Απόφαση αριθμ. 31/445/2017

 Ορθή επανάληψη

Αριθμός Πρακτικού 31

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 21-11-2017

    Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 21η Νοεμβρίου 2017,  ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 53390/17-11-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ. (αποχώρησε μετά το πέρας της συζήτησης του 23ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 3)Βλάσσης Δημ., 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 6)Μπάκουλης Δημ., 7)Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Κορδώσης Χρ..

         Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

  ΑΠΟΦΑΣΗ 445η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ προϋπολογισμού μελέτης 4.150.000,00€» λέει στα μέλη της Επιτροπής πως σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 του Ν. 3852/2010 και 221 του Ν. 4412/2016 η Οικονομική Επιτροπή καλείται να συγκροτήσει επιτροπές αξιολόγησης για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων.  Σύμφωνα με το εδάφιο (β) της παρ. 8 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης του έργου υπερβαίνει το 1.000.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α., η επιτροπή διαγωνισμού αποτελείται από τέσσερις (4) τεχνικούς υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ με τους αναπληρωτές τους, έναν (1) εκπρόσωπο των ΟΤΑ με τον αναπληρωτή του, που υποδεικνύεται από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων της έδρας της αναθέτουσας αρχής, έναν (1) εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από τα αρμόδια όργανα του ΤΕΕ και έναν (1) εκπρόσωπο των εργοληπτικών οργανώσεων, που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από τις πανελλήνιες εργοληπτικές οργανώσεις.  Στη συνέχεια θέτει υπόψη της Επιτροπής την με αριθμό 11/2017 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Π.Ε.Δ. Πελοποννήσου περί επικύρωσης του πρακτικού κλήρωσης για την επιλογή εκπροσώπων της Π.Ε.Δ. Πελοποννήσου στην επιτροπή Δήμου Κορινθίων για το έργο «Ανάπλαση πλατείας Π. Τσαλδάρη, το αριθμ. 1262/10-11-2017 έγγραφο του Περιφερειακού Τμήματος Πελοποννήσου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας περί ορισμού μέλους επιτροπής διαγωνισμού, καθώς και το αριθμ. 602/2016 έγγραφο της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. περί ορισμού εκπροσώπων για τη συγκρότηση επιτροπών αξιολόγησης δημοσίων συμβάσεων έργων έτους 2017.  Σε εφαρμογή λοιπόν των διατάξεων των παρ. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 του άρθρου 221, της παρ. 4 του άρθρου 344 και της παρ. 6 του άρθρου 379 του Ν. 4412/2016 ο Πρόεδρος προτείνει τη συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για το έργο του Δήμου Κορινθίων ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ ως εξής:

Τακτικά Μέλη:

1. Κακάβας Νικόλαος, Μηχανικός, κλάδου ΤΕ, υπάλληλος Δήμου Κορινθίων

2. Καραΐσκος Ιωάννης, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3, υπάλληλος Δήμου Κορινθίων

3. Θεοδοσίου Αναστασία, Πολιτικός Μηχανικός, κλάδου ΠΕ3, υπάλληλος Δήμου Κορινθίων

4. Βενετσάνος Νικόλαος, Πολιτικός Μηχανικός, κλάδου ΠΕ3, υπάλληλος Δήμου Κορινθίων

5. Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Κορινθίων, εκπρόσωπος ΟΤΑ

6. Πρωτόπαππας Δημήτριος, Πολιτικός Μηχανικός, εκπρόσωπος ΤΕΕ

7. Παπασταμόπουλος Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός Ε.Δ.Ε., εκπρόσωπος ΠΕΣΕΔΕ.

Αναπληρωματικά Μέλη:

1. Κουίνης Νικόλαος, Πολιτικός Μηχανικός, κλάδου ΠΕ3, υπάλληλος Δήμου Κορινθίων

2. Γκεζερλή Νικολέτα, Πολιτικός Μηχανικός, κλάδου ΠΕ3, υπάλληλος Δήμου Κορινθίων

3. Πέππας Ευθύμιος, Πολιτικός Μηχανικός, κλάδου ΠΕ3, υπάλληλος Δήμου Κορινθίων

4. Ζαφειρόπουλος Χρήστος, Μηχανολόγος Μηχανικός, κλάδου ΤΕ4, υπάλληλος Δήμου Κορινθίων

5. Ράτης Σπυρίδωνας, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, εκπρόσωπος ΟΤΑ

6. Κόκκινος Νικόλαος, Πολιτικός Μηχανικός, εκπρόσωπος ΤΕΕ

7. Σπαθόπουλος Ιάκωβος, Πολιτικός Μηχανικός Ε.Δ.Ε., εκπρόσωπος ΠΕΣΕΔΕ.

Πρόεδρος της επιτροπής προτείνεται το τακτικό μέλος Κακάβας Νικόλαος και Αντιπρόεδρος το τακτικό μέλος Καραΐσκος Ιωάννης.

 

  Η Οικονομική Επιτρoπή μετά από διαλoγική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την με αριθμό 11/2017 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής Π.Ε.Δ. Πελοποννήσου, το υπ΄ αριθμ. 1262/10-11-2017 έγγραφο του Περιφερειακού Τμήματος Πελοποννήσου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, το υπ΄ αριθμ. 602/2016 έγγραφο της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε., τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010, τις διατάξεις των άρθρ. 221, 344 και 379 του Ν. 4412/2016, τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας καθώς και όλες τις λοιπές σχετικές ισχύουσες διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

  Συγκρoτεί επιτροπή αξιολόγησης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για το έργο του Δήμου Κορινθίων ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ προϋπολογισμού μελέτης 4.150.000,00€ ως εξής:

Τακτικά Μέλη:

1. Κακάβας Νικόλαος, Μηχανικός, κλάδου ΤΕ, υπάλληλος Δήμου Κορινθίων

2. Καραΐσκος Ιωάννης, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3, υπάλληλος Δήμου Κορινθίων

3. Θεοδοσίου Αναστασία, Πολιτικός Μηχανικός, κλάδου ΠΕ3, υπάλληλος Δήμου Κορινθίων

4. Βενετσάνος Νικόλαος, Πολιτικός Μηχανικός, κλάδου ΠΕ3, υπάλληλος Δήμου Κορινθίων

5. Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Κορινθίων, εκπρόσωπος ΟΤΑ

6. Πρωτόπαππας Δημήτριος, Πολιτικός Μηχανικός, εκπρόσωπος ΤΕΕ

7. Παπασταμόπουλος Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός Ε.Δ.Ε., εκπρόσωπος ΠΕΣΕΔΕ.

Αναπληρωματικά Μέλη:

1. Κουίνης Νικόλαος, Πολιτικός Μηχανικός, κλάδου ΠΕ3, υπάλληλος Δήμου Κορινθίων

2. Γκεζερλή Νικολέτα, Πολιτικός Μηχανικός, κλάδου ΠΕ3, υπάλληλος Δήμου Κορινθίων

3. Πέππας Ευθύμιος, Πολιτικός Μηχανικός, κλάδου ΠΕ3, υπάλληλος Δήμου Κορινθίων

4. Ζαφειρόπουλος Χρήστος, Μηχανολόγος Μηχανικός, κλάδου ΤΕ4, υπάλληλος Δήμου Κορινθίων

5. Ράτης Σπυρίδωνας, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, εκπρόσωπος ΟΤΑ

6. Κόκκινος Νικόλαος, Πολιτικός Μηχανικός, εκπρόσωπος ΤΕΕ

7. Σπαθόπουλος Ιάκωβος, Πολιτικός Μηχανικός Ε.Δ.Ε., εκπρόσωπος ΠΕΣΕΔΕ.

Πρόεδρος της επιτροπής προτείνεται το τακτικό μέλος Κακάβας Νικόλαος και Αντιπρόεδρος το τακτικό μέλος Καραΐσκος Ιωάννης.

  Οι αρμοδιότητες της παρούσης επιτροπής, όπως περιγράφονται στα σημεία α, β, γ, δ, ε, στ και ζ  της παρ. 1 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, είναι: α)αξιολογεί τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων, β)ελέγχει την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, γ)ελέγχει και αξιολογεί τις προσφορές, δ)στο πλαίσιο ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικού διαλόγου ή σύμπραξης καινοτομίας, διαπραγματεύεται με τους προσφέροντες ή υποψηφίους, ε)εισηγείται τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, την απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας, στ)γνωμοδοτεί για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης και ζ)στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτεί για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως επί της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του αναδόχου.

Οι διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που δεν θα έχουν ολοκληρωθεί εντός του τρέχοντος έτους, θα συνεχιστούν και θα ολοκληρωθούν με το ίδιο όργανο.

          Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

                                  Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 31/445/2017.-