Απόφαση αριθμ. 31/465/2017

 Αριθμός Πρακτικού 31

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 21-11-2017

 

    Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 21η Νοεμβρίου 2017,  ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 53390/17-11-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ. (αποχώρησε μετά το πέρας της συζήτησης του 23ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 3)Βλάσσης Δημ., 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 6)Μπάκουλης Δημ., 7)Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Κορδώσης Χρ..

 

         Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

    ΑΠΟΦΑΣΗ 465η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 25ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός υπολόγων για την έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής», θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής  την από 11-04-2017 σχετική εισήγηση, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:

 

Θέμα : «ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ»

 

Σύμφωνα με το άρθρο 172 παρ. 1,2 του Ν.3463/2006 και άρθρου 32 παρ. ΒΔ 17-5/15.6.1959 με απόφαση Δημαρχιακής επιτροπής εκδίδεται ένταλμα προπληρωμής για δαπάνες που είναι αδύνατη ή απρόσφορη η έκδοση χρηματικού εντάλματος.

Ο Δήμος Κορινθίων πρέπει να αναθέσει σε υπόλογο, με διαχείριση εντάλματος προπληρωμής προκειμένου να προβεί σε πληρωμές δαπανών προς τη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Κατάστημα Κορίνθου για επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού, παραλλαγή δικτύου Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε., κλπ σύμφωνα με το παρακάτω έγγραφο:

·         Κοστολόγιο Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. για Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού στην περιοχή της Ποσειδωνίας του Δήμου Κορινθίων, για τον αρ. παροχής: ΦΟΠ 62/2017 με αρ.πρωτ. Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.: 6563/1-09-2017, Συνολικού ποσού : 1.158,46 € (μαζί με Φ.Π.Α.).

Για τους ανωτέρω λόγους θα πρέπει η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου Κορινθίων Καμπόσου Μαρίνα Π.Ε. 1 Διοικητικών με Δ΄ Βαθμό, να αναλάβει με χρηματικό ένταλμα προπληρωμής το συνολικό ποσό των : 1.158,46 €  προκειμένου να πληρώσει την ανωτέρω υποχρέωση προς τη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Κατάστημα Κορίνθου, βάση του αρθρ. 172 παρ. 1,2 του Ν 3463/2006 και άρθρου 32 παρ. 1 ΒΔ 17 – 5/15.6.1959.

Η ημερομηνία αποδόσεως λογαριασμού ορίζεται σε τρεις μήνες από την λήψη Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

        Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού 2017 από τις οποίες θα ικανοποιηθεί η ανωτέρω ανάγκη είναι εγγεγραμμένες με ΚΑ: 20/7325.0001 με τίτλο «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού 2017» ποσού 30.000,00 € για το ανωτέρω κοστολόγιο Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.

 

       Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

  Α.- Την έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή δαπανών προς την Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Κατάστημα Κορίνθου για επέκταση δημοτικού φωτισμού στην περιοχή Ποσειδωνίας του Δήμου Κορινθίων συνολικού ποσού 1.158,46€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

  Β.- Ορίζει υπόλογο υπάλληλο του Δήμου, στο όνομα της οποίας θα εκδοθεί το σχετικό ένταλμα προπληρωμής, την μόνιμη υπάλληλο του Δήμου Καμπόσου Μαρίνα, κλάδου ΠΕ1 Διοικητικών με βαθμό Δ΄, στην οποία δίνει εντολή να αναλάβει με χρηματικό ένταλμα προπληρωμής και να διαχειρισθεί το ανωτέρω συνολικό ποσό, το οποίο θα βαρύνει την πίστωση δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2017 με ΚΑ 20/7325.0001 και τίτλο «Επέκταση δημοτικού φωτισμού 2017» ποσού 30.000,00 €, για την πληρωμή του υπ’ αριθμ. 6563/01-09-2017 κοστολογίου της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. συνολικού ποσού 1.158,46€.

  Γ.- Το συνολικό ποσό του εντάλματος προπληρωμής ορίζεται σε χίλια εκατόν πενήντα οκτώ ευρώ και σαράντα έξι λεπτά (1.158,46€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

  Δ.- Ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού ορίζεται μέχρι και την 30-11-2017.

 

 

        Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

        Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 31/465/2017.-