Απόφαση αριθμ. 28/371/2017

 Αριθμός Πρακτικού 28

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 16-10-2017

 

    Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 16η Οκτωβρίου 2017,  ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 46814/12-10-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα εννέα (9) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Φαρμάκης Γεωργ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Μπάκουλη Δημ.), 5)Σταυρέλης Νικ., 6)Ζώγκος Ανδρ., 7)Νανόπουλος Βασ., 8)Κορδώσης Χρ., 9)Δημητρόπουλος Κων.

Α π ό ν τ ε ς

Ουδείς.

 

        Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

   ΑΠΟΦΑΣΗ 371η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 23ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί αιτημάτων αποζημίωσης φθορών οχημάτων», θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την από 243-2017 σχετική εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου η οποία έχει ως εξής:

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: του Περόγαμβρου Σπύρου, Προϊσταμένου Δ/νσης Τ.Υ. Δήμου Κορινθίων

ΘΕΜΑ: Απόψεις Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την αίτηση της Σκούρτη Αθανασίας

ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Κορινθίων

 

Σύντομο ιστορικό – Απόψεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας

 

  Α: ΑΙΤΗΜΑ:

  Η Σκούρτη Αθανασία με την αριθ. πρωτ. 3224/2017 αίτησή της (συνημμένο 1) ζητά την καταβολή του ποσού των 186,00€ ως αποζημίωση για φθορά ελαστικού που υπέστη στο όχημα της (ΤΑΖ-2288) λόγω πτώσης σε λακκούβα στην οδό Αγ. Άννης αριθ. 32.

  Β: ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ:    

1.Δημοτικοί ή κοινοτικοί οδοί είναι αυτοί που εξυπηρετούν τις πάσης φύσεως ανάγκες ενός Δήμου ή μια Κοινότητας εντός των διοικητικών τους ορίων, (άρθρο 4 Ν.3155/1955).  Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 4 του Π.Δ. 25/28.11.1929 Περί κωδικοποιήσεως των περί κατασκευής και συντηρήσεως οδών κειμένων διατάξεων: «1. Δημοτικοί ή κοινοτικοί οδοί εισίν αι ενοΰσαι χωρία του αυτού δήμου ή κοινότητος προς άλληλα ή προς χωρία ομόρων δήμων ή κοινοτήτων ή προς εθνικός ή επαρχιακός οδούς.  2. Αι οδοί αι άγουσαι από χωρίων προς κτηματικός αυτών περιφερείας εισίν οδοί αγροτικοί».

2.Εξάλλου στο αρ. 75 παρ. 1 του ΔΚΚ (ν. 3463/2006) ορίζεται ότι «οι Δημοτικές και Κοινοτικές αρχές διευθύνουν και ρυθμίζουν όλες τις τοπικές υποθέσεις…».  Στην αρμοδιότητα των Δήμων εμπίπτει σύμφωνα με την παρ. γ4 του αρ. 75 ΚΔΚ «η ρύθμιση της κυκλοφορίας, ο καθορισμός πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, η απομάκρυνσης εγκαταλελειμμένων οχημάτων και γενικότερα η λήψη μέτρων για την αποφυγή δυσμενών επιδράσεων στην ασφάλεια της κυκλοφορίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία», επίσης κατά την παρ. γ11 του ιδίου άρθρου «η μέριμνα και λήψη μέτρων για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των κατοίκων, όποως ο έλεγχος σήμανσης των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς και της τήρησης των υποχρεώσεων αυτών που εκτελούν έργα και εναποθέτουν υλικά και εργαλεία στις οδούς του δημοτικού ή κοινοτικού δικτύου…», κατά δε την παρ. γ13 στην αρμοδιότητα των Δήμων ανήκει «η μέριμνα και η λήψη μέτρων για την απρόσκοπτη πρόσβαση στους κοινοχρήστους χώρους».

3.Περαιτέρω σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 5 παρ. 3 του Ν. 3155/1955 «Περί κατασκευής και συντηρήσεως Οδών» (ΦΕΚ Α΄63) «Αι Δημοτικοί και Κοινοτικοί Οδοί κατασκευάζονται, ανακαινίζονται και συντηρούνται υπό των οικείων Δήμων και Κοινοτήτων…».

4.Ο Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114) ορίζει στο άρθρο 75 ότι: «Ι. Οι δημοτικές… αρχές διευθύνουν και ρυθμίζουν όλες τις τοπικές υποθέσεις, σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας, με στόχο την προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας.  Οι αρμοδιότητες των Δήμων… αφορούν, κυρίων, τους τομείς: α)Ανάπτυξης, στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως: 1)… 7)Ο σχεδιασμός, η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση υποδομών για τη στήριξη της τοπικής οικονομίας, όπως έργων οδοποιίας…».

5.Σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. α του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) «Ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας ή ο εκπρόσωπος μεριμνά για την καλή κατάσταση του δικτύου εσωτερικής και αγροτικής οδοποιίας της τοπικής κοινότητας, εποπτεύοντας τις εργασίες συντήρησης και υποβάλλοντας προς την τεχνική υπηρεσία δια του αρμόδιου αντιδημάρχου, σχετικό υπόμνημα όπου αναγράφεται το είδος των εργασιών, ο τόπος και ο χρόνος που έγιναν αυτές».

6.Στο άρθρο 9 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999, ΦΕΚ Α΄57), υπό τον τίτλο «Σήμανση των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς», ορίζονται τα εξής: «1. Όταν εκτελούνται στις οδούς εργασίες, τοποθετούνται σε κατάλληλες θέσεις όλες οι πινακίδες σήμανσης που απαιτούνται κατά περίπτωση (κινδύνου, ρυθμιστικές, πληροφορικές), κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του παρόντος Κώδικα.  2. Επιπλέον της κατά την προηγούμενη παράγραφο σήμανσης, τα όρια των επί του οδοστρώματος εκτελούμενων εργασιών ή οι χώροι εναπόθεσης υλικών πρέπει να επισημαίνονται με την τοποθέτηση συνεχών ή διακεκομμένων εμποδίων, τα οποία να έχουν εναλλασσόμενες λωρίδες ερυθρού και λευκού χρώματος.  Κατά τη νύκτα δε, αν τα εμπόδια δεν είναι αντανακλαστικά, με φώτα και αντανακλαστικά στοιχεία (…) και σταθερά φώτα πρέπει να είναι χρώματος ερυθρού, αν δε χρησιμοποιηθούν φώτα τα οποία αναβοσβήνουν, πρέπει να έχουν χρώμα βαθύ κίτρινο (….).  3. Τα μέσα σήμανσης των προηγούμενων παραγράφων τοποθετούνται με μέριμνα και ευθύνη των εργοληπτών ή των εκτελούντων τις εργασίες, σε περίπτωση δε που οι εργασίες εκτελούνται απολογιστικά, από τον επιβλέποντα το έργο.  Οι φορείς που κατασκευάζουν τα διάφορα έργα στις οδούς ή αναθέτουν την κατασκευή τους σε τρίτους υποχρεούνται να ελέγχουν την τοποθέτηση των μέσων σήμανσης.  4. (……).  5. Αυτός που παραλείπει την τοποθέτηση και συντήρηση των πιο πάνω μέσων σήμανσης, ως και αυτός που τα τοποθετεί πλημμελώς, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι έξι (6) μηνών και χρηματική ποινή τουλάχιστον πενήντα χιλιάδων (50.000) δραχμών».  Στο δε άρθρο 47 του αυτού Κώδικα, υπό τον τίτλο «Εργασίες και εναπόθεση υλικών στις οδούς» ορίζονται τα εξής:  «1. Αυτοί που εκτελούν έργα και εναποθέτουν υλικά και εργαλεία στις οδούς υποχρεούνται: α)Να εκτελούν το έργο και να εναποθέτουν τα υλικά και τα εργαλεία κατά τρόπο, που να μην παρεμποδίζει την κυκλοφορία.  Αν η παρεμπόδιση δεν μπορεί να αποφευχθεί επιβάλλεται να επισημαίνονται, κατά τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ι παρόντος Κώδικα, οι χώροι εκτέλεσης του έργου και τα υλικά.  β)Να περιφράσσουν τα ορύγματα ή άλλους επικίνδυνους για την κυκλοφορία χώρους των έργων και επισημαίνουν αυτούς κατά τις διατάξεις του άρθρου 9 του παρόντος Κώδικα.  2. (……).  3. Οποιαδήποτε τομή ή εκσκαφή οδοστρώματος, ερείσματος, πεζόδρομου ή πεζοδρομίου εθνικής, επαρχιακής, δημοτικής ή κοινοτικής οδού, η οποία είναι απαραίτητη για την κατασκευή έργου, που εκτελείται από επιχείρηση κοινής ωφέλειας, οργανισμό, νομική ή φυσικό πρόσωπο, επιτρέπεται να γίνει μόνο ύστερα από άδεια της αρμόδιας για την συντήρηση της οδού υπηρεσίας, η οποία θεωρείται πριν από την έναρξη των εργασιών από την αρμόδια Αστυνομική Αρχή.  Στην άδεια αυτήν ορίζεται ο χρόνος μέσα στον οποίο θα ενεργείται η πλήρης αποκατάσταση της φθοράς του οδοστρώματος από την επιχείρηση ή το πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου εκτελείται το έργο.  Οι αρμόδιες υπηρεσίες συντήρησης των οδών υποχρεούνται, μετά την παρέλευση της προθεσμίας η οποία ορίζεται στην άδεια, να αποκαθιστούν τις γενόμενες φθορές και να καταλογίζουν τη σχετική δαπάνη σε βάρος του οργανισμού, της επιχείρησης ή του προσώπου που εκτελεί ή  για λογαριασμό του οποίου εκτελείται το έργο, κατά τις διατάξεις για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων.  4. (……).  5. (……..).  Αυτός που παραβαίνει τις λοιπές διατάξεις του άρθρου αυτού (δηλαδή τις διατάξεις των παρ. 1 και 3) (……), εφ΄ όσον από άλλη διάταξη δεν προβλέπεται αυστηρότερη ποινή, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρις ενός (1) έτους».

7.Το αριθ. πρωτ. 1019/26/13-α έγγραφο της Τροχαίας Κορίνθου (συνημμένο 2) σχετικά με το ατύχημα στο οποίο αναφέρεται επί λέξει ότι «…όπου ανέμενε η κα ΣΚΟΥΡΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ και μας υπέδειξε φθορές στο εμπρόσθιο δεξί ελαστικό … συνεπείας λακκούβας επί του οδοστρώματος….».

8.Η αυτοψία που διενεργήθηκε την 6/2/2017 επί της οδού Αγίας Άννης (αριθ. 32), όπου διαπιστώθηκε ότι η λακκούβα που περιγράφεται στο αριθ. πρωτ. 1019/26/13-α έγγραφο της Τροχαίας υφίσταται (φωτογραφία – συνημμένο 3).

  Γ: ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

 Από τα στοιχεία που τηρούνται στην Υπηρεσία μας δεν υπάρχει μέχρι και τις 19-1-2017 (ημερομηνία όπου και συνέβη το ατύχημα) έγγραφη ενημέρωση από την Τροχαία Κορίνθου ή άλλη αρμόδια Υπηρεσία σχετικά με την ύπαρξη λακκούβας στην οδό Αγίας Άννης (αριθ. 32).

  Η εν λόγω λακκούβα δεν προέκυψε από εκσκαφή του οδοστρώματος για την εκτέλεση έργου από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.  Επίσης δεν ζητήθηκε και ούτε δόθηκε άδεια από την αρμόδια για την συντήρηση της οδού υπηρεσίας (δήμος Κορινθίων) σε επιχείρηση κοινής ωφέλειας, οργανισμό, νομικό ή φυσικό πρόσωπο για κατασκευή έργου.

Από το έγγραφο της Τροχαίας (αριθ. πρωτ. 1019/26/13-α) σχετικά με το ατύχημα η Σκούρτη Αθανασία υπέδειξε στην Τροχαία που μετέβη στην οδό Αγίας Άννης (αριθ. 32) τις φθορές στο εμπρόσθιο δεξί ελαστικό, οι οποίες σύμφωνα με την ιδία είναι συνεπεία λακκούβας επί του οδοστρώματος.  Δηλαδή από το έγγραφο της Τροχαίας δεν αποδεικνύεται η έκταση της ζημίας, οι συνθήκες πρόκλησης και δεν υπάρχει ο αιτιώδης σύνδεσμος, η ύπαρξη του οποίου προκύπτει από δημόσιο έγγραφο, μεταξύ της πράξης ή παράλειψης και της επελθούσας ζημίας, υπό την έννοια ότι η φερόμενη ως ζημιογόνος πράξη ή παράλειψη κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων μπορεί να επιφέρει το ζημιογόνο αποτέλεσμα.

      

  Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω ο Πρόεδρος προτείνει την απόρριψη του ως άνω αναφερομένου αιτήματος της κ. Σκούρτη Αθανασίας περί αποζημίωσής της από το Δήμο Κορινθίων με το ποσό των 186,00€ για φθορά ελαστικού που υπέστη το όχημά της (ΤΑΖ-2288), λόγω πτώσης σε λακκούβα επί της οδού Αγ. Άννης αριθ. 32, διότι η παροχή αποζημιώσεων κατόπιν τέτοιου συμβιβασμού σε περιπτώσεις όπου δεν στοιχειοθετείται επαρκώς η αξίωση του αιτούντος κατά του Δήμου, αντιβαίνει στην υποχρέωση του Δήμου να προστατεύει την περιουσία του.

  Ο κ. Νανόπουλος, παίρνοντας το λόγο, προτείνει να πληρωθεί η αποζημίωση στην ως άνω αιτούσα, καθώς υπάρχει έγγραφο της Τροχαίας και λοιπά.

 

  Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, τις διατάξεις του Ν. 3463/2206, όπως ισχύει, καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική διάταξη,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντων των κ.κ. Νανόπουλου Β., Κορδώση Χ. και Δημητρόπουλου Κ. με αρνητική ψήφο, διότι θεωρούν ότι πρέπει να καταβληθεί η αιτούμενη αποζημίωση)

 

      Απορρίπτει το αίτημα της κ. Σκούρτη Αθανασίας περί αποζημίωσής της από το Δήμο Κορινθίων με το ποσό των 186,00€ για φθορά ελαστικού που υπέστη το όχημά της (ΤΑΖ-2288), λόγω πτώσης σε λακκούβα επί της οδού Αγ. Άννης αριθ. 32, διότι η παροχή αποζημιώσεων κατόπιν τέτοιου συμβιβασμού σε περιπτώσεις όπου δεν στοιχειοθετείται επαρκώς η αξίωση του αιτούντος κατά του Δήμου, αντιβαίνει στην υποχρέωση του Δήμου να προστατεύει την περιουσία του, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

  Η παρούσα κοινοποιείται στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας Δήμου Κορινθίων για να λάβει γνώση και για τις απαιτούμενες ενέργειες ως αρμόδιας για την εισήγηση του θέματος υπηρεσίας.

 

         Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

        Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 28/371/2017.-