Απόφαση αριθμ. 32/482/2017

 Αριθμός Πρακτικού 32

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 28-11-2017

 

    Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 28η Νοεμβρίου 2017,  ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 54978/24-11-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ. (αποχώρησε μετά το πέρας της συζήτησης του 5ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 3)Βλάσσης Δημ., 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Φαρμάκης Γεωργ., 6)Μπάκουλης Δημ., 7)Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Κορδώσης Χρ..

 

         Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

   ΑΠΟΦΑΣΗ 482η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Απόδοση λογαριασμού υπολόγων ενταλμάτων προπληρωμής»  λέει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 32, 33, 34 και 37 του Β.Δ. 17-5/15.6.1959 με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής – ως διάδοχης επιτροπής, σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, της Δημαρχιακής Επιτροπής – αποδίδεται λογαριασμός εντάλματος προπληρωμής.   

     Στην συνέχεια θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την από 27-11-2017 σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών,  η οποία έχει ως εξής:

 

                  ΘΕΜΑ: «Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής»

 

     Με την υπ’ αρ. 31/465/21-11-2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εκδόθηκε  το ένταλμα προπληρωμής ΧΕΠ 1823/2017  επ’ ονόματι της  μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου μας Kαμπόσου Μαρίνας  ,προκειμένου να διαχειριστεί την πίστωση με  ΚΑ 20/7325.0001 και τίτλο «Επέκταση Δημοτικού  Φωτισμού 2017 »  συνολικού ποσού 1.158,46 €.

    Από την διαχείριση του εντάλματος προπληρωμής πληρώθηκε η παρακάτω δαπάνη στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.:

 

-Το ΧΕΠ 1823/2017 ποσού 1.158,46 € που αντιστοιχεί στην 4006078/27-11-2017 έγκριση συναλλαγής.  

 

  Παρακαλούμε να εγκρίνετε την παραπάνω δαπάνη που έγινε από την υπόλογο Καμπόσου Μαρίνα  σχετικά με την διαχείριση του εντάλματος προπληρωμής  Νο 1823/2017 ποσού 1.158,46 € προκειμένου να ολοκληρωθεί η απόδοση του λογαριασμού.   

 

    Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και  έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, την υπ’ αριθμ. 31/465/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί ορισμού υπολόγων για έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής, τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 32, 33, 34 και 37 του Β.Δ. 17-5/15.6.1959, 

  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

    Α.- Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για δαπάνη ποσού 1.158,46€ που έγινε από την υπόλογο υπάλληλο του Δήμου Κορινθίων κ. Kαμπόσου Μαρίνα, σχετικά με την διαχείριση του εντάλματος προπληρωμής αριθμ. ΧΕΠ 1823/2017 ποσού 1.158,46€  από την πίστωση Δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2017, με Κ.Α.20/7325.0001 και τίτλο «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού 2017».

    Β.- Απαλλάσσει την κ. Καμπόσου Μαρίνα από υπόλογο του ανωτέρω ποσού, το οποίο έχει διατεθεί για πληρωμή δαπάνης στην ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., και αντιστοιχεί στην 4006078/27-11-2017 έγκριση συναλλαγής.

 

     Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

     Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 32/482/2017.-