Απόφαση αριθμ. 31/464/2017

 Ορθή επανάληψη

Αριθμός Πρακτικού 31

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 21-11-2017

 

    Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 21η Νοεμβρίου 2017,  ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 53390/17-11-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ. (αποχώρησε μετά το πέρας της συζήτησης του 23ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 3)Βλάσσης Δημ., 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 6)Μπάκουλης Δημ., 7)Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Κορδώσης Χρ..

 

         Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

   ΑΠΟΦΑΣΗ 464η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 24ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Περί παράτασης απόδοσης λογαριασμού υπολόγων ενταλμάτων προπληρωμής»  λέει στην Οικονομική Επιτροπή τα εξής: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 32, 33, 34 και 37 του Β.Δ. 17-5/15.6.1959 με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής – ως διάδοχης επιτροπής, σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, της Δημαρχιακής Επιτροπής – αποδίδεται λογαριασμός εντάλματος προπληρωμής.  Στην συνέχεια θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την από 09/11/2017 σχετική εισήγηση του οικονομικού υπολόγου Ζαφείρη Κωνσταντίου ΔΕ 29 Οδηγών, η οποία έχει ως εξής:

 

Θέμα : «Παράταση Απόδοσης Λογαριασμού»

 

   Σας γνωρίζω ότι σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 28/374/16-10-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έχω ορισθεί υπόλογος για τη διαχείριση της καταβολής των τελών Τεχνικού ελέγχου οχημάτων ΚΤΕΟ του Δ. Κορινθίων για το ποσό των 5.000,00 € με ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού: 30/11/2017.

  Παρακαλώ όπως η προθεσμία αυτή παραταθεί έως 30/12/2017 (παρ. 2 άρθρο 32 Β.Δ. 175/15-6-59 ΦΕΚ 114/59 Τεύχος Α’ διότι δεν κατέστη δυνατή έως σήμερα ο έλεγχος όλων των αυτοκινήτων του Δήμου. Το γεγονός κυρίως οφείλεται σε βλάβες ορισμένων αυτοκινήτων τα οποία και βρίσκονται στο συνεργείο.

  Για τους παραπάνω λόγους ζητάω την παράταση απόδοσης του λογαριασμού ώστε να μπορέσω να διεκπεραιώσω την καταβολή και την απόδοση του λογαριασμού χωρίς να υπάρξουν λάθη και πρόστιμα εις βάρος του Δήμου Κορινθίων.

 

    Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 32, 33, 34 και 37 του Β.Δ. 17-5/15.6.1959, καθώς και την υπ’ αριθμ.  28/374/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

      Παρατείνει την προθεσμία απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής ποσού 5.000,00€ για πληρωμή τελών Τεχνικού ελέγχου οχημάτων ΚΤΕΟ του Δήμου Κορινθίων, για το οποίο έχει ορισθεί υπόλογος ο υπάλληλος του Δήμου Κορινθίων Ζαφείρης Κωνσταντίνος, ΔΕ 29 Οδηγών Αυτοκινήτων, έως και την 30-12-2017, για τους λόγους που ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης.

   

        Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

                                Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 31/464/2017.-