμφέρον να ασκήσει περαιτέρω ένδικα μέσα, και να συμμορφωθεί ο Δήμος με το διατακτικό της, καθώς και να ενεργήσει ο Δήμος τα νόμιμα για τις εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης.

 

   Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την από 25-07-2017 γνωμοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου, την από 04-10-2017 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, την αριθμ. Α376/2017 απόφαση Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης, το σχετικό φάκελο της υπόθεσης, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν, καθώς και κάθε άλλης ισχύουσας, σχετικής νομοθετικής διάταξης,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντων των κ.κ. Νανόπουλου Β., Κορδώση Χ. και Δημητρόπουλου Κ.)

 

   Να μην ασκήσει ο Δήμος Κορινθίων κανένα ένδικο μέσο κατά της με αριθμό Α 376/2017 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης, διότι απαγορεύεται από το Νόμο κι ως εκ τούτου ο Δήμος δεν έχει έννομο συμφέρον να ασκήσει περαιτέρω ένδικα μέσα, να συμμορφωθεί εκούσια με το διατακτικό αυτής, προς αποφυγή επιβάρυνσης του Δήμου με περισσότερα έξοδα, και να ενεργήσει τα νόμιμα για τις εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης και σύμφωνα με την από 25-07-2017 γνωμοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου για την εν λόγω υπόθεση κ. Αργυρού Κωνσταντίνας.

 

     Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

     Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 28/389/2017.-