Απόφαση αριθμ. 9/61/2017

 

Αριθμός Πρακτικού 9

Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Της 22-12-2017

            Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων,  αποτελείται από τους: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο και τους κ.κ. 2)Μιχάλη Χατζή, 3)Γεώργιο Μουρούτσο,  4)Παναγιώτη Λαμπρινό, 5)Κωνσταντίνο Ζήμο,  6)Σταύρο Κεφάλα, 7) Βασίλειο Νανόπουλο  8)Μαρία Καραμαλίκη, 9) Βασίλειο Πανταζή, Δημοτικούς Συμβούλους, ως μέλη.

            Επειδή ο κ. Βασίλειος Πανταζής  με το υπ’ αριθμ. 1399/30-03-2017 έγγραφό του,  υπέβαλε την παραίτησή του από μέλος της εν λόγω Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ. 7, του  Άρθρου 74 του Ν.3852/10,  παίρνει την θέση του με την σειρά εκλογής της υπ’ αριθμ.78/2017 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, το αναπληρωματικό μέλος  κ. Ανδρέας Σούκουλης, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την κάτωθι  πρόσκληση.

            Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων συνεδρίασε σήμερα την 22α Δεκεμβρίου ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:30 σε τακτική συνεδρίαση και ύστερα από την υπ’ αριθμ. 59367/18-12-2017 πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της,  για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

            Στην συνεδρίαση αυτή επί συνόλου εννέα (9) μελών ήταν παρόντα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Αλεξ. Πνευματικός, Πρόεδρος, 2)Γεώρ. Μουρούτσος, 3)Παν. Λαμπρινός, 4)Κων. Ζήμος, 5)Μιχ. Χατζής, 6)Βασ. Νανόπουλος, 7)Μαρ. Καραμαλίκη, 

 Α π ό ν τ ε ς

 1) Ανδρ. Σούκουλης, 2)Στ. Κεφάλας.

 

            Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

            Απόφαση 61η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί εισηγήσεως περί αιτούμενης χορήγησης άδειας εισόδου-εξόδου οχημάτων εγκατάστασης πλυντηρίου επί της Λεωφ. Αθηνών αρ. 148 στην Κόρινθο στον Αναστάσιο Ζορμπά», θέτει υπόψη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την αριθμ. 57506/05-12-2017 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ: «Εισήγηση περί αιτούμενης χορήγησης άδειας εισόδου-εξόδου οχημάτων εγκατάστασης  πλυντηρίου επί της Λ. Αθηνών αρ. 148 στην Κόρινθο στον Αναστάσιο Ζορμπά»

ΣΧΕΤ. :  1.αρ. 53669/20-11-2017 αίτηση

 

Σε απάντηση της άνω σχετικής του θέματος αίτησής σας, και έχοντας υπ’ όψη:

1.Το Β.Δ. 465/70 ¨Περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων και κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων μετά των οδών κλπ¨ όπως έχει τροποποιηθεί με τα Π.Δ. 509/84, Π.Δ. 1184/81. Π.Δ. 143/89, Π.Δ. 401/93 και Π.Δ. 118/06 και ισχύει σήμερα και ειδικότερα τα άρθρα 19, 21 και 39 αυτού.

2.Tην εγκύκλιο ΒΜ2/5563/Β6/25-9-84 σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του Β.Δ. 465/70.

3.Τα Π.Δ. 347/93 και Π.Δ.209/98 ¨Περί λήψης μέτρων για την ασφάλεια της υπεραστικής συγκοινωνίας¨.

4.Την αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/2879/11/18-4-07, Εγκύκλιος – 11/07 οδηγίες για το Π.Δ. 118/06.

5.Τον Ν.3852/2010, ¨Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης¨ (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010).

6.Την αρ. πρωτοκ. 53669/20-11-2017  αίτηση  του Αναστάσιου Ζορμπά.

7.Την από 12/10/2017 έναρξη στην Δ.Ο.Υ. Κορίνθου και την αρ. 15694218 δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας (ημερομηνία δημιουργίας του αντγράφου 13/10/2017 της ΑΑΔΕ)

8.Την Υπεύθυνη Δήλωση του Αναστάσιου Ζορμπά με την οποία δηλώνει:

 

1.απόδεχομαι την είσοδο-έξοδο προσωρινή και θα μετατοπίσει αυτή με τις δικές μου δαπάνες σε περίπτωση διαπλάτυνσης της υφιστάμενης οδού

2. έχω  νόμιμο δικαίωμα χρησιμοποίησης του γηπέδου

3. ο φόρτος  κυκλοφορίας είναι μικρός

4. με δική μου μέριμνα και επιβάρυνση να φροντίζω για τη συλλογή και κατάλληλη απαγωγή των όμβριων υδάτων του γηπέδου

5.σε περίπτωση βελτίωσης γεωμετρικών χαρακτηριστικών της υπάρχουσας οδού υποχρεούμαι να προσαρμόσω με δική μου δαπάνη τη κυκλοφοριακή σύνδεση προς τη νέα κατάσταση, σύμφωνα με τις οδηγίες και τα σχέδια της αρμόδιας για τη συντήρηση οδό υπηρεσίας

           6. δε θα προβώ σε επεκτάσεις  που θα επιφέρουν κυκλοφοριακό φόρτο σε παράπλευρη οδό 

7.με την φροντίδα και δαπάνες των νόμιμων ιδιοκτητών των εγκαταστάσεων του γηπέδου  θα γίνεται ο  καθαρισμός και η συντήρηση του προσώπου του γηπέδου, καθώς και η συντήρηση της σήμανσης  των φωτιστικών και λοιπών τεχνικών όπως αυτά εμφαίνονται στα εγκεκριμένα σχέδια &δεν θα γίνεται νυχτερινή  χρήση

 (4)

9.Το από Οκτώβριο 2017 τοπογραφικό διάγραμμα εισόδου-εξόδου σε κλίμακα 1:100 του μηχανικού Δημ. Κεφάλα που συνοδεύει την  προαναφερόμενη αίτηση που αφορά την αιτουμένη άδεια –εισόδου

10.Την από Οκτώβριο 2017 τεχνική έκθεση που συνοδεύει την προαναφερόμενη αίτηση του μηχανικού Δημ. Κεφάλα που αφορά την αιτουμένη άδεια –εισόδου

11. Το υπόψη  αγροτεμάχιο έχει πρόσωπο σε δημοτική, ασφαλτοστρωμένη οδό και επομένως η χορήγηση της έγκρισης εισόδου – εξόδου άπτεται της αρμοδιότητας του φορέα που έχει την ευθύνη συντήρησης της οδού δηλαδή του Δήμου Κορινθίων βάσει του Π.Δ. 118/2006

12. Το ακίνητο βρίσκεται εντός σχεδίου πόλης Κορίνθου, Ο.Τ. 1006Γ

13.Η λειτουργία του πλυντηρίου δεν προκαλεί αύξηση της κυκλοφοριακής φόρτισης της δημοτικής οδού (βάσει της παρ. 10 της συνημμένης τεχνικής έκθεσης) και κατά συνέπεια δεν απαιτείται η κατασκευή κόμβου για τη λειτουργία της εγκατάστασης,

 

η υπηρεσία μας εισηγείται να δοθεί η αιτούμενη άδεια εισόδου-εξόδου με τους πιο κάτω όρους και προϋποθέσεις :

 

1.        Το συνολικό πλάτος της εισόδου-εξόδου (προς το όριο του οικοπέδου) θα είναι τέσσερα μέτρα και ογδόντα εκατοστά (4,80)

2.        Η   απορροή των ομβρίων υδάτων του ακάλυπτου χώρου του αγροτεμαχίου θα γίνεται εντός του γηπέδου του πλυντηρίου.

3.        Η είσοδος -έξοδος θα γίνεται μόνο από τη θέση εισόδου-εξόδου που βρίσκεται στην δημοτική οδό  όπως δείχνεται στο συνημμένο της παρούσας τοπογραφικό διάγραμμα.

4.        Θα κατασκευαστεί η είσοδος- έξοδος με δαπάνες του ενδιαφερόμενου, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια. 

5.        Ότι σε περίπτωση μελλοντικής διαπλάτυνσης και βελτίωσης των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της οδού, θα αναλάβει με ευθύνη και δαπάνη του ενδιαφερόμενου την μεταφορά της  εισόδου-εξόδου και σύμφωνα με τις οδηγίες και τα σχέδια της αρμόδιας για τη συντήρηση οδού υπηρεσίας 

6.        Για την ασφαλή λειτουργία και την μη παρεμπόδιση της κυκλοφορίας της οδού, θα τοποθετηθούν πινακίδες σήμανσης, όπως απεικονίζονται στο συνημμένο της εισήγησης τοπογραφικό διάγραμμα. Οι ακριβείς θέσεις τοποθέτησης των πινακίδων ενδέχεται να υποστούν ελαφρά μετατόπιση, εφόσον κριθεί επί τόπου κατά την τοποθέτησή τους αναγκαίο, ώστε να εξασφαλίζεται η άμεση και έγκαιρη ανάγνωσή τους.

7.        Ο μισθωτής του ακινήτου δεσμεύεται για την αποκλειστική χρήση των ευρισκόμενων εντός του γηπέδου κατασκευών, σύμφωνα με την εκδοθείσα άδεια δόμησης. Οποιαδήποτε αλλαγή χρήσης απαιτεί νέα έγκριση εισόδου-εξόδου από την Υπηρεσία, σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις.

8.      Η χορηγούμενη άδεια δύναται να ανακληθεί εφ’ όσον προκύψουν νέα δεδομένα ή άλλα στοιχεία αρνητικά σε σχέση με την ασφάλεια της κυκλοφορίας της οδού, τις πολεοδομικές διατάξεις του ΝΟΚ ή οτιδήποτε άλλο προκύψει, χωρίς ο ενδιαφερόμενος να έχει δικαίωμα ένστασης ή ένδικου μέσου, καθ’ ότι με τις ανωτέρω προϋποθέσεις χορηγείται η παρούσα άδεια εισόδου – εξόδου οχημάτων, σύμφωνα με  τα στοιχεία της προαναφερόμενης μελέτης εισόδου – εξόδου.

9.        Η παρούσα εισήγηση δεν υποκαθιστά την λήψη  άλλων, κατά το νόμο, απαιτούμενων σχετικών αδειών ή εγκρίσεων και ελέγχων  (υπηρεσία δόμησης-αρχαιολογία-δασαρχείο κλπ).

 

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας η έγκριση εισόδου – εξόδου ισχύει για τρία (3) έτη με  την προβλεπόμενη χρήση. Η Υπηρεσία χορηγεί παράταση της έγκρισης εισόδου – εξόδου μετά τον επανέλεγχο, εφόσον δεν έχουν αλλάξει οι κυκλοφοριακές συνθήκες της περιοχής και πληρούνται οι προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Επίσης, στα πλαίσια έκδοσης άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης από τον αρμόδιο φορέα και μετά την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών που αφορούν την έγκριση εισόδου- εξόδου χορηγείται βεβαίωση καλής εκτέλεσης από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου  μετά από σχετική αυτοψία.

Σας αποστέλλουμε την αίτηση του ενδιαφερομένου και τα συνημμένα (υπεύθυνη δήλωση, συμβόλαια ακίνητου, σχεδιάγραμμα -τεχνική έκθεση κλπ)

                        

       Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας και τον σχετικό φάκελο του αιτούντος, τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, του Ν.3463/2006 και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

         Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων την έγκριση χορήγησης  άδειας εισόδου-εξόδου οχημάτων εγκατάστασης πλυντηρίου επί της Λεωφόρου Αθηνών αρ. 148 στην Κόρινθο στον Αναστάσιο Ζορμπά,  με τους εξής όρους και προϋποθέσεις:

-Το συνολικό πλάτος της εισόδου-εξόδου (προς το όριο του οικοπέδου) θα είναι τέσσερα μέτρα και ογδόντα εκατοστά (4,80)

-Η   απορροή των ομβρίων υδάτων του ακάλυπτου χώρου του αγροτεμαχίου θα γίνεται εντός του γηπέδου του πλυντηρίου.

-Η είσοδος -έξοδος θα γίνεται μόνο από τη θέση εισόδου-εξόδου που βρίσκεται στην δημοτική οδό  όπως δείχνεται στο συνημμένο της παρούσας τοπογραφικό διάγραμμα.

-Θα κατασκευαστεί η είσοδος- έξοδος με δαπάνες του ενδιαφερόμενου, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια. 

-Ότι σε περίπτωση μελλοντικής διαπλάτυνσης και βελτίωσης των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της οδού, θα αναλάβει με ευθύνη και δαπάνη του ενδιαφερόμενου την μεταφορά της  εισόδου-εξόδου και σύμφωνα με τις οδηγίες και τα σχέδια της αρμόδιας για τη συντήρηση οδού υπηρεσίας. 

-Για την ασφαλή λειτουργία και την μη παρεμπόδιση της κυκλοφορίας της οδού, θα τοποθετηθούν πινακίδες σήμανσης, όπως απεικονίζονται στο συνημμένο της εισήγησης τοπογραφικό διάγραμμα. Οι ακριβείς θέσεις τοποθέτησης των πινακίδων ενδέχεται να υποστούν ελαφρά μετατόπιση, εφόσον κριθεί επί τόπου κατά την τοποθέτησή τους αναγκαίο, ώστε να εξασφαλίζεται η άμεση και έγκαιρη ανάγνωσή τους.

-Ο μισθωτής του ακινήτου δεσμεύεται για την αποκλειστική χρήση των ευρισκόμενων εντός του γηπέδου κατασκευών, σύμφωνα με την εκδοθείσα άδεια δόμησης. Οποιαδήποτε αλλαγή χρήσης απαιτεί νέα έγκριση εισόδου-εξόδου από την Υπηρεσία, σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις.

-Η χορηγούμενη άδεια δύναται να ανακληθεί εφόσον προκύψουν νέα δεδομένα ή άλλα στοιχεία αρνητικά σε σχέση με την ασφάλεια της κυκλοφορίας της οδού, τις πολεοδομικές διατάξεις του ΝΟΚ ή οτιδήποτε άλλο προκύψει, χωρίς ο ενδιαφερόμενος να έχει δικαίωμα ένστασης ή ένδικου μέσου, καθ’ ότι με τις ανωτέρω προϋποθέσεις χορηγείται η παρούσα άδεια εισόδου – εξόδου οχημάτων, σύμφωνα με  τα στοιχεία της προαναφερόμενης μελέτης εισόδου – εξόδου.

-Η παρούσα εισήγηση δεν υποκαθιστά την λήψη  άλλων, κατά το νόμο, απαιτούμενων σχετικών αδειών ή εγκρίσεων και ελέγχων  (υπηρεσία δόμησης-αρχαιολογία-δασαρχείο κλπ).

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας η έγκριση εισόδου – εξόδου ισχύει για τρία (3) έτη με  την προβλεπόμενη χρήση. Η Υπηρεσία χορηγεί παράταση της έγκρισης εισόδου – εξόδου μετά τον επανέλεγχο, εφόσον δεν έχουν αλλάξει οι κυκλοφοριακές συνθήκες της περιοχής και πληρούνται οι προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Επίσης, στα πλαίσια έκδοσης άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης από τον αρμόδιο φορέα και μετά την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών που αφορούν την έγκριση εισόδου- εξόδου χορηγείται βεβαίωση καλής εκτέλεσης από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου  μετά από σχετική αυτοψία.

 

             Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος  ορίζει.

             Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  9/61/2017.-

Leave a Comment