Απόφαση αριθμ. 9/57/2017

 

Αριθμός Πρακτικού 9

Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Της 22-12-2017

            Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων,  αποτελείται από τους: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο και τους κ.κ. 2)Μιχάλη Χατζή, 3)Γεώργιο Μουρούτσο,  4)Παναγιώτη Λαμπρινό, 5)Κωνσταντίνο Ζήμο,  6)Σταύρο Κεφάλα, 7) Βασίλειο Νανόπουλο  8)Μαρία Καραμαλίκη, 9) Βασίλειο Πανταζή, Δημοτικούς Συμβούλους, ως μέλη.

            Επειδή ο κ. Βασίλειος Πανταζής  με το υπ’ αριθμ. 1399/30-03-2017 έγγραφό του,  υπέβαλε την παραίτησή του από μέλος της εν λόγω Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ. 7, του  Άρθρου 74 του Ν.3852/10,  παίρνει την θέση του με την σειρά εκλογής της υπ’ αριθμ.78/2017 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, το αναπληρωματικό μέλος  κ. Ανδρέας Σούκουλης, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την κάτωθι  πρόσκληση.

            Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων συνεδρίασε σήμερα την 22α Δεκεμβρίου ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:30 σε τακτική συνεδρίαση και ύστερα από την υπ’ αριθμ. 59367/18-12-2017 πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της,  για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

            Στην συνεδρίαση αυτή επί συνόλου εννέα (9) μελών ήταν παρόντα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Αλεξ. Πνευματικός, Πρόεδρος, 2)Γεώρ. Μουρούτσος, 3)Παν. Λαμπρινός, 4)Κων. Ζήμος, 5)Μιχ. Χατζής, 6)Βασ. Νανόπουλος, 7)Μαρ. Καραμαλίκη, 

 Α π ό ν τ ε ς

 1) Ανδρ. Σούκουλης, 2)Στ. Κεφάλας.

 

            Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

            Απόφαση 57η: Ο Πρόεδρος προτάσσει την συζήτηση του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, το οποίο συζητείται ως 1ο θέμα στην ημερήσια διάταξη και εισηγούμενος αυτό «Επί εισηγήσεως περί αιτούμενης χορήγησης άδειας εισόδου-εξόδου οχημάτων μονάδας αποθήκευσης και διακίνησης υγραερίου στην ειδική θέση «Μπαθαρίστρα – Παπαλεονάρδου» της Δ.Ε. Κορίνθου», θέτει υπόψη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την αριθμ. 46062/10-10-2017 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ: « Εισήγηση περί αιτούμενης χορήγησης άδειας εισόδου-εξόδου οχημάτων μονάδας αποθήκευσης και διακίνησης υγραερίου στην ειδική θέση ¨ΜΠΑΘΑΡΙΣΤΡΑ”-“ΠΑΠΑΛΕΟΝΑΡΔΟΥ” της Δ.Ε. Κορίνθου»

ΣΧΕΤ. :  1.αρ. 41292/15-09-2017  αίτηση

               2.αρ. 33400/31-07-2017 εισήγηση Δ.Τ.Υ Δήμου Κορινθίων

 

 

Σε απάντηση της άνω σχετικής αίτησής σας,  σας γνωστοποιούμε τα εξής:

Κατόπιν της αρ. 6/47/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων με την οποία εισηγείται αρνητικά στο Δ.Σ. να μη χορηγηθεί μετά το αρ. 2 σχετικό έγγραφό μας η αιτούμενη από την εταιρεία  ¨ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΟΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ¨ (αρ. 29376/4-7-2017 αίτηση) άδεια εισόδου-εξόδου οχημάτων μονάδας αποθήκευσης και διακίνησης υγραερίου ιδιοκτησίας της στην ειδική θέση “ΜΠΑΘΑΡΙΣΤΡΑ – ΠΑΠΑΛΕΟΝΑΡΔΟΥ”  στην Δ.Ε. Κορινθίων για τους λόγους που αναφέρονται στην εν’ λόγω απόφαση και,   έχοντας υπ’ όψη:

     1.Το Β.Δ. 465/70 ¨Περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων και κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων μετά των οδών κλπ¨ όπως έχει τροποποιηθεί με τα Π.Δ. 509/84, Π.Δ. 1184/81. Π.Δ. 143/89, Π.Δ. 401/93 και Π.Δ. 118/06 και ισχύει σήμερα και ειδικότερα τα άρθρα 19, 21 και 39 αυτού.

2.Tην εγκύκλιο ΒΜ2/5563/Β6/25-9-84 σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του Β.Δ. 465/70.

3.Τα Π.Δ. 347/93 και Π.Δ.209/98 ¨Περί λήψης μέτρων για την ασφάλεια της υπεραστικής συγκοινωνίας¨.

4.Την αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/2879/11/18-4-07,   Εγκύκλιος – 11/07 οδηγίες για το Π.Δ. 118/06.

5.Τον Ν.3852/2010, ¨Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης¨ (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010).

6.Τις αρ. πρωτοκ. 41292/15-9-2017 και 29376/4-07-2017 αιτήσεις της ¨ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΟΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ¨.  

7. Την Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 της ¨ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΟΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ¨  με την  οποία  δηλώνει:

α) ότι σε περίπτωση μελλοντικής διαπλάτυνσης και βελτίωσης των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της οδού, θα αναλάβει με δική της  ευθύνη και δαπάνη την μεταφορά της κυκλοφοριακής σύνδεσης και σύμφωνα με τις υποδείξεις,

β) ότι το συγκεκριμένο  γήπεδο είναι ιδιοκτησία της εταιρείας βάσει των 5.594/16-03-2017 & 5.613/07-06-2017 συμβολαίων της   Συμβολαιογράφου Κορίνθου  Παναγιώτας Φιλιππίδη ,

γ) ότι η εγκατάσταση  θα χρησιμοποιηθεί ως βιομηχανική χρήση και δε θα έχει καμία άλλη χρήση, η οποία απαιτεί άλλου είδους κυκλοφοριακή σύνδεση,

δ) ότι όλες οι κτιριακές εγκαταστάσεις πληρούν τις πολεοδομικές διατάξεις,

ε)  ότι σε περίπτωση δυστυχήματος φέρει ακέραια την ποινική και αστική ευθύνη,

στ) ότι δεν θα προβεί σε επεκτάσεις που ενδεχομένως θα επιφέρουν κυκλοφοριακό φόρτο στην οδό,

ζ) ότι σε περίπτωση μη τήρησης των προαναφερομένων και των εγκεκριμένων σχεδίων, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κορινθίων δικαιούται δίχως καμία υποχρέωση αποζημίωσης, να ανακαλέσει την παρούσα απόφαση και να διακόψει την είσοδο-έξοδο οχημάτων.

8.Το από Ιούνιο 2017 Τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:500  που συνοδεύει την αρ. πρωτοκ. 41292/15-9-2017 προαναφερόμενη αίτηση που αφορά  την  αιτουμένη άδεια –εισόδου

9.την από 10/06/2017 τεχνική έκθεση συνταχθέντα από τον Πολιτικό Μηχανικό Γ. Κωστήρη που αφορά  την  αιτουμένη άδεια –εισόδου

10. Το υπόψη  αγροτεμάχιο έχει πρόσωπο σε αγροτική, ασφαλτοστρωμένη οδό με αριθμό ΚΑΕΚ  28055EK00250  και επομένως η χορήγηση της έγκρισης εισόδου – εξόδου άπτεται της αρμοδιότητας του φορέα που έχει την ευθύνη συντήρησης της οδού δηλαδή του Δήμου Κορινθίων βάσει του Π.Δ. 118/2006

11. Δεν υπάρχει εμπόδιο εντός της προβλεπόμενης απόστασης των 70μ. κι επομένως εξασφαλίζεται το απαιτούμενο μήκος ορατότητας των 70μ. όπως προβλέπεται από το άρθρο 4 παρ. 1 του Π.Δ.118/06 για Δημοτική ή Κοινοτική οδό

12.Η απόσταση του σημείου συνάντησης των αξόνων της οδού επί της οποίας ιδρύεται η εγκατάσταση και άλλης οδού είναι μεγαλύτερη των 50μ. όπως προβλέπεται από το Π.Δ. 1189/06 για Δημοτική ή Κοινοτική οδό

13. Βάσει της παρ. 2 του άρθρου 24 του Π.Δ. 118/06 και την κατάταξη των εγκαταστάσεων που προβλέπει  η χρήση της παραπάνω εγκατάστασης κατατάσσεται στην κατηγορία Β διότι δεν αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση των κινούμενων στις οδούς και η λειτουργία της δεν προκαλεί αύξηση της κυκλοφοριακής φόρτισης της αγροτικής οδού (βάσει της παρ. στ. της συνημμένης τεχνικής έκθεσης)  και κατά συνέπεια δεν απαιτείται η κατασκευή κόμβου για τη λειτουργία της εγκατάστασης,

14.Στο προσκομιζόμενο από Ιούνιο 2017 προαναφερόμενο Τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:500  αποτυπώνεται  υδατόρεμμα εντός και πλησίον της ιδιοκτησίας  καθώς και τεχνικό έργο (ιρλανδική τάφρος) η οποία δείχνεται εντός της μελετώμενης κυκλοφοριακής ροής των οχημάτων

15.Τον αστικό κώδικα στον οποίο καθορίζεται το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ρεμάτων  

 

η υπηρεσία μας εισηγείται να δοθεί η αιτούμενη άδεια εισόδου-εξόδου με τις πιο κάτω όρους και

προϋποθέσεις :

 

1.    Το πλάτος της εισόδου-εξόδου θα είναι οκτώ (8) μέτρων. Λόγω της χρήσης των εγκαταστάσεων, της  διέλευσης βαρέων οχημάτων (βυτιοφόρα) καθώς και του πλάτους (6,5 μ.) της αγροτικής οδού, κρίνεται σκόπιμη η οπισθοχώρηση της εισόδου  και η κατάλληλη διαμόρφωση ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής και άνετη είσοδος-έξοδος των οχημάτων όπως δείχνεται στο συνημμένο της  παρούσας τοπογραφικό διάγραμμα.

2.    Η εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών για την απορροή των ομβρίων υδάτων του ακάλυπτου χώρου του αγροτεμαχίου δηλαδή κατασκευή φρεατίου – εσχάρας στην είσοδο-έξοδο ή και όποιων επιπλέον εργασιών κρίνονται απαραίτητες για την ομαλή απορροή των ομβρίων  και την αποφυγή  λιμναζόντων υδάτων.

3.    Η είσοδος έξοδος θα γίνεται μόνο από τη θέση εισόδου-εξόδου που βρίσκεται στην αγροτική οδό  όπως δείχνεται στο συνημμένο της παρούσας τοπογραφικό διάγραμμα.

4.    Θα κατασκευαστεί η είσοδος έξοδος με δαπάνες του ενδιαφερόμενου, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια 

5.    Ότι σε περίπτωση μελλοντικής διαπλάτυνσης και βελτίωσης των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της οδού, θα αναλάβει με  ευθύνη και δαπάνη του ενδιαφερόμενου την μεταφορά της  εισόδου-εξόδου και σύμφωνα με τις υποδείξεις  της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου

6.    Για την ασφαλή λειτουργία και την μη παρεμπόδιση της κυκλοφορίας της οδού, θα τοποθετηθούν πινακίδες σήμανσης, όπως απεικονίζονται στο συνημμένο της εισήγησης τοπογραφικό διάγραμμα. Οι ακριβείς θέσεις τοποθέτησης των πινακίδων ενδέχεται να υποστούν ελαφρά μετατόπιση, εφόσον κριθεί επί τόπου κατά την τοποθέτησή τους αναγκαίο, ώστε να εξασφαλίζεται η άμεση και έγκαιρη ανάγνωσή τους.

7.    Ο ιδιοκτήτης δεσμεύεται για την αποκλειστική χρήση των ευρισκόμενων εντός του γηπέδου κατασκευών, ως εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης υγραερίου. Οποιαδήποτε αλλαγή χρήσης απαιτεί νέα έγκριση εισόδου-εξόδου από την Υπηρεσία, σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις.

8.    Η χορηγούμενη άδεια δύναται να ανακληθεί εφ’ όσον προκύψουν νέα δεδομένα ή άλλα στοιχεία αρνητικά σε σχέση με την ασφάλεια της κυκλοφορίας της οδού, τις πολεοδομικές διατάξεις του ΝΟΚ ή οτιδήποτε άλλο προκύψει, χωρίς ο ενδιαφερόμενος να έχει δικαίωμα ένστασης ή ένδικου μέσου, καθ’ ότι με τις ανωτέρω προϋποθέσεις χορηγείται η παρούσα άδεια Εισόδου – Εξόδου οχημάτων, σύμφωνα με  τα στοιχεία της μελέτης Εισόδου – Εξόδου οχημάτων του Γ. Κωστήρη, Πολιτικού Μηχανικού.

9.    Η παρούσα εισήγηση δεν υποκαθιστά την λήψη  άλλων, κατά το νόμο, απαιτούμενων σχετικών αδειών ή εγκρίσεων για την τυχόν οριοθέτηση του υπ’ όψη υδατορέματος και την εκτέλεση εργασιών διευθέτησης (τεχνικά έργα όπως ιρλανδική τάφρος  κλπ ) πλησίον ή εντός  αυτού σύμφωνα με το Ν.4258/2014 (αρ. ΦΕΚ 94/14-4-2014 τεύχος Α’) « Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα − ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει σήμερα.  

 

 

 

 

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας η έγκριση εισόδου – εξόδου ισχύει για τρία (3) έτη με  την προβλεπόμενη χρήση. Η Υπηρεσία χορηγεί παράταση της έγκρισης εισόδου – εξόδου μετά τον επανέλεγχο, εφόσον δεν έχουν αλλάξει οι κυκλοφοριακές συνθήκες της περιοχής και πληρούνται οι προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Επίσης , στα πλαίσια έκδοσης άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης από τον αρμόδιο φορέα και μετά την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών που αφορούν την έγκριση εισόδου- εξόδου χορηγείται βεβαίωση καλής εκτέλεσης από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου  μετά από σχετική αυτοψία.

 

Σας αποστέλλουμε την αίτηση του ενδιαφερομένου  και τα συνημμένα (υπεύθυνη δήλωση, συμβόλαια ακίνητου, σχεδιάγραμμα-τεχνική έκθεση κλπ)

 

        Ακολούθως, ο Πρόεδρος δίνει το λόγο σε εκπρόσωπο της αιτούσης εταιρείας με την επωνυμία «Δωδεκανησιακή Εταιρεία Πετρελαιοειδών Μονοπρόσωπη ΕΠΕ», η οποία αναφέρει πως η αίτηση της εταιρείας κι η ακόλουθη εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου αναφέρονται αποκλειστικά στην άδεια εισόδου-εξόδου οχημάτων της μονάδας της εταιρείας, η οποία άδεια δεν έχει κανένα πρόβλημα.

  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στον κ. Κοσμά Αναστάσιο, εκπρόσωπο των κατοίκων της περιοχής «Μπαθαρίστρα – Παπαλεονάρδου», ο οποίος, μεταξύ άλλων, αναφέρει πως έχει ανακληθεί η οικοδομική άδεια της εν λόγω μονάδας της ως άνω εταιρείας και κάποια κτίρια της μονάδας έχουν χαρακτηριστεί αυθαίρετα.  Επίσης, λέει πως πρέπει να γίνει αναθεώρηση της οικοδομικής άδειας και πως έχουν επιβληθεί πρόστιμα στην εταιρεία.  Αμφισβητεί τα αναγραφόμενα στην υπεύθυνη δήλωση της εταιρείας, που αναφέρει η εισήγηση της υπηρεσίας, και την χαρακτηρίζει ψευδή.  Λέει πως οριοθέτηση του υδατορέματος, σύμφωνα με την αριθμ. 47/2017 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, δεν έχει γίνει και πως η οριοθέτηση του υδατορέματος έχει μπει ως προϋπόθεση στην εισήγηση της υπηρεσίας, γεγονός που, κατά τη γνώμη του, δεν νοείται.  Αναφέρει πως η εταιρεία υποστηρίζει ότι το υδατόρεμα είναι μικρό και δεν χρειάζεται οριοθέτησή του και αναρωτιέται από ποιον έχει χαρακτηριστεί έτσι.  Λέει πως σύμφωνα με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, εφόσον κατασκευαστεί ιρλανδική τάφρος (κατασκευή για απορροή υδάτων), όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση, θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει οριοθέτηση υδατορέματος.  Επίσης λέει πως δεν υπάρχει βεβαίωση από την Αρχαιολογία περί της πραγματικής κατάστασης του επίμαχου ακινήτου, καθώς διέρχεται από το ακίνητο το Ιουστινιάνειο Τείχος.  Αναφέρει πως οι κάτοικοι δεν επιθυμούν να προσβάλλουν το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της περιοχής, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, όπως θα έπρεπε.

  Κατόπιν, ο Προέδρος δίνει το λόγο στον νομικό εκπρόσωπο της ενδιαφερόμενης εταιρείας κ. Παππά Αντώνιο, ο οποίος, μεταξύ άλλων, αναφέρει πως έχει υποβληθεί αίτηση και φάκελος των εκ του νόμου δικαιολογητικών από την εταιρεία κι έχει γίνει θετική εισήγηση για την αιτούμενη άδεια εισόδου – εξόδου από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Κορινθίων.  Λέει ακόμα πως η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου ξέρει, καθώς έχουν γίνει οι απαιτούμενες ενέργειες και αυτοψία του ακινήτου, πως το προαναφερόμενο υδατόρεμα δεν υπάρχει και πως απλά εμφανίζεται σε μια αεροφωτογραφία του 1955.  Επίσης, πως, σύμφωνα με το νόμο, δεν σχετίζεται η εν λόγω αδειοδότηση με οποιαδήποτε άλλη αδειοδότηση και πως η άδεια εισόδου – εξόδου οχημάτων είναι προαπαιτούμενη για την άδεια οικοδομής.  Αναφέρει πως η αιτούσα εταιρεία έχει επενδύσει πολλές χιλιάδες ευρώ στην περιοχή του Δήμου Κορινθίων, σε ένα ακίνητο που βρίσκεται σε περιοχή με συγκεκριμένες χρήσεις γης βάσει του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, η οποία περιοχή προορίζεται για τέτοια χρήση, καθώς η βούληση του Δήμου Κορινθίων κατά τη σύνταξη του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου ήταν η ανάπτυξη των επενδύσεων στην περιοχή, η αύξηση των θέσεων εργασίας κ.λπ..  Επίσης λέει πως με το πρώτο ακίνητο δημιουργήθηκε πρόβλημα και ανεστάλη η λειτουργία της μονάδας, διότι ο δρόμος στον οποίο «έβλεπε» το ακίνητο δεν χαρακτηρίστηκε κοινόχρηστος.  Έτσι η εταιρεία αγόρασε νέο οικόπεδο που «βλέπει» στον άλλο κοινόχρηστο δρόμο, ενοποίησε τα ακίνητα κι έχει υποβάλλει από την αρχή νέο φάκελο για να επανεκδοθούν οι απαιτούμενες για τη λειτουργία της μονάδας άδειες.  Λέει πως για να εκδοθεί η άδεια εγκατάστασης της μονάδας, η αιτούσα εταιρεία έχει συντάξει φάκελο με πάρα πολλά δικαιολογητικά κι έχουν γίνει εξονυχιστικοί έλεγχοι.  Αναφέρει πως θεωρεί πως τίθεται θέμα εάν ο Δήμος Κορινθίων θέλει να υπερασπιστεί το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της περιοχής ή όχι, διότι οι κάτοικοι της επίμαχης περιοχής δε θέλουν τις χρήσεις γης που προβλέπονται εκεί και προσπαθούν με έμμεσο τρόπο να το προσβάλλουν και να «φρενάρουν» την εφαρμογή του.  Τέλος, λέει πως το θέμα που κρίνεται στην παρούσα συνεδρίαση  είναι μόνο η άδεια εισόδου – εξόδου οχημάτων κι όχι όλα όσα αναφέρθηκαν, η χορήγηση της οποίας πληροί όλες τις προϋποθέσεις κι είναι άσχετη με τα όσα ανέφερε ο κ. Κοσμάς, και πως αν δεν χορηγηθεί άδεια εισόδου – εξόδου οχημάτων, δεν θα εκδοθεί άδεια δόμησης και, τελικά, δεν θα γίνει η επένδυση.

  Ακολούθως, ο Πρόεδρος δίνει το λόγο σε εκπρόσωπο της αιτούσης εταιρείας, η οποία λέει πως η εταιρεία αγόρασε το εν λόγω ακίνητο για να κάνει μια επένδυση σύμφωνη με τις χρήσης γης, καθώς η προς εγκατάσταση μονάδα είναι μέσης όχλησης, και καθ΄ όλα νόμιμη.  Αναφέρει πως η χρήση είναι επιτρεπτή και πως στην παρούσα συνεδρίαση κρίνεται η χορήγηση άδειας εισόδου – εξόδου οχημάτων και τίποτε άλλο.

  Ο κ. Κοσμάς παρατηρεί πως η θέση της αιτούμενης εισόδου – εξόδου στο τοπογραφικό διάγραμμα φαίνεται πως τέμνει το υδατόρεμα.

  Ο κ. Κωστήρης Γεώργιος, Μηχανικός της αιτούσης εταιρείας απαντά πως όχι, σε καμία περίπτωση, η θέση της εισόδου – εξόδου απέχει ενενήντα περίπου μέτρα από το υδατόρεμα.

  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος λέει πως για τη χορήγηση άδειας εισόδου – εξόδου οχημάτων στην εν λόγω εταιρεία δεν χρειάζονται άδειες αρχαιολογικές, περιβαλλοντικές, δασαρχείου, οριοθέτηση υδατορέματος και λοιπά, όπως διαβεβαιώνει η αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

  Ο κ. Λαμπρινός, παίρνοντας το λόγο, λέει πως άλλο πράγμα είναι η άδεια δόμησης, οι αυθαίρετες κατασκευές και λοιπά κι άλλο το θέμα της άδειας εισόδου – εξόδου οχημάτων.

  Ακολούθως παίρνει το λόγο ο κ. Χατζής και λέει πως προτείνει να αναβληθεί η λήψη απόφασης επί του θέματος, έως ότου τακτοποιηθούν τα πρόστιμα και λοιπά, έως ότου παρέλθουν οι προθεσμίες προσβολής των προστίμων ή αποδοχής τους και λοιπά.

  Ο Πρόεδρος λέει πως συμφωνούν όλοι πως η χορήγηση άδειας εισόδου – εξόδου οχημάτων δεν σχετίζεται με όλες τις προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν πριν.

  Ο κ. Κωστήρης λέει πως η νομοθεσία προβλέπει τα κριτήρια χορήγησης άδειας εισόδου – εξόδου οχημάτων και ζητά να του διευκρινισθεί πού στη νομοθεσία προβλέπεται να μην χορηγείται άδεια εισόδου – εξόδου οχημάτων εάν στο ακίνητο υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές.

  Ο Πρόεδρος προτείνει την αναβολή της λήψης απόφασης για το θέμα προκειμένου η αρμόδια για την εισήγηση υπηρεσία να λάβει υπόψη την έκθεση αυτοψίας της Πολεοδομίας για τις αυθαίρετες κατασκευές και την επιβολή προστίμων και προκειμένου να διευκρινισθούν τα όσα δηλώνονται στην υπεύθυνη δήλωση της αιτούσης εταιρείας, που αναφέρεται στην ως άνω εισήγηση της υπηρεσίας.

       Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας και τον σχετικό φάκελο της αιτούσης εταιρείας, τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, του Ν.3463/2006, όπως ισχύει, και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

         Αναβάλλει τη λήψη απόφασης περί της αιτούμενης χορήγησης άδειας εισόδου – εξόδου οχημάτων μονάδας αποθήκευσης και διακίνησης υγραερίου ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία «Δωδεκανησιακή Εταιρεία Πετρελαιοειδών Μονοπρόσωπη ΕΠΕ», που βρίσκεται στην ειδική θέση «Μπαθαρίστρα – Παπαλεονάρδου» Κορίνθου, προκειμένου η αρμόδια για την εισήγηση υπηρεσία να λάβει υπόψη την έκθεση αυτοψίας της Πολεοδομίας για τις αυθαίρετες κατασκευές και την επιβολή προστίμων και προκειμένου να διευκρινισθούν τα όσα δηλώνονται στην υπεύθυνη δήλωση της αιτούσης εταιρείας, που αναφέρεται στην ως άνω εισήγηση της υπηρεσίας, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

  Η παρούσα κοινοποιείται στο Τμήμα Τεχνικών Έργων και Μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας Δήμου Κορινθίων για να λάβει γνώση και για τις απαιτούμενες ενέργειες ως αρμόδιας για την εισήγηση του θέματος υπηρεσίας.

 

             Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος  ορίζει.

             Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  9/57/2017.-