Απόφαση αριθμ. 31/463/2017

 Αριθμός Πρακτικού 31

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 21-11-2017

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 21η Νοεμβρίου 2017, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 53390/17-11-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ. (αποχώρησε μετά το πέρας της συζήτησης του 23ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 3)Βλάσσης Δημ., 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 6)Μπάκουλης Δημ., 7)Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Κορδώσης Χρ..

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 463η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 23ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί εισηγήσεως περί νέου αιτήματος εξώδικου συμβιβασμού για την αποζημίωση λόγω ελλείμματος γης που αφορά την αρχική ιδιοκτησία με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 129α στο Ο.Τ 258 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής Αγίου Γεωργίου Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων» υπενθυμίζει στα μέλη την υπ’ αριθμ. 2/13/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αφορούσε στην υπ’ αριθμ. Πρωτ.44238/26-10-2016 εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομίας, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία είχε ως εξής:

ΘΕΜΑ: “Αίτημα εξώδικου συμβιβασμού για την αποζημίωση λόγω ελλείμματος γης της ιδιοκτησίας με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 129α στο Ο.Τ 258 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής Αγίου Γεωργίου Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων”

Σύμφωνα με την Πράξη Εφαρμογής του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής Αγίου Γεωργίου του Δήμου Κορινθίων, που κυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 4751/21-12-1995 απόφαση Νομάρχη Κορινθίας (Μεταγραφή: τόμος 455/αριθμός 201) και με την αριθμ. Πρωτ. 11061/8-7-2014 απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου περί κύρωσης της υπ’ αριθμ.2/2014 διορθωτικής πράξης εφαρμογής (αριθμός καταχώρησης κτηματολογίου 643/21-6-2016),ο κ.Παναγιώτης Θεοδωράτος του Κων/νου και της Μαρίνας φερόταν ως ιδιοκτήτης της αρχικής ιδιοκτησίας με κωδικό κτηματογράφησης 129α στο Ο.Τ.258.

 

Το εμβαδόν της αρχικής ιδιοκτησίας με κ.α 129α ήταν 272 τ.μ και μετά την τακτοποίησή της από την πράξη εφαρμογής, αποδόθηκε το τελικό νέο οικόπεδο Ν129β στο Ο.Τ 198 επιφάνειας 206,65 τ.μ, ενώ οφείλεται στον φερόμενο ιδιοκτήτη αποζημίωση λόγω ελλείμματος γης επιφάνειας 35,95 τ.μ που φέρει ΚΑΕΚ 28 055 23 04 002/0/0.

Με την αριθμ. πρωτ. 34576/26-08-2016 αίτησή του ο κ.Παναγιώτης Θεοδωράτος του Κων/νου, ζητά την αποζημίωση λόγω ελλείμματος γης επιφάνειας 35,95 τ.μ, σύμφωνα με τον πίνακα της πράξης εφαρμογής (στήλη 50) που οφείλει ο Δήμος, προτείνοντας ως αποζημίωση κατ’ αποκοπή 7.000 που μεταφράζεται σε 194,71€/τ.μ περίπου.

Επίσης, με την αίτησή του έχει προσκομίσει και το από 4/10/2016 φύλλο υπολογισμού αξίας ακινήτου του συμβολαιογράφου Κορίνθου Ιωάννη Τζελέπη, σύμφωνα με το οποίο υπολογίζει την αξία της απαλλοτριούμενης επιφάνειας σε 10.253,95 €, δηλαδή σε 285, 23 περίπου €/τμ.

Πρόσφατα η υπηρεσία μας ενημερώθηκε ότι για έτερη ιδιοκτησία εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής Αγίου Γεωργίου, έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ. 48/22-01-2016 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Ναυπλίου, με την οποία έχει καθοριστεί οριστική τιμή μονάδος εκατόν εβδομήντα ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (170€/τ.μ), οπότε δεδομένου αυτού η Υπηρεσία μας έχει την άποψη, να γίνει ο εξώδικος συμβιβασμός για την προκείμενη περίπτωση με τιμή μονάδος της ζητούμενης αποζημίωσης την τιμή των εκατόν εβδομήντα ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (170€/τ.μ).

 

Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σύμφωνα με το εδάφιο ιδ της παραγράφου 1 &2 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, αφού προηγηθεί γνωμοδότηση δικηγόρου του Δήμου.

Συνημμένα σας αποστέλλουμε :

  1. Την με αριθμ.Πρωτ.34576/26-08-2016 αίτηση του κ.Παναγιώτη Θεοδωράτου του Κων/νου

  2. την με αριθμ.Πρωτ.11061/8-7-2014 απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου περί κύρωσης της υπ’ αριθμ.2/2014 διορθωτικής πράξης εφαρμογής (αριθμός καταχώρησης κτηματολογίου 643/21-6-2016),

  3. Πίνακα της ως άνω κυρωμένης διορθωτικής πράξης εφαρμογής

  4. Απόσπασμα του διαγράμματος δεσμεύσεων της κυρωμένης διορθωτικής πράξης εφαρμογής κλίμακας 1:500.

  5. Το από 4/10/2016 φύλλο υπολογισμού αξίας ακινήτου του Συμβολαιογράφου Κορίνθου Ιωάννη Τζελέπη

  6. Κτηματολογικό φύλλο και απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος του ΚΑΕΚ 28 055 23 04 002/0/0,

  7. Η υπ’ αριθμ. 48/22-01-2016 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Ναυπλίου.

 

 

Ο Πρόεδρος στην συνέχεια υπενθυμίζει στην Οικονομική Επιτροπή ότι με την υπ’ αριθμ. 30/368/2016 Απόφασή της, ορίστηκε πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου η κ.Γιαλού Βαρβάρα προκειμένου να γνωμοδοτήσει στον Δήμο για την ως άνω αναφερόμενη αίτηση εξώδικου συμβιβασμού και θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής την υπ’ αριθμ. πρωτ. Εισερχ. 49688/2-12-2016 γνωμοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου, η οποία, μεταξύ άλλων ανέφερε ότι:

Με την υπ’ αριθμ. 48/2016 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Ναυπλίου, καθορίστηκε η οριστική τιμή μονάδος αποζημιώσεως για ακίνητο, που βρίσκεται εντός σχεδίου πόλεως της περιοχής “Αγίου Γεωργίου” Κορίνθου, στο ποσό των εκατόν εβδομήντα (170) ευρώ, ανά τ.μ. εδάφους. Δεν έχει τεθεί υπ’ όψιν μου κάποια δικαστική απόφαση, η οποία να έχει δημοσιευτεί πρόσφατα, με την οποία να έχει καθοριστεί τιμή μονάδος αποζημιώσεως για ακίνητα της ως άνω περιοχής σε ποσό χαμηλότερο από 170 ευρώ ανά τ.μ. εδάφους, τουλάχιστον εξ’ όσων γνωρίζω από τις υποθέσεις, που έχω χειριστεί προσωπικά, σαν πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου Κορινθίων.

Η αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων, με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 44238/26-10-2016 εισήγησή της, έχει την άποψη να γίνει εξώδικος συμβιβασμός για την ιδιοκτησία του αιτούντος με τιμή μονάδος αποζημιώσεως στο ποσό των 170 ευρώ ανά τ.μ. Εδάφους. Θεωρώ ότι η προτεινόμενη από τον αιτούντα Παναγιώτη Θεοδωράτο τιμή μονάδος αποζημιώσεως των (7.000:35,95 τ.μ.) 194,71 ευρώ ανά τ.μ. εδάφους δεν είναι συμφέρουσα για τον Δήμο, καθώς με την παραπάνω αναφερθείσα πρόσφατη απόφαση του Εφετείου Ναυπλίου, καθορίστηκε η οριστική τιμή μονάδος αποζημιώσεως ακινήτου, που βρίσκεται στην ίδια περιοχή στο ποσό των 170 ευρώ ανά τ.μ. εδάφους, ήτοι σε χαμηλότερο ποσό, από το ποσό που προτείνει ο αιτών τον εξώδικο συμβιβασμό. Επομένως κατά την γνώμη μου, για τον παραπάνω λόγο, δεν συμφέρει τον Δήμο Κορινθίων να προβεί σε εξώδικο συμβιβασμό με την προτεινόμενη από τον αιτούντα τιμή των (7.000:35,95 τ.μ.) 194,71 περίπου ευρώ ανά τ.μ. Θεωρώ, επίσης ότι είναι συμφέρον για τον Δήμο Κορινθίων να προβεί σε εξώδικο συμβιβασμό, με τον οποίο να καθοριστεί η τιμή μονάδος αποζημιώσεως για την υπ’ αριθ. 129α ιδιοκτησία του Ο.Τ. 258, που βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως της περιοχής “Αγίου Γεωργίου” Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων, στο ποσό των 170 ευρώ ανά τ.μ. εδάφους, συμφώνως δηλαδή με την τιμή, που καθορίστηκε με την άνω υπ’αριθμ.48/2016 απόφαση του Τριμενούς Εφετείου Ναυπλίου, εφόσον βέβαια συμφωνήσει ο φερόμενος ιδιοκτήτης της άνω ιδιοκτησίας Παναγιώτης Θεοδωράτος να καθοριστεί εξωδίκως η τιμή μονάδος αποζημιώσεως στο ποσό των 170 ευρώ ανά τ.μ. εδάφους.”

 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’ αριθμ. 2/13/2017 απόφασή της αποφάσισε ομόφωνα να μην κάνει δεκτό το αίτημα εξωδικαστικού συμβιβασμού του κ.Παναγιώτη Θεοδωράτου του Κων/νου, για την αποζημίωση λόγω ελλείμματος γης επιφάνειας 35,95 τ.μ, της ιδιοκτησίας με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 129α στο Ο.Τ 258 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής Αγίου Γεωργίου, Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων, με προτεινόμενη από αυτόν αποζημίωση κατ’ αποκοπή 7.000€ που μεταφράζεται σε 194,71€/τ.μ εδάφους (7.000:35,95 τ.μ.=194,71), διότι η προτεινόμενη από τον αιτούντα τιμή δεν ήταν συμφέρουσα για το Δήμο Κορινθίων, καθώς τόσο η αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων, με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 44238/26-10-2016 εισήγησή της, όσο και η πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου κ.Γιαλού Βαρβάρα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Εισερχ. 49688/2-12-2016 γνωμοδότηση, θεωρούν ότι είναι συμφέρον για τον Δήμο Κορινθίων να προβεί σε εξώδικο συμβιβασμό με τον αιτούντα, με τον οποίο να καθοριστεί η τιμή μονάδος αποζημιώσεως στο ποσό των 170 ευρώ ανά τ.μ. εδάφους, συμφώνως δηλαδή με την τιμή που καθορίστηκε με την υπ’ αριθμ.48/2016 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Ναυπλίου.

Ακολούθως ο Πρόεδρος θέτει υπ’ οψιν των μελών, την υπ’ αριθμ. Πρωτ.11325/οικ.799/14-03-2017 Εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομίας, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία είχε ως εξής:

ΘΕΜΑ: “Νέο αίτημα εξώδικου συμβιβασμού για την αποζημίωση λόγω ελλείμματος γης της ιδιοκτησίας με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 129α στο Ο.Τ 258 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής Αγίου Γεωργίου Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων”

Σχετ.: – Η υπ’ αριθμ.2/13/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων.

– Η με αριθμ.πρωτ.8298/23-02-2017 αίτηση του κ. Παναγιώτη Θεοδωράτου του Κωνσταντίνου

Κατόπιν της με αριθμ.πρωτ.44238/26-10-2016 προηγούμενης εισήγησης της Υπηρεσίας μας περί αιτήματος εξώδικου συμβιβασμού του κ.Παναγιώτη Θεοδωράτου του Κων/νου για την αποζημίωση λόγω ελλείμματος γης επιφ 35,95 τ.μ., από τον Δήμο που αντιστοιχεί στο ΚΑΕΚ 28 055 23 04 002/0/0, ελήφθη η υπ’ αριθμ.2/13/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία ορίζει ως τιμή μονάδος αποζημίωσης για τον εξώδικο συμβιβασμό την τιμή των εκατόν εβδομήντα ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (170 €/τ.μ.).

Ο κ.Παναγιώτης Θεοδωράτος του Κων/νου αφού έλαβε γνώση για την υπ’ αριθμ. 2/13/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με το υπ’αριθμ.πρωτ. 345776/14-12-2017 έγγραφό μας, στη συνέχεια υπέβαλε την με αριθμ.πρωτ. 8298/23-02-2017 νέα αίτησή του με την οποία ζητά νέο εξώδικο συμβιβασμό, αποδεχόμενος την τιμή των εκατόν εβδομήντα ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (170 €/τ.μ.) σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

Σας αποστέλλουμε την νέα αίτηση που υποβλήθηκε και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Συνημ.: Η με αριθμ. Πρωτ. 8298/23-02-2017 νέα αίτηση του κ.Παναγιώτη Θεοδωράτου του Κων/νου.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 11325/οικ.799/14-03-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου και τα συνημμένα αυτής έγγραφα, την υπ’ αριθμ. πρωτ. εισερχ. 49688/2-12-2016 γνωμοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου κ.Γιαλού Βαρβάρας, την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, καθώς και τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Τον εξώδικο συμβιβασμό του κ.Παναγιώτη Θεοδωράτου του Κων/νου, για την αποζημίωση λόγω ελλείμματος γης επιφάνειας 35,95 τ.μ, της ιδιοκτησίας με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 129α στο Ο.Τ.258 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής Αγίου Γεωργίου, Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων, με προτεινόμενη από αυτόν τιμή μονάδος αποζημιώσεως το ποσό των 170 ευρώ ανά τ.μ. εδάφους, δηλαδή την καταβολή αποζημίωσης λόγω ελλείμματος γης επιφάνειας 35,95 τ.μ, από τον Δήμο Κορινθίων στον αιτούντα κ.Παναγιώτη Θεοδωράτο του Κων/νου, του συνολικού ποσού των έξι χιλιάδων εκατόν έντεκα ευρώ και πέντε λεπτών ( δηλαδή 35,95τ.μ. Χ170€/τ.μ.= 6.111,5€ ) όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2017 στον ΚΑ 30/7111.0003 με τίτλο «Απαλλοτριώσεις ακινήτων » ποσού 1.945.771,79 €.

Β.- Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Κορινθίων για την υπογραφή των απαιτούμενων για τον εξώδικο συμβιβασμό εγγράφων.


Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 31/463/2017.-